Ronald Weinland

DE WEG NAAR PINKSTEREN

Terwijl ik dit schrijf, op de wekelijkse Sabbat, zijn we nog maar 2 weken verwijderd van Pinksteren 2013. Vandaag, zijn wij, Gods volk, zo gezegend om weer een preek te mogen ontvangen, om te horen wat God geïnspireerd heeft om aan ons te geven, om ons te vormen en te kneden, om ons te helpen om in ons denken meer in overeenstemming en eenheid te komen met Zijn woord (Logos = Zijn geest, Zijn openbarende gedachten), en dit alles in het kader van Gods scheppende kracht die onze geest/ons verstand verandert.

Wat zijn de kosten, welke prijs kunnen wij plakken op dit scheppingsproces? God heeft reeds laten zien welke waarde Hij hecht aan onze transformatie, onze verandering, en dit gaat gepaard met grote offers. Dit begon toen God de vrede opofferde voor vele, vele millennia doordat Hij de engelen, in het engelenrijk, toestond om te rebelleren. Dit werd gevolgd door nog een groot offer in het huidige tijdperk van de mensheid, toen Zijn Zoon gemarteld en vermoord werd, Hij die een volledig rechtschapen leven leidde en zodoende ons Pascha en onze Hoge Priester werd. Het offer van de Eeuwige ten behoeve van ons, is iets wat wij niet kunnen bevatten, noch ten volle naar waarde kunnen schatten. Nochtans heeft Hij zeer veel geduld gehad voor Zijn grootste scheppingswerk tot nu toe – Elohim (the Familie van God). En wat is de kostprijs voor ons? Wat is ons offer in verhouding hiermee? Ons offer is zo klein!

Het is vrij gemakkelijk voor de menselijke geest om ons lijden, dat wij in ons leven doorstaan, op te blazen; en ook al is alle lijden moeilijk te verteren en lijkt het soms onmogelijk om het te doorstaan. Toch is de realiteit van de zaak dat wij dit kunnen doorstaan, maar dat de manier waarop wij het doorstaan allesbepalend is voor wat wij uiteindelijk worden, zelfs in Gods Kerk.

In het vorige artikel heb ik gezegd dat ik niet wist of dit misschien mijn laatste artikel van dit tijdperk zou zijn, maar zie hier: een nieuw artikel – weer een zegening die wij van God mogen ontvangen terwijl wij gewillig het proces ondergaan van Zijn schepping in ons die ons tot in Elohim leidt, door middel van een voortdurend proces van de verandering van onze geest/ons verstand. Het grootste deel van dit veranderingsproces komt tot ons door middel van preken, artikels en nog andere gecommuniceerde informatie die God aan ons geeft. Het eindresultaat van dat veranderingsproces is glorierijk, formidabel en gaat ons verstand te boven; maar wat we kunnen zien is ongelooflijk opwindend en inspirerend.

Er zijn tijden waarin ik, waarschijnlijk veel meer dan anderen (dat is nu eenmaal zo), een zware last op mijn schouders heb gevoeld vanwege mijn grote bezorgdheid voor Gods mensen in verband met de dag van Christus’ wederkomst en het moment waarop Hij weer op de Olijfberg zal staan. Maar telkens helpt God mij dan om dit te ‘onder controle’ te houden en het juiste perspectief te vinden, door mij te laten weten dat Zijn liefde zoveel groter is en dat de mijne zo verschrikkelijk veel kleiner is in verhouding, en dat Hij de verlossing van Zijn mensen volledig in handen heeft. Alleen al de gedachte dat wij ons zo teneer gedrukt en bezorgd kunnen voelen klinkt een beetje dom wanneer wij de zaken in het juiste perspectief bekijken, maar we zijn nu eenmaal heel erg menselijk. Christus maakt ook duidelijk dat Hij datgene wat wij onmogelijk kunnen dragen voor ons zal dragen; en met dat geloof en dit inzicht weten wij dat het gewicht dat wij moeten dragen helemaal niet zwaar is.

De reden waarom ik dit alles vermeld is omdat wij ons nu twee weken voor Pinksteren 2013 bevinden en er nog geen enkele waarneembare gevolgen van het schallen van de 2de, 3de en 4de Trompet zichtbaar geworden zijn. Dit kan op de menselijke geest zwaar doorwegen en grote bezorgdheid veroorzaken, vooral als we terugdenken aan 27 Mei van vorig jaar. Maar wij moeten wat God aan het doen is juiste perspectief zien, en met de wetenschap dat God alles volledig onder controle heeft. En zodoende met dat gezichtspunt voor ogen en zonder last of gewicht om te dragen, wacht ik vandaag nog steeds op en kijk ik er nog steeds naar uit om de dingen die deze Trompetten behelzen zichtbaar te zien worden voor Christus’ wederkomst. Op dit punt gekomen moet ik even een pauze inlassen om uit te leggen waar ik gedurende de voorbije weken zo gezegend in ben geweest om te gaan zien, wat mij meer gemoedsrust gegeven heeft en op geestelijk vlak een toenemend gevoel van opwinding gegeven heeft. Dit gaat alles te boven (qua volwassenheid) wat ik ooit in het verleden ervaren heb. Zoals sommigen mij geschreven hebben over de inspiratie die zij onlangs ontvingen toen hen terug voor ogen kwam wat Herbert W. Armstrong schreef: “Wanneer alles achter de rug is, winnen wij!”. Hij legde uit hoe het kwam dat hij goed nieuws had, omdat hij het boek (de Bijbel) uitgelezen had, en daar staat (met zoveel woorden) ‘wij winnen’. In deze context ga ik nu uitleggen waar mijn opwinding en inspiratie vandaan komen in verband met waar wij ons nu in de tijd bevinden.

Patronen observeren
Onze senior evangelist Johnny verwees onlangs in zijn preek naar ‘patronen’. Er zijn patronen die wij kunnen herkennen en waar wij van kunnen leren als het gaat over hoe God werkt in de Kerk en in de wereld. Na de apostase was er ook sprake van patronen die veel te maken hadden met hoe God met ons werkte om ons te onderwijzen en ons te leiden als het overblijfsel van Zijn volk.

In de laatste artikelen heeft God mij een veel groter inzicht gegeven in Zijnscheppingsproces dat werkzaam is in Zijn Kerk gedurende de laatste 3½ jaar van getuigenis (levende getuigenis), en over Zijn oordeel over deze wereld en de verstrooide Kerk. In deze eindtijd hebben wij veel meer geleerd over God dan wij tevoren wisten of ten volle begrepen. God heeft ons van beiden meer gegeven (meer kennis en groter begrip). Als Kerk hebben wij een grotere openbaring van de Zevende Donder beleefd, maar de wereld nog niet.

Naarmate we ons concentreren op datgene wat wij beleefd hebben gedurende deze tijd van getuigenis en nu in deze extra tijd van de Dag des Heeren, zijn er patronen en waarheid (de realiteit) die we kunnen herkennen om veel meer te gaan zien en teleren; want wij hebben datgene wat God aan Zijn Kerk gegeven heeft ‘geleefd’. Nog voor dat deze periode van een ‘laatste getuigenis’ voor Gods Kerk begon, riep God in grote getalen mensen tot Zijn Kerk om in deze laatste periode van de Dag des Heren deel te nemen aan Zijn werk en Zijn getuigenis, en eveneens om deel uit te maken (het even) van de getuigenis van die eerste 3½ jaar. Gedurende deze hele periode was God bezig met iets nieuws (een speciale getuigenis) te doen en iets nieuws te bouwen (vormen en kneden) wat nog niet op diezelfde manier, noch in die mate bestaan had in het verleden. Kijk naar onze recente geschiedenis.

Alhoewel we dit niet ten volle begrepen hebben, gaf God ons te kennen dat we aan het einde van Laodicea gekomen waren toen die periode van 3½ jaar ‘laatste getuigenis’ op het punt stond vervuld te worden. God openbaarde dat we een ander tijdperk voor Gods Kerk waren ingegaan, een tijdperk dat niet als één van de zeven tijdperken bestempeld wordt, maar dat onderdeel zou zijn van Gods laatste getuigenis. Het is werkelijk geweldig om het te zien! Wat heeft God gedaan?

Het overblijfsel uit Laodicea – diegenen uit dat tijdperk, die tot bekering gebracht zijn – was klein en bleef jarenlang hetzelfde, ook al waren er voortdurend mensen die weg gingen en weer anderen die zich bij de Kerk voegden. Toen veranderde er iets. God begon de interesse voor het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ aan te wakkeren, en op die manier begon God grote aantallen mensen te trekken om gedurende die periode van 3½ jaar een getuigenis te zijn. En toen deze periode eenmaal begonnen was riep Hij nog meer mensen. We groeiden zo snel dat we (toen) dat de Kerk anders georganiseerd moest worden en dus begonnen we de noodzaak voor bepaalde veranderingen aan te pakken, wat leidde tot een sterkere structuur om voor Gods Kerk te zorgen en ook voor diegenen die geroepen zouden worden om deel uit te maken van een krachtige getuigenis over dit tijdperk van de mensheid.

God stelde ons in staat, als een zeer kleine groep, om zo’n 750.000 boeken naar zowat alle landen ter wereld te versturen, en daar bovenop werden nog eens 1.500.000 boeken van onze website gedownload, vertaald vanuit het Engels in 6 verschillende talen. We hebben geen idee hoeveel mensen deze boeken gelezen hebben, maar dit alles was onderdeel van Gods getuigenis van Zijn werk. God had ervoor kunnen kiezen om een veel kleiner aantal als voldoende te beschouwen voor dat gedeelte van Zijn getuigenis, maar dit is wat Hij gedaan heeft. Hij deed het. Het is Zijn werk.

Omdat alleen God roept, kan je gewoon op elk moment kijken naar het aantal mensen dat geroepen wordt om te zien wat God aan het doen is. Als je de voorbije decennia in ogenschouw neemt, dan kun je zien hoe dit patroon veel openbaart over specifieke momenten in de tijd en ook veel openbaart over wat God op die specifieke momenten in de tijd aan het doen is. Je kan veel leren over hoe God de Kerk aan het opbouwen was in de tijd van Mr. Armstrong, en hoe dit hem als Gods apostel ten zeerste bemoedigde en kracht gaf, toen God,door Hem te roepen, de Kerk met 30% per jaar liet groeien. Het is ongelooflijk om zo’n enorme groei in een organisatie mee te maken gedurende zo’n lange periode. God was een groot werk aan het doen, dat op krachtige wijze naar de gehele wereld zou uitgaan, wat verwezenlijkt werd door de financiële slagkracht die aan Mr. Armstrong gegeven werd om Gods doel, dat in Mattheus 24: 14 staat, uit te voeren.

Vervolgens veranderde dit patroon tijdens Laodicea omdat er zich grote fluctuerende veranderingen voordeden op verschillende tijdstippen (iets waar we hier en nu niet verder op in kunnen gaan). Vlak voordat we de periode van de 3½ jaar van getuigenis in gingen (en meer aan het begin van die periode) was er een patroon te herkennen dat openbaart dat God een groot doel voor ogen had met het feit dat hij ons in aantal deed groeien. Hij gaf ons een enorme groeistoot, waarna God even abrupt dat groeitempo drastisch verminderde doordat Hij minder en minder mensen riep naarmate we dichter bij het einde van die 3½ jarige periode kwamen. We kunnen uit dit alles geweldige lessen leren, maar de belangrijkste les is dat wij kunnen zien en onthouden dat enkel en alleen God de Vader mensen roept. En het is een bewijs van datgene wat een patroon vastlegt waar we veel van kunnen leren, zoals we in dit artikel reeds gezien hebben.

Inspirerende getuigenis
Dus wat is er gebeurd in de levens van diegenen die gehoor gegeven hebben aan Gods roeping gedurende die tijd van getuigenis? Als je een stap achteruit zet en hiernaar kijkt met hoofdzakelijk dat aspect voor ogen, dan is dit alles heel mooi en inspirerend. Als inleiding voor het nieuwe tijdperk, het Koninkrijk van God op aarde, openbaart God, als een getuigenis aan Zijn Kerk, wat Hij gevormd, gekneed en gevormd en in Zijn Kerk gebouwd heeft tijdens dit unieke tijdperk waarin een einde gemaakt wordt aan 6.000 jaar. Het is aan de ene kant een getuigenis tegen Satan en de demonen wereld, en aan de andere kant een getuigenis van de glorie, de macht, de majesteit en de creatieve uitmuntendheid van de Almachtige God. Dit is krachtig en ongelooflijk omdat deze getuigenis gegeven werd in een tijd waarin de misleiding van de wereld door Satan (in de vorm van geestelijke Assyrië, geestelijk Egypte en geestelijk Babylon) haar hoogtepunt qua boze invloed op deze wereld bereikt heeft. Nu begint Satans weg – zijn systeem – in aan het storten, terwijl Gods weg – en de getuigenis daarvan – zo geestelijk sterk geworden is in Zijn mensen, dat zij nu met een grote mate van geloof vervuld zijn, groter dan ooit tevoren in de Kerk.

Ik ben getuige geweest – wij zijn getuige geweest – van een mate van volwassenheid en geestelijke kracht die leeft in geestelijk verwekte fysieke mensen, als nooit tevoren in Gods kerk gezien is. En hoewel wij zo gezegend zijn geweest om hier getuige van te zijn geweest en dit geleefd te hebben, is dit geen reden om trots en hoogmoedig te zijn maar om nederig van te worden, te weten dat wij zo gezegend geweest zijn om zulke kracht in de Kerk aan het werk gezien te hebben – in ons – want dit zijn de vruchten en het resultaat van het werk dat Jezus Christus en Zijn Vader in de Kerk gedaan hebben.

Wat wordt hiermee bedoeld? Er is nog nooit in de geschiedenis een tijd geweest waarin mensen zoveel geestelijk inzicht gekregen hebben als nu, en ook nog nooit in zo’n ongelooflijk korte tijdspanne. Niet alleen zijn er nu de middelen om snel en gemakkelijk zo’n grote hoeveelheid kennis van God te verspreiden, maar nooit tevoren was er zoveel geestelijke kennis (waarheid) voorhanden voor Gods mensen. De uitvoering van Gods plan door middel van progressieve openbaring heeft gediend om de Kerk tot dit punt in de tijd te brengen, en om ons voor te bereiden op de meest ongelooflijke tijd ooit – de tijd van de oprichting van het Koninkrijk van God op aarde en een nieuw tijdperk voor de mensheid in het Millennium.

In deze eindtijd werd Satan hoogmoediger, trotser dan ooit, omdat hij geloofde dat hij Gods Kerk, vanaf de apostase, een dodelijke slag toegediend had. Maar dit heeft ons alleen maar geholpen en dit zal ook de komende 1.100 jaar als een hulpmiddel dienen om Gods mensen sterker te maken door middel van die lessen die ten gevolge van de apostase in de kijker zijn komen te staan. Een van de grootste lessen hierbij is dat een persoon die verwekt is door Gods eigen geest, door de rijkdom aan kennis die God aan Zijn mensen geeft, makkelijk hoogmoedig en trots kan worden, en deze geestelijke rijkdom kan verkeerdelijk gezien worden als eigen verworven kennis. Een andere grote les die duidelijk gemaakt wordt door de apostase, is dat mensen geestelijk kunnen afglijden, lauw kunnen worden en dan toch verwachten dat God in hen blijft wonen. In een lauwe geest is geen ware toewijding aan de roeping aanwezig, en God kan niet en wil niet wonen in zo’n geest, en zal ook niet Zijn nieuwe schepping in zo iemand zijn leven uitwerken. Deze grote lessen werden niet begrepen voor de apostase, maar hebben nu grote betekenis voor Gods mensen en zijn een grote motivatie voor hen.

Gods overblijfsel-Kerk heeft deze lessen grondig geleerd. En doordat God op die manier een eenduidige boodschap, met een schat aan waarheid, aan Zijn mensen gebracht heeft die nooit tevoren op zo’n schaal geopenbaard werd, heeft Hij Zijn volk gezuiverd op een voor deze eindtijd unieke manier: door middel van die waarheden die Hij geopenbaard heeft. Gedurende deze korte periode van getuigenis heeft God sneller een krachtiger en levendiger geloof in ons kunnen vormen door de werking van Zijn geest in ons. Net zoals tijdens de apostase geloofde Satan dat hij ons zou kunnen vernietigen, en dit vooral gedurende de voorbije periode van vijf maanden waarin zij de toestemming kregen om de macht uit te oefenen over Gods Kerk, om haar te pijnigen, te martelen en in beroering te brengen. Waarom zou onze Vader, die zo veel van ons houdt, Satan toelaten (en niet alleen toelaten, maar de deur wijd open doen) en permissie geven om dit Zijn eigen mensen aan te doen? Om dit te begrijpen moet je strerk in geloof zijn en dankbaar dat je in deze tijd mag leven om getuige te mogen zijn (en het leven) van Gods grote doel. En wat Satan betreft, zoals altijd begrijpt hij er niets van. Hij begrijpt niets van de geestelijke kracht van geloof die God kan vormen en kneden in het verstand (de menselijke geest) van diegenen die Hij aan het veranderen is.

De getuigenis van ons leven
Kan jij de ongelooflijke omvang van wat wij meegemaakt, geleefd hebben, bevatten? Wat kan je nog meer opwerpen tegen een volk, zodat zij nog makkelijker geminacht, bespot en gehoond zouden kunnen worden door de wereld, door Gods kerk die na de apostase verstrooid werd en door Satan zelf? Zelfs nog voordat we aan de tijd van ‘onze getuigenis’ begonnen werd openlijk verklaard wie de twee eindtijdgetuigen zijn. Die openbaring alleen al schilderde een gigantisch doelwit op ons voorhoofd, omdat dit zo belachelijk en absurd klinkt voor anderen. Maar dat was nog mild in vergelijking met het feit dat een van hen een vrouw is, en bovendien zij ook nog eens man en vrouw (een echtpaar) zijnn. Hoe vergezocht klinkt dat wel niet In de oren van anderen? En toen, nog voordat hun getuigenis effectief begon, openbaarde God dat Jezus Christus op Pinksteren zou terugkomen in plaats van op het Trompettenfeest, zoals wij altijd geloofd hadden. Tegelijkertijd werd ook aangekondigd dat de timing zo’n acht maanden vooruit geschoven werd. God had dit makkelijk lang van tevoren kunnen openbaren, maar juist omdat Hij een specifiek doel in Zijn Kerk aan het uitwerken was, openbaarde Hij het juist later.

Gods mensen volgen Hem waar en hoe Hij hen ook leidt, en dit alles is een kwestie van onze bereidheid om in geloof te leven, naar de waarheid die God aan ons openbaart.

We zouden hier nog een lange lijst van andere zaken die wij geloven, onderwijzen en gevolgd hebben (o.a. ordinaties van vrouwen) kunnen opsommen – zaken die anderen schijnbaar absurd in de oren klinken – maar dit zou hier en nu voldoende moeten zijn om te begrijpen waar we het over hebben. Maar een ding moet hier nog aan toegevoegd worden. De afwerking (de glazuur op de taart), of het crescendo van dit alles is dat degene die deze groep leidt in de gevangenis zit. Hij is veroordeeld voor moedwillige belastingontduiking, een aantijging die zo ontzettend onjuist is, en de stukken die geselecteerd werden om deze zaak te ‘bewijzen’ waren verzonnen en verdraaid om een evenzo verkeerd beeld af te schilderen. Dit is door alle tijden heen met Gods dienaars gebeurd, zelfs met Zijn Eigen Zoon. Dus ja, wij zijn een makkelijk doelwit geweest voor de verstrooide Kerk, voor de wereld en voor Satan zelf. Maar dat was precies Gods doel, teneinde de Zevende Donder te openbaren op een manier die (in Gods tijd) deze aarde zal doen schudden op haar grondvesten!

Als ik nadenk over wat er de voorbije vijf maanden gebeurd is toen Satan Gods eigen Kerk aanviel, waarbij God hem de teugels gaf om dit de mensen die Hij zo lief heeft aan te doen, doet mij denken aan Gods gesprek met Satan, toen Hij zei: ‘Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.’ (Job 1:8) En vervolgens stond God Satan toe om Job op de meest verwoestende manier aan te vallen.

Wat was het resultaat van Gods toestemming aan Satan om Job aan te vallen? Het resulteerde in een diepe geestelijke bekering, diep begrip en een levend geloof in Job, dat hij tevoren niet had. Ditzelfde is op een nog krachtiger manier volbracht in de Kerk. Het verhaal van Job bevat ongelooflijke lessen en geestelijke inspiratie die je hieruit kunt ontvangen. En wij leren nog steeds bij, want dat wat toegestaan werd om over ons te komen heeft veel, zeer veel opgebracht in de levens van velen, en heeft een krachtige getuigenis van de glorie en de macht van God neergezet. Hij schept dit in Zijn verwekte Familie – geesten die veranderd zijn, en die een ongelooflijk sterk geloof geleefd hebben en doelgericht en vol overtuiging Gods wil hebben uitgevoerd tegen de allerergste tegenspoed, spotternij en aanvallen van Satan en zijn demonen in, en dit voor zo’n lange periode. Wat met Job gebeurde is ook de Kerk overkomen, op een grotere schaal en voor een veel groter doel.

Terwijl ik dit schrijf ben ik werkelijk ontroerd wanneer ik zie wat God in ons geschapen heeft. Tot nu toe heb ik nog nooit zoiets machtigs in Gods Kerk gezien. Het is een getuigenis van Gods macht: Hij kan een ieder van ons op zo’n ongelooflijke manier vormen en kneden. Ten tijde van de apostase was de Kerk geestelijk zo afschuwelijk zwak geworden, was zij zo lauw van geest dat God de hele Kerk uitbraakte en niet langer in haar vertoefde/woonde. De Kerk werd zo een makkelijk doelwit voor Satan en de demonen. Deze keer, tijdens de voorbije 5 maanden, dacht Satan (vanuit zijn standpunt) samen met allen die Gods Kerk bespot en belachelijk gemaakt hebben, dat wij makkelijke doelwitten waren, en dat wij gemakkelijk verslagen konden worden. Maar geen van hen begreep het niveau van geloof, doorzettingsvermogen en standvastigheid wat God in Zijn mensen gevormd en opgebouwd had. Eerlijk, Gods mensen zijn sterk in het geloof, en dat heeft deze afgelopen periode van vijf maanden bewezen. Het is het werk van God en Jezus Christus! De kaarten en brieven die ik de voorbije maanden heb mogen ontvangen vormen een luide echo van dat geloof; want zovelen hebben hun eigen persoonlijke evaringen van intense beproevingen en aanvallen die zij ondergaan hebben gedeeld met mij, terwijl zij aan de andere kant ook verteld hebben hoe dit hun ongelofelijk veel sterker gemaakt heeft.

Sta er gewoon even bij stil en neem in ogenschouw hoe de mensen in de Kerk door grote tegenspoed heen gingen toen zij de 27ste Mei naderde, en hoe zij voorwaarts gingen en een volgend jaar begon – de Dag des Heren. Kijk dan vervolgens naar jouw eigen leven en welke veranderingen er in jezelf hebben plaatsgevonden die jou sterker, meer zelfverzekerd in vertrouwen en vastberadener gemaakt hebben om door te vechten om Gods manier van leven te leven in Gods Kerk – niet tot aan een of andere specifieke datum, maar je hele leven. Wij zijn door veel vuur en beproevingen heen gegaan tijdens deze periode, die ons gemaakt heeft tot wat we nu zijn, en die een veel sterker geloof en zekerheid in Gods weg, in Zijn waarheid, gevormd heeft. Wij hebben geleerd om wat de wereld van ons denkt van ons af te schudden, en zijn veel meer bezig met wat God van ons denkt. Wij zijn familie – Gods familie – die door Hem gekozen, gevormd en gezuiverd is.

Minder dan twee weken
Terwijl ik vandaag verder schrijf aan dit artikel, resten ons nog twee weken tot aan Pinksteren. In mijn achterhoofd ben ik bezorgd geweest over hoe goed Gods Kerk de test zou doorstaan als blijkt dat er nog meer aan ons geopenbaard zou worden (als er meer te leren is en er meer in ons gevormd moet worden); als Christus niet op dit Pinksteren terugkomt. Vandaag ben ik niet meer bezorgd, maar ben ik zelfverzekerder dan ooit en vervuld van het grootste geloof ooit in Gods perfecte schepping die Hij in Zijn Kerk tot stand brengt. Wij leven naar datgene ‘wat is’ en zijn niet bang voor de ‘wat als.’ Wij weten dat we ons op de weg naar Pinksteren bevinden en dat Christus op Pinksteren zal wederkeren – een Pinksteren – welk Pinksteren God ook bepaald. Mijn hoop is dat het nog steeds dit Pinksteren 2013 is, maar ik besef ook dat we nog meer van God kunnen ontvangen, veel meer, wat we nog niet gekregen hebben.

Ik weet ook dat wat God ons ook geeft en wanneer Hij het ons ook maar geeft, het altijd het beste voor ons is en dat het de waarheid is. En met dit alles groeien wij steeds meer in de waarheid, naarmate God meer aan ons openbaart. Hij is de schepper en Hij vormt en kneed ons naar Zijn perfecte wil. Zoals Christus zei: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en volgen Mij’. Ik hoor Zijn stem en volg hem zoals ik dat altijd gedaan heb (dankzij de genade, de voorspraak en het doel van God), en ik heb er vrede mee dat iedereen die aan mijn zijde staat hetzelfde doet. Daarentegen weet ik ook dat zij die niet aan mijn zijde staan zullen eindigen als zij die onlangs de Kerk verlieten en niet langer Christus’ stem horen. We kunnen alleen voor deze manier van leven vechten, uit eigen vrije wil en keuze en met volle vastberadenheid in God. We kunnen dit niet aan anderen geven, maar zijn ongelooflijk dankbaar voor alle anderen die dezelfde keuze maken en voortgaan en doorzetten in dezelfde Familie. Daar komt onze vrede (gemoedsrust) vandaan. Als iemand ervoor kiest om anders te gaan leven, dan doet die keuze me pijn, en ik weet dat zij in deze wereld een verschrikkelijke prijs zullen moeten betalen voor die keuze. Maar ik moet dit niet voor hen te dragen, want dat kan ik niet.

Wat ik vandaag zie in Gods kerk is werkelijk ontroerend en opwindend voor mij. Zozeer dat ik weet, of Christus nu of later komt, er voor Gods mensen sowieso een fantastische tijd in het verschiet ligt. God heeft niet alleen Zijn Kerk met een krachtig geloof gesterkt, maar Hij heeft haar gezuiverd en het goud zuiverder gemaakt door de onzuiverheden te verwijderen – beiden in hetzelfde vuur gelouterd! Wij zijn gegroeid in een veel groter geloof, eenheid en geestelijke doelgerichtheid, in tegenstelling tot de tijd van de apostase toen ‘de liefde van velen bekoelde’. Vandaag wordt de liefde bij velen aangewakkerd. Wij zijn zo gezegend dat wij door dit zuiveringsproces hebben mogen gaan, en dat wij zo sterk zijn mogen worden als Familie! Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen hoe dankbaar ik ben om dit te hebben mogen zien in Gods Kerk, om het te mogen begrijpen en met ieder van jullie hierin te hebben mogen delen.

Broeders, het is gemakkelijk voor de fysieke geest die altijd op zelfrechtvaardiging uit is, om kritiek te hebben op profetieën en alles wat in ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geschreven staat. Alle profetie is dusdanig geschreven dat het zich ertoe leent om bekritiseerd te worden en door menselijke redenering onderuit gehaald kan worden. Maar het komt allemaal van God en is gebaseerd op het geestelijke en alleen God kan de betekenis ervan openbaren. Dit geld evenzeer voor alle waarheden die God aan de menselijke geest moet openbaren door de kracht van Zijn heilige geest. Alle profetie zal uitkomen, precies zoals God bedoeld heeft dat het moet gebeuren, en ook altijd op Zijn tijd. Wij leren uit dit proces, zoals we uit alle openbaring van waarheid leren. Wij hebben de 3½ jaar van getuigenis die God aan Zijn twee getuigen gegeven heeft om te vervullen geleefd tijdens die laatste getuigenis. Is ons werk nu voorbij (het werk van de twee getuigen)? Nog niet. Hoe lang zal het nog duren? Mijn hoop en huidige geloof is dat dit zal voortduren tot aan 19 Mei, wat ons huidige fysieke leven betreft, maar op die dag zal ons werk zeker verder gaan met meer kracht en doelgerichtheid, ongeacht of wij dan fysiek of geestelijk zullen zijn.

De profetische dag
Wij hebben ook een profetische dag, ‘De Dag des Heren’, doorlopen. Het is mijn hoop dat er slechts een zo’n dag in de Bijbel is die vervuld moet worden. Maar ik weet ook dat er nog meer kan zijn indien het Gods wil is in Zijn doel wat Hij hier aan het verwezenlijken is. Net zoals toen God de betekenis en de identiteit van Melchizedek openbaarde tijdens het Loofhuttenfeest van 2005, heb ik nu nog meer vertrouwen en geïnspireerd geloof dat als er meer werk voor ons ligt God ons zal laten zien wat dit is.

De wereld kan nog gemakkelijk in een WOIII gestort worden voor 19 Mei, waarbij God zal moeten ingrijpen om te voorkomen dat de mensheid zichzelf totaal vernietigd. Ik kijk nog steeds uit (fysiek en geestelijk) en wacht op God om Zijn Woord te vervullen en Zijn belofte, de wederkomst van Christus. Voor de wereld die gevangen gehouden wordt door de ketens van Satans manier van leven, hoop en bid ik dat Christus dit Pinksteren van 2013 wederkomt. Indien niet, dan zullen wij doorgaan en zal God ons nog veel meer openbaren over het grote doel dat Hij heeft met ons leven en hoe wij moeten leven.

God heeft ons tot dit moment in de tijd gebracht. Wat er ook gebeurt, God heeft ons er op voorbereid. Wij zijn sterk in ons geloof en hebben goede moed. Wij zijn een Familie.