Ronald Weinland

GODS ZICHTBARE WAARHEID

Voordat ik dit afgelopen Sabbat begon te schrijven en terwijl ik God om hulp en begeleiding vroeg voor het schrijven van dit artikel, verwonderde ik mij erover hoe God mij in deze eindtijd altijd geleid heeft.

Het is een ‘bouw’-proces geweest, waarbij het ene nieuwe opgebouwde (geopenbaarde) inzicht altijd geleid heeft tot het volgende dat door Hem gegeven werd. Het is heel erg zoals het bouwen van de gebouw in zoverre dat je het bouwproces niet verder kan zetten omdat bepaalde delen eerst geconstrueerd moeten worden voordat je aan andere kan beginnen.

Deze manier waarop God waarheid heeft geopenbaard heeft Hij sinds Pinksteren van 1998 zo vaak toegepast, dat ik nu die momenten sneller kan herkennen. Ik heb geleerdhoe God met mij werkt. Gedurende 6000 jaar heeft God veel verschillende en immer groeiende manieren gekozen waardoor Hij met Zijn dienaars werkte.

Op het moment dat ik Gods hulp verzocht bij het schrijven van dit artikel, was ik vol ontzag over de manier waarop God juist de betekenis van het profetische uur, waarvan sprake is in Openbaring, geopenbaard had: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest.’ (Openbaring 17:12) Het inzicht in de betekenis hiervan kwam rechtstreeks als gevolg van het vorige artikel waarin God meer openbaarde over specifieke passages van profetische timing. Omdat dat niet het onderwerp van het laatste artikel was, werd deze informatie ook niet opgenomen in dat artikel. Sommigen zullen dit vergelijken met de spreekwoordelijke ‘wortel’ (zoals die voor een ezel gehangen wordt), omdat ook in dit artikel deze informatie niet behandeld zal worden; en ik ben nog niet zeker wanneer dit wel gegeven mag worden.

Een voorbeeld van Mr. Armstrong
Terwijl ik hulp vroeg voor het schrijven van dit artikel, schoot mij een voorbeeld te binnen dat Herbert W. Armstrong vaak gebruikte. Hij vergeleek soms de manier waarop God meer en meer waarheid aan de Kerk openbaarde met een puzzel waaraan steeds meer stukjes toegevoegd worden zodat het beeld van Gods plan steeds duidelijker wordt.

Dit artikel doet denken aan dit proces dat God altijd gebruikt heeft om Zijn Kerk te leiden, te inspireren, te vormen en te laten groeien. Om te kunnen zien hoe God ons ongelooflijk gezegend heeft door de steeds groeiende openbaring van Zijn plan, is waarlijk bemoedigend en motiverend. Dit soort van herinneringen kunnen een grote hulp zijn voor ons om zelfverzekerd door te zetten, en de strijd van deze eindtijd te strijden.

Het is ook nuttig voor iedereen om te kunnen zien dat het beeld dat geschetst werd door de vele puzzelstukjes die tijdens Filadelfia gegeven werden, een compleet ander beeld is dan het beeld dat sinds die tijd gegeven is, wat gevormd is met totaal verschillende puzzelstukjes.

Het beeld dat aan Mr. Armstrong gegeven werd begon met drie hoekstukken die ten dele op de juiste plaats lagen. Het belangrijkste hoekstuk was het stukje dat aangaf dat de kerk in 31 na Christus opgericht werd. Die Kerk droeg de naam die aangaf aan wie zij toebehoorde en door wie zij bestond: God! Het was de ‘Kerk van God’ en alle andere kerken waren valse kerken.

Het volgende stuk was de kennis over een teken dat Gods Kerk identificeert, nl. de gehoorzaamheid aan de wekelijkse zevendedags Sabbat, die op de meeste kalenders aangeduid wordt met het woord ‘Sabbat’ in de respectievelijke talen (zoals Sabado in het Spaans); maar natuurlijk wordt dit op de Engelstalige kalender vermeld als Saturday (Zaterdag voor het Nederlands). Door dit hoek-puzzelstuk kwam een groter stuk van het beeld in zicht, omdat dit op zijn beurt leidde tot kennis en waarheid over de jaarlijkse Sabbatten (Jaarlijkse Feestdagen) en Gods 7000 jarige plan van verlossing voor de mensheid.

Het derde hoek-puzzelstuk dat Mr. Armstrong van in het begin had, was de waarheid over de éérste Tiende. Dit leidde op zijn beurt tot een completer inzicht in het hele Tienden systeem en het doel daarvan. Door de wet op de eerste Tienden in het Oude Testament werd het Levitische priesterambt ondersteund met als doel om Israël (en later vooral Juda) op God gericht te houden. En via ditzelfde systeem van Tienden heeft God voorzien in een mogelijkheid om Zijn werk uit te voeren, voornamelijk in Zijn Kerk.

De vierde hoeksteen kan je het best vergelijken met de eerste grote waarheid die toegeschreven wordt aan Mr. Armstrong en die middels hem geopenbaard werd; en dat betreft Gods regeringsvorm. Wanneer God iemand in Zijn Kerk roept, dan wordt de mate waarin die persoon kan begrijpen hoe God in Zijn Kerk door middel van menselijke instrumenten werkt, van hoofdzakelijk belang om in staat te zijn om te groeien en te ontvangen wat God geeft. Het beeld van Gods regering is verweven in het hele plaatje naarmate iedereen meer één wordt met God door alle waarheid die geopenbaard wordt.

Tijdens het Filadelfia tijdperk gaf God nog 17 belangrijke puzzelstukken (17 extra waarheden). Terwijl deze 21 grote waarheden stevig gegrondvest werden tijdens deze periode, waren er ook nog veel kleinere stukjes van de puzzel die hiermee verweven waren. Die hielpen om het ongelooflijke beeld, van Gods grote plan en doel dat Hij aan het uitwerken was met het oog op de schepping van Zijn Koninkrijk, verder in te vullen. Dit beeld dat nu duidelijker dan ooit tevoren in de voorbije 6000 jaar geworden was, werd vervolgens gepubliceerd in het grootste collectieve werk van Herbert W. Armstrong: ‘Mysterie der Eeuwen’.

Nog een Puzzel
Na Gods openbaringen aan Mr. Armstrong en na de grote profetische apostase in de Kerk, begon God een bijkomend beeld van nog een puzzel te openbaren aan Zijn Kerk. Het was niet hetzelfde beeld wat aan Mr. Armstrong gegeven was, maar het was verder gebouwd op dat originele beeld (op die waarheden) dat aan hem gegeven werd. Dit tweede beeld dat God aan Zijn Kerk gaf, samen met alle puzzelstukjes die Hij openbaarde, voegde veel afwerkingdetails toe en verschafte een prachtige verduidelijking bij datgene wat reeds tijdens Filadelfia gegeven was.

Dit nieuwe beeld zou heel duidelijk worden nadat alle vier hoekstukken vastgelegd zouden zijn en nog veel meer stukjes van de puzzel tussendoor ingevuld zouden worden. Naarmate de puzzel meer en meer ingevuld raakte, gaf dit veel opheldering aangaande Gods werk aan de laatste voorbereidingen voor de vestiging van Zijn Koninkrijk en de regering van Zijn Zoon als Koning der koningen. Tijdens deze periode openbaarde God nog 36 extra waarheden bovenop datgene wat volledig vastgelegd was tijdens het Filadelfia tijdperk.

Het eerste hoekstuk gaf stabiliteit en doelgerichtheid aan een overblijfsel van Gods Kerk. De Kerk onderging een turbulente omwenteling toen de doctrines op hun kop gezet werden, en dit resulteerde in grote verwarring en uiteindelijk in de grote verstrooiing. God openbaarde dat de geprofeteerde apostase uit 2 Tessalonicenzen 2 vervuld was. Al gauw begonnen veel andere stukjes van de puzzel op hun plaats te vallen, nadat er een heel helder beeld gegeven werd van ‘hoe’ en ‘waarom’ dit in Gods Kerk gebeurd was.

Een ander groot hoek-puzzelstuk werd gegeven toen God openbaarde dat alléén Hij eeuwig bestaan heeft, en dat Zijn Zoon een begin had….toen Hij eenmaal in leven kwam door menselijke geboorte. Hij werd de eerste die in de God Familie geboren zou worden, in Elohim. Deze waarheid opende de weg naar dieper geestelijk inzicht in Gods Familie en het geestelijke rijk.

Er werd nog één toevoeging gedaan toen God openbaarde dat Christus enkel en alleen op Pinksteren kon wederkeren en niet op het Trompettenfeest. Door die toevoeging aan dat hoek-puzzelstuk kregen we een grote verheldering over timing en profetische precisie.

Gedurende de periode van 3 en een half jaar van getuigenis, openbaarde God 7 zeer onderscheiden en overduidelijke waarheden die allen gebaseerd waren op een laatste hoek-puzzelstuk waar al deze 7 waarheden vandaan kwamen. Zij hielden eentijdsfactor in betreffende de overgang van de 6000 jaar van menselijke zelfbestuur naar de vestiging van het Millennium.

Terwijl we strijden in dit tijdperk dat de grootste geestelijke gevechten ooit bevat, is het niet enkel goed en wijs om de 57 waarheden die God aan Zijn Kerk geopenbaard heeft ten volle te doorgronden, maar ook dat we ons uitrusten met de inspiratie en de kracht die uitgaan van de wetenschap van het ontzagwekkende werk dat God door Herbert W. Armstrong gedaan heeft wat Hij in deze eindtijd voort heeft blijven doen.