Ronald Weinland

WAT ALS…

Gisteren hadden mijn vrouw en ik een gesprek met iemand die ‘geestelijk onzeker’ is. Deze persoon beweerd dat sommige mensen overdreven bezorgd zijn over de profetie, zo blijkt uit hun gesprekken. Tevens merkte deze persoon op, dat aangezien er niets gebeurd is op 4 April, sommigen de Kerk zullen verlaten.

De datum die genoemd werd in een artikel houdt verband met een periode van tijd, binnen de profetische Dag van een jaar, rond 15.00 uur, toen Jezus stierf op de Paschadag. Die dag werd niet genoemd als zijnde de dag dat de Tweede Trompet zou klinken of dat een belangrijke gebeurtenis, die verband houdt met die Tweede Trompet, zou plaatsvinden op die datum. Deze datum werd gegeven als een kwestie van nuchter over de profetische tijden waarin wij leven na te denken en om de noodzaak in te zien van voortdurend op onze hoede te zijn en waakzaam te zijn, zowel op het fysieke als het geestelijke.

Dus mijn vraag is: ‘waarom?’ Waarom zou men niet voornamelijk over de profetieën spreken? Betekent dat dat een persoon die zich met zulke dingen bezighoudt, liefde, zorg en bezorgdheid om anderen verwaarloosd, door niet deel te nemen aan meer informele of meer persoonlijke gesprekken? Hoe dwaas! Voor mij, als dienaar van God en dienaar van Zijn Kerk, weerspiegelt dit gewoon de nuchterheid van geest die zulk een persoon heeft, als gevolg van deze profetische tijden waarin wij leven.

Er is geen meer profetischere tijd voor vervulling van de profetieën dan deze tijd. Er is nooit een tijd geweest en er zal nooit meer een tijd zijn waarin meer profetieën vervuld worden dan in deze eindtijd. De overgrote meerderheid van de profetieën in de Bijbel gaan over de tijd waarin wij leven. Beseffen in welke tijd wij leven zou ons moeten aanzetten, ons ernstig moeten stemmen en ons moeten bewegen om dichter tot God te groeien. Weten in welke tijd wij leven zou ons moeten motiveren ijverig tewerken om meer één te worden met God, en om Zijn manier van leven te leven en in praktijk te brengen ten opzichte van anderen. Dit geldt vooral wanneer we begrijpen dat Satan en de demonen wereld voortdurend met alles wat zij hebben, aanvallen. Geloof je dat dit waar is? Want als je dit niet gelooft dan ben je een uitstekend en vooral gemakkelijk doelwit.

Als je gelooft dat er op dit moment grote geestelijke strijd geleverd, wat doe je dan om jouw geestelijk leven en relatie met God te beschermen? Heb jij verborgen zonden in je leven? Bidt je dagelijks en studeer je regelmatig, door te luisteren naar preken die in het verleden gegeven zijn en lees je in de Bijbel en/of lees je over Gods waarheid, die beschikbaar zijn op onze verschillende websites? En als je een dienaar bent, wanneer is het de laatste keer dat jij jezelf beoordeeld hebt, jezelf opgefrist hebt over hoe je een betere dienaar, in dienst van God, kan zijn? En als deze strijd echt is en gevoerd wordt in de geestelijke wereld, omdat zij weten dat hun tijd korter en korter wordt, gelooft je dan dat jij een doelwit bent? Een ieder van jullie is een doelwit en je kan niet op je eigen benen staan!

Wanneer is de laatste keer dat je gevast hebt? Wanneer is de laatste keer dat je tot bekering gekomen bent door vasten, zodat je jezelf duidelijker kan zien, zodat je duidelijker kan zien welke dingen moeten veranderen in jouw leven, in plaats van duidelijk de problemen te zien in andere mensen. Het is voor de menselijke natuur de normaalste zaak van de wereld om duidelijk fouten in anderen te zien en niet in onszelf. En toch is het jezelf zien de belangrijkste geestelijke strijd die een ieder van ons moet leveren.

Een persoonlijke relatie met God
Dus ‘wat als’ iemand Gods Kerk zou verlaten over zoiets kleins, iets dat wel of niet gebeurd is, op 4 April? Als zoiets kleins een reden zou zijn om de Kerk te verlaten dan kan jij daar niets aan doen. Het is een keuze en God geeft die vrije keuze, omdat Hij niet iemands leven wil beheersen. Het is een geestelijke zaak en draait om de persoonlijke relatie met God. Niemand heeft controle over die relatie, alleen wijzelf. God heeft mij al lang geleden geholpen om te leren dat het geestelijk leven van ieder in zijn of haar eigen handen is, en in niemand anders handen. Mensen kunnen makkelijk anderen beïnvloeden (in het bijzonder mensen die het dichtst bij hen staan) zodat zij gaan twijfelen, achterdochtig worden, zich vragen stellen over anderen, verkeerd denken en zoveel andere kwetsende dingen in het leven. Want dat is de natuurlijke reactie van het egoïstische menselijk redeneren.

Een echte geestelijke relatie met God is anders. In een dergelijke relatie moet iemand er voor kiezen om te vechten tegen de eigen natuur en vervolgens actief God te zoeken, om Gods natuur in hun leven te laten regeren. Een dergelijke keuze maken komt als gevolg van persoonlijke keuze en vervolgens actieve betrokkenheid. Een echte geestelijke relatie met God komt door oprechte inspanning en betrokken te zijn in het gevecht, zodat wij Zijn weg, in eenheid van geest, kunnen bewandelen.

Maar ‘wat als’ de Tweede Trompet geklonken had op of rond 4 April? ‘Weet’ je dat de Trompet niet afgegaan is? Ik niet! Misschien heeft deze wel geklonken en is er iets in gang gezet, op dat moment, om te bereiken wat deze Trompet inhoudt. Ben jij (fysiek en geestelijk) waakzaam in de strijd, en ben je ernstig gestemd, door je geloof in deze eindtijd? Zoals een dienaar, die waakzaam en alert is, zei, zou zelfs de 9de (April) een cruciale dag kunnen zijn. Want dan is het 40 dagen tot Pinksteren, en die datum ligt ‘nog steeds in de buurt’ van 15.00 uur. Dergelijke observaties zijn een kwestie van geestelijke alertheid en wijsheid, het mentaal op de tenen staan, met nuchterheid van geest. Dat betekent niet dat wij iets op de 9de zullen zien, of dat iets van betekenis zal gebeuren, maar het maakt deel uit van klaar zijn en sober leven.

Wat als Noord Korea iets in gang heeft gezet op de 4de April, of ze iets zullen doen op de 9de, dat zal resulteren in een latere vervulling? Wij weten het gewoon niet, maar als onderdeel van ons diep, blijvend geloof in de komst van Christus, willen wijgeestelijk alert en waakzaam zijn, over onze eigen geestelijke toestand. Ik en jij kunnen het geestelijke niet aan anderen geven. Alleen jij zelf kan ernaar zoeken, eraan werken zodat dit werkelijkheid wordt, zodat de waarheid een voorbeeld in je eigen leven is. Als jij gezegend bent, Gods manier van leven uitstraalt naar anderen in de gemeenschap, kunnen anderen, met diezelfde geest, daar bemoediging en inspiratie door ontvangen en kunnen wij daar samen deel aan nemen.

Een ieder van jullie heeft geen excuus, om niet te herkennen dat er nu een grote geestelijke oorlog gevoerd wordt. En jouw vermogen om dit realistisch te zien is afhankelijk van jouw ware geestelijke toestand en relatie met God. Zijn de gevechten en de beproevingen om jou heen de afgelopen maanden vergeleken met de voorbije één of twee jaar, verminderd of toegenomen? Is de strijd in het Lichaam van Christus minder dan één of twee jaar geleden? Jezus Christus vergeleek de moeilijkheden in het leven, vlak voor Zijn komst, met die van een vrouw in barensnood. De arbeid en de pijn neemt niet af, naarmate de geboorte nadert, maar wordt erger.

De strijd die voor ons ligt is echt. Jouw geestelijke toestand en relatie met God is echt, of die nu zwak of sterk is. Als de relatie zwak is, dan is je leven in groot gevaar! Alleen jij, en jij alleen, kan er naar streven een sterke relatie met de Almachtige God te hebben. God biedt ons dat aan, maar het is een persoonlijke keuze, die gevolgd moet worden door het actief werken aan die relatie van onze kant, zodat wij deze relatie kunnen hebben. Zo’n relatie komt niet ‘zomaar’ tot stand.

En ‘wat als…’
God zegt Zijn Kerk dat er keuzes gemaakt moeten worden. De realiteit en de waarheid is dat je dit sowieso doet, of je dit nu wel of niet zegt. ‘Wat als’.. de 19de Mei gewoon een Pinksterdag is, zonder dat de Eerstelingen opgewekt worden en Christus terugkomt? Veroorzaakt deze vraag paniek, angst of vrees? Zo ja, waarom is er paniek, waarom is er angst? Waar komt het vandaan? Wat is de oorzaak?

Als het alleen maar een Pinksterdag zou zijn, en er niets zou gebeuren op de 19de Mei, zou de Kerk van God dan ophouden met bestaan? Zou de Kerk van God dan ergens anders zijn, of is Zij al ergens anders? Zouden de Waarheden van God niet meer bestaan of geloof je dat we ze ooit gehad hebben? Weet jij het? Twijfel je over dat soort dingen? Zo ja, waarom? Alleen jij, en jij alleen, kan God een antwoord op deze vragen geven.

Of je het nu wel of niet begrijpt, jij hebt al een antwoord op deze vragen gegeven door hoe jij op dit moment jouw leven leidt. Gelukkig hebben de meeste van Gods mensen gedurende de afgelopen maanden deze vragen, met betrekking op de datum van de 19de Mei 2013, beantwoord. Het geestelijk inzicht geeft mensen vrede, vrijmoedigheid in het geloof en het geestelijk vertrouwen dat niemands leven om een specifieke datum van de wederkomst van Christus draait, maar dat het leven draait omhoe jij het leven leeft ten opzichte van God en andere mensen. Het geestelijke gaat over de manier van leven die God ons gegeven heeft. Als wij niet op dusdanige wijze leven, dan hebben data, profetieën, Waarheden of zelfs de wederkomst van Christus weinig betekenis. (1 Corinthen 13)

Als er angst of paniek is over de 19 Mei door onbekende beproevingen, die voor ons zouden kunnen liggen, zoals financiële, familiale, problemen, of professionele problemen, of problemen met vrienden etc, dan is dat normaal en alleen moeten aangepakt worden op het moment dat zij zich voordoen, net zoals we dergelijke beproevingen aangepakt hebben in het verleden. Er kan niets gedaan worden aan deze ‘wat als’ totdat dit een realiteit is. En dan, zoals altijd, kunnen wij met Gods hulp in geloof deze beproeving aanpakken en vooruitgaan.

Maar als er angst en paniek is ten gevolge van knagende twijfel of vraagtekens en onzekerheid is, dan zou Jezus Christus tegen jou zeggen, zegt Hij tegen jou: ‘o, gij, kleingelovige!’ Geloof, leven naar wat God ons geeft om te geloven, komt van God en is geestelijk. Dat kan je aan niemand geven en je krijgt het ook van niemand anders, dan van God alleen, door een actieve en zeer persoonlijke relatie met Hem.

Wat mij betreft, ik geloof dat wij ons in de Dag van de Eeuwige bevinden. Ik leef in dat geloof, net zoals ik dat gedaan heb met betrekking tot 27 Mei (2012). Toen de dag aanbrak en voorbij ging was de Kerk nog altijd hier en springlevend. Geestelijk leven en relaties met God zijn niet verdwenen, maar in de weken die volgden werden de relaties met God van de meeste broeders steeds hechter. Hoe? Dat waren de vruchten en het resultaat van Gods geest die in hen werkt die zich aan het proces onderwerpen. Zij kregen daardoor meer overtuiging, kracht en kwaliteiten van Gods karakter, die ontworpen en georkestreerd worden door de Meester Pottenbakker, de Almachtige God.

Sommigen hebben het in de afgelopen maanden niet zo goed gedaan, maar voor God is het nooit te laat om je te bekeren van wat iemand tegengehouden heeft. Als je het niet weet, gebruik dan het geestelijke ‘instrument’ van vasten, zoals beschreven wordt in Jesaja 58, en zoek naar Gods hulp, die je nodig hebt om de zonden te zien en je te bekeren. En de ware relatie met God, of dit een relatie in geest en waarheid is, ligt in persoonlijk in jouw handen.

Ik geloof niet in een ‘wat als’, als het over 19 Mei gaat. Maar het volstaat te zegge dat, als dit niet zou gebeuren, net zoals op de 27ste Mei, ik precies op dezelfde manier door zou gaan. Want weet je, ik weet dat de Kerk hier nog steeds zou zijn en vooruit zou gaan, wachtende op Gods en Christus’ leiding in grotere en sterkere waarheid. De ‘tegenwoordige waarheid’ en ons begrip zou enigszins verschuiven, zoals het altijd doet als God meer openbaart. Het wordt duidelijker, zodat we als altijd groeien in meer eenheid met God. En zo is het altijd geweest. Wij vechten een geestelijke oorlog en wij blijven voorwaarts gaan. Gods volk zijn Gods mensen. En er hoeft GEEN angst te zijn, maar alleen geestelijke groei in kracht, moed, vrede en vertrouwen dat God Zijn volk op Zijn weg leidt, in Zijn perfecte tijd. Ons leven draait niet rond ‘wat als’, maar om ‘wat’. Dit is de manier van leven die wij in waarheid en geest voor onze grote en liefhebbende Vader moeten leven.