Ronald Weinland

SPANNINGEN IN DE WERELD IN STROOMVERSNELLING

Afgelopen Sabbat besteedde ik heel wat tijd aan het becommentariëren van verschillende nieuwsartikels, voordat ik aan de preek zelf begon. Het is in de Engels sprekende landen vaak moeilijk om fatsoenlijk nieuws te vinden over wat er werkelijk in de wereld aan de hand is, omdat het meeste nieuws op zichzelf gericht is.

Gods Kerk gelooft dat wij ons nu in de profetische ‘Dag des Heren’ bevinden, die van Pinksteren 2012 tot en met Pinksteren 2013 loopt. We bevinden ons in de ochtenduren van die profetische dag en hebben het nachtgedeelte (dat begon bij het vallen van de avond aan het begin van de 27ste Mei) reeds achter ons liggen. We weten ook dat er sprake is van een paralel tussen het profetisch ‘type’ van het marcheren rond Jericho door de kinderen Israëls, en wat wij nu ervaren nu dat de Zeven Trompetten van Openbaring vervuld zullen worden.

Het verloop van dit proces kan niet exact opgedeeld worden in gelijkmatige (tijds)delen gedurende dit daglicht gedeelte van de Dag Des Heren. Maar alles zal gebeuren binnen deze tijdspanne.

Wij ervaren nu nog steeds de voortdurende gevolgen van het weerklinken van de Eerste Trompet die de ineenstorting van de US Dollar teweeg brengt. Gedurende de hele periode van de voorbije 4 jaar heeft dat proces plaatsgevonden. En hoewel aan de hele wereld verkondigd wordt dat de Dollar sterker is dan ooit en dat de economie zich herstelt, is de waarheid van de zaak dat wij nu in versneld tempo afstevenen op een nog veel grotere ineenstorting dan die van 2008. Deze hele periode brengt de hoogmoed aan het licht die God in deze ‘profetische dag’ zal vernederen.

Alles staat klaar
Eenieder die werkelijk alert probeert te zijn op het wereldnieuws, zou moeten kunnen zien dat wereldwijd de verhoudingen tussen landen en de economische onrust in versneld tempo veranderen. Alles staat nu klaar voor het weerklinken van de Tweede Trompet. De perfecte timing hiervan ligt in Gods handen. Het is ontnuchterend om te beseffen hoe snel deze wereld kan veranderen en in een grote wereldoorlog gestort kan worden.

In de afgelopen week zijn de spanningen tussen alle landen enorm toegenomen.

China heeft haar waarschuwingen tegen Japan en de V.S. meer kracht bijgezet in verband met de betwiste gebieden in de Oost-Chinese zee. De Japanse Premier Shinzo Abe heeft verkondigd dat hij en zijn kabinet overwegen om lichtspoorkogels te gebruiken in antwoord op de schendingen van hun luchtruim door China. En een hooggeplaatste Chinese generaal heeft al geantwoord dat zij ‘niet zullen toestaan dat de Japanners een tweede schot kunnen lossen!’.

De Verenigde Naties hebben gerapporteerd dat zij niet begrijpen waarom China haar rijstimport vervierdubbeld heeft in 2012, terwijl er ‘geen aanwijsbare reden is om deze import te vergroten, daar er geen rijsttekort in China te melden viel.’ Het is ook algemeen bekend dat China enorme reserves van mineralen en grondstoffen heeft aangelegd. Waarom? Zijn zij al begonnen met de uitvoering van een groots plan?

De destructie die nu snel zal komen nadat de Tweede Trompet weerklinkt, kan je niet voorzien als je, je baseert op het huidige nieuws; zij zal het resultaat zijn van gebeurtenissen die tot nog toe qua timing en aard verborgen zijn. Maar de destructie van landen ten gevolge van profetische gebeurtenissen, vooral in Europa na het uiteindelijke weerklinken van de Vijfde Trompet en de Acties van Rusland en China ten gevolge van het weerklinken van de Zesde Trompet, kunnen duidelijk voorzien worden in het huidige wereldnieuws. Nieuwsberichten die een voorbode zijn van het uiteindelijke weerklinken van deze Trompetten, nemen in aantal en belangrijkheid toe.

Veel van het nieuws over China gaat over gebeurtenissen die reeds lang geleden gepland werden, en vooral als het gaat om de gecoördineerde planning betreffende de landen die vermeld worden in Openbaring 9. De uitvoering van deze plannen zal plotseling tot stand komen wanneer de Zesde Trompet geschald wordt. Er staat geschreven dat dit (nl. de destructieve verwoesting door een Wereld Oorlog) voorzien werd voor ‘een dag, een maand en een jaar’, en zal resulteren in de verwoesting van één derde van deze aarde.

China heeft onlangs de bouw van nieuwe tunnels afgerond, en ook honderden kilometers bestaande tunnels opgewaardeerd door ze te verbreden en te moderniseren teneinde er over grote afstanden kernwapens door te kunnen transporteren en om er ook grote massa’s burgers te kunnen beschermen tijdens een oorlog. Een artikel met als titel ‘Voorbereidingen op een eventuele Oorlog’ meld dat het metro netwerk van Beijing ook opgewaardeerd is. Verder meld de ‘Global Times’(een uitgave van het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij) dat deze opwaardering uitgevoerd werd teneinde een ‘nucleaire of een gifgas aanval te kunnen doorstaan’. De vraag dringt zich op: Waarom treft China zulke uitgebreide en dure voorbereidingen op een oorlog? De wereld is in diepe slaap gedompeld ten aanzien van de realiteit en het doel van deze massale voorbereidingen.

De reactie van een hoge Amerikaanse ambtenaar op deze gigantische tunnel- en metro werkzaamheden was, dat de bekendmaking dat deze tunnels een aanval kunnen doorstaan ongebruikelijk is omdat het het strategische nucleaire moderniseringsprogramma van Beijing onder de aandacht brengt; iets wat normaal geheim gehouden wordt door de media onder staatscontrole. Voorts werd ook nog gerapporteerd dat de strategische nucleaire voorbereidingen ook de uitbreiding van het nucleaire aanvalswapens arsenaal, het verdedigingsraketten arsenaal en antisatelliet wapens behelzen.

Een artikel van vorige week in ‘Reuters’ met als titel ‘China’s ruimteactiviteit verhoogt de bezorgdheid over de veiligheid van Amerikaanse satellieten’ meld dat Amerika (volgens verscheidene bronnen binnen de V.S. regering en onder ruimte-experts) bezorgd is over het toenemende vermogen van China om Amerika’s gevoeligste militaire satellieten en de satellieten van de Amerikaanse Inlichtingendienst te verstoren. In het rapport stond: ‘In een geheime beoordelingsoefening van de Amerikaanse Inlichtingsdienst die vorig jaar werd uitgevoerd, werden China’s toenemende activiteiten in de ruimte geanalyseerd, en zodoende ook de groeiende kwetsbaarheid van Amerikaanse satellieten in kaart gebracht; satellieten die veilige militaire communicatie moeten verzekeren, moeten waarschuwen voor vijandelijke raketlanceringen en minutieuze aanvalscoördinaten moeten verstrekken.’

Afgelopen maandag publiceerde ‘Business Insider’ een artikel met de titel ‘China Heeft Reeds Een Plan Klaarliggen Om De Amerikaanse Vloot Tot Zinken Te Brengen In Het Geval Van Een Oorlog.’ Het artikel bespreekt de Chinese strategie in het gebruik van hun raketten tegen de wapens van de V.S. , en de mogelijke gevolgen. Alleen al het feit dat China’s activiteiten aldus besproken worden zegt veel.

Tot zoverre hebben we slechts gekeken naar een paar artikels over China van de afgelopen week. Over zo’n korte tijd genomen, schreeuwen deze artikels het uit over China’s plannen als een voorbode van het schallen van de Zesde Trompet.

Het Is Niet Al Goud
Een artikel uit de Britse krant ‘The Telegraph’ voert als krantenkop; ‘Bundesbank wil al haar goud terugtrekken uit New York en Parijs, dit zou een keerpunt kunnen betekenen.’ In dit artikel wordt gesteld ‘deze beslissing betekent een uitzonderlijke verslechtering van het vertrouwen tussen de belangrijkste centrale banken, en start een gistingsproces onder goudenthousiastelingen.’ Een goudhandelaar werd geciteerd met de volgende woorden: “In de geschiedenis zal op dit eerste schot voor de boeg teruggekeken worden als het begin van het einde van de US$Dollar als de wereldreservemunt bij uitstek.”

Het bredere plaatje laat ons vooral zien wat er hiermee stevig in de geest van het Duitse volk gegrift wordt in hun attitude tegenover de V.S. inzake non-vertrouwen en argwaan; deze zullen toenemen tot op een punt dat het zelfs aan de wereld duidelijk zal worden dat de gevolgen van het schallen van de Vijfde Trompet ontketend zijn. Gedurende bijna zestig jaar heeft de New York Fed, zoals nu aan het licht wordt gebracht, zo’n 45% van al het Duitse goud (naar verluid de tweede grootste bezitter van goud na Amerika) opgeslagen. Maar nu rijst de vraag of er zelfs wel zo’n grote voorraad goud in New York bestaat?!

Het programma ‘The Keiser Report’ op RT (Russia Today TV) vanuit Londen geeft een zeer inzichtrijke rapportage over de huidige economische problemen rond dit onderwerp van het Duitse Goud. Het kan best zijn dat sommigen niet van zijn manier van presenteren houden, maar zijn reportage getuigt van veel inzicht, en veel van wat hij behandelt zal in de nabije toekomst tot nog veel grotere wereldconflicten leiden. Het is een vrij lange reportage, maar ik raad iedereen aan om er toch naar te luisteren. Dat kan via de volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=RjQu9qFpStw

‘Zero Hedge’ bespreekt ook een aantal van de aspecten van deze abrupte verschuiving in het Duitse politieke beleid in een artikel met de titel: ‘Het is begonnen; Bundesbank Begint met Repatriëring van Goud van de Amerikaanse Fed.’ Daarin wordt het volgende gezegd: ‘Dit is een monumentale ontwikkeling, die kan betekenen dat de verstandhouding van wederzijdse verzekerdheid en het veelvuldig heen en weer getelegrafeerde mutuele vertrouwen tussen Centrale (nationale) Banken ten einde is.’

De zieke man van de wereld
Het is onmogelijk om in dit artikel (deze ‘posting’) de enorme hoeveelheid nieuwsberichten die in zo’n korte tijdspanne naar voren gekomen zijn overzichtelijk te behandelen. Januari 2013 blijkt ons met een overweldigende en explosieve impact in een stroomversnelling te hebben gebracht voor het invullen van de uiteindelijke profetische eindtijdgebeurtenissen die zullen plaatsvinden bij het weerklinken van de Trompetten uit Openbaring.

Een krachtige profetie betreffende de eindtijd, die hoofdzakelijk betrekking heeft op de verenigde Staten, is nu vervuld. Het gaat hier om de volgende profetie: ‘het gehele hoofd (haar regering) is ziek, het gehele hart (haar bevolking) vol krankheid (voelt zich uitgeput en nutteloos en totaal niet in staat om haar koers te wijzigen; heeft zich gewonnen gegeven en zich erbij neergelegd om de dingen te nemen zoals ze zijn), en van de voetzool tot de schedel is er niets gaafs.’ (Jesaja 1:5-6)

Een organisatie in Europa die zich concentreert op de verdere groei en de stevigere verankering van een ‘Verenigde Staten van Europa’ (Europa 2020) publiceerde een hoofdartikel met als onderwerp de Verenigde Staten, Maart – Juni 2013: “Het ontkoppelen (de stekker eruit trekken) van de ‘Zieke Man van de Wereld’ – de laatste impactvolle fase van de wereldwijde systematische crisis.” De Verenigde Staten van Amerika beseffen niet hoe de rest van de wereld werkelijk over hun denkt; integendeel leven zij in een bedwelmende sfeer van een euforische geloof van nooit afnemende grootsheid laat staan dat zij ooit zouden kunnen ten val komen. Maar de rest van de wereld ziet een heel andere realiteit.”

Dit artikel is een van de meest inzichtrijke artikels ooit wat betreft de huidige wereldcondities, en hoede meeste landen tegen de V.S. aankijken. Het kadert in een context van wat zij omschrijven als de laatste fasen die leiden tot het einde van de betekenisvolle wereldwijde invloed van de V.S., en het einde van de Dollar als de wereld reservemunt. Zij voorspellen een ‘gelijklopende desintegratie’ (van Amerika zelf & de Dollar) waarna zeer pijnlijk uit de puinhopen van een geopolitieke ontwrichte wereld een nieuwe wereldorde zich zal oprichten. Er zijn er inderdaad velen in Europa die klaar staan om het zo ontstane machtsvacuüm in te vullen; en nog vele andere landen ook.

Ze beschreven dit desintegratieproces reeds enige jaren geleden. Nu beschrijven zij deze massieve wereldwijde economische verschuiving als volgt: ‘Maar we hadden de duurtijd van het desintegratieproces onderschat, waar we ons nu al meer dan vier jaar in bevinden; een periode waarin alle deelnemers aan dit ‘crisisproces’ naar een gemeenschappelijk doel toe hebben gewerkt, nl. het winnen van tijd. De V.S. deden dit door fanatiek elke schijn van een mogelijk alternatief voor de Dollar te onderdrukken, ondanks de duidelijke catastrofale situatie van haar fundamentele waarde; en dit om te voorkomen dat haar schuldeisers de dollar zouden over boord gooien (dit alles om andere valuta te discrediteren, zoals o.a. de Yen sinds kort, en om elke poging om de dollar van de oliehandel te scheiden te verhinderen, etc…). De rest van de wereld legt zich toe op het ontwikkelen van listige strategieën om toch de V.S. te blijven steunen, om toch maar een plotselinge ineenstorting te vermijden waar zij zelf het eerste slachtoffer van zouden zijn, terwijl zij ondertussen naarstig werken aan alternatieven om zichzelf ‘veilig’ los te koppelen van de dollar.

Zij leggen ook uit welke strategieën andere landen moeten volgen in hun omgang met Amerika, waarvan zij overtuigd zijn dat het onvermijdelijk zal ineenstorten, maar dit alles met inachtneming van de nodige voorzichtigheid ten aanzien van wanneer en hoe zich los te maken van haar. Zij gaan verder met uit te leggen dat deze lange periode van desintegratie die veroorzaakt is door de ‘totale verdoving van het systeem’ hun genoopt heeft om ‘de noodzaak te overwegen van het toevoegen van een zesde fase aan de beschrijving van de crisis: de laatste impactfase die in 2013 zal plaatsvinden.’ Hun inzichten zijn zo profetisch dat ze me doen denken aan een Bijbelspassage: ‘De leeuw heeft gebulderd, wie zou niet vrezen? De Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren?’. (Amos 3:8) Hun inzicht is zo sterk dat we hier nog meer uit moeten citeren.

“De V.S. geloofden er zeker in dat de rest van de wereld er belang bij zou hebben om hun economieën tot in het oneindige aan artificiële beademingsapparatuur te houden, maar het is waarschijnlijk dat zij dit nu niet meer geloven. En wat die rest van de wereld betreft….het laatste hoofdstuk van de Amerikaanse crisis (de totale politieke crisis, de beslissingsverlamming, het ei zo na van de ‘Fiscale Klif’ vallen, het vooruitzicht van het overschrijden van het schuldenplafond in Maart en de totale onmacht om ook maar één structurele oplossing te implementeren) heeft hen overtuigd van de onafwendbaarheid van haar ineenstorting, en daarom zijn alle spelers alert voor het minste teken van een ommekeer teneinde zichzelf te kunnen loskoppelen, wetende dat zij door zo’n actie waarschijnlijk de finale ineenstorting veroorzaken.

Vervolgens pakken zij de kern van het probleem aan, datgene wat wanneer het gebeurt de fatale klap voor de Amerikaanse economie zal betekenen, direct gevolgd door een wereldwijde economische crisis en een overlevingsstrijd met als gevolg een nieuwe wereldorde. Het artikel vervolgt: ‘Ons team is er van overtuigd dat in de context van deze extreme spanningen (zowel in de landelijke politiek als de wereldwijde economische spanning), die veroorzaakt worden door de nakende verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond in Maart van 2013, de tekens aan de wand niet zullen ontbreken om de laatste kopers van Amerikaanse Staatsbons te verdrijven, een verdwijning die de Fed niet langer zal kunnen compenseren, die zal resulteren in een verhoging van de intrestvoet, wat de Amerikaanse schuldenlast tot astronomische hoogten zal stuwen, zonder enige hoop om deze ooit te kunnen terugbetalen aan hun schuldeisers die zullen verkiezen om de handdoek in de ring te gooien en de Dollar te laten vallen… een val van de Dollar die de facto een eerste werkelijke oplossing zal blijken te zijn, hoe pijnlijk ook, voor de Amerikaanse schulden.’

Ze ronden deze redenering af met de volgende uitspraak: ‘Dit is de reden waarom ons team voorziet dat 2013, het eerste jaar van de ‘Wereld Nadien’, getuige zal zijn van deze ‘zuivering’ van de Amerikaanse en de Wereld rekeningen. Alle spelers neigen tot het nemen van deze stap, waarvan de gevolgen zeer moeilijk in te schatten zijn, maar die ook een onvermijdelijke oplossing voor de crisis is als je het structurele onvermogen van de Verenigde Staten om echte structurele schuldenlastverlaging maatregelen te implementeren in ogenschouw neemt.

Rusland, Syrië en Iran
De as van samenwerking tussen deze drie landen zegt veel over de strategische planning vanuit Rusland. Vanaf nu tot en met 29 Januari, voert Rusland grote marine manoeuvres uit in de Middellandse zee en de Zwarte zee, midden in de Syrische crisis.

Rusland is ook begonnen met het repatriëren van Russische staatsburgers uit Syrië en heeft ook een rampenplan klaarliggen om tot wel 30.000 Russische staatsburgers te evacueren. In een DEBKA dossier uit Israël staat: ‘Tot deze evacuatie van Russische staatsburgers, die afgelopen Dinsdag begon, werd besloten nadat het Syrische oppercommando orders gekregen had van President Assad om mobiele gewapende aanvalseenheden te organiseren met enorme vuurkracht, om een massaal de rebellen uit de veroverde steden en dorpen (vooral in het noorden en het Zuidoosten) te verdrijven.’ Te midden van dit alles wordt geschat dat er reeds 60.000 mensen gedood zijn tijdens deze oorlog.

Gisteren kwamen er nieuwsberichten uit over hoe Rusland Iran helpt om haar nucleaire programma te versnellen, door twee installaties op te richten waar lasertechnologie wordt gebruikt voor het verrijken van uranium. Iran beweert dat Rusland hun getoond heeft hoe lasers hen zullen helpen om 16 maal productiever te zijn in het verrijken van uranium, en dat het gebruik van lasers minder ruimte en energie vergt, en dat zo’n procedé veel makkelijker te verbergen is.

Ander nieuws
Spiegel Nieuws in Duitsland rapporteert dat Pakistan, wat veel nucleaire wapens bezit, in chaos verkeert nadat een zelf uitgeroepen revolutionaire beweging opgeroepen heeft tot massale protestacties, terwijl het hoogste gerechtelijke gezag de aanhouding van de eerste minister heeft bevolen en het leger in de coulissen wacht op het juiste moment om de macht te grijpen (zoals in het verleden reeds eerder gebeurde).

Deze onrust in Pakistan vind plaats op een moment dat Associated Press meld dat India en Pakistan verwikkeld zijn in een reeks van dodelijke schermutselingen langs de wapenstilstandlinie in de Kasjmir regio. De kop van een ander artikel luidt: ‘India waarschuwt inwoners van Kasjmir voor een mogelijke nucleaire aanval.’ Ambtenaren in het door India bestuurde Kasjmir sporen hun inwoners aan om schuilkelders te bouwen en zeker voor 2 weken eten en drinken op voorraad te hebben, in voorbereiding op een mogelijke atoomoorlog. Het is werkelijk verbluffend dat dit soort van nieuwsberichten in de afgelopen week van over de hele wereld nauwelijks of niet In de meeste Engelstalige nieuwsmedia terug te vinden zijn.

Nogmaals, in dit artikel (deze posting) is het slechts mogelijk om vrij oppervlakkig het enorme aanbod aan nieuwsartikels van de afgelopen week aan bod te laten komen. Nieuwsberichten die aantonen dat we ons in een stroomversnelling van groeiende spanningen tussen alle landen bevinden. De enige werkelijke hoop die deze wereld rest in dit tijdperk van potentiële zelfvernietiging, is Gods snelle en genadige ingrijpen wanneer de ineenstorting van deze wereld eenmaal begint. Die ineenstorting begint wanneer de Tweede Trompet weerklinkt.