Ronald Weinland

EEN NIEUW JAAR

Toen Gods Kerk op Pinksteren 2012 aan deze profetische dag begon, leek Pinksteren 2013 nog zo ver weg. Ons hart was erop ingesteld dat de wederkomst van Christus op 27 Mei zou plaatsvinden, maar dat gebeurde niet. Vervolgens openbaarde God snel en genadevol dat Zijn Zoon pas de op 19 Mei 2013, tijdens het volgende Pinksteren zou terugkeren.

God openbaarde dat we op 27 Mei niet de laatste fysieke dag van menselijk zelfbestuur op aarde ingegaan waren, wat we toen geloofden, maar we waren de laatste profetische dag van menselijk zelfbestuur ingegaan. We waren die dag ingegaan die in de Bijbel aangeduid wordt als de ‘Dag Des Heren’ (Yahweh) waarin God Zijn oordeel over de mensheid aan het einde van 6.000 jaar zal voltrekken, vlak voor de wederkomst van Zijn Zoon als Koning der koningen.

De tijd is snel voorbijgegaan, en we bevinden ons nu in een nieuw jaar. Het Pascha zal binnen enkele dagen gehouden worden, in deze eerste maand van Gods kalender. Wij geloven dat we het meest dramatische, dynamische en levensveranderende jaar aller tijden zijn ingegaan. Het is dan ook zeer toepasselijk dat God aan ons openbaart dat Zijn Paschaoffer dat Hij aan de mensheid gaf, de spil is die ten grondslag ligt aan datgene wat Hij tot stand gaat brengen. Dit jaar geeft God ons ter gelegenheid van het Pascha een scherpere kijk en een diepere visie op de timing en het doel van de gebeurtenissen die zich zullen ontplooien tussen Pascha en Pinksteren.

Gods Voltrekking van Zijn Oordeel
Op Pinksteren hoorden we waarom Christus nog niet terug gekomen was, omdat we dus een profetische dag ingegaan waren waarin God Zijn oordeel zou voltrekken. Dit zou niet gedurende de gehele tijdspanne van deze dag voltrokken worden…maar wel binnen deze dag.

Voordat het Millennium kan beginnen, moet de mensheid eerst Gods oordeel ondergaan omdat zij Hem gedurende 6.000 jaar hebben verworpen. Die verwerping wordt nog het meest uitvergroot in de verwerping van Zijn eigen Zoon en hun oordeel om Jezus Christus te doden. De mensheid doodde (vermoorde) Gods Zoon, die rond 15.00 uur, ’s middags, op de Paschadag stierf. De regering van deze wereld en haar leiders zijn schuldig aan de dood van het Paschalam.

Christus voorspelde deze gebeurtenis in de parabel van Mattheus 21:33. Die parabel beschrijft een rijke grootgrondbezitter die een wijngaard aangeplant had, die volledig toegerust was om wijn te produceren. Toen de wijngaard helemaal toegerust was voor de productie verhuurde de eigenaar het hele landgoed aan boeren (pachters); zij moesten slechts een klein deel van de oogst terugbetalen. Nadat de hele zaak aan de boeren overgedragen was, verhuisde de eigenaar naar een ver land. Van tijd tot tijd stuurde hij zijn dienaars om het land en de opbrengst daarvan te controleren, maar degenen aan wie hij het land toevertrouwd en verhuurd had mishandelden zijn dienaars. Dit ging een tijd zo door totdat hij uiteindelijk zijn eigen zoon stuurde, in de hoop dat ze hem wel met respect zouden behandelen, wat ze niet aan zijn dienaars betoond hadden. Maar toen de zoon kwam, besloten zij dat ze alles voor zichzelf zouden houden, en omdat de zoon de enige erfgenaam was vermoordden zij hem.

Deze parabel geeft weer hoe deze wereld Gods dienaars en zijn eigen Zoon altijd behandeld heeft. Nadat Jezus Christus deze parabel verteld had stelde Hij een vraag die de rechtvaardige reactie op deze wereld openbaart.

‘Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zeiden zij tot Hem: Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?’ (Mattheus 21:40-42)

Inderdaad, het zou een zeer gepast oordeel over de mensheid zijn als de uitvoering van Gods oordeel overeen zou komen met de timing van de dood van Zijn Zoon op het Pascha. Wij, Gods Kerk kijken waakzaam toe (zowel fysiek als geestelijk) terwijl wij er ons van bewust zijn dat God ons zeer gezegend heeft door ons de mogelijkheid te verschaffen om dit Pascha en de Dagen van Ongezuurde Broden te houden. Tijdens de viering van dit Pascha en deze Dagen van Ongezuurde Broden begint een laatste aftelling voor de ‘steen die tot hoeksteen geworden is’ en die op zijn plaats gezet wordt, net zoals Jezus Christus over deze wereld aangesteld wordt als Koning der koningen.

Alles Gebeurt Volgens Gods Tijd
De tijd zal spoedig onthullen of God nu zulk oordeel over de wereld zal uitspreken, tijdens deze periode van Pascha tot Pinksteren, of dat er nog meer te leren valt wat we nog niet te zien hebben gekregen. Als ons inzicht in de timing van deze eindtijdgebeurtenissen nog niet volledig helder is, dan zullen we ons voor God vernederen en trachtten te leren wat we nog niet weten. Gods mensen kunnen niet meer zien dan wat God hen te zien geeft, en God heeft ons veel gegeven!

Dus vanaf dit punt gaan wij moedig verder, wetende welke rijkdom God over ons heeft uitgestort. Maar we zijn niet zo hoogmoedig en arrogant dat we geloven dat we perfect of geperfectioneerd zijn. Wij moeten vervuld zijn van een moedige en zelfverzekerde geest, wetende dat God ons zal blijven leiden, zoals Hij ons sinds de heroprichting van Zijn Kerk die verstrooid was nu reeds vele jaren krachtig geleid heeft.

Je hoeft slechts naar de wereldgebeurtenissen en de toestand van de wereld te kijken om te zien (te onderscheiden) dat de zomer nabij is (zoals Christus het in een analogie stelde). Noord Korea en Iran sturen steeds sneller aan op een nucleaire oorlog. Rusland en China zijn vastberaden om de petro-dollar te vernietigen. Zij bezitten samen genoeg goud om de hele wereldeconomie op haar kop te zetten. Er zijn vele scenario’s die de ineenstorting van de U.S. dollar voorspellen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg wat betreft de ‘tekenen’ die we duidelijk kunnen herkennen, die aangeven dat de wederkomst van Christus nabij is. Waarlijk, de wereld staat voor grote veranderingen die leiden tot een totale wereldwijde economische ineenstorting en tot een nucleaire WO III.

Alles is een kwestie van Gods timing!

Pascha
Gods Kerk gaat moedig en zelfverzekerd van geest verder in de ‘huidige waarheid’. Vraag God om meer van die geest en om meer kracht en vastberadenheid om de strijd voort te zetten en verder te gaan, en niet in angst terug te trekken.

Dit Pascha waar wij over een paar dagen in delen, is een groots Pascha. We moeten onszelf naar waarheid en in de geest onderzoeken, wat onze levenswijze betreft en hoe wij Gods naam in ons leven ‘dragen’ als leden van de Kerk van God.

In diezelfde geest van zelfonderzoek moeten we onze relatie met anderen en vooral met God en onze Hoge Priester Jezus Christus onder de loep nemen. Meer dan ooit zouden we diep geïnspireerd en gemotiveerd moeten zijn om onze grote dankbaarheid, respect, bewondering en liefde voor Jezus Christus te tonen, voor wat Hij opgeofferd heeft om alles wat wij in Gods Kerk hebben aan ons te kunnen geven.Dit seizoen, meer dan welk ander dat je ooit gevierd hebt, zou gericht moeten zijn op het uiten en ‘leven’ van grote eerbied te aanzien van jouw Pascha, jouw oudere broer en spoedig komende Koning. Wij hebben deel aan (delen in) iets dat veel groter is dan we ooit kunnen bevatten of begrijpen, maar wij moeten ernaar streven om datgene wat ons gegeven is te begrijpen en om eer te betonen aan onze Vader voor wat ons te zien gegeven is.

God doet Zijn Kerk ‘staan’! Zoals een elder het onlangs stelde (niet exact met deze woorden). Er is aan de Kerk verteld dat God ons in deze profetische dag zou doen ‘staan’, en deze elder realiseerde zich dat dat exact is waarin wij nu gezegend worden…om te ‘staan’. Dat wij nu geholpen worden om te ‘staan’ zal nog veel meer betekenis voor ons krijgen, omdat ook dit binnenkort veel meer uitvergroot zal worden.

Bereid je voor op dit Pascha, meer dan je ooit tevoren hebt gedaan. Bid meer. Onderzoek jezelf meer voor God. Betracht om dichter tot God en Jezus Christus te naderen. Zoals ik onlangs aangaf, dit gaat niet vanzelf, jij moet maken dat dit gebeurt. Maak van dit Pascha het meest betekenisvolle dat je ooit hebt gevierd. Maak dit Paschaheel persoonlijk tussen jou en God, met grote eer voor Zijn Zoon.