Ronald Weinland

DE GROTERE EXODUS

Wanneer je dit artikel leest zullen de Dagen van Ongezuurde Broden reeds voorbij zijn. Ieder jaar worden Gods mensen herinnerd aan het eerste grote Pascha toen God Israël uit de gevangenschap van het oude Egypte verlost werd.

In deze laatste periode van de eindtijd, kijken Gods mensen reikhalzend uit naar de volgende grote Exodus uit Egypte, die nog veel groter zal zijn dan de eerste.

De grote Exodus die nu snel zal komen, zal mogelijk gemaakt worden door Het Pascha, die komt om al Gods mensen te bevrijden – de hele mensheid die op dat moment nog in leven is – uit de geestelijke gevangenschap van Egypte. Hij zal ook alle mensen bevrijden uit de geestelijk gevangenschap van Assyrië, omdat alle wereldse regeringen Gods regering als gids en leiddraad hebben verworpen. Daarentegen zijn alle regeringen erop uit om hun eigen volk gevangen te houden in hun eigen ‘visie’ op hun eigen ‘juiste’ manier van regeren.

Het is wijs om hier bij stil te staan en te beschouwen wat nu vlak voor ons ligt. Grote Angst is op komst! Zij zal iedereen bevangen. De tijd is gekomen om die realiteit onder ogen te zien, en om ernaar te streven om beter voorbereid te zijn wanneer dat uur aanbreekt, want het komt nu snel.

Het komt er altijd op neer dat ons leven in Gods handen ligt, als je er bewust voor gekozen hebt om jouw leven aan God te geven. Allen die door Hem geroepen zijn in deze eindtijd, zijn geroepen om in het millennium voort te leven, wanneer Zijn regering over alle naties zal regeren. De zegening om in dat nieuwe tijdperk verder te leven is niet iets wat aan wie dan ook verschuldigd is. Maar God heeft dit wel op voorhand aangeboden aan eenieder die Hij geroepen heeft. Indien jij dit wilt aannemen, dan zal jij wat in dit seizoen van Gods Heilige Dagen onderwezen wordt toepassen in jouw leven. Je zal je actief bekeren van je zonden en je zal op dit moment actief werken aan het uit de zonden komen – uit geestelijk ‘Egypte’. We zullen hier dieper op ingaan verderop in dit artikel, want er zijn specifiekererealiteiten betreffende deze dagen waar we nu dieper op in moeten gaan; maar er zullen sommigen zijn die niet zullen kunnen horen wat God zegt.

Grote Angst Komt Nu Snel
Ja, grote angst staat nu op het punt om de mensheid op wereldwijde schaal te overspoelen, op een schaal die nog nooit voorheen gezien is. Zelfs de zondvloed in de dagen van Noach veroorzaakte niet zulke angst. Daarom moet je Gods hulp nu zoeken om zo goed mogelijk voorbereid te zij voor wat nu bijna een realiteit zal worden. Niemand zal hieraan ontsnappen! Zelfs Gods eigen mensen zullen in eerste instantie van grote angst vervuld zijn. Maar toch moeten wij niet in angst leven, maar deze overwinnen door geloof en inzicht in Gods plan en Zijn roeping. Alhoewel wij weten en geloven wat nu komen gaat, toch zal het nog altijd een zeer aangrijpende ervaring zijn, maar niet een die gevreesd moet worden.

Behalve Gods Kerk, worstelt de wereldwijde verwarring die diep geworteld is in elk aspect van religie, de overheden en het economische systeem – het Babylonische systeem – om in leven te blijven. Satan wilt niet dat zijn systeem eindigt en vecht om het in leven te houden, maar momenteel is het bezig met te imploderen. Het systeem waar Satan hard aan gewerkt heeft om het in leven te roepen (geestelijk Babylon) staat nu op het punt om zichzelf totaal te vernietigen. De wegen van de mensheid werken niet, omdat zij volledig gebaseerd zijn op Satans wegen, en die werken niet.

We bevinden ons nu in een stadium in deze eindtijd voor de mensheid waarin de grootste misleiding en hoogmoedigste leugens gepromoot worden, teneinde hele mensenmassa’s ertoe te bewegen om zich te wentelen in een vals gevoel van economische stabiliteit en vertrouwen in de regering. Dit alles wordt vooral gevoed door die landen die de grootste hoogmoed en arrogantie jegens anderen vertonen.

Gedurende de voorbije week is die hoogmoed nog groter geworden, naarmate een misleidende euforie zich van hen meester heeft gemaakt omdat zij zich verheugen over verdraaide nieuwsberichten die melden dat aandelen, obligaties, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en nog vele andere economische sectoren eindelijk terug opveren en gezonder worden. Maar het is niet gezond….maar veeleer zeer ziek en blijkbaar bevind alles zich in een verregaande staat van oververzadiging.

In plaats van dat er ‘vrede en veiligheid’ is, bevind de wereld zich op dit moment op de rand van een totale economische paniek en ineenstorting. De problemen van het wereldwijde banken systeem stonden vorige week nog in het spotlicht, toen Cyprus drastische en zeer onpopulaire maatregelen trof om haar systeem boven water te houden.

Een gerenommeerd economist beschreef het domino effect wat dit veroorzaakt in Europa en vele andere landen (vooral in de bankensector) als ‘een nucleaire oorlog binnen de bankenindustrie’. Het constante karakter van deze herhaaldelijke enorme seismische schokken in de wereldwijde economische breuklijnen, zullen de hoofdzakelijke katalysator zijn voor een laatste wereldoorlog.

Gods Regering
Gods volk heeft door alle tijden heen reikhalzend uitgekeken naar die tijd die nu vlak voor ons ligt. Datgene waar Gods Kerk zo vaak op gefocust heeft tijdens ieder Loofhuttenfeest, staat nu te gebeuren. Het is goed om nu een aantal van die zaken die God voor ons heeft laten optekenen terug in herinnering te brengen.

‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg (regering) van het huis des HEEREN (het Koninkrijk van God dat zal regeren) vaststaan als de hoogste der bergen (om over de naties te regeren), en hij zal verheven zijn boven de heuvelen(kleinere landen). En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem (het aanleren van de weg van vrede). En Hij zal richten tussen volk en volk (ware gerechtigheid zal nu van God komen en niet langer uit de mensheid) en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.’ (Jesaja 2:2-4)

Deze bijbelverzen beschrijven de rechtvaardige regering van Jezus Christus als Koning der koningen over alle landen. Wat een ongelooflijk tijdperk dat nu op het punt staat om ingeluid te worden. De mensheid zal eindelijk de weg van vrede beginnen te leren, en niet langer oorlog aangeleerd worden zoals nu het geval is door ons oorlogsapparaat, ons entertainment, onze herdenkingen, etc… Voordat Gods Koninkrijk op aarde gevestigd kan worden, moeten wij nog een gruwelijke oorlog ondergaan. Door middel van de korte maar krachtige oorlog zal God beginnen met de mensheid te vernederen, voordat Hij Zijn regering over hen zal aanstellen.

‘De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de HEERE alleen is te dien dage verheven. Want er is een dag van de HEERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.’ (Jesaja 2:11-12)

Na Christus’ aankomst op de dag van Pinksteren, zullen de mensen klaargemaakt worden voor een grote viering van hun verlossing uit gevangenschap en onderwerping. Wanneer de tijd voor die viering zal aanbreken zullen de meeste mensen beginnen in te zien hoe groot hun bevrijding wel was, en zullen zij ook de enorme omvang van deze wereldwijde Exodus waarin zij zo gezegend waren om er deel aan te mogen hebben kunnen bevatten. Deze viering zal de eerste van Gods jaarlijkse Heilige Dagen zijn die zij dan zullen houden – het Trompettenfeest. Het grootste aandachtspunt bij dit grote feest zal bestaan uit grote dankbaarheid en verheuging voor God, omdat Hij Jezus Christus als de lang beloofde Messias en de Koning der koningen aangesteld heeft. ‘En het zal te dien dage geschieden (ten gevolge van wat God te dien tijde doet), dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur (gevangenschap aan de wereldse regeringen) en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de HERE (die zich bevind) op de heilige berg te Jeruzalem (in de regering die Hij gevestigd heeft vanuit Jerusalem).’ (Jesaja 27:13)

Door Gods grote macht en kracht, zal Hij een einde stellen aan elke menselijke regering, en zal Hij Zijn ware regering vestigen. Dit zal inderdaad een ongelooflijk indrukwekkende Exodus zijn, wanneer Hij de mensheid bevrijd uit de gevangenschap door de mensheid.

Onze Pascha Instructies
We zullen terugkeren naar datgene wat eerder vermeld werd betreffende onze roeping en onze keuze om al dan niet Gods verlossing in het Millennium te ontvangen. Dit is niet iets wat aan wie dan ook verschuldigd is! Voor zij die van te voren geroepenwerden en die deze zegening en geweldige gelegenheid van God aangeboden kregen, is een simpel antwoord als ‘Ja ik aanvaard dit’ niet genoeg. Verlossing is niet enkel gestoeld op een positief antwoord en een eenvoudige aanvaarding. Men moet werken aan (ernaar handelen) die aanvaarding. Enkel een uiterlijk vertoon en een schijn van volledige aanvaarding is niet genoeg voor God.

Het is makkelijk om de uiterlijke schijn hoog te houden, door middel van deelname aan de fellowship en het bijwonen van Gods sabbat bijeenkomsten. Het is gauw gebeurd dat men zo’n (fysieke) deelname aan het Kerkelijke leven verwart met echt engagement. Deze aanwezigheid en deelname is zeker een vereiste, maar men kan evenzeer menen ‘in’ de Kerk te zijn aan de hand van de hoeveelheid kennis die men heeft, hoeveel studie en gebed men doet, hoe vaak men vast en hoeveel preken men wel niet beluisterd. Al deze dingen dienen inderdaad een groot deel van je leven in de Kerk te zijn, maar wat werkelijk definieert hoe zeer je in Gods Kerk staat wordt niet bepaald door deze uiterlijke tekenen, maar wel door wat je leeft in de Kerk.

Door de kracht van Gods geest weet ik al dat er een klein aantal mensen zal zijn die dit niet zullen kunnen horen, wat God hier nu geeft. Wat hier nu behandeld wordt gaat precies over de reden waarom zij een probleem hebben en over hun blindheid. Gelukkig, zullen er ook anderen zijn die dit hoognodig hebben en die de aanmaning van dit Pascha seizoen ter harte zullen nemen en zichzelf hieraan zullen toetsen (naar hun eigen levenswandel zullen kijken om te zien hoe zij leven) en zichzelf actief aan een onderzoek zullen onderwerpen. Het spreekt vanzelf dat iedereen in verband hiermee meerdere aspecten in zijn leven kan vinden om zich nog meer te bekeren en te groeien.

Zoals eerder al werd er gezegd in verband met het aanvaarden van Gods verlossing: ‘Indien jij dit wilt aannemen, dan zal jij wat in dit seizoen van Gods Heilige Dagen onderwezen wordt toepassen in jouw leven. Je zal je actief bekeren van je zonden en je zal op dit moment actief werken aan het uit de zonden komen – uit geestelijk ‘Egypte’.

De ware kern van begrip over wat hier gezegd wordt, is terug te vinden in een van de voorbeelden die een van onze evangelisten, Terry, aanhaalde in de preek die gaf op de Sabbat voor het Pascha. Ongeveer in het midden van die preek verwees hij naar een gelegenheid waarbij een wetgeleerde van de Farizeeërs Jezus probeerde in de val te laten lopen door een strikvraag te stellen: ‘Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.’ (Matteus 22:36-37

Hoe pak je het aan om dit te proberen te realiseren in je leven? Deze vraag was zo gesteld om te proberen Christus in de val te lokken. Jezus zette God op de eerste plaats, maar ging verder met menselijke relaties in zijn antwoord mee op te nemen. Waarom stopte Hij niet nadat Hij geantwoord had dat het grote gebod gaat over het uitdrukken van je liefde ten aanzien van God? Om Zijn antwoord te kunnen begrijpen over hoe je,je liefde aan God op zo’n manier moet uitten, is het noodzakelijk om de rest van Zijn antwoord hieraan toe te voegen.

Als we datgene doen wat we eerder beschreven als ‘de uiterlijke schijn van deelname aan’ religie, is dit slechts een klein deel van wat we werkelijk moeten doen om God te gehoorzamen en ons Christelijke leven te leiden. Maar het werkelijke bewijs van onze bekering, onze ommekeer en onze liefde voor God wordt hoofdzakelijk manifest door onze houding tegenover anderen en onze relaties die daaruit volgen.

De apostel Johannes kreeg het grootste geestelijke inzicht in deze materie, veel diepgaander dan de andere apostelen. Zijn geschriften zijn honderd procent geestelijk wanneer hij het heeft over het soort van liefde (agape) waar God de enige ware bron van is. Hij zegt o.a. dat zelfs velen in Gods Kerk moeite hebben om dit te kunnen zien. Een van zijn opmerkingen luidt: ‘Indien iemand zegt: Ik heb God lief (gelooft dat hij het grote gebod onderhoud), doch zijn broeder haat (Grieks: ‘niet lief heeft’), dan is hij een leugenaar;…’ (I Johannes 4:20) Dit is krachtige taal, en zij is niet aan de wereld gericht maar aan zij die verondersteld worden ‘in’ Gods kerk te zijn. Maar er zit meer in dit vers, wat wijst naar het punt waartoe we hier willen komen. ‘Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.’ (Rest van hetzelfde vers)?

Het is gemakkelijk om de ‘uiterlijke schijn’ van religie te bedrijven, maar het is heel wat anders om anderen actief lief te hebben zoals God ons opdraagt. Indien iemand er niet in slaagt om anderen lief te hebben zoals God het opdraagt, dan is het punt…’zij hebben God niet lief”. Dat is de realiteit en de waarheid van de zaak. Zoals Terry ons leerde, wij moeten een ongezuurde relatie met onze Vader hebben. Als er ‘zuurdesem’ (gist) in onze relatie met anderen zit, dan hebben we ook een ‘gezuurde’ relatie met onze Vader en hebben we grote behoefte aan bekering – om anders te gaan denken en handelen – en aan verandering!

Tijdens Zijn laatste avond in Zijn fysieke leven – op de pascha avond – benadrukte Jezus Christus dit onderwerp nog, en poneerde de onlosmakelijke connectie tussen onze uiting van onze liefde ten aanzien van God (die wij niet letterlijk kunnen zien) die zichtbaar gemaakt wordt door de uiting in de praktijk van onze liefde ten aanzien van anderen (die wij werkelijk kunnen zien en waar wij constant direct contact mee hebben). In ons kerkelijke leven wordt dit eerst en vooral zichtbaar (geopenbaard) in huwelijksrelaties, gevolgd door onze relaties met andere gezinsleden en hoe wij over hen denken, wat op zijn beurt leidt tot hoe wij hun behandelen en met hen spreken. En dit leidt ons dan weer verder tot al onze andere relaties. Zij die er niet in slagen om voortdurend en actief diegenen die het dichtst bij hun staan lief te hebben, hebben God ook niet lief, en kunnen desgevolgend niet ‘in’ het Lichaam van Christus blijven. Enkel en alleen oprechte bekering van zo’n houding kan leiden tot opnieuw ‘in’ de Kerk opgenomen te worden.

Tijdens Christus’ laatste nacht onderwees Hij veel over hoe je een juiste en ware relatie van liefde met God kunt hebben. De keuze is aan ons om al dan niet de verlossing die God ons aanbiedt te aanvaarden, door hoe we leven in (Grieks: ‘verblijven in, blijven in, voortbestaan in…) het Lichaam van Christus. Als we er niet in slagen om dit te doen, dan is Gods antwoord duidelijk: ‘Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.’ (Johannes 15:6) Christus ging verder met het belang van het verband uit te leggen tussen ons vermogen om God waarlijk lief te hebben, door middel van hoe wij ons tegenover anderen gedragen: ‘Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.’ (Johannes 15:10) Jezus Christus leefde het perfecte voorbeeld door voortdurend anderen lief te hebben, en daardoor leefde Hij in Gods liefde en uitte Hij zijn liefde ten aanzien van God perfect.

Jezus Christus ging verder met uit te leggen hoe belangrijk deze juiste relatie met God is, en hoe wij nu ook zo’n relatie met Hemzelf konden gaan hebben. Hij ging verder met nadruk te leggen op dezelfde onlosmakelijke relatie tussen hoe wij anderen behandelen en hoe wij waarlijk God behandelen (liefhebben of falen lief te hebben): ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.’(Johannes 15:12)

Jawel, God belooft ons grote verlossing…maar het is aan eenieder van ons om dit te aanvaarden (ontvangen) of niet.