Ronald Weinland

DE TIJD DRINGT

God heeft duidelijk voorspeld wat er in deze tijd zou gebeuren. In de eindtijd profetieën heeft Hij voorspeld wat de Verenigde Staten en haar trouwste bondgenoten zou overkomen, maar ook heeft Hij voorspeld dat ditzelfde de verstrooide Kerk zal overkomen. Het gaat om haar geestelijke toestand, een diepe slaap, in deze laatste periode van de eindtijd.

Aan het eind van 1994 kreeg Gods Kerk de kans wakker te worden en de waarheid onder ogen te zien van waarom de Kerk letterlijk en geestelijk aan het instorten was. Alleen door de waarheid onder ogen te zien kon men veranderen (berouw en bekering) en geestelijk waakzaam zijn, en weer het leven en de toekomst in eigen handen nemen.

Aan het eind van 2008 kreeg de Verenigde Staten de kans wakker te worden en de waarheid onder ogen te zien waarom de economie instortte. Men heeft dit in de wind geslagen, omdat hoogmoed, egoïsme, arrogantie en lust zo diep in de mens geworteld zit. De werkelijke toestand van naties is in elk opzicht veel erger geworden. In plaats van zich te bekeren van die zaken die geleid hebben tot de eerste instorting van de economie, heeft de mens gekozen voor de weg van hebzucht, politieke spelletjes de weg van liegen, compromissen sluiten, geheime zaakjes en strijd om de macht, en om dit systeem in stand te houden, in plaats van echt te veranderen.

De geestelijk verwekte Kerk, die verstrooid is, wil niet naar God luisteren, dus waarom zou een fysiek volk naar God luisteren? Beiden zijn in diepe slaap als gevolg van hun eigen keuzes en de wijze waarop zij reageren op de condities die hen verzwelgen. De weerstand tegen Gods waarschuwingen is zo groot, dat slechts een klein percentage wakker gemaakt kan worden. Maar dat zal pas gebeuren nadat zij traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Het zal blijken dat het jaar 2008 (en in het bijzonder de laatste maanden van 2008) zowel het einde als het begin van ‘Gods Laatste Getuigenis’ aan de mensheid zal zijn. God heeft de titel van dit boek geïnspireerd om Zijn timing aan te geven voor het beëindigen van de tijd van menselijk zelfbestuur op aarde en als getuigenis van waarom Zijn genadevol oordeel zo rechtvaardig is in deze eindtijd. Dat boek is getiteld: 2008 – Gods Laatste Getuigenis.

Aan het eind van 2008 heeft God Zijn waarschuwingen aan de mensheid beëindigd, 6.000 jaar getuigenis van Gods ware woord. En Zijn ware getuigenis aan de mensheid over de mensheid is nu voltooid. Sinds het einde van 2008 is ‘Gods Laatste Getuigenis’ van deze 6.000 jaar voor eens en voor altijd volledig bewezen en volledig geboekstaafd door middel van alle gebeurtenissen die culmineren op 27 Mei 2012. Deze laatste getuigenis is dat de mens nog altijd hetzelfde is. De mens blijft weigeren naar Gods profeten te luisteren, weigert berouw te hebben en zich te bekeren, en bespot, lastert en haat Gods waarheden en Zijn dienaren.

Gods Grote Genade
De mensheid, inclusief de Kerk die verstrooid werd, zal op dit moment niet de grote genade van God in deze eindtijd erkennen. Omdat zij God niet geloven. Zij geloven niet dat wij in de eindtijd zijn. Toch zal Gods grote barmhartigheid voor de mens de grootste getuigenis blijken te zijn van Gods ware relatie ten opzichte van Zijn schepping.

Het is nog niet tot de mensheid doorgedrongen, zelfs niet tot de Kerk die verstrooid is, hoe zeer God van Zijn schepping houdt. God heeft ervoor gekozen, om nu, in deze eindtijd, Zijn grootste getuigenis te geven over de waarheid van Zijn grote genade gedurende de voorbije 6000 jaar. Desondanks heeft Hij in deze laatste periode, het tijdstip voor het laatste lijden van de mensheid door grote verdrukking, uitgesteld. God heeft persoonlijk ingegrepen, om tijdens het grootste gedeelte van de drie en een half jaar van Zijn laatste getuigenis op aarde, deze lijdensweg tegen te houden en uit te stellen. Indien Hij dit niet gedaan zou hebben, zou de wereld nu reeds enorme verliezen geleden hebben (vooral ten gevolge van ziekte, verwoesting en sterfte) Als God niet had ingegrepen door grote genade aan de wereld te vertonen, dan zouden we ons nu reeds in WO III bevinden; de Verenigde Staten zouden niet langer bestaan hebben als een onafhankelijke zichzelf regerende natie, en de huidige president zou nooit officieel zijn ambt bekleed hebben.

De grote verdrukking en het grote lijden komen nog steeds over ons…en wel zeer spoedig; maar in Zijn grote goedheid (dezelfde goedheid en genade die Hij gedurende de afgelopen 6000 jaar tentoon gespreid heeft) heeft Hij dat oordeel, dat de mensheid echt verdiend heeft, tegengehouden (uitgesteld) Dus in plaats van dat we reeds 3 jaar vreselijk lijden zouden hebben ondergaan, is die periode van lijden vermindert tot slechts een paar maanden en dit alles dankzij Gods grote genade.

Er zijn bijna drie jaar verstreken, en de wereld staat op het punt om nu een laatste periode van groot lijden te ondergaan die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen door haar eigen handel en wandel. God heeft de tijdspanne van het effectieve lijden in een grote verdrukking ingekort, maar nu zal die uiteindelijke verdrukking als nog plaatsvinden en even erg en groots, zoals God altijd voorzegd heeft in Zijn profetieën. Het inkorten van de duur van het effectief lijden openbaart in grote mate Gods genade ten aanzien van een ongelovige en ongehoorzame wereld, en zo is Hij altijd geweest! Dit is Gods laatste ware getuigenis aan de mens!

Diep In Slaap!
De wereld kan Gods grote genade nog niet zien,en voordat zij dit kunnen zien moeten zij eerst door grote verdrukking gaan,en pas dan kan God Zijn Zoon als Messias terug naar de aarde sturen. Op dit ogenblik is de wereld nog diep in slaap.

De profetieën die God door de eeuwen heen gegeven heeft weerklinken nu oorverdovend. De laatste stukken op het toneel voor de grote verdrukking worden gepositioneerd, en het moment nadert dat God het weerklinken van de Trompetten van Openbaring niet langer zal tegenhouden. De voorbije twee maanden staan de krantenkoppen van het wereldnieuws (hoewel soms moeilijk terug te vinden) bol van profetische ontwikkelingen die zullen leiden tot de uiteindelijke opkomst van tien Europese landen die de wereld in een laatste oorlog zullen meesleuren. De in 2008 begonnen ineenstorting van de wereld economie aangevoerd door Amerika, gaat in versneld tempo verder en dwingt ons noodgedwongen in bepaalde positie,die toekomstige gebeurtenissen onvermijdelijk maken en dat is precies zoals God ons gewaarschuwd heeft.

In een tijd waarin technologie de wereld begon te veranderen, ging de wereld een onrustig tijdperk binnen, dat door God in de profetieën geopenbaard werd als zijnde de 6de heropleving van het oude heilige Romeinse Rijk. Wereldoorlog II overviel een wereld, die diep in slaap was. De wereld wilde deze gebeurtenissen negeren en minimaliseren en trachtte regeringen te sussen in een poging om het onvermijdelijke te omzeilen. Maar het niet onder ogen willen zien van de waarheid – de realiteit – waardoor de wereld gewillig indommelde, heeft de problemen niet laten verdwijnen.

Toen Duitsland op 1 September 1939 Polen binnenviel, werd Europa gedwongen wakker te worden en de realiteit onder ogen te zien. Er was een invasie nodig om deze ontwaking in gang te zetten. Op 3 september 1939 reageerden Groot Britannië en Frankrijk met een oorlogsverklaring aan Duitsland, maar de rest van Europa verkoos ervoor verder te blijven slapen, in de hoop dat dit alles vanzelf voorbij zou gaan.

Na de val van Polen was er een korte pauze in de vijandelijkheden. Maar dit duurde slechts totdat Duitsland op 9 April 1940 Noorwegen en Denemarken binnenviel. En ook al hadden verschillende landen (Nederland, België en Luxemburg) zich in die periode neutraal verklaard werden ook zij samen met Frankrijk het slachtoffer van een invasie op 10 Mei 1940.

Nadat Duitsland op 6 April 1941 de Balkan veroverd had, met de invasie van zowel Joegoslavië als Griekenland, viel Duitsland samen met haar bondgenoten de Sovjet Unie binnen op 22 Juni 1941. Maar waar was Amerika, twee jaar na het begin van de oorlog?

Pas toen Japan, gedreven door haar expansiedrang in het Verre Oosten, Pearl Harbor aanviel in December 1941, werd Amerika uiteindelijk in de wereldoorlog betrokken. Toen Admiraal Yamamoto het bevel kreeg om de VS aan te vallen zou hij de woorden gesproken hebben,’wij hebben een slapende reus wakker gemaakt’ Dat was nodig om een heel land uit haar zelfopgelegde diepe slaap wakker te maken.

De geschiedenis herhaalt zich. Maar God heeft verkondigd dat Amerika deze keer, voordat Wereldoorlog III op aarde ontketend wordt, ineen zal storten, voordat zij wakker gemaakt kan worden! Jawel, in de profetieën staat dat de Verenigde Staten van Amerika als land ineen zal storten, voordat zij wakker gemaakt kan worden en voordat Wereldoolog III de aarde overrompelt. Die ineenstorting staat nu voor de deur. Met uitzondering van een kleine minderheid die God gekozen heeft om in Zijn Kerk te roepen, is er niemand die naar deze boodschap wil luisteren. Niemand gelooft dit. Daarentegen wordt de waarheid belachelijk gemaakt, genegeerd, belasterd en zelfs bespot. Dat verandert echter niet het feit dat dit alles snel dichtbij komt en dat het zal gebeuren!

Zoals gezegd, zal God deze keer niet toestaan dat Amerika als land wakker gemaakt wordt. Mensen zullen slechts individueel wakker gemaakt kunnen worden, wanneer zij zich bekeren van hun ongehoorzaamheid aan God.

Deze toestand van in slaap blijven is een rechtstreeks gevolg van het onvermogen, of beter de onwil bij regeringsleiders, top zakenlui en religieuze leiders. Daarom zal er ook geen koersverandering van betekenis gemaakt worden. De waarheid is dat er geen verandering zal komen, omdat eer en een sterk egoïstisch verlangen heerst om vast te houden aan de macht en de weg van hebzucht.

Gods Laatste Getuigenis!
Binnen twee korte maanden zal de wereld in de zevende en laatste fase van de eindtijd gestort worden. Wat deze periode typeert is dat meer dan 50% van alle Bijbelprofetieën daarin vervuld zullen worden.

Het is niet mogelijk om in dit artikel al het nieuws op te nemen dat momenteel de wereld overstelpt, en dat het uitschreeuwt naar een wereld die voor het grootste deel in slaap is. Er staan catastrofale gebeurtenissen voor de deur, en slechts zeer weinigen horen de waarschuwingskreten.

God openbaarde eerst aan Zijn twee eindtijdgetuigen, Zijn eindtijdprofeten, dat Zijn Zoon voor een tweede keer naar deze aarde zal terugkeren als Koning der koningen op 27 Mei 2012. Die openbaring maakte de weg vrij voor nog veel meer openbaringen betreffende profetische eindtijdgebeurtenissen. Maar een ieder in de wereld en in de Kerk die verstrooid werd die dit hoort, vindt dit absurd, aanmatigend, arrogant en vervuld van grootheidswaanzin. Zo gedroeg de wereld zich ook tegenover Jezus Christus bij Zijn eerste komst.

Het maakt niet uit of men God op dit tijdstip niet wil geloven want ongeloof zal God er niet van weerhouden om Zijn wil uit te voeren. Alles wat hier is verkondigd is waar en zal gebeuren! In het Bijbelboek Amos staan profetieën die rechtstreeks verband houden met wat in dit artikel geschreven staat.

Zo doet God, de Heer, niets zonder dat Hij Zijn plan heeft onthuld aan Zijn dienaren, de profeten. Een leeuw heeft gebruld wie zou er niet vrezen? God, de Heer, heeft gesproken wie zou er niet profeteren? (Amos 3: 7–8)

Jawel, God openbaart op voorhand aan Zijn profeten wat Hij teweeg gaat brengen. Velen in de wereld en in de Kerk die verstrooid werden, zijn niet blij met het feit dat er een datum vastgelegd is voor de wederkomst van Jezus Christus, maar hiermee heeft God Zijn belofte gestand gedaan, dat Hij alles wat Hij doet, op voorhand openbaard. Hij heeft geopenbaard dat Zijn Zoon op 27 Mei 2012 zal komen als de geprofeteerde Messias. Ik heb deze datum niet bedacht, God heeft dit gegeven!

Jezus Christus werd ter dood veroordeeld omdat Hij zei dat Hij geboren was om Koning te worden en dat Hij de Zoon van God was. Het was een waarheidsgetrouwe getuigenis voor de mensheid, dat alles wat door Gods profeten verkondigd werd, gehaat, belachelijk gemaakt en bespot zou worden. En precies daarom, om die foute geest in de mens, zal God nu niet langer de verdrukking aan het einde van dit tijdperk tegenhouden.

Als je in de wildernis zou zijn en een leeuw zou brullen zou je bevreesd zijn! Maar nu brullen de profetieën en niemand lijkt het te horen, laat staan dat men bevreesd is. En vergeleken bij de gebeurtenissen die in de profetieën beschreven worden, is een leeuw vrij tam. De krantenkoppen en het nieuws schreeuwen het uit en beschrijven exact wat God reeds lang geleden in de profetieën verkondigd heeft. Ja, als je het nieuws leest, dan geldt letterlijk ‘wie zou er niet profeteren?’

Om dit artikel af te sluiten volgen hier enkele krantenkoppen van de voorbije twee weken die brullen (het uitschreeuwen) Kun jij het horen?

Nicolas Sarkozy tegen Griekenland: ‘als jullie je niet aan de regels houden, dan moeten jullie de Eurozone maar verlaten.’

‘De opsplitsing van Europa: Eu topconferentie maakt de weg vrij voor een opgesplitst continent’.

‘Britse ambtenaren herbekijken met dringendheid Groot Brittanie’s EU lidmaatschap.’

Ook zijn het zeven koningen (die elk over een koninkrijk regeren, tijdens de 7 verschillende era’s) vijf zijn er gevallen, een is er nog (Herbert W. Armstrong kreeg tijdens WO II het inzicht over dit stukje Bijbeltekst ‘een is er nog’ toen God aan hem openbaarde dat wat toen plaatsvond, de 6de heropleving (era) van het heilige Romeinse Rijk was) de andere is nog niet gekomen (de tijd van de 7e, laatste her opstanding, die later zou komen) en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven (de leider van het 7de tijdperk, de laatste her opstanding van dat oude koninkrijk zal slechts een korte tijd beschoren zijn, slechts kort bestaan) En het beest (refererend naar Satan) dat was en niet is, is zelf ook de 8st,maar het is uit de 7 en het vaart ten verderve (dit beschrijft Satan, als zijnde degene die werkelijk heerst over de zeven koningen en koninkrijken in iedere era) En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen,maar een uur ontvangen zij macht als koningen,met het beest. (verwijzend naar de tien landen die uiteindelijk de Europese Unie zullen vormen bij de zevende heropleving van dat oude Romeinse Rijk, dat nu noodgedwongen tot stand zal komen) Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. (Openbaring 17: 10 – 13)

Merkel: toekomstige vrede en welvaart staan op het spel. ‘in crisisoverleg.’

Merkel wil permanente supervisie over Griekenland en waarschuwt voor oorlog.

Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, (Vele profetieën spreken over deze tien landen die de oorlog aangaan en uiteindelijk op de laatste dag zelfs tegen Jezus Christus oorlog gaan voeren wanneer Hij terugkeert als Koning der koningen) maar het lam zal hen overwinnen, want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen, en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. (Openbaring 17: 14)

Europees Noodfonds: er verschijnen gaten in de ‘grote oplossing’ voor de Europese schuldencrisis.

Het Vaticaan roept op tot wereldwijde economische autoriteit.

De Franse minister van financiën sluit zich aan bij de aanval van het Vaticaan op de markten.

Italië bezorgt de EU een kater.

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij,zeggende: Kom hier,ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, (dit is die grote kerk, die grote religieuze invloed gehad heeft over alle her opstandingen van het Romeinse Rijk) die zit aan vele wateren,met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben,en zij,die op de aarde wonen zijn dronken geworden (dit spreekt over ons valse economische systeem, dat nu snel afstevent op een totale wereldwijde ineenstorting, en dat nu reeds zwaar wankelt) van de wijn harer hoererij. (Openbaring 17: 1 -2)

De tijd dringt inderdaad en de levensomstandigheden in de wereld staan op het punt drastisch te veranderen. En nu we ons volop in die tijd bevinden, roept God het naar ons uit: ‘waarom willen jullie niet luisteren? Waarom verkiezen jullie door groot lijden heen te gaan?’