Ronald Weinland

OORLOG IN DE WERELD

In September van 1969 werd ik in Gods Kerk gedoopt, en in 1981 werd ik geordineerd als dienaar in Gods Kerk. Gedurende deze periode ben ik getuige geweest van veel geestelijke strijd in de levens van de broeders en ook grote geestelijke strijd van de Kerk zelf.

Gods mensen (individueel) en Gods Kerk (als collectief lichaam en als structurele organisatie) zijn door alle tijden heen voortdurend het doelwit geweest van geestelijke aanvallen. Satan veracht God, Zijn Kerk en Zijn plan voor het Koninkrijk van God.

Wij weten en geloven dat we nu de allerlaatste fase van de eindtijd naderen. Wij geloven dat wij op het punt staan om getuige te zijn van de laatste oorlog van de mensheid – WO III. Afgelopen weekend nam de retoriek vanuit Noord-Korea en Iran alleen maar toe, en op een gegeven moment zal er ergens op de wereld een incident zijn wat een versnelde escalatie zal initiëren van gebeurtenissen die de wereld in een atoomoorlog zullen storten. Het is een afschuwelijke gedachte, maar het is de realiteit.

In het nieuws van de afgelopen week is er veel heen en weer gediscussieerd over Noord-Korea, of ze nu al of niet in staat zijn om de Verenigde Staten met nucleaire raketten te bestoken. Men heeft die mogelijkheid grotendeels als belachelijk van tafel geveegd. Maar weer een andere bron heeft juist aan het licht gebracht dat Noord-Korea wel degelijk de capaciteit heeft om een satelliet in een baan om de aarde te lanceren (wat ze in December reeds deden) die op 500 km hoogte over de Zuidpool vliegt en die makkelijk een atoomkop zou kunnen dragen. In dit rapport komt naar voren dat indien er een enkele kernkop boven Omaha (Nebraska) zou ontploffen, dit een krachtige elektromagnetische schokgolf (EMP) teweeg zou brengen die in staat zou zijn om het elektriciteitsnetwerk en nog andere essentiële infrastructuur van Amerika lam te leggen. Zuid-Korea heeft Amerika gewaarschuwd dat Noord-Korea met de hulp van Rusland werkt aan een super-EMP kernkop. De legertop van China beweert dat Noord-Korea zulke kernkoppen reeds bezit, en de beschikbare gegevens over de nucleaire tests die Noord-Korea uitvoerde stemmen overeen met die van super-EMP kernkoppen. Er is bevestigd dat indien zo’n kernkop boven Omaha zou ontploffen dit voldoende zou zijn om een EMP schokgolf teweeg te brengen die in Amerika van kust tot kust zou strekken. Een ex ambassadeur en directeur van de ‘Strategic Defense Initiative Organisation’ (organisatie die Amerika’s raketschild in de ruimte beheert ook wel ‘Star Wars’ genoemd) zei dat indien zo’n wapen boven Omaha ontploft het hele Amerikaans continent met EMP gevolgen te kampen zou hebben, en dat de gevolgen daarvan al snel zouden resulteren in de dood van miljoenen Amerikanen en dat het, het einde van onze levensstijl zou betekenen.

We leven in precaire tijden, waarin op elk gegeven moment het eerste nucleaire wapen kan afgaan, wat tot veel meer zal leiden. Hoewel de wereld nu op het punt staat om in WO III gekatapulteerd te worden, ondergaat de Kerk reeds lange tijd een wereldoorlog. Ten tijde van de apostase werd het Eerste Zegel van Openbaring geopend en een grote geestelijke oorlog overspoelde Gods Kerk op wereldwijde schaal. Ik sprak aan het begin van dit artikel over mijn tijd in de Kerk en als dienaar en hoe ik daarin getuige was van grote geestelijke strijd; maar wat Gods Kerk nu ondervindt is veruit de zwaarste en langdurigste aanval die ik ooit gezien heb in mijn hele loopbaan in Gods Kerk.

Er zullen mensen zijn die zich afvragen hoe het mogelijk is dat de grootste geestelijke aanvallen nu kunnen plaatsvinden, terwijl er in 1994 meer dan 60.000 slachtoffers vielen als gevolg van de apostase, en er 30.000 mensen verstrooid werden die worstelden om in leven te blijven. In die periode waren er grote krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen aan het werk om Gods Kerk te ontwrichten. Maar in werkelijkheid was de hele Kerk geestelijk zo verzwakt, lauw en hoogmoedig geworden dat God haar niet langer in die toestand kon aannemen, en dus verwijderde Hij Zichzelf van de Kerk bij de opening van het Eerst Zegel – Hij braakte haar uit.

Toen zij eenmaal van God was afgesneden en Hij en Zijn Zoon niet langer ‘in’ de Kerk ‘woonden’, konden Satan en de demonen vrij hun gang gaan, en zo resulteerde deze afscheiding meteen in ‘krachten’ (demonische geestelijk macht), ‘tekenen’ en ‘bedrieglijke wonderen’ binnen de organisatie van de Wereldwijde Kerk van God.

Dus hoe kan het dat deze tijd waar wij ons nu in bevinden een tijd van grotere geestelijke oorlog is, en van intensere aanvallen van die demonische wereld tegen Gods Kerk? Tijdens de apostase was het lichaam van de Kerk afgesneden van Gods ‘inwoning in’ haar. De Kerk was ontdaan van Gods geestelijke kracht, macht en bescherming. Terwijl de Kerk vandaag niet zwak is! Sinds 1996 ben ik nog nooit getuige geweest van een Kerk die zo geestelijk sterk en een van geest is als nu. Sommigen zullen dit misschien niet zo zien, maar dat kan dan alleen maar het gevolg zijn van hun ‘te’ korte ervaring in de Kerk of hun geestelijke zwakheid op dit moment. Ik weetwaar ik getuige van ben geweest, en die getuigenis is van God en is waar.

In de afgelopen maanden heb ik persoonlijk ondervonden, en ook vernomen door de uitwisseling van persoonlijke ervaringen van vele broeders, dat er nooit een tijd geweest is in Gods Kerk dat Satan en de demonen Gods Kerk zo fanatiek hebben aangevallen. Dit is eenvoudigweg een getuigenis van de tijden waarin we ons bevinden, en ook van het feit dat zij weten dat hun tijd bijna voorbij is.

Hoewel aan de ene kant velen sterker gemaakt worden door deze aanvallen, zijn deze aanvallen toch zeer vermoeiend en geestelijk uitputtend, en dat is ook gevaarlijk. Indien de Kerk niet zo sterk was als zij nu is, zou zij reeds lang verslonden zijn; maar Gods mensen zijn vastberaden, doorzettend en voortdurend geconcentreerd op de strijd die voor hen ligt zonder op te geven. Dit is een strijd tot het einde, tot God Zijn Zoon stuurt in Zijn Koninkrijk. Er zijn slechts heel weinig slachtoffers gevallen, maar er zijn er nog steeds enigen die verzwakt zijn en die niet zullen overleven als zij het roer in hun geestelijke leven niet omgooien, door acht te slaan op datgene wat in recente artikelen alsook brieven aan de minsitry (de elders) geschreven werd en dit in hun leven gaan toepassen, want onder hen bevinden zich ook een aantal dienaren.

Een Dringende Vasten
Omdat de geestelijke oorlog nu reeds zo lang duurt, en zo velen moe gevochten zijn in deze strijd, is het nu tijd om nog harder te vechten en geestelijk meer dan ooit door te zetten. Het is tijd voor een wereldwijde vasten voor de Kerk, teneinde met grotere kracht van bovenaf gesterkt te worden – kracht die Satan niet kan bestrijden. Satan en zijn demonen kunnen tegen het engelenrijk vechten en zij kunnen Gods mensen aanvallen, maar niet tegen God zelf en ook niet tegen de kracht van Zijn geest in ons leven. Die kracht – Gods geest in ons – is onze kracht en macht die ons sterk maakt tegen alle aanvallen, en die ons in staat stelt om voorwaarts te gaan tegen dat kwade geestenrijk tot op de dag dat dit rijk in gevangenschap wordt gebracht.

Met deze kennis in het achterhoofd heb ik vaak een krachtig vers aangehaald. ‘Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen (Grieks: Veroverd); want Hij(Almachtige God en Jezus Christus), die in u is, is meerder dan die (Satan en zijn demonen) in de wereld is.’ (I Johannes 4:4)

Wij als Gods Kerk gaan ons in een grote strijd werpen, en God zal meer kracht en macht over ons uitstorten en ‘in’ ons geven. Wij zullen dit komende weekend vasten. Aanstaande Sabbat is voor de meeste mensen hoofdzakelijk het moment om tijd te reserveren voor deze vasten; maar het is perfect toegestaan om op Zondag te vasten. Dit is geheel jouw keuze. Indien je dit bericht over de vasten niet voor dit weekend ontvangt, dan is het zaak om zo snel mogelijk nadat je dit bericht gekregen hebt hieraan (aan deze vasten) deel te nemen.

We volgen de instructies die in Jesaja 58 gegeven worden, waarin ons opgedragen wordt om eerst en vooral God te aanroepen voor vergeving van onze eigen persoonlijke zonden en Hem te vragen om ons te helpen zonden in onszelf te zien waar we blind voor zijn. Daarna bekeren we ons van datgene wat God ons laat zien, wat alleen Hij en Zijn Zoon in ons kunnen zien. Vervolgens moeten wij bidden (binnen ditzelfde patroon) dat God ons meer vervult met Zijn kracht en macht teneinde de strijdbare geest van Jesaja 58 in ons te manifesteren door de macht van Satan te verkleinen (de macht om te binden, misleiden en gevangen te houden door middel van menselijke zonden).

Wij zijn klein en ons getal is klein, en de kwade geestenwereld die op het punt staat om gevangen en geketend te worden is momenteel nog groot in getal tegen ons. Gods kracht in ons maakt hen klein en vermindert hun macht, en zal hen uiteindelijk tot niets terugbrengen. Dit is een grote oorlog en wij moeten hierdoor ontnuchterd zijn, en tevens vastberaden en waakzaam zijn en immer strijdend; ons Petra heeft alle kracht en is Almachtig, niets kan Hem weerstaan. Wij blijven vooruit gaan.