Ronald Weinland

27 Mei 2012

Regelmatige bezoekers van deze website weten ik dat verklaard heb dat 27 Mei 2012 de dag van de wederkomst van Jezus Christus, als Koning der koningen, is en zal heersen over alle regeringen van deze aarde. Voordat dit kan gebeuren moeten de Trompetten van Openbaringen klinken, moet de Verenigde Staten de dollar instorten, de 10 landen van Europa opstaan en de laatste opleving van het heilige Romeinse Rijk vervullen en Rusland wn China moeten zich verenigen voor een oorlog tegen Europa: Wereldoorlog III.

Lezers van deze website moeten ook begrijpen dat wat deze profetie betreft deze 10 landen al een samenwerking met elkaar hebben, het mengsel van klein en ijzer is vervuld. Het enige dat overblijft is een laatste oorlog; een profetie die snel volbracht kan worden.

Hoe is het mogelijk of zelfs denkbaar dat al deze dingen in zo’n korte tijd kunnen gebeuren? En wat als deze gebeurtenissen nog niet gebeurd zijn, 5, 4 of zelfs 3 dagen voor Jezus Christus’ wederkomst? Kan je het beredeneren dat Christus terugkomt op 27 Mei? Nee, dat kan je niet. Niet met het menselijk brein. Toen deze datum 3 ½ jaar geleden gegeven werd, was het niet waarschijnlijk voor mensen. En nu lijkt het zelfs nog veel onwaarschijnlijker.

Maar als laatste apostel in dit tijdperk, en als Gods eindtijdprofeet vertel ik de mensen dat dit waar is en dat een kort-leven beschoren Wereldoorlog III voor de deur staat. Door deze sterke overtuiging zet de Kerk van God – PKG alle middelen in om deze laatste boodschap van de op handen zijnde wederkomst van Christus, te verkondigen, dit om het ‘werk’ dat God ons gegeven heeft te te voltooien. Dit ‘werk’ is bijna voltooid. Mijn laatste artikel is meer dan 2 maanden geleden geschreven, dit zal waarschijnlijk het laatste artikel zijn dat ik schrijf. Ons resten nog 4 weken, in dit tijdperk.

Toen ik begon met het schrijven van artikelen voor deze website, had ik in eerste instantie het idee om vaker artikelen te schrijven, vooral als voorbereiding op de ‘grote verdrukking’ die zou beginnen aan het begin van deze laatste 3 ½ jaar. Echter is grote fysieke verdrukking op dat moment, toen, niet begonnen en gelukkig is het ook nu nog niet begonnen. De noodzaak om vaker te schrijven, zodat mensen die in de verdrukking zaten geholpen konden worden, was niet nodig. God heeft, temidden van deze gruwelijke voorspellingen voor de eindtijd, geopenbaard dat Hij een ontzagwekkende eigenschap heeft: genade!

De Kerk was volledig klaar om direct de periode van ‘grote fysieke verdrukking’ in te gaan, of op zijn minst, 6 tot 9 maanden nadat deze laatste periode van 3 ½ jaar begonnen was. Toen begon God Zijn wil te openbaren; hoe deze eindtijd zich zou ontvouwen. Het zou op een manier gaan, waarop het grootst mogelijke aantal mensen bevrijdt kon worden, om in een nieuw tijdperk, na de wederkomst van Christus, te leven. Daarom heeft God Zijn Kerk al vroeg gevraagd een tweedaags vasten te houden, om zo dichter tot God te groeien en om Hem te vragen de middelen te geven, zodat er meer mensen gered konden worden, om voort te leven in de 1.000 jarige periode. God openbaarde dat Hij dit door Zijn liefde en barmhartigheid voor Zijn schepping zou doen.

Wat correct lijkt
De snel naderende datum van 27 Mei, de wederkomst van Christus, lijkt voor vele mensen totaal onredelijk. Het lijkt niet correct. Maar de profetieën en instructies die God de mens gegeven heeft, lijken niet waar te zijn voor de mens. De menselijke natuur heeft zich altijd verzet tegen de waren wegen van God.

Diegenen die jarenlang Noach en zijn familie gadegeslagen hebben, terwijl zij een groot schip aan het bouwen waren.. leek het voor de mensen ook niet redelijk dat dit schip ooit zou gaan varen of dat God de rest van de mensheid zou vernietigen door een daaropvolgende overstroming. Dit alles leek zo vergezocht, dat men gewoon de mogelijkheid daarvan negeerde en zelfs belachelijk maakte. Noach werd tot de dag dat het begon te regenen belachelijk gemaakt.

Het leek niet juist dat God de Israëlieten uit Egypte zou leiden, naar een plaats voor de Rode Zee, met bergen aan beide kanten. Het leek niet de juiste ‘manier’ om hen uit Egypte te leiden. Ook de Farao en zijn leger geloofden dat de Israëlieten zichzelf daar ingesloten hadden. Zelfs Mozes kon zich niet voorstellen hoe God hen uit zo’n hachelijke situatie zou bevrijden. Maar op het laatste moment, toen de Farao en zijn leger naderde, opende God de ‘weg’ door de Rode Zee.

Er zijn veel voorbeelden van gebeurtenissen in het leven van Gods mensen, die niet redelijk lijken voor hen, en hun omgeving. En toch heeft God altijd Zijn woord vervuld en Hij laat alles gebeuren, precies zoals Hij het door Zijn profeten geopenbaard heeft. Meestal doet Hij dat op een manier die niet makkelijk gezien of begrepen kan worden.

Diegenen in de wereld en in de Kerk die verstrooid werd, die horen (of lezen) wat ik gezegd heb over de timing van de wederkomst van Christus en alle gruwelijke eindtijdgebeurtenissen die hieraan vooraf zullen gaan, reageren op dezelfde manier: met volslagen ongeloof! Vaak wordt deze boodschap gereageerd met spot, laster, woede, berisping, correctie en is het een schijnbaar eindeloos spervuur van negatieve menselijke emoties. God bespreekt dit soort reacties, voor deze tijd, in een profetie, die in Ezechiël staat (Ezechiël 12).

Samenvattend wat God zegt: Hij verklaart dat er mensen zijn die kunnen horen, maar niet willen horen. En dat zij ogen hebben om te zien maar niet wilden zien. Hij verwijst naar deze mensen als een opstandig volk. De enige die waarop deze beschrijving van toepassing is, zijn diegenen die deel uitgemaakt hebben van Gods eigen Kerk, diegenen die in opstand zijn gekomen tegen Hem en niet naar Hem willen luisteren, terwijl Hij door Zijn profeet spreekt.

God zegt dat Hij zulke mensen zal verspreiden, zij zullen gevangengenomen worden. Wat er volgt zal ervoor zorgen dat vele mensen kwaad en boos op mij zullen zijn. Maar dit komt van God en niet van mij! En dit gaat over de overgrote meerderheid van de Kerk die verstrooid werd, na de apostase. Zij zijn geestelijk lui en traag, zij kunnen en willen de waarheid die God aan Zijn eindtijd profeet, sinds de apostase gegeven heeft, niet accepteren.

De Kerk die verstrooid werd wil de waarheid dat er een apostase in Gods Kerk geweest is (2 Tessalonicenzen 2) niet accepteren. En toch zijn zij verstrooid en zijn het kleine groepen, en dit is een getuigenis van deze waarheid. Zij willen niet accepteren dat na Mr Armstrongs dood de Kerk het laatste Tijdperk, Laodicea, ingegaan is. En ook accepteren zij niet dat de Kerk tijdens de apostase uit Gods mond gespuugd is. Zij accepteren de waarheid niet die God gegeven heeft, over elke persoon in de Kerk ten tijde van de apostase: dat zij lauw geworden waren. Niet willen bekeren of niet deze fundamentele waarheden geloven heeft tot een nog grotere rebellie tegen God geleid.

Dat zij zich niet wilden bekeren of deze fundamentele waarheden niet wilden geloven, en dat heeft tot een grotere rebellie tegen God geleid en een grotere veroordeling voor lauw zijn en geestelijk lui. De Kerk werd koppig en wou diegenen die door God gestuurd waren om een boodschap af te leveren, niet accepteren.

Er zit veel meer achter dit verhaal, en dat wordt behandeld in een nieuwe prekenserie, getiteld ‘Gods Getuigen’. In deze preken wordt uitgelegd dat God de 2 eindtijdgetuigen niet fysiek laat sterven voor de wederkomst van Christus, maar dat zij zullen leven tot de dag dat zij veranderd worden van sterfelijk naar onsterfelijk. Deze preek gaat over de Kerk van God die verstrooid werd. Het is de laatste belangrijke boodschap die God over Zijn Kerk en de 2 getuigen, die Hij gestuurd heeft, geeft.

Ezechiël beschrijft Gods boodschap aan Zijn verstrooide volk en hun reactie op wat Hij hen verteld heeft. God zegt dat er een houding van veroordeling en ongeloof is van zijn verstrooide volk op Zijn boodschap voor hen. God zegt dat deze houding kan worden samengevat in een spreekwoord of gezegde dat hun laster beschrijft. Op de een of andere manier is dit hun kritische reactie aan god: ‘deze dagen (voor de wederkomst van Christus) zijn niet op ons, maar zijn veel verder weg. Want alles wat u ons verteld hebt (profetieën) is niet gebeurd.’ De meeste vertalingen uit het Hebreeuws zijn wat raar, maar dit is de strekking van wat God zegt in Ezechiël 12: 22-23.

Dit beschrijft perfect hoe zulke mensen gereageerd hebben op de eindtijdgebeurtenissen, beschreven in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’. Omdat grote fysieke verdrukking nog niet over deze aarde gekomen is en de laatste 6 Trompetten nog niet geklonken hebben, hebben deze mensen de boodschap die God hen gestuurd heeft volledig afgewezen. Deze dingen zullen ‘nog steeds’ gaan gebeuren, maar vanwege de grote genade van God heeft de mens de voorbije 3 ½ jaar niet moeten lijden!

God geeft Zijn antwoord op hun rebellie: ‘Ik, de HERE, zal het woord spreken, dat Ik spreken zal, en het zal in vervulling gaan; niet langer zal het worden uitgesteld. Want in uw dagen, weerspannig geslacht, zal Ik een woord spreken en Ik zal het ten uitvoer brengen ook, luidt het woord van de Here HERE.’ (Ezechiël 12: 25) Deze woorden zijn precies voor deze tijd. 27 Mei nadert met rasse schreden en God zal doen wat Hij door Zijn profeten gezegd heeft.

Wereldoorlog III staat voor de deur
Het vorige artikel was getiteld ‘WWW III, de stukken worden in stelling gebracht’. Voor de overgrote meerderheid van de mensen lijkt dit totaal onredelijk. Voor de meeste mensen is het ondenkbaar dat de wereld een tijd ingaat waarin nucleaire bommen ineens 1/3de van de gehele aarde zullen vernietigen. Weigeren te geloven dat dit zal gebeuren zal niet verhinderen dat dit realiteit wordt.

Er zijn lange en korte oorlogen geweest, overal op deze aarde Maar nog nooit is er zo’n korte oorlog geweest met zulke grote vernietiging, zoals de oorlog die voor de deur staat. De wereld heeft nog nooit een nucleaire oorlog meegemaakt. De mens heeft slecht beperkte ervaring met het gebruik van kernwapens, en dat was ten tijde van Wereldoorlog II. De 2 steden in Japan, waar deze bommen zijn ontploft, zijn geheel vernietigd.

De voorbeelden van Nagasaki en Hiroshima zijn wij mensen bijna vergeten. Maar toch mogen wij dit niet vergeten. Begrijpen wat er toen gebeurd is, geeft u een klein beetje inzicht op wat komen gaat. De 2 wapens die op deze steden gegooid zijn, waren klein in vergelijking met de wapens die men vandaag de dag heeft. Meer dan 200.000 mensen stierven als gevolg van deze 2 explosies, toen in 1945. Laten we eens kijken wat er toen gebeurd is en laten we dan een kleine vergelijking maken met de het wapenarsenaal van vandaag.

De atoombom die op Hiroshima gegooid werd, was 15.000 TNT (15 kiloton), en die op Nagasaki gegooid werd, kwam overeen met 21.000 TNT (21 kiloton) De omvang en de vernietigende kracht van dergelijke wapens begrijpen is niet eenvoudig. Maar de enige manier waarop we dit kunnen doen, is door middel van de beperkte ervaring die de mensheid heeft met die 2 bommen. De effecten van deze inferno, die een moderne oorlog kan veroorzaken, zijn ondenkbaar en onvoorstelbaar. Maar toch is het verstandig om na te denken over wat er zal gebeuren als zoiets gebeurt.

Er zijn feiten over hedendaagse kernwapens waar we over moeten nadenken. Het grootste nucleaire wapen getest door de Verenigde Staten was een 15 megaton bom, het grootste wapen getest door Rusland is 50 megaton. De 15 megaton bom, getest door de VS, was 1.000 keer groter dan de 15 kiloton bom op Hiroshima. Zo’n dergelijk krachtig en destructief iets begrijpen is bijna onmogelijk.

Vandaag de dag schat men dat er 23.000 nucleaire wapens op deze wereld zijn en dat is genoeg om de aarde en alles wat leeft op aarde vele malen te vernietigen. In zo’n wereld leven wij vandaag de dag! Van deze wapens staat 10% op scherp. Dit betekent dat ze binnen een paar seconden klaar staan om gelanceerd te worden.

Wereldoorlog II heeft bijna 6 jaar geduurd en men schat dat er ongeveer 60.000.000 mensen gestorven zijn. Het is een verschrikkelijke waarheid dat een wapen van 5 megaton meer kracht heeft dan alle explosieven die tijdens WO III gebruikt zijn. Hoeveel mensen zullen er sterven, als een explosie van zo’n kernbom plaatsvindt in een grote stad? De waarheid is dat de mensheid zichzelf van de aarde kan vegen in een dag. Er staat geprofeteerd dat wanneer China en Rusland WO III zullen beginnen, zij 1/3de van de bewoners van deze aarde zullen vernietigen. Het vergt niet veel tijd om deze eindtijdprofetie over een wereldoorlog te vervullen.

Denk aan de vernietigende kracht die een Trident-onderzeeër kan veroorzaken. De VS heeft momenteel 14 van deze ballistische raket-onderzeeërs. Elke duikboot kan 24 ballistische raketten vervoeren. Een raket draagt 8 100 kiloton nucleaire kernkoppen. 345.000 of 345 megaton vernietigende kracht kan ingezet worden door de Trident vloot.

Het kleine arsenaal van deze Trident vloot alleen al bedraagt bijna 70 keer de totale explosieve kracht die gebruikt is tijdens de 2de Wereldoorlog. Mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen dat zo’n kracht op deze wereld losgelaten kan worden in minder dan een uur tijd. Hoeveel mensen zouden er sterven als alleen al het equivalent van de wapens van deze vloot, af zouden gaan op aarde? Dat zou makkelijk meer dan de helft van alle leven op aarde kunnen vernietigen. En dan hebben wij nog maar een klein deel van de nucleaire wapens dat in de handen van mensen is, besproken. Dit alles zou je een duidelijker perspectief moeten geven van de tijd waarin wij leven en het potentieel van een dergelijke vernietiging, in minder dan een uur tijd.

De wereld zou een 3 ½ jarige nucleaire oorlog niet overleven. Lang voordat het einde zou de mensheid al uitgestorven zijn. Een nucleaire oorlog kan geen 3 maanden duren, noch kan zij 3 weken duren. God, in al Zijn genade, heeft de controle over deze tijd, voordat Hij de mensheid zal toestaan om zo’n oorlog te beginnen. Een oorlog die de mens zichzelf aandoet.

Gods timing is gebaseerd op de dag die Hij vastgelegd heeft voor de terugkeer van Zijn zoon als wereldheerser. God zal de mensheid toelaten haar laatste oorlog te beginnen, maar Hij zal deze ook snel doen stoppen. De reden daarvoor zou duidelijk moeten zijn! Waarom massale vernietiging nog niet begonnen is, is te wijten aan hoe verschrikkelijk de verwoestingen zullen zijn eens zo’n oorlog losbarst. Zodra er een nucleaire bom ontploft, en dat zal spoedig gebeuren, wie zal er dan geen wraak nemen? En wie zal de eerste zijn om zijn eigen tegenaanval binnen de perken te houden, wanneer die aanvalscyclus eenmaal in gang gezet is?

Omdat de mensheid zulke vernietigende kracht in handen heeft, laat God zien dat als Hij niet snel ingrijpt, zodra deze ellende begint, de mensheid zichzelf zal vernietigen. En dat is precies wat God gaat doen. Hij zal deze oorlog, die de mens begint, inkorten en Hij zal dat doen op 27 Mei, en dat is ook de dag van de wederkomst van Jezus Christus.