Ronald Weinland

DE LAATSTE HALVE TIJD

Ik herinner me dat Herbert W. Armstrong in het verleden gesproken heeft over het belang van bepaalde gebeurtenissen, die plaatsvonden op 7 Januari, in de jaren 1953 en 1972, en die hij bespreekt in zijn ‘persoonlijk’ in het tijdschrift ‘de Wereld van Morgen’ van Februari 1972.

7 Januari 2012 is is een andere belangrijke gebeurtenis in de timing van Gods werk en de eindtijdgebeurtenissen. Deze datum is belangrijk, omdat dit het einde is van de profetische ‘Tijd en Tijden’ zoals beschreven staat in Daniel, en die begon na het Trompettenfeest van 2009.

Op 8 Januari van dit jaar begint de laatste ‘Halve Tijd’ van deze profetische periode, die als ‘Tijd, Tijden en een Halve Tijd’ bekend is. Die dag is het begin van de laatste periode van 140 dagen (Halve Tijd), die leidt tot de komst van de Messias, waarvan in diezelfde profetieën in Daniel gesproken wordt. Dit artikel zal ook aandacht besteden aan een nieuw onthulde uiteindelijke vervulling van de 70 weken profetie, dat een dubbele vervulling van zowel de 1ste komst van Christus en de 2de komst van Christus is.

De laatste ‘Halve Tijd’ die begint op 8 Januari zal de profetische periode zijn, waarin de Trompetten van Openbaring eindelijk in de wereld gehoord zullen worden (gezien zullen worden), samen met de Donders van Openbaring, die op een dramatische manier geleidelijk luider zullen worden. De periode van ‘Tijd, Tijden en een Halve Tijd’ bestaat uit 7 delen van ‘Tijd’ (7 Halve Tijden). Dit kan vergeleken worden met de 7daagse week en het 7.000 jarig plan, waarin God de laatste 1.000 jaar de controle overneemt en de mensheid de mogelijkheid geeft Zijn wegen te leren kennen.

Het einde van 6.000 jaar menselijke levenswijze
De periode van ‘Tijd’ en ‘Tijden’ beschreven door Daniel is een laatste getuigenis die God aan de mensheid geeft over haar reactie op Hem in de voorbije 6.000 jaar. Deze laatste ‘Halve Tijd’ is de overgang tussen de afgelopen 6.000 jaar en de laatste 1.000 jaar van Gods heerschappij op aarde. In deze overgangstijd zullen mensen de kracht van God beginnen te ‘zien’, omdat fysieke gebeurtenissen het systeem dat God Babylon (een systeem van verwarring) noemt, vernietigen zal. Inderdaad, Babylon beschrijft alles waar de mens voor gekozen heeft, en dat is het volledig verwerpen van Gods wegen.

God heeft een deel van ‘Tijd’ apart gezet, dat het werk van de Messias van de voorbije 2.000 jaar weerspiegelt. Voor Christus kwam (1ste komst) om de rol van ons Pascha te vervullen was er al 4.000 jaar verstreken. In werkelijkheid heeft de mens al ‘Tijd’ en ‘Tijden’ (2.000 en 4.000 jaar) in Gods plan van 7.000 jaar meegemaakt. En gedurende de laatste ‘Halve Tijd’ (1.000 jaar) zal God Zijn wegen, Zijn waarheid en Zijn kracht volledig openbaren aan allen die dit willen horen. Door Christus (de Messias) zal God deze wereld regeren. Wij gaan de definitieve overgang in, van menselijk zelfbestuur naar Gods heerschappij.

De wegen van de mens zijn altijd hetzelfde geweest in de voorbije 6.000 jaar. Gedurende deze periode heeft de mensheid voortdurend weerstand geboden aan Gods wegen, heeft zij Gods wegen verkeerd uitgelegd, bespot, belasterd en is zij ongehoorzaam geweest aan Gods wegen. De mens is vervuld van trots en vindt het makkelijker om een draai aan Gods waarheid te geven, zodat dit in hun eigen plaatje past (zoals het Jodendom, de Islam en het traditionele Christendom gedaan heeft) of om zijn eigen religie (of helemaal geen religie) te creëren dat enig verband met de God van Abraham verwerpt.

Met uitzondering van de weinigen die doorheen de tijd gekozen zijn door God, om mee te werken en Zichzelf aan te verhullen. De rest van de mensheid heeft God volledig afgewezen. Zij wil niet luisteren. Hetgeen God zegt willen zij niet serieus nemen. God heeft herhaaldelijk verklaard hoe Hij Zijn profeten en dienaren de wereld in gezonden heeft, maar dat niemand wil luisteren.

Deze periode van ‘Tijd’ en ‘Tijden’ (eindigend op 7 Januari 2012) die God gereserveerd heeft als laatste getuigenis, is een herhaling van de geschiedenis van de eerste 6.000 jaar. Gedurende deze tijd is de haat van de mensen voor Gods dienstknechten en Zijn Kerk alleen maar vergroot, en parallel hieraan is een progressieve toename van lethargie en zelfgenoegzaamheid voor de waarschuwingen die God gegeven heeft. De wereld, en zelfs de Kerk die verstrooid werd na de apostase, is meer dan ooit vastberaden om zijn eigen weg te blijven bewandelen. De waarschuwingen van God, in deze laatste fase van de eindtijd, worden genegeerd, belachelijk gemaakt en veracht.

Ja, Gods getuigenis is waar en gelukkig is de tijd aangebroken voor de wederkomst van Jezus Christus, om de controle over de wereld en de Kerk die verstrooid werd, over te nemen, als Koning der koningen en Heer der heerscharen. De tijd is aangebroken dat Babylon af begint te brokkelen, totdat het volledig vernietigd zal zijn. Daarnaast zal de koning van Babel aan zijn einde komen, terwijl zijn koninkrijk om hem heen instort.

Er is geen tijd meer voor waarschuwingen, behalve de waarschuwingen die al neergeschreven staan. Er is geen tijd meer voor genade, die tijd is voorbij.

De profetie van 70 weken
De preek die aan Gods Kerk gegeven is op 7 Januari 2012 en als titel ‘de Laatste Tijd’ draagt, openbaart dat God zeer nauwkeurig is in Zijn timing voor het vervullen van profetische gebeurtenissen. De Almachtige God die het universum geschapen heeft met zo’n precisie, heeft lang geleden over deze tijd gesproken: ‘Want Ik ben de Here, Ik zal spreken; het woord, dat Ik zal spreken zal gedaan worden, de tijd zal niet meer uitgesteld worden; want in uw dagen, o wederspannig huis, zal Ik een woord spreken, en hetzelve doen, spreekt de Here HERE, (Ezechiel 12: 25) God heeft gesproken en nu is de tijd aangebroken waarin Hij zal doen wat Hij gezegd heeft.

De 70 weken profetie, over de Messias (in het boek Daniel) is door sommigen correct begrepen als zijnde de timing van de eerste komst van Christus. Maar wat niemand ooit geweten heeft, is dat deze profetie ook tweeledig is. Het gaat om het exacte aantal dagen, vanaf het moment dat het Eerste Zegel van Openbaring geopend werd, tot de dag dat Jezus Christus terugkeert. Dit wordt volledig uitgelegd in de preek van 7 Januari.

God zij dank dat na 6.000 jaar van menselijk lijden, de tweede komst zeer nabij is!