Ronald Weinland

DE TIJD IS TEN EINDE

In mijn overpeinzingen over hoe weinig tijd deze wereld nog rest, vielen mij de woorden te binnen die God tot Jeremia sprak. Hoewel zijn werk een voorbereiding was op de ondergang en de gevangenschap van Juda, toch zou zijn werk ook verder gaan voor het behoud van de troon van David.

De profetieën die God door hem inspireerde besloegen het hele spectrum van Israëls geschiedenis en Zijn oordeel over hen. Die geschiedenis op zich was van profetische aard, omdat de volkeren van Israël nooit veranderd zijn en zij dezelfde oude zonden opnieuw en opnieuw herhaalden.

Gods oordeel over Zijn volk, zoals dit door Jeremia gegeven werd, ging vooral over de eindtijd. De gevolgen van dat oordeel zijn veel groter en serieuzer dan de meesten kunnen bevatten. Zoals we zo vaak gesteld hebben, en wat hier herhaald dient te worden…enkel en alleen door middel van zo’n groot lijdenschap kunnen de naties van Israël vernederd worden en tot bekering gebracht worden.

Hoewel de naties van Israël reeds veel geleden hebben doorheen vele oorlogen en natuurrampen, hebben zij dit nog nooit op zo’n grote schaal ervaren als wat nu snel komt te gebeuren. Ook al duurde het nooit lang toch hebben hele volksstammen zich laten verootmoedigen door zulke gebeurtenissen. Maar zoals God altijd zei, zij hervielen altijd weer. Nederigheid overleeft niet lang in het hart van de mens.

Het is ontzagwekkend om te beseffen dat wat nu komen gaat deze keer het hele verschil zal uitmaken voor hen. Want al kan de mens tot nederigheid gebracht worden, alleen Gods geest kan hen waarlijk veranderen. Wij leven nu in een unieke tijdsgewricht in de gehele menselijke geschiedenis, want wanneer de volkeren van Israël deze keer vernederd zullen worden, zal God ook Zijn geest over hun uitstorten, om hen tot Zichzelf en Zijn Zoon te ‘roepen’. Vervolgens zal dit zelfde procédé verder voltrokken en uitvergroot worden wanneer God hetzelfde doet voor alle andere volkeren.

Alles wat zal komen te gebeuren, is Gods ‘perfecte manier’ om snel alle volkeren onder één wereldwijde regering te scharen – Zijn regering. Dit is de tijd dat de ware genezing van alle volkeren kan beginnen, wanneer de hele wereld eindelijk verlost zal zijn van haar ketenen/gevangenschap. Gods ‘roeping’ en Gods geest zullen spoedig deze aarde overspoelen.

Echte Verdrukking
Het resultaat van de vernedering van deze wereld door grote verdrukking zal veel mooier en glorieuzer zijn dan men zich kan voorstellen; maar het zal niet gemakkelijk tot stand komen. De profetieën die gegeven werden door de profeten openbaren een afgrijselijk tijd van oordeel die over deze aarde moet komen. Gelukkig heeft God in Zijn grote genade deze tijd van groot lijdenschap enorm gecondenseerd (bekort).

Zoals reeds in een eerder artikel gezegd werd: Gods Kerk gelooft dat wij ons nu in de uiteindelijke profetische dag bevinden waarin Gods eindtijd oordeel over de wereld uitgevoerd gaat worden. Maar wanneer zal dit alles werkelijk gaan plaatsvinden? Wij waken en trachten ten zeerste om geestelijk alert te zijn; een houding waar Gods Kerk altijd toe wordt aangespoord. Met het verstrijken van iedere dag moet eenieder ernaar streven om steeds dichter bij God te komen, want nu zullen de moeilijkste ‘geestelijke’ veldslagengevechten ooit nog gestreden moeten worden. Deze veldslagen/gevechten zijn reeds in intensiteit toegenomen sinds we aan deze profetische dag begonnen. Satan weet dat zijn tijd nog maar zeer kort is.

Praktisch gezien is de tijd ten einde voor de volkeren van Israël. Hun regeringen wentelen zich in verwarring, en er is geen enkel nuchter oordeel terug te vinden. Zij zijn totaal niet in staat om hun economieën aan te pakken, en de rest van de wereld kijkt toe en ziet allen maar hoe zij aan hun einde komen.

Vermaningen aan Gods Kerk
Gods Kerk voorziet het snelle begin van het einde van de volkeren van Israël wanneer de Tweede Trompet eenmaal weerklinkt. Profeten, apostels en al Gods mensen doorheen de tijd hebben er altijd naar verlangd om meer details te kennen over de timing van de eindtijd gebeurtenissen. Nu dat we ons daar zo dicht bij bevinden en de tijd die ons nog overblijft zo kort is, is ons verlangen om meer te weten even zo groot. Dat is een goed ding, zolang wij ‘handelen’ naar de kennis die Gods ons gegeven heeft over de snelheid waarmee deze tijd ons insluit.

Inderdaad zal op een gegeven moment (heel snel nu) deze wereld in grote chaos gestort worden. De voorbije jaren hebben velen hun leven gepland met deze eindtijd-timing in het achterhoofd. Als voorbeeld om het belang van de timing van het weerklinken van de Tweede Trompet te benadrukken, geld het maken van reisplannen. De meesten onder ons zouden liefst zo dicht mogelijk bij huis zijn wanneer dit gebeurt. Die bezorgdheid is nu groter dan ooit in al onze planning, omdat we proberen om zo goed als mogelijk is voorbereid te zijn. Het komt er uiteindelijk op neer dat ons leven altijd in Gods handen ligt, waar we ons ook bevinden en hoe goed we ons leven ook plannen. En je kan je in geen betere positie bevinden! Al onze gebeden moeten dit verlangen en deze dankbaarheid weerspiegelen; want de Tweede Trompet is nabij.

Waarlijk, waarlijk, nu is het meer dan ooit tijd om op onze hoed te zijn. en dit zijn niet slechts woorden, want de tijd die nu voor ons ligt is spannend. Dit is waarlijk een hoogstdringende aansporing voor ‘zij die oren hebben om te horen’.

Dus, om terug te gaan naar waar ik begon, toen mij de woorden te binnen vielen die God tot Jeremia sprak. Waar het spreekt over de oorlog die over Israël zou komen, staat er geschreven dat deze ‘op de middag’ zou komen, en dat ‘weeën’ zouden volgen met het lengen van de schaduwen naar het einde van deze dag toe.

De timing van dit alles staarde me recht in het gezicht, en ik kon het niet helpen om mij de belangrijkheid te realiseren van het feit dat wij allen des te meer toegewijd moeten zijn tot dat Gods koninkrijk op aarde gevestigd is. Volgende week zullen wij ons in die ‘namiddag’ van deze ‘Dag Des Heeren’ bevinden. Vanaf dan zullen de ‘schaduwen’ over deze dag lengen, totdat deze dag vervuld is. Onze taak is om altijd geestelijk alert te zijn, en dit des te meer naarmate deze tijd vordert.

Net zoals zo vele profeten en apostelen voor mij…zit ik gevangen, maar ik zal spoedig in vrijheid gesteld worden net zoals de gehele mensheid; en dit alles naar Gods wil, kracht en doel. Met deze kennis in gedachten besef ik mij dat ik hoogstwaarschijnlijk het Pascha niet zal mogen vieren zoals Christus het voorschreef, indien de Trompetten niet beginnen te weerklinken voor het Pascha. Maar wat er ook gebeurt, mijn gedachten gingen niet zozeer uit naar mijn onmogelijkheid om dit te vieren…maar veeleer naar jullie…want dd weede Trompet kan werkelijk elk moment weerklinken.

Het is erg ontnuchterend om dit alles te overpeinzen..en het is goed dat het dat ook is. Eenieder van ons dient ontnuchterd zijn door deze gedachten, en dient zich meer overtuigd en gedreven te ‘gedragen’ naar deze kennis die God ons toevertrouwd heeft!