Ronald Weinland

ER IS GEEN TIJD MEER

Het is Sabbatochtend wanneer ik dit schrijf, en het valt me op hoe snel de tijd voorbij is gegaan sinds ik exact 3 maanden geleden mijn laatste artikel schreef. Dat artikel was genaamd ‘Gods Tijd”.

Omdat Gods Kerk zich op de 27ste Mei gefocust had, als de letterlijke ‘dag’ van Christus’ wederkomst. Er stond er in dat artikel: “…dat er meer in de betekenis van deze laatste dag vervat zat waar wij ons toen in bevonden. Deze dag was het letterlijke begin van de laatste profetische dag.”

Gods Kerk gelooft dat God op 27 Mei openbaarde dat wij de ‘Dag’ van Christus’ wederkomst waren ingegaan, maar dat dit een ‘profetische Dag’ was, die letterlijk een dag lang is; namelijk van Gods jaarlijkse Feestdag Pinksteren 2012 tot en met Pinksteren 2013. Er blijven nu nog 35 weken over voor de komst van de Koning der koningen die over alle naties ter wereld gaat regeren.

We bevinden ons nu in de ‘Dag des Heren’, een overgangsperiode waarin God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren, teneinde de wereld voor te bereiden op de wederkomst van Zijn Zoon, om Zijn Regering op aarde te vestigen en een einde te maken aan 6.000 jaar menselijk zelfbestuur. De mensheid kan zichzelf niet succesvol besturen. Geen enkel individueel land noch enig verbond van landen kan vrede aan deze wereld geven.

Alle inspanningen in de 20ste eeuw om vrede in deze wereld tot stand te brengen hebben gefaald. Eerst in de vorm van de ‘Volkerenbond’ en nu onder auspiciën van de Verenigde Naties is alleen maar bewezen dat de mens niet in staat is om vrede tot stand te brengen. De waarheid is dat de Verenigde Naties de grootste getuigenis aller tijden hebben gegeven, dat de mensheid totaal niet in staat is om de weg naar vrede te vinden. Integendeel heeft zij de nobelste pogingen van de mens om vrede tot stand te brengen belachelijk gemaakt.

Alle regeringsinspanningen aan het begin van deze 21ste eeuw om vrede tot stand te brengen, hebben slechts de ware aard van de mensheid nog meer aan de kaak gesteld; namelijk dat wij van nature egoïstisch zijn. Deze ware aard van de mens uit zich in eigenbelang, die vrede verhindert en daarentegen zelfs de verdeeldheid tussen mensen en landen nog vergroot.

Zelfs binnen de Verenigde Staten van Amerika, die beschouwd worden als een toonbeeld van de grootste democratie en een baken van nationale vrijheid, heerst grote verdeeldheid en domineert eigenbelang. Momenteel strijden twee politieke partijen om de macht, zodat zij het land kunnen gaan besturen volgens wat elk van hen beschouwd als de beste manier om de vrijheden, economische stabiliteit, vrede, etcetera te vrijwaren. Maar geen van beiden kan dit bewerkstelligen, omdat economische instabiliteit, politieke geschillen, belangenvermenging en verdeeldheid de gevolgen zijn van het mankementen en de zwakheid in de menselijke natuur: egoïsme. Daarom ook gaf God aan de mensheid een periode van 6.000 jaar om zichzelf te besturen. Teneinde een grote getuigenis te geven (een getuigenis vast te leggen) dat de egoïstische menselijke natuur niet in staat is om een succesvolle regeringsvorm, religie, gerechtigheid of vrede voort te brengen voor de mensheid.

De menselijke natuur, die dus egoïstisch is, brengt slecht vooroordeel voort. Desalniettemin vinden de meeste mensen dat zij boven vooroordelen staan. Maar vooroordeel ligt aan de grondslag van egoïsme, omdat de mens van nature gelijk meent te hebben en er van overtuigd is dat anderen fout zijn; en daarom is het onmogelijk om zijn eigen bevooroordeeldheid te zien.

Gods Dag
We bevinden ons nu in Gods Dag, en er zijn nog slechts 35 weken over die vervuld moeten worden. Alles waarvoor de wereld gewaarschuwd werd, en waar zij niet wilde luisteren, staat nu te gebeuren. Als een laatste getuigenis van God aan de mensheid, staat de wereld nu vlak voor haar laatste grote wereldoorlog; deze zal voortvloeien uit het botsen van de drie grootste religies die voortgesproten zijn uit de afstammelingen van Abraham.

Deze drie religieuze systemen zijn niet te verzoenen! Zij brengen geen vrede voort. De wereld staat op het punt daarvan getuige te zijn. Hun grote verschillen en verdeeldheid worden nu uitvergroot, en de menselijke natuur vertoont haar ware aard meer en meer.

Vele Islamitische landen zijn momenteel getuige van een uitbarsting van openbare uitingen van haat tegen de Verenigde Staten en alle andere landen die deel uitmaken van het ‘traditionele’ Christelijke geloof. Een nog veel groter conflict bereikt momenteel het kookpunt tussen de Joodse natie Israël en de haar omringende Islamitische staten, met Iran als speerpunt voor de uitlokking van een oorlog met als doel de uitroeiing van de Joodse staat.

Het grootste deel van de westerse wereld is onkundig over de primaire motivaties die Iranese religieuze hiërarchie samen met haar burgerlijke autoriteiten ertoe bewegen om nucleaire wapens te ontwikkelen. Zij worden niet slechts gedreven door hun meest fundamentele geloofsovertuigingen, zij worden er letterlijk door beheerst.

Deze diepliggende motivatie komt voort uit de absolute overtuiging onder de meeste Sjiietisch Moslims dat de wereld nu een laatste tijdperk van oordeel door eindtijd gebeurtenissen intreed, die hun verlosser – de 12de Imam – samen met zijn leger (Mahdi’s leger) zal voortbrengen, die een einde zal maken aan het lijden van zijn volk, en het ultieme oordeel over deze wereld zal uitvoeren. Maar de Iranese leiders gaan nog veel verder hierin, omdat zij geloven dat het hun verantwoordelijkheid is om het wereldtoneel klaar te maken en om een instrument te zijn in de inleiding van de komst van de Mahdi.

De regeringen van de wereld zijn zich heel bewust van het Iranese nucleaire ontwikkelingsprogramma, maar zij houden zich allen vooral bezig met hun eigen ‘subtiele’ politieke spelletjes, terwijl ze het onvermijdelijke negeren.

In deze wereld – op dit moment in de menselijke geschiedenis – heeft Israël nog maar één optie. En nu blijkt dat de huidige leiding van de Verenigde Staten haar niet zal steunen, weten zij dat zij op zichzelf aangewezen zijn. De Israëlische Eerste minister Benjamin Netanyahu heeft naar verluid duidelijk gemaakt aan de V.S. “Er is geen tijd meer!” Niemand ter wereld weet hoe ontzettend waar dit momenteel is.

Er is geen tijd meer voor Israël om nog langer te wachten; en voor deze wereld is er ook geen tijd meer.

De Perfecte Storm
Dit wordt meer en meer een gevleugelde uitdrukking in religieuze, economische en regeringskringen, naarmate de wereldcondities blijven verslechteren. Wat men niet begrijpt is dat er niemand in staat is om iets te doen om de vloedgolf van komende gebeurtenissen te keren.

De hele wereld balanceert op het randje van de afgrond. Er is inderdaad een ‘perfecte storm’ op komst, nu de economische en politieke omstandigheden wereldwijd zo precair zijn, dat de minste geringste gebeurtenis een dusdanig gevaarlijke verschuiving teweeg kan brengen dat alles dreigt in te storten.

De Islam zal niet langer op haar ‘Mahdi’ moeten wachten. Amerika heeft geen ‘redder’ gevonden. Europa kan niet verenigd worden. En voor Israël is er geen tijd meer! Terwijl een ‘perfecte storm’ zich ontwikkeld en steeds dichterbij komt, zal een derde wereldoorlog deze aarde overspoelen.

God zij dank dat het Zijn ‘Dag’ is! Nu zal de ‘Enige’ Ene Eeuwig Levende God een einde maken aan de regeringen en de religies van de mens, wanneer Hij de ‘Trompetten’ beveelt om te schallen die uiteindelijk het einde teweeg brengen en de weg openen voor de komst van de ware Messias van deze wereld op Pinksteren van 2013.