Ronald Weinland

EEN SNEL NADEREND PINKSTEREN

Terwijl ik dit artikel begin te schrijven op de sabbat, nader ik het einde van een wereldwijde vasten voor de Kerk. We hebben ons geconcentreerd op onze individuele nood aan bekering van zonden, en we hebben ook de daaropvolgende stap gezet, door te vragen om meer zonden in onszelf te kunnen zien – zonden die we nog niet zien.

Ons verlangen als Gods volk is om alle gist (al het gezuurde) uit ons leven te verwijderen, en nederiger te worden teneinde te groeien tot een grotere eenheid en overeenstemming met Gods perfecte weg – met God zelf. We begrijpen dat dit ‘groeien in eenheid’ een levenslang proces is dat we constant moeten omarmen en waar we ons continu aan moeten onderwerpen.

Onze manier van leven houd in dat wij constant een proces doorlopen dat ons in staat stelt om geestelijk dichter tot God te groeien, doordat Hij zonden aan ons openbaarten wij ervoor kiezen om ons voortdurend te bekeren van de zonden die Hij aan ons openbaart. Onze evangelist in Australië Wayne, gaf afgelopen sabbat een preek getiteld ‘Een Manier van Leven’. Het zou goed zijn om hier gedeeltelijk een citaat te herhalen wat in die preek behandeld werd, omdat er sprake was van hoe belangrijk het is dat wij Gods gunst verzoeken (vooral als wij vasten) om zonden te kunnen gaan zien waar wij blind voor zijn.

Hier is dit citaat uit die preek: ‘Als we geen zonden of geestelijke fouten zien, hoe kunnen wij er dan voor kiezen om te veranderen?’ Hoe kunnen wij er voor kiezen om ons te bekeren als wij het niet zien? Als wij denken dat wij goed bezig zijn en God ons de zonden niet laat zien, dan blijven wij de rest van ons leven zondigen. God moet de menselijke manier van denken corrigeren, zodat de mens in Elohim kan gaan.’

Hoewel wij altijd Jesaja 58 als leiddraad gebruiken voor een vasten, waarbij eenieder van ons bekering betracht en een grotere harmonie en eenheid van geest met God nastreeft, was er bij deze vasten nog een andere belangrijke drijfveer. Niet alleen hebben wij het verlangen dat God en Jezus Christus meer in ons zouden gaan leven zodat wij sterker zouden staan tegen een kwade geesten wereld, maar ons doel was ook om God te bepleiten opdat Hij meer en meer macht van Satan en de demonen zou afpakken, tot op de dag dat zij geestelijk gebonden zullen worden voor 1000 jaar. De verwijdering van Satan en de demonen zal op de meest ingrijpende wijze helpen vervullen wat in Jesaja 58 geestelijk uitgebeeld wordt betreffende de mensheid.

We zijn nu nog maar enkele weken verwijderd van Pinksteren en van onze hoop op de wederkomst van Jezus als regerende Messias – de Christus. Er moet nog veel vervuld worden, en er is nog slechts een korte tijd om dit alles te laten gebeuren. Maar wat ‘nu is’, is zoals altijd dat wij doorgaan en de strijd blijven opnemen tegen datgene wat tegen God vecht. In de ‘huidige waarheid’ zijn wij gefocust op de vervulling van Pinksteren op de meest grootse manier ooit.

In het vorige artikel hadden we het over een ‘geestelijke wereldoorlog’, en werd ons duidelijk dat er een wereldwijde vastendag voor de Kerk nodig was. Omdat we met deze vasten extra gefocust waren op een boze geestenwereld, heeft God nu meer opheldering gegeven betreffende ons oude en huidige inzicht in de Trompetten van Openbaring. Dit doet me denken aan een recent artikel waarin besproken werd hoe de openbaringen van God aan Zijn Kerk op een puzzel lijken, waar steeds stukjes aan toegevoegd worden die ons steeds duidelijker laten zien wat God aan het doen is. En zoals bij elke puzzel gebeurt passen wij soms een of meerdere stukjes op een verkeerde plaats wanneer God waarheid aan ons openbaart, en Hij openbaart niet altijd alle aspecten van zo’n waarheid tegelijk. Het blijft een proces waarbij wij in waarheid steeds dichter bij God komen, waarbij wij altijd de ‘huidige waarheid’ volgen die Hij tot op dat moment in de tijd geopenbaard heeft. Dit proces wordt ook door God gebruikt om zijn mensen te testen en te vormen. Het is zoals het belangrijke voorbeeld in Herbert W. Armstrongs leven, toen God aan hem de waarheid betreffende de heilige (feest)dagen openbaarde inclusief Pinksteren…maar bijna 40 jaar later openbaarde God pas wat het correcte tijdstip was om Pinksteren te vieren.

Dit voorbeeld van het passen van puzzelstukjes op de verkeerde plaats naarmate God waarheid openbaart, is bijzonder van toepassing op de laatste jaren waarin timing een belangrijke factor is geweest. Dit gold o.a. ook voor de twee getuigen en het begin van hun werk. Wie zij waren was correct, maar toen openbaarde Hij dat de timing voor het begin van hun taak later zou zijn. Hoewel we wisten dat de aftelling naar de wederkomst van Christus begonnen was, wisten we niet dat Gods timing die aftelling zou veranderen wanneer Hij eenmaal openbaarde dat Christus op Pinksteren zou terugkomen en niet op Trompetten. Toen we bij Pinksteren van 2012 gekomen waren, moesten we weer de timing aanpassen toen we aan de ‘Dag des Heeren’ begonnen. Nogmaals, het plaatje van wat God aan het doen was werd steeds duidelijker, omdat er eerder nog stukjes van de puzzel ontbraken en sommige stukjes op de verkeerde plaats gelegd waren. Die dingen zijn volledig in Gods handen; Hij bepaalt hoeveel waarheid Hij geeft, en wanneer Hij verkiest die te geven.

Omwille van de wereld en omwille van Gods volk wat reeds lang een uitputtende strijd strijdt, geloof ik dat we nu in een tijd aangekomen zijn waarin er geen belangrijke puzzelstukken meer verkeerd liggen. Maar nogmaals dit proces van hoe God waarheid openbaart leert ons veel over de manier waarop God Zij Kerk geleid heeft, en hoe Hij ons zodoende ook getest en gezuiverd (door vuur) heeft. Wat er ook voor ons ligt, wij gaan voort en geven de strijd nooit op.

Inleiding tot WO III
Na het diepere inzicht dat God ons onlangs gaf over de toepassing van de uitdrukking ‘Assyrië’ op de eindtijd, gekoppeld aan het sterke reële besef van een grote geestelijke oorlog die tegen Gods Kerk gewoed heeft, geeft God nu meer inzicht in de betekenis die vervat zit in de Trompetten van Openbaring. De laatste jaren heeft God ons meer en meer geopenbaard over deze Trompetten. Een van de dingen die God geopenbaard heeft, betreft de correlatie van de timing van een Trompetstoot en de timing van de effectieve gebeurtenissen die in de verzen van de Bjibel met die specifieke Trompet overeenkomen.

De omschrijving van de Trompetten werd niet dusdanig geschreven dat iedereen dit gewoon zou kunnen lezen en hieruit de waarheid over hun timing of hun volgorde zou kunnen afleiden. Dit geld effectief ook voor parabels, profetieën en de hele Bijbel zelf. God moet de ware betekenis ervan openbaren. Het was Gods bedoeling dat noch de mens noch de geestenwereld zou kunnen weten wat er geschreven staat totdat God Zelf dit openbaart. En dit geldt bovenal voor de manier waarop God met Satan en de demon afrekent in deze eindtijd.

In een ander recent artikel werd de vraag gesteld of we nu zeker weten of de Tweede Trompet al dan niet begin April geschald heeft? We weten het niet. God heeft niet geopenbaard wanneer de Trompetten schallen, behalve de eerste en de laatste. God heeft geïnspireerd dat het dusdanig opgeschreven werd, dat wij dit alles niet zullen weten tot nadat het reeds gebeurd is. God heeft ook geopenbaard dat er veel overlappende en met elkaar verstrengelde gebeurtenissen zijn in de vervulling van deze Trompetten.

God heeft dit niet geopenbaard…maar het zou best kunnen dat alle zeven Trompetten in het beginnen geschald hebben, en dat toen alles wat door elke Trompet vervuld moest worden in beweging gezet werd gezet. Dit weten we nog niet, maar we moeten begrijpen dat niemand hieraan kan gaan zitten en dit alles in een of andere volgorde kan gieten, behalve dan wat God gegeven heeft als een specifiek genummerd aantal Trompetten. Omdat wij eerst en vooral fysieke mensen zijn, zullen wij altijd proberen om te redeneren aan de hand van bekrompen fysieke parameters om alles netjes en geordend in hokjes te plaatsen. Er is orde, maar alleen in zoverre dat God dit ingesteld heeft en in overeenstemming met Zijn doel (Zijn wil).

Dit gezegd zijnde, hebben wij gewacht (met de beperkte kennis die we hebben) op het zichtbaar worden van de gevolgen van de Tweede Trompet, zodat wij duidelijker zouden kunnen zien waar wij ons bevinden in de timing en de volgorde der gebeurtenissen. Maar God laat ons nu weten dat alleen maar fysieke aanschouwing dit niet openbaart. Dit lijkt op de beperkte kennis die God gegeven heeft over de beschrijving van de Zesde Trompet. Deze Trompet betreft een massale wederzijdse nucleaire aanval die niet concreet wordt totdat we vlakbij het einde gekomen zijn. Door deze wederzijdse aanval (Armageddon) moet God snel ingrijpen met de gebeurtenissen die in het Zevende Zegel beschreven staan, om deze oorlog te stoppen. Maar de gebeurtenissen van de Zesde Trompet worden in gang gezet ‘een uur, een dag, een maand en een jaar’ (Openbaring 9:15) voordat zij effectief uitbarsten. God openbaart nu aan de Kerk dat de Vijfde Trompet de echte aanzet tot WO III is.

De Vijfde Trompet
Bijna een jaar geleden werd er een preek gegeven waarin enkele van de gebeurtenissen uit de Vijfde Trompet besproken werden, die niet in de puzzel pasten. Dit deel van het plaatje was vaag, en God hielp ons om te zien dat er nog meer was wat wij moesten begrijpen, maar dat was nog maar het begin van Zijn openbaring van meer waarheid betreffende dit onderwerp. Het is echt prachtig, de manier waarop God steeds meer waarheid aan ons openbaart, steeds toewerkend naar een grotere eensgezindheid met Hem. Ik ben altijd verbaasd als ik dat bouwproces voor mijn ogen zie afspelen; hoe het ene stuk in het andere past zodat daarop weer een ander gebouwd (toegevoegd) kan worden.

In de laatste artikels heeft God ons voorbereid op dit artikel. Onze Vader heeft ons laten zien dat wij nog niet ten volle begrepen hebben hoe de uitdrukking ‘Assyrië’ in profetieën gebruikt wordt. In deze eindtijd gaat die uitdrukking niet meer specifiek over Duitsland, net zo min als ‘Egypte’ over de huidige staat Egypte gaat. Tijdens de tijdperken Filadelfia en Laodicea geloofden we dat de gevangenneming van Israël door Duitsland (Assyrie) uitgevoerd zou worden, in plaats van dat we begrepen dat dit gaat over de gevangenschap door een regeringsvorm die de verstrooide naties van Israël overspoeld heeft.

Door de fysieke interpretatie hiervan leek dit stuk van de puzzel in het Vijfde Zegel te passen. Alhoewel door het leiderschap van Duitsland door middel van de Euro en de Europese Unie aan het licht komt door wat soort van gevangenschap Israël overmand is, gaat de Vijfde Trompet eigenlijk over Gods Kerk, zowel het overblijfsel als de verstrooiden. Het aandeel van Duitsland gaat over gebeurtenissen die vervuld worden in het kader van de Eerste Trompet, ten gevolge van de verrijzenis van het oude Romeinse Rijk.

De diepere betekenis van de Vijfde Trompet gaat over geestelijke oorlog in de tijd waar wij ons nu in bevinden. Het gaat om macht die nu door een demonische wereld op ons losgelaten wordt, maar met de nodige restricties aan die geestenwereld die God in controle heeft. Onlangs kreeg de Kerk een vierdelige prekenserie van onze senoir-evangelist Johnny, over Christus’ laatste tocht naar de dag van het Pascha. In die preken haalde hij schriftgedeelten aan die openbaren dat er een grote demonische oorlog tegen Christus woedde in die dagen. God liet dit toe met een groot doel voor ogen, maar de gehele tijd had Hij altijd de volle controle over wat wel en wat niet mocht gebeuren.

Dit geld evenzeer nu voor Satan en zijn demonen in deze laatste worsteling voor het Millennium, in hun strijd tegen God. God heeft hen toegestaan om de wereld op te zwepen tot een laatste wereldoorlog, maar zij worden zeer aan banden gelegd door God in datgene wat zij mogen doen gedurende deze specifieke vijf maanden durende periode…totdat God hen uiteindelijk toestaat om de laatste catastrofale gebeurtenissen in te leiden. De mensheid zou uit eigen beweging vroeg of laat een wereldoorlog begonnen zijn die alle leven op aarde zou uitroeien, maar God heeft de timing hiervan volledig in handen met het oog op Zijn ultieme doel, verlossing. Een beter begrip van wat de wereld en de Kerk gedurende de voorbije maanden hebben ondergaan, zal ons een beter begrip geven van de betekenis van deze Vijfde trompet. Omdat ik niet in de mogelijkheid ben om hier meer gedetailleerd op in te gaan in een prekenserie, zal ik in dit artikel slechts een samengevat overzicht hiervan geven.

Aanvallen Tegen Gods Volk
Gods Kerk heeft in de voorbije maanden de hevigste aanvallen ooit van een demonische geestenwereld ondergaan. God heeft dit toegestaan als een getuigenis voor Zijn overblijfsel-Kerk, die in geestelijk kracht gegroeid is, en zich fel verweerd heeft tegen dit perverse misbruik door die geestenwereld. Zoals het laatste artikel aangaf, er is dag en nacht verschil tussen de geestelijke toestand van Gods Kerk vandaag vergeleken met de tijd van de apostase toen deze wezens met gemak in groten getale mensen overweldigden. Tijdens de voorbije maanden is dit geestenleger er niet in geslaagd om Gods mensen te verslaan, en God leeft daardoor nu meer dan ooit in Zijn mensen. Dit is een ongelooflijke getuigenis voor het geestelijke Lichaam van Christus vandaag, net zoals de ongelooflijke getuigenis die Jezus Christus in Zijn leven gaf op het einde, toen Hij rotsvast waardig, eervol en vol van genade tegenover die macht stond als het Paschalam voor de mensheid. Dit zijn dingen die een kwade geestenwereld niet kan begrijpen, en ook niet mensen die gedreven worden door de zelfzuchtige menselijke natuur. Alleen God kan zo’n belangrijkheid, zo’n doelgerichtheid en zo’n mooie betekenis openbaren.

Wij bevonden ons in zo’n grote geestelijke oorlog, dat een wereldwijde vasten voor de Kerk werd uitgeroepen om hieraan het hoofd te bieden en grotere kracht en tussenkomst van God te bekomen. Gedurende deze vasten openbaarde God wat wij hebben doorgemaakt. De demonische geesten wereld heeft aldoor gevochten tegen God en Zijn doel voor het menselijke leven. Deze oorlogen zijn bij tijd en wijlen heftiger geweest, zoals wat de Kerk nu doorstaan heeft. Hoofdzakelijke doelwit waren de jongeren (nieuwe mensen), maar over het algemeen hebben onze jongeren hun mannetje gestaan. Sommigen in de Kerk die meer ervaring in de strijd hebben, hebben niet zo zwaar onder vuur gelegen als anderen. Maar er zijn er ook in Gods Kerk die wel veel ervaring in de strijd hebben, die van alle kanten bestookt zijn in een gecoördineerde aanval, omdat zij deel uitmaken van de basisstructuur van de Kerk en alleen daarom al een doelwit op zich waren. Nogmaals, de demonische geestenwereld is haar strijd tegen God aan het verliezen, en dit is altijd het geval geweest.

Deze periode van vijf maanden, die in Openbaring 9 beschreven wordt is abominabel slecht vertaald, omdat de vertalers de ware bedoeling (de ware achterliggende gedachte) van het originele geschrift niet kenden. Je kan een tekst niet simpelweg letterlijk woord-voor-woord vertalen. Dit moet gebeuren aan de hand van de achterliggende gedachte en de ware betekenis die in deze woorden besloten ligt. Het is makkelijk om in een vertaling je eigen persoonlijke interpretatie te lezen.

Deze wezens die uit de bodemloze put naar boven komen, zijn het leger van de demonische wereld en Satan is hun koning. God staat hen toe om een laatste maal met macht op te staan, aan het einde van deze 6000 jarige periode.

De demonische wereld begrijpt niet wat God hen toestaat te doen, noch begrijpen zij dat zij niks meer kunnen doen dan dat wat God hen toestaat te doen. Het is precies zoals in de tijd dat God hen de macht gaf om diegenen die Zijn Zoon vermoordden op te hitsen. De getrouwe engelenwereld werd toen teruggetrokken opdat zij niet zouden kunnen ingrijpen, hoewel Christus zelf de hulp van legioenen engelen had kunnen inroepen; maar in plaats daarvan onderwierp Hij zich aan het lijden dat noodzakelijk was om het doel van het Pascha en de wil van Zijn Vader te vervullen.

Tijdens de voorbije maanden is het doelwit van dit kwade leger tweeledig geweest. Eerst en vooral was hun aandacht gericht tegen Gods overblijfsel-Kerk en zij die verstrooid waren als gevolg van de apostase. Ten tweede was hun aandacht op de wereld gericht; dit zullen we verderop bespreken.

De Kerk en Zij Die Verstrooid Werden
Gedurende deze periode van vijf maanden kregen deze kwade geesten de macht om‘alleen die mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben’ (Openbaring 9:4) aan te vallen, te pijnigen en mentaal te kwellen. Dit heeft niets te maken met de mensen in de wereld, het gaat alleen om Gods mensen. Er wordt een onderscheid gemaakt met zij die het zegel van God wel op hun voorhoofd hebben. Dit zijn de mensen die opgewekt zullen worden als deel van de 144.000, die niet ‘geschaad’ kunnen worden zelfs niet als zij letterlijk hun fysieke leven zouden verliezen, omdat zij in de eerste opstanding zullen zijn. Maar de kwade geestenwereld viel velen van hen wel aan, maar kon hen niet ‘schaden’ omdat zij deel uitmaken van Gods plan, want zij zijn verzegeld en zijn reeds getest en worden gerekend bij diegenen die altijd standvastig zullen zijn tot aan hun verandering.

Dan zijn er de anderen in de overblijfsel-Kerk die het meest geleden hebben omdat zij jonger (nieuwer) zijn in het Lichaam, maar de meesten van hen zijn ook standvastig geweest als een getuigenis voor God. Dezelfde demonenwereld heeft ook velen uit de verstrooiing aangevallen en lastig gevallen, die door God voorbereid worden om getrokken te worden tot de 63.000, die uiteindelijk voordeel zullen hebben van wat zij ondergaan hebben. Ook al zijn zij zich hier nog niet van bewust.

Zoals in vers vijf staat, ‘En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden.’ God stond hen niet toe om de Kerk (zowel het overblijfsel als de verstrooiden) meer aan te vallen dan met deze pijniging en kwelling, omdat er zo meer zouden zijn die in het nieuwe tijdperk zullen voortleven.

De Wereld
Het eerste deel van deze tweeledige aanval van de demonische wereld was tegen de Kerk, en het tweede deel ging over hun aanvallen op de wereld, daar zij proberen om zoveel mogelijk van Gods schepping te vernietigen door de mensheid in de richting van een totale atoomoorlog te dwingen. Dat is hun motief en dat is hun doel. Maar gedurende vijf maanden houd God tegen wat anders veel eerder tot WO III zou leiden. God heeft alle timing volledig in de hand, en wat Hij gebiedt gebeurt ook: ‘En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook.’ (Openbaring 9:4) Dit heeft letterlijke betekenis en ook geestelijke betekenis, zoals de Eerste Trompet.

Het is heel vreemd dat de wereldeconomie, en vooral de economie van Amerika, overeind gebleven is en niet al lang geleden ingestort is. Maar het is makkelijk om te begrijpen waarom dit zo is. De werkelijkheid is dat alle timing in Gods handen ligt. Een groot deel van Zijn bedoeling is gericht op de middelen die Hij gebruikt om de grootst mogelijke vernederende impact te hebben op de verstrooide naties van Israël. Dit gebod van God heeft ook de ongelooflijke vernietiging tegen gehouden, die zal komen in Gods tijd, helemaal aan het einde. Als eenmaal deze periode van vijf maanden voorbij is, zullen deze wezens grote macht krijgen om de uiteindelijke conflicten te beïnvloeden die zoveel van deze wereld zullen verwoesten. Alleen daarom is er zoveel heen en weer gedreigd door landen en is er zoveel wapengekletter geweest, zonder dat er op grote schaal iets gebeurde.

Temidden van de verzen over deze Trompet staat een vers dat heel raar vertaald is , dat over de wereld gaat en niets met de Kerk te maken heeft: ‘En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.’ (Openbaring 9:6) Zonder hier al teveel tijd aan te besteden en alle betekenis van de individuele woorden en hun foute interpretaties te behandelen, zal ik hier een beknopt overzicht geven van waar dit werkelijk over gaat.

Het gaat hier niet over mensen die op een of andere manier een einde willen maken aan hun eigen leven, maar het gaat ten dele over de waanzin in velen die ernaar verlangen om een oorlog te beginnen (die uiteindelijk hun eigen leven zou kosten), maar daar tot nog toe niet in geslaagd zijn. Dit is door God tegen gehouden, en indien dit niet gebeurd was, dan zou dit kwade geestenleger de wereld al lang in een atoomoorlog gestort hebben. Er zijn mensen die een oorlog willen veroorzaken, maar zij hebben geen idee van de vernietiging die zou volgen op hun dwaze verlangen. Net zoals Gods perfecte timing die leidde tot een zeer specifiek en kort moment in de tijd toen Jezus Christus aan een paal genageld moest worden, is Gods timing ook deze keer perfect teneinde in te kunnen grijpen om de mensheid te verhinderen zichzelf uit te roeien en te verzekeren dat er grote aantallen mensen in het Millennium verder zullen leven. Net zoals de timing perfect was om het Pascha-offer ter dood te brengen, is Gods timing nu ook perfect om alles in deze wereld samen te brengen tot dat specifiek korte moment in de tijd dat Pinksteren begint.

Omdat dit artikel meteen de deur uit moet, heb ik hier niet de tijd om zaken betreffende de Tweede, Derde en Vierde Trompet te behandelen, die vervuld zullen worden door gebeurtenissen die reeds in beweging gezet zijn. Het resultaat van het schallen van deze drie Trompetten zal aan het einde van deze periode van vijf maanden zichtbaar worden. Zij omvatten ook een snelle en laatste opstanding van het oude Romeinse Rijk, wat een kort bestaan beschoren is maar verschrikkelijke gevolgen voor de wereld zal hebben, en ook voor de Verenigde Staten.

De demonische wereld is reeds begonnen met deze wereld in de richting van deze laatste oorlog te duwen, en zij heeft ook een grote geestelijke oorlog tegen Gods volk gevoerd. Dit is inderdaad een groot ‘wee’ voor de mensheid. Gods mensen worden sterker gemaakt door het lijden in de strijd, en de wereld staat op het punt om in een strijd geworpen te worden die tot zover door God is tegen gehouden.

Wanneer deze periode van vijf maanden eenmaal voorbij is eindigt dit Eerste Wee, en zullen de Verenigde Staten en de overige naties van Israël ineen beginnen te storten, waarop snel een laatste nucleair conflict zal volgen, wat ontketend wordt volgens de beschrijving van de Zesde Trompet (het Tweede Wee). De Vijfde Trompet is het Eerste Wee, en is waarlijk de voorbode van Wereld Oorlog III.