Ronald Weinland

GODS KERK HERENIGD

Na de apostase (‘afval’ in de NBG vertaling) in Gods Kerk in December 1994 werd de Kerk in meer dan 600 verschillende organisaties en kleinere groepen versplinterd. In deze ‘afval’ van de waarheid die God in de Kerk hersteld had door Herbert W. Armstrong gedurende het Filadelfia tijdperk.

Keerde ongeveer 1/3de van de Kerk zich af van deze leer en nam de leer van het traditionele christendom aan. Een ander 1/3de van de verstrooide Kerk gaf de waarheid en religie simpelweg op.

Ongeveer 32.000 gedoopte leden bleven over, die verspreid werden onder deze meer dan 600 splintergroepen. Binnen deze verstrooide groepen mensen zijn er velen die zich vasthouden aan een soortgelijke hoop dat de Kerk weer herenigd zal worden door God, in Zijn ene ware Kerk, als een organisatie.

Alhoewel sommige groepen met elkaar samengekomen zijn om een eventuele samenwerking te bespreken, is er nooit een echte stap in die richting gezet. Zij zijn nooit een organisatie geworden. Sommige van de verspreide ‘gedoopte leden’ zijn gaan inzien dat alleen God de mensen opnieuw kan samenbrengen, en dat de leiding van deze groepen volledig niet in staat is om dat te doen.

Het goede nieuws is dat God Zijn Kerk gaat herenigen. De Kerk zal weer een Lichaam zijn. En dat zal binnen een paar dagen gebeuren en God geeft 63.000 van de gedoopte leden (gedoopt voor de apostase in 1994) de kans. Dit omvat de eerder gedoopte leden die werden bedrogen en de richting van het ‘traditionele christendom’ opgingen en ook zullen er gedoopte leden bij zijn die simpelweg de Kerk verlieten, het gewoon opgeven hebben. En het laatste deel van deze groep zal komen uit diegenen die bij een van de meer dan 600 splintergroepen aangesloten zijn.

Dit is inderdaad heel goed nieuws! Het is goed nieuws, dat pas nu, in deze laatste paar weken gegeven is. En het openbaart de liefde en barmhartigheid die God voor Zijn Kerk heeft en voor diegenen die verstrooid zijn na de apostase.

De tegenstrijdigheid voor de Verstrooide Kerk
Het woord ‘tegenstrijdigheid’ is een unieke beschrijving van de overgrote meerderheid van de gedoopte mensen, die verstrooid werden na de ‘afvalligheid’ (apostase). Hoewel de Kerk deze verstrooiing meegemaakt heeft, waar hier boven naar wordt verwezen, lijken zeer weinig mensen bereid te erkennen dat de Kerk de in 2 Tessalonicenzen beschreven ‘afval’ van de waarheid doorgemaakt heeft. Toch is het bewijs daar: bijna 2/3de van de verstrooide Kerk houdt niet langer vast aan de fundamentele waarheden van Gods Kerk en dat openbaart dat er inderdaad een zeer grote ‘afvalligheid’ van de waarheid van God geweest is – inderdaad een apostase!

De realiteit dat het resterende 1/3de, dat wil vasthouden aan een bepaalde vorm van de fundamentele waarheden, het niet eens kunnen worden over deze waarheden en allemaal verstrooid zijn in meer dan 600 verschillende afsplitsingen, versterkt de waarheid van de gevolgen van deze apostase. De ontkenning van een dergelijke verwoesting over de Kerk van God, als resultaat van de apostase, is een tegenstrijdigheid die in het leven van vele mensen bestaat.

Hoewel een zeer klein aantal mensen zal erkennen dat er een afvalligheid (apostase) heeft plaatsgevonden, kan dit klein aantal mensen niet begrijpen welke tegenstrijdigheid er in hun leven aanwezig is: zij ontkennen dat deze afvalligheid het teken van de wederkomst van Christus naar deze aarde, in deze eindtijd, is. God heeft door Paulus verklaard dat Christus’ wederkomst niet kon en zou plaatsvinden voordat dit in Zijn Kerk zou gebeuren. Erkennen dat Christus’ wederkomst nabij is en dat de ‘afvalligheid’ (apostase) heeft plaatsgevonden betekent dat de rest van het verhaal in 2 Tessalonicenzen 2 ook moet worden erkend. En dat gaat over de ‘mens der wetteloosheid’ die wij ook kennen als de ‘zoon des verderfs’.

Er is iemand geweest die ten tijde van Jezus Christus Hem verraden heeft en de ‘zoon des verderfs’ genoemd wordt, hij heeft de hand gehad in het snelle proces en de doodstraf van Jezus Christus (1ste komst). God heeft door Paulus geopenbaard dat op het moment van de apostase er een andere man zou zijn die Jezus Christus zou verraden. Deze persoon had autoriteit en macht in de Kerk. Deze fundamentele waarheden zijn voor de verstrooide Kerk gepubliceerd door de Kerk van God – PKG. De aanvaarding van Gods belangrijke boodschap in 2 Tessalonicenzen 2 is noodzakelijk voor een ieder die gedoopt werd voor de apostase, om voort te kunnen gaan in begrip van ‘hoe’ en ‘waarom’ deze apostase heeft plaatsgevonden en wat het voorspelt.

Sommige mensen die verstrooid zijn kunnen een gedeelte van deze gebeurtenissen toegeven, maar zij lijken niet bereid om het hele verhaal te willen aanhoren, of het is voor hen onmogelijk om het hele verhaal te kunnen aanhoren. Velen houden vast aan het geloof dat de ‘mens der wetteloosheid’ waar in bepaalde Bijbelverzen over gesproken wordt, verwijst naar de paus. Niets is minder waar! De paus heeft namelijk nooit de waarheid gekend en hij heeft geen macht of invloed op de Kerk van God.

Dit alles gezegd hebbende.. zoals zovaak gezegd in de voorbije 14 jaar, zijn we nu aan het einde gekomen en Jezus Christus gaat terugkeren op 27 Mei! Deze gebeurtenis zal de hele wereld verrassen, zelfs de verstrooide Kerk. Maar het zal de grote kans voor 63.000 gedoopte mensen zijn, die na de apostase verstrooid werden, om opnieuw herenigd te worden als de Kerk van God, als een Lichaam en zij zulen de kans krijgen om in het nieuwe tijdperk, het Millennium, waarin Christus op aarde zal regeren, in te gaan.

Het feit dat men het ‘teken’ van Christus’ komst, zijnde de gebeurtenissen uit 2 Tessalonicenzen 2, niet aannemen is de reden dat zij niet zullen aannemen wat juist voor de wederkomst van Jezus Christus zal gebeuren. Dat is het verhaal in Openbaring, waarin God zegt dat Hij Zijn twee eindtijdgetuigen en profeten gestuurd heeft, die Zijn Kerk naar het moment van Christus’ komst leiden. Wij zijn op dat moment aangekomen! Het werk van Gods 2 getuigen is bijna afgelopen.

Christus’ wederkomst staat voor de deur. En precies zoals God gezegd heeft: Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matteus 24: 37 – 39.
Dan zullen nucleaire wapens op aarde gebruikt worden. Het is een automatische reactie van naties en landen, zij zullen onmiddelijk een vergeldingsactie ondernemen tegen echte of ingebeelde vijanden. Dit zal zo snel gaan en het kan zo verwoestend zijn dat God snel moet ingrijpen en er een eind aan moet maken terwijl Hij Zijn Zoon terug naar deze aarde zendt, om Koning der koningen te worden.

Alle regeringen van de mens moeten ten val gebracht worden voor de mens zichzelf vernietigt. Gods timing is perfect aan het eind van de 6.000 jarige heerschappij van de mens. De mens kan zichzelf niet regeren, zonder zichzelf te vernietigen. Dat is de boodschap van God aan de mensheid, neergeschreven door alle profeten: dat alleen Zijn Zoon, de Messias (Christus) de mensheid kan regeren in ware gerechtigheid en rechtvaardigheid. De dank is aan God, dat de duizendjarige regering van Jezus Christus nu voor de deur staat.

Gelukkig dat God de opstanding van het heilige Roomse Rijk kort laat zijn. Dat Rijk wordt in het boek Daniël beschreven als een Rijk van ijzer vermengd met klei. Het is sterk gebouwd maar het wordt door niets bij elkaar gehouden. Dit is de beschrijving van de 10 landen die vandaag de dag de kern van de Europese Unie vormen. Toch zal deze Unie kracht en macht hebben gedurende een uur. Het komt snel op, maar zal net zo snel weer eindigen: En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest (Openbaring 17: 12)

Ja, de gebeurtenissen in deze eindtijd op een manier die niet nooit volledig duidelijk geweest zijn voor Gods Kerk en zelfs nu zij ze nog niet helemaal duidelijk. Maar het zal gebeuren en de profetieën zijn zeker. Maar alles gebeurt op Gods manier en God zal dit openbaren als Hij de tijd rijp acht.

Waarom 63.000?
Alhoewel wij klaar zijn om het Millennium in te gaan en de wereld een snelle, verschrikkelijke en zeer pijnlijke oorlog waarin verschrikkelijke verwoestingen zullen plaatsvinden, moet ondervinden, gaat het verhaal over Zijn Kerk. Als God iemand ‘roept’ en deze persoon in een speciale en persoonlijke relatie met Zijn Kerk brengt, met Hem en met Zijn Zoon, en met anderen die geroepen zijn. Deze persoon gaat een ‘geestelijke’ relatie van goddelijke liefde ervaren, met iedereen die geroepen is.

Die relatie is veel belangrijker en heeft veel  meer waarde dan de ‘fysieke’ relatie die bestond in fysiek Israël. De geestelijke relatie met geestelijk Israël, Zijn Kerk, is een relatie die leidt tot het ingaan van Zijn Familie. Tot het ingaan van eeuwig leven, met God. Alhoewel God van Zijn schepping houdt, van de gehele mensheid, begint Zijn timing en doel met hen pas totdat zij in geroepen worden in een relatie met Hem, tot zij in Zijn Kerk geroepen worden, waar die relatie kan gaan bloeien en groeien.

De Kerk werd lauw aan het eind van dit tijdperk van de mensheid en Zij werd uit Gods mond gespuugd – gescheiden, er was geen geestelijke relatie meer met Hem. Dat is gewoon een feit! Het is een feit dat 63.000 voorheen gedoopte leden dit moeten aannemen, eens zij oog in oog met de realiteit van Christus’ komst op deze Pinksterdag, komen te staan. Deze verstrooide gedoopte leden zien, noch geloven dat Christus’ komst naar deze aarde op handen is.

Na gescheiden te zijn van Gods geestelijke aanwezigheid en van een ‘voortdurende’ geestelijke relatie met Hem, werd de verstrooide Kerk na de apostase in 1994 zwakker en zwakker. De Kerk kon de waarheden die in 2 Tessalonicenzen 2 staan niet aanvaarden en daar het verstrooide Lichaam almaar zwakker werd, begon Zij geestelijk inzicht en waarheid te verliezen. Voor de dood van Mr Herbert W. Armstrong en het einde van het Filadelfia tijdperk van God eindigde, sprak hij zo vaak over de Kerk, die de ‘geestelijke’ Tempel was. Hij legde uit hoe de Joden de fysieke tempel niet mochten herbouwen en dat de Tempel, waarover in de Bijbel geschreven wordt, de Kerk van God is.

Het is begrijpelijk dat de Joden in Christus’ tijd het concept ‘geestelijke Tempel’ niet begrijpen. Zij bespotten Hem, omdat ze niet begrepen wat het betekende dat de Tempel herbouwd zou worden in 3 dagen. Jezus sprak over Zijn opstanding, over Zijn geestelijk leven en Zijn geestelijke Tempel. Vandaag de dag kijkt de overgrote meerderheid nog altijd uit naar de bouw van een fysieke tempel, of toch op zijn minst een altaar, dat in de buurt van de tempel in Jeruzalem gebouwd moet worden. Men is gewoon verder en verder afgegleden van het geestelijke inzicht en begrip. De geestelijke kennis is mistig of kan helemaal niet meer gezien worden en nu hebben deze geestelijke dingen alleen nog maar een fysieke betekenis voor de meesten.

Maar God heeft een plan om eerder gedoopte leden wakker te maken. Gods woorden van Gods eigen eindtijdprofeet zijn niet aangenomen, maar Hij (God) gaat alle gedoopte leden die nog in leven zijn de schok van hun leven bezorgen; het moment van de waarheid. De realiteit van een nucleaire verwoesting over deze aarde, samen met andere ‘persoonlijke’ en schokkende gebeurtenissen zullen de meesten in angst en berouw de werkelijkheid doen zien.

De laatste gebeurtenis die over Gods verstrooide Kerk gaat komen is een die zij allemaal persoonlijk zullen ervaren en niet kunnen ontkennen. Want alle andere, eerdere waarschuwingen, middelen en vermaningen werden ontkend en genegeerd. Een nucleaire oorlog valt niet te ontkennen! Noch kan de dood van 7.000 reeds gedoopte leden, voornamelijk dienaren, ontkend of genegeerd worden. God heeft het duidelijk gemaakt dat deze mensen niet zullen mogen leven in het Millennium, de 1.000 jarige regering van Jezus Christus. Zij zullen moeten wachten op de laatste 100 jaar. Dan zullen zij opgewekt worden en zullen zij zich bekeren van hun aandeel in de verwoesting en hun direct betrokkenheid bij de verzwakking van Gods eigen Kerk.

Deze 7.000 die zullen sterven is het verhaal dat volgt op de taak die God Zijn twee eindtijdgetuigen gegeven heeft. Zijn eigen getuigen zijn afgewezen, bespot, belachelijk gemaakt door Zijn eigen Kerk. Deze reactie van Gods eigen verstrooide volk is eigenlijk een reactie op God en niet aan de 2 eindtijdgetuigen. Het is makkelijk om neer te kijken op mensen.

Het geestelijke begrip van de Tempel van God (Zijn Kerk) is niet langer aanwezig in de verstrooide Kerk van God. Noch begrijpen mensen niet dat ‘geestelijk’ Jeruzalem verwijst naar Gods eigen Kerk.

Het antwoord op ‘waarom 63.000’ is dat dit het aantal is waarvan God zegt dat zij terug kunnen komen. Meer informatie over de 63.000 verstrooide leden die potentieel herenigd kunnen worden met de Kerk, na de komst van Christus, wordt behandeld in de meest recente prekenserie, getiteld ‘Gods oneindige barmhartigheid’.

Ik wil de betekenis uitleggen van wat God openbaart als het einde van Zijn werk door Zijn 2 eindtijdgetuigen. Niet alleen heeft de verstrooide Kerk het teken van Christus’ komst aan de Kerk  niet gezien, in de gebeurtenissen die beschreven staan in 2 Tessalonicenzen 2, maar Gods 2 getuigen zijn ook niet erkend en hun taak is bijna voorbij. Daar zijn we nu aangekomen, in het verhaal in het boek Openbaring, over Gods 2 getuigen.

In Openbaring 11 staat dat Gods 2 getuigen zullen sterven in de straten van Jeruzalem. Dit is geen letterlijke, fysiek dood, op een letterlijke fysieke locatie, zoals wij dachten. Het gaat om de houding en mentaliteit van de verstrooide Kerk van God ten opzichte van Zijn eigen 2 getuigen en de tijd van hun werk, 3 ½ jaar. Jeruzalem gaat over de verstrooide Kerk en de straten hebben betrekking op de ‘weg’ van alle 600 verstrooide groepen. Dit is de geestelijke conditie van Jeruzalem aan het einde.

‘En na drie en een halve dag (profetisch 3 ½ jaar) voer een levensgeest uit God in hen, (geen fysiek leven, maar geestelijk leven. De 2 getuigen worden veranderd van sterfelijk naar onsterfelijk, bij de wederkomst van Christus)  en zij gingen op hun voeten staan (standvastig in God, in Zijn waarheid, staan, voor het aangezicht van anderen. God geeft het verstrooide Lichaam onweerlegbaar bewijs dat zij in Hem ‘staan’, in deze opstanding) en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. (Openbaring 11: 11) Dit gaat niet over de wereld, het gaat over verstrooid Jeruzalem, dat grote vrees zal hebben, als zij deze realiteit en waarheid over de opstanding van Gods 2 getuigen, tot onsterfelijk leven, als deel van de 144.000, zullen zien

‘En zij (Gods 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. (Openbaring 11: 12) Deze 2 getuigen worden niet aanvaard door het verstrooide Lichaam als zijnde hun geestelijke broeders, noch als door God gezonden. Geestelijk worden zij gezien als vijanden van hun geloof en begrip van Gods wil.

‘En te dien ure (als zij opgewekt worden tot geestelijk leven) kwam er een grote aardbeving (Grieks: schudden. Profetisch gebruikt voor het door elkaar schudden van Gods volk) en een tiende deel der stad (Jeruzalem, de verstrooide Kerk, niet fysiek Jeruzalem) stortte in, en zevenduizend personen met name genoemd werden door de aardbeving (het door elkaar schudden) en zevenduizend personen met name genoemd werden door de aardbeving (het door elkaar schudden) gedood, en de overigen (de anderen, de rest) werden zeer bevreesd (tot vrees gebracht) en gaven de God des hemels eer. (Openbaring 11: 13)

Dit beschrijft de verstrooide Kerk, die door God wakker gemaakt zal worden, door datgene waar zij mee geconfronteerd gaan worden. Een nucleaire oorlog is uitgebroken en Jezus Christus keert terug in de atmosfeer van de aarde. Gods 2 getuigen worden veranderd van sterfelijk naar onsterfelijk. De 7.000 menen, die met name genoemd worden (letterlijk door God genoemd en niet zomaar willekeurig uitgekozen) zullen sterven. Dit zullen in de eerste plaats dienaren zijn en andere toonaangevende en bekende mensen in de verstrooide groepen. Het omvat ook mensen die zichzelf op de voorgrond hebben geplaatst als ‘leraren’ of als mensen die ‘kennis van zaken’ hebben in Gods Kerk, vooral in hun aanvallen tegen Gods getuigen.

10% van de stad die gevallen is, zijn 7.000 mensen. Er blijven 63.000 mensen over, die nu wakker kunnen worden, zodat zij waarlijk eer kunnen geven aan de God van de hemel, nadat zij Zijn waarheid, die gegeven wordt door Zijn 2 getuigen, accepteren.

Op dit moment is onze klus geklaard. Ons werk als Gods getuigen is geëindigd. Dit is het laatste artikel dat ik voor deze website schrijf en het is de laatste waarschuwing voor Gods verstrooide volk. De Kerk staat op het punt herenigd te worden, maar niet op de manier waarop de verstrooide Kerk zich voorstelt. De eindtijd is bijna voorbij en de langverwachte duizendjarige regering van Jezus Christus is bijna hier.

Laatste Preek
In dit laatste artikel wil ik alle lezers informeren dat de laatste vooraf opgenomen preek op de Kerk website geplaatst wordt, en dat deze gebruikt kan worden om op Sabbat naar te luisteren. Het is aangeraden voor diegenen die die preek willen beluisteren, dat je die download zodra deze op de website geplaatst is, zodat je deze bij de hand hebt. Het is ook aangeraden voor diegenen die in de VS en Canada wonen, om op Vrijdagavond naar deze preek te luisteren, vooral diegenen die in het Westen wonen. Of vroeg op Sabbat, voor diegenen die in het Oosten wonen.

Zoals de laatste woorden in het boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ wil ik dit laatste artikel eindigen met wat er in die laatste zin staat.

Er staat, zoals in het laatste vers van Gods woord: ‘Ja, kom, Here Jezus’.