Ronald Weinland

DE LAATSTE WAARSCHUWING

Het is twee en een halve maand geleden sinds ik mijn laatste artikel geschreven heb. Het was niet nodig een ander artikel te schrijven, daar de wereld volledig in slaap is, bijna comateus, en maakt zich totaal geen zorgen over een mogelijke derde Wereldoorlog.

In mijn laatste artikel heb ik over deze oorlog geschreven. Die oorlog komt dichter en dichterbij. Zelfs nu zijn er leiders in Rusland en China die plannen hebben om deel te nemen aan een dergelijke oorlog.

Zeer weinig mensen in de wereld of in de verstrooide Kerk van God snappen de ernst niet van de situatie waarin de wereld zich bevindt. Dit escaleert zeer snel en zal leiden tot een enorme Wereldoorlog, die nu voor de deur staat. De waarheid is dat de wereld en zelfs de Kerk van God die verstrooid werd overrompelt zal worden eens massale vernietiging zal plaatsvinden op deze aarde.

Deze eindtijdgebeurtenissen zullen niet gebeuren op de manier waarop de meeste mensen in Gods Kerk de afgelopen decennia geloofd hebben. Christus zegt over deze eindtijd dat (eens grote vernietiging plaatsvindt) dit zal zijn als een dief in de nacht. De profetie gaat over hoe de wereld totaal overrompeld zal worden omdat zij in slaap is. Hij waarschuwt hiervoor. Ongeacht hoeveel waarschuwingen uitgegaan zijn, Christus profetie is nu vervuld, voor de wereld en de verstrooide Kerk, die diep in slaap is.

Een Ontwaken
Net zoals Gods Kerk volledig overrompeld werd omdat zij in slaap was, toen de apostase (grote afvalligheid) begon op 17 December 1994, zal de wereld en de verstrooide Kerk nu volledig overrompeld worden door deze eindtijdgebeurtenissen. Voor de Kerk die verstrooid werd zal de verwoesting, die begint zodra de Tweede Trompet zal klinken, het begin zijn van een grote ‘wake-up call’, dat uiteindelijk zal leiden tot het samenbrengen van de 63.000 verstrooide broeders met God. Eindelijk herenigd!

De Kerk die verstrooid was gelooft niet dat eindtijdgebeurtenissen zo snel kunnen gebeuren of dat Christus kan terugkeren op Pinksteren 2013. Maar wat mensen ‘geloven’ maakt duidelijk dat zij in slaap zijn. Dergelijke verklaringen worden niet met gejuich ontvangen, maar het is de waarheid.

Dus wat gelooft de verstrooide Kerk? Door dit soort vragen te beantwoorden kunnen we het ontwaken, dat staat te gebeuren, beter begrijpen.

Veel mensen geloven dat er een begin gemaakt moet worden met de bouw van een fysieke tempel in Jeruzalem, of dat, op zijn minst, een altaar opgericht moet worden op de oude heilige plaats, waar de oorspronkelijke tempel stond. Dit zal NOOIT gebeuren. Als een dergelijke poging ondernomen zou worden, zullen er meerdere miljoenen mensen zijn die onmiddellijk bereid zijn hun leven te geven in een jihad, een totale oorlog tegen Israël.

Waarom beweren sommige leraren in de verstrooide Kerken dan met nadruk dat een dergelijke gebeurtenis moet plaatsvinden, voordat de eindtijd kan beginnen? Het antwoord op deze vraag is dat zij geloven dat er een ‘ontheiliging van de heilige plaats’ moet plaatsvinden, die vergelijkbaar is met de ontheiliging door Antiochus Epiphanus, toen hij varkens op het altaar offerde. Zij blijven onderwijzen dat dit overeenkomstig is met een toekomstige ‘gruwel der verwoesting’, die zal moeten plaatsvinden op de plaats van de tempel (of op het altaar) nadat de nieuwbouw van de tempel begonnen is.

Zelfs degenen die bij hoog en laag beweren vast te houden aan ‘alle’ leer van Herbert W. Armstrong erkennen niet wat hij al lang voor zijn dood onderwees. Hij verklaarde dat een dergelijke tempel niet kon worden gebouwd, voor Christus’ wederkomst, en dat het nooit ‘heilig’ voor God zou zijn. Daarom kon er geen gruwel der verwoesting plaatsvinden, omdat het niet ‘heilig’ is voor God. Voorts legde Mr. Armstrong uit dat de tempel, waarover gesproken wordt, de Kerk is en geen fysieke tempel. Waar waren deze dienaren, toen Mr. Armstrong deze preken gaf? Deze preken werden immers naar alle gemeentes gestuurd om naar te luisteren.

Daarnaast wordt ook onderwezen dat er een grootse regeringsleider (een beest) tevoorschijn zal komen uit het heroplevende Heilige Romeinse Rijk. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat er 10 naties zullen opstaan en hun macht één uur aan dit ‘beest’ zullen geven. Sommige van deze dienaren blijven onderwijzen dat een belangrijke, valse religieuze leider de ‘hele wereld’ hem, het beest, zal laten aanbidden. Kun je je voorstellen dat de islam of de mensen in Rusland en China, een dergelijk individu zal aanbidden? Over Rusland en China staat geprofeteerd dat zij oorlog zullen voeren tegen de beestmacht. Zulke dienaren hebben alle kennis van de Bijbel en hun verstand verloren.

De waarheid is dat de samenwerking van deze laatste tien landen van korte duur en totaal niet sterk is. Zij wordt immer beschreven als sterk in macht, maar niet krachtig bijeengehouden. Het is als ijzer vermengd met klei.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van verschillen in wat men gelooft in de verstrooide groepen, maar er komt nu een andere werkelijkheid naar voren. Deze twee voorbeelden zijn genoeg om het duidelijk te maken. De tijd zal de waarheid onthullen.

De gebeurtenissen waarvan zo velen in de verstrooide Kerk geloven dat zij eerst moeten gebeuren zijn juist de gebeurtenissen die, als zij gebeuren, hen zal schokken. En deze schok zal hen helpen, er zal massaal ontwaken zijn. De mensen in de verstrooide Kerk denken dat deze gebeurtenissen, die op het punt staat losgelaten te worden op deze aarde, nog jaren van ons verwijderd zijn en niet binnen een paar maanden of paar weken kunnen plaatsvinden. En toch is dit de waarheid.

Doof en Blind
Als de mens diep in slaap is, kan hij niet horen, noch zien. En in die toestand bevindt de wereld zich vandaag. Om belangrijk nieuws te vinden, dat een duidelijke kijk op de profetische eindtijdgebeurtenissen geeft, is een moeilijke opdracht. Het meeste nieuws wordt namelijk uit egoïstische belangen gegeven, gericht op het thuisland. De houding is: ‘wie maalt er om wat er in de rest van de wereld gebeurt?’

En als het wereldnieuws besproken wordt, wordt dat vaak gegeven vanuit het perspectief van de regeringen, die allemaal een ‘politieke agenda’ hebben. Dit nieuws onthult zelden de ware motieven en doelstellingen en openbaren zelden de ware omstandigheden. Of het nu gaat om de globale of nationale economie, of dat het om geopolitieke manoeuvres gaat (zoals de NAVO, Turkije, Syrië, Iran, de Perzische Golf etc), de berichtgeving heeft weinig te maken met wat er werkelijk aan de hand is. Meestal wordt er een rookgordijn opgeworpen en diegene die het niet willen zien worden erdoor in slaap gewiegd.

Na dit artikel is het niet meer nodig te waarschuwen voor wat komen gaat. De wereld is in slaap en de tijd is op! De ‘Dag des Heren’ is aangebroken. Wij zitten er midden IN! Het nachtgedeelte van Gods laatste ‘Dag’ is achter de rug. Deze ‘Dag’ is begonnen na zonsondergang, de 26ste Mei, toen wij het nachtgedeelte van deze laatste profetische ‘Dag’ voor de mensheid, in tijdperk, ingegaan zijn. Als iedereen het toch eens zou kunnen zien! Paradoxaal genoeg zal de mensheid door dit daglicht gedeelte van de ‘Dag des Heren’ gaan ‘zien’ en horen’ en zal de blind- en doofheid van de mensheid genezen beginnen te worden.

Geen waarschuwing meer
In de toekomst zullen alle artikelen die op deze website geplaatst worden geen waarschuwingen meer bevatten. Er zal alleen uitgelegd worden wat er plaatsvindt, voor de dag van Christus’ wederkomst als Koning der koningen. God is niet van plan de wereld of de verstrooide Kerk nog te waarschuwen. De tijd van waarschuwen is afgelopen. De tijd van de vervulling is nabij. Is aangekomen!