Ronald Weinland

FAMILIE: UIT SLAVERNIJ KOMEN – deel 2

Het begin, het verhaal van wat er gebeurde met Adam en Eva openbaart de meest fundamentele fout in het menselijk leven: de keuze tussen de twee manieren van leven, gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan God.

Twee manieren van leven
Dit, op zijn beurt, is een kwestie van twee manieren van ‘denken.’ Dit voorbeeld van de Tuin van Eden wordt vereenvoudigd door het nemen van een van de twee bomen, de keuzes die genomen worden door hoe iemand denkt.

God wist wat Adam en Eva uiteindelijk zouden doen, en zoals altijd was Satan daar om het proces te versnellen. God voorzag al het fysieke voedsel waaruit Adam en Eva konden kiezen. De twee bomen in het midden van de tuin symboliseerde de grote les in het leven, die de mens moet leren. Een boom werd de boom van kennis van goed en kwaad genoemd. God vertelde hen om niet van deze boom te eten. Mochten zij ervan eten zouden zij sterven.

Toen God zei dat zij zouden sterven, sprak Hij niet over een onmiddellijke dood, noch over een eventueel fysieke dood. Want de fysieke dood volgt na veroudering van het fysieke lichaam, wat sterft. Het gaat om de consequenties van de zonde – dood zonder ooit weer te leven. God zegt hetzelfde in Ezechiël 18. Daar zegt Hij dat de ziel (de levende mens) die zondigt zal sterven. Hij zegt niet dat iemand die zondigt gewoon oud wordt en sterft, en als je niet zondigt je zal blijven leven. De apostel Paulus legt uit: ‘zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel’ (Hebreeën 9: 27) Elk fysiek lichaam zal ophouden met bestaan, maar daarna is er een opstanding tot leven, sommigen tot eeuwigdurend geestelijk leven, anderen tot een tweede fysiek leven.

Dood, als resultaat van de boom van kennis van goed en kwaad, komt door zonde en de straf voor zonde is de eeuwige dood. Deze boom vertegenwoordigt de fundamentele keuze in het leven. De keuze die Adam en Eva maakte, als gevolg van ‘hun eigen’ denken. Zij hebben hun ‘eigen denken’ verheven naar een ‘god-achtige’ manier van denken. Daarom is deze manier van denken in de Bijbel (geestelijk) overspel en (geestelijke) afgoderij genoemd. De reden is omdat deze manier van denken een trouwe relatie met God achterlaat om iets (overspel) te doen, dat de relatie met God bezoedelt en ongehoorzaam is aan de wetten van God. Het gaat over het maken van een keuze in het leven die in tegenspraak is (ongehoorzaam is) aan Gods instructies inzake de enige en ware manier van leven; Zijn rechtvaardige manier van leven.

Adam en Eva kozen om te nemen (te eten) van een weg waarvan God hen opgedragen had niet van te nemen, omdat Hij wist welke slechte resultaten dit zou opleveren in hun leven. Daarom waarschuwde Hij hen daarvoor, net zoals elke ouder zou doen. Hij openbaarde dat het pijn zou doen en tot de dood zou leiden, wat nog erger is dan alleen fysiek sterven. Zonden infecteren de geest en leiden tot geestelijke ziekte. Het verstoort het denkproces en vervuilt het gezond verstand. Zonde is de keuze om God ongehoorzaam te zijn, om Gods instructie van hoe je moet leven, zodat het goede dingen voortbrengt, te negeren. Het is afgoderij (ten opzichte van God) want het verheft het eigen denken, over de dingen anders te doen dan God gegeven heeft.

Nadat Adam en Eva gezondigd hadden door een keuze te maken dat goed was in hun eigen ogen (door hun eigen keuzes en redeneren) om te nemen van iets waarvan God gezegd had niet te nemen, vervuilden ze als het ware hun eigen geest. Zij vervormden hun denken en gedachten en werden geestelijk besmet. God verwijderde hen vervolgens uit de Tuin en hun toegang tot de boom des levens, de toegang tot Gods permanente onderwijs, Gods geest en de persoonlijke met Hem, werd afgesneden. God legt hun zonden uit, zij hebben zichzelf ‘als God’ gemaakt, toen zij zelf begonnen te beslissen wat goed en slecht is in het leven, in plaats van naar Hem te kijken, Hij die alleen de waarheid over zulke zaken kan onthullen.

De hele mensheid (Jezus Christus uitgezonderd) heeft sindsdien hetzelfde pad (zelf beslissen wat goed en fout is) gevolgd. Hoe meer de wereldbevolking gegroeid is (vooral nu, ten gevolge van geweldige technologie) hoe groter de verwarring (Babylon) is in alle aspecten van het leven. Deze enorme toename van verwarring is de oorzaak van de verschillende onderdrukkende overheden (geestelijk Assyrië) van deze wereld. Hun zonden en verwarring worden geïllustreerd in de verdeeldheid van de niet-Verenigde Naties. Deze manier van denken heeft ook enorme verwarring veroorzaakt in alle aspecten van religieuze ideeën en praktijken, waarvan iedereen zelf gelooft (beslist en oordeelt) dat ‘hun weg’ (of geloof) goed en juist is en alle anderen (die niet zoals zij zijn of doen) niet.

Dergelijke verwarring in het leven zijn de ‘vruchten’ van de boom van kennis van goed en kwaad. Dit denken brengt ‘vloeken’ voort in het leven, gewoon omdat ze de verkeerde keuzes door verkeerd denken (dat slechte vruchten voortbrengt) produceert. Daarom zei God keer op keer tegen Israël om op zich eenvoudige keuze te maken: om te kiezen voor leven of dood, zegeningen of vervloekingen. Kiezen voor Gods weg brengt zegeningen voort en leidt tot eeuwig leven. Kiezen voor ‘het zelf beslissen’ van wat goed en fout is, zal ‘vloeken’ voorbrengen en leidt tot de eeuwige dood. Zo eenvoudig en simpel is het, maar het vereist de toegang tot Gods geest en de toegang tot Gods geest wordt voor ons geopend om het te kunnen zien. Toch zijn er velen (eens geroepen en Gods geest in hun leven ontvangen) die in deze tijd afgeweken zijn, omdat ze vergeten zijn hoe die geest (Gods geest en gedachten) in ons kan blijven. Gods geest kan alleen in ons blijven als wij de niet nemen van de boom van kennis van goed en kwaad en wij willen nemen van boom des levens.

Satans invloed op de Familie
Deze kwestie van je rug te keren tegen Gods enige ware manier van leven en een ‘correcte manier van denken’ (eenheid met Gods woord, Gods openbarende gedachten en Gods denken) begon met Satan, die als Lucifer (lichtbrenger) geschapen is. Zodra hij het niet eens was met God (ervoor koos en besloot dat hij het niet eens was met Gods plan) vervuilde hij zijn geest. God zegt in Ezechiël 28 over hem dat hij volmaakt ‘in al zijn wegen’ geschapen was (volledig in eenheid en harmonie met God) tot de zonde (verzet tegen God) in hem naar boven kwam. Satan werd uit de berg van God geworpen, weg van Gods heerschappij, weg van de progressieve openbaringen en leer van God en weg van een voortdurende relatie met God. Dit is hetzelfde als toen Adam en Evan uit de Hof van Eden gezet werden en geen voortdurende, constante relatie met God meer hadden.

Lucifer is geschapen met een geest en eens ‘die geest’ verandert van denken en zich tegen God keert, kan deze geest niet meer terugkeren naar zijn vorige toestand. Zodra deze geest besluit (kiest) om anders dan God te denken, zal die geest altijdanders denken Zo’n geest die tegen God ingaat zal nooit verlangen of nooit willen terugkeren naar Gods wegen.

De mens is anders gemaakt. Onze geest is fysiek met een aspect van geestelijk leven waardoor wij kunnen denken, redeneren en onthouden. Maar zo’n geest kan verandert worden (getransformeerd) na gezondigd te hebben. Dit kan alleen omdat Gods geest op continue basis in de menselijke geest werkt, omdat iemand verlangt en er voor kiest om zo’n transformatie te willen bereiken. Elke mens die ervoor kiest om te zondigen en weigert zich te bekeren kan niet door Gods geest verandert worden. Het meest barmhartige voor zo’n geest (levend wezen) is dat het ophoudt te bestaan, de eeuwige dood, nooit geen leven meer te hebben.

Eenmaal Lucifer besloot ‘anders te gaan denken’ dan God dacht, zei God tegen hem: ‘gij hebt uw wijsheid bedorven (vervuild, vernietigd)’ de geest en denken die God hem in het begin had gegeven (Ezechiël 28: 17) Ook openbaarde God Zijn genadige en barmhartige beslissing voor Satans manier van denken, eens hij zijn doel (het helpen bij de schepping van Elohim) vervuld had. Juist datgene waardoor Satan in opstand kwam is precies hetgeen waar hij aan meegeholpen heeft: het scheppen van Gods Familie. Zodra het werk aan Gods Familie voltooid is en het doel voor het voortbestaan van Satan afgelopen is, zegt God tegen hem: ‘Ik zal u vernietigen’ en ‘Ik zal u maken tot as op de aarde’ en ‘gij zult er niet meer zijn (nooit meer bestaan) tot in de eeuwigheid.’ (verzen 16, 18 en 19)

Lucifer begon het proces van de vernietiging van een deel van Gods engelenfamilie, toen hij zich ‘in zijn denken’ afkeerde van Gods enige ware manier van leven. Satan werd jaloers toen hij hoorde van Gods plan en het doel van de schepping van Elohim. Vanaf het begin, toen God met de mens begon te werken, haalde Satan al snel uit door de eerste twee mensen in plaats van op God, zich op hun ‘eigen denken’ te doen vertrouwen. Deze zonde van Adam en Eva bracht automatisch vloeken over het menselijk leven. Dit zijn de vruchten van ongehoorzaamheid aan God. Zegeningen in het leven zijn de vruchten van gehoorzaamheid. Zo simpel is het. Het is een duidelijke waarheid.

Zegeningen en vloeken
Dit brengt ons terug bij het begin van het menselijk leven en de structuur van het gezin. Na de zonde in het eerste echtpaar (de eerste twee ouders) kwamen vloeken in het leven van de mens. Zoals aan het begin aangegeven, werden Adam en Eva nadat zij gecreëerd waren, niet aan zichzelf overgelaten om erachter te komen (zelf te bepalen) hoe het leven te leven. Hun Schepper leidde hen op, onderwees en instrueerde hen hoe zij moesten leven. Toch kozen ze om zelf erachter te komen hoe zij het leven wilden leven. De menselijke natuur houdt er niet van als iemand hen vertelt hoe te leven of hoe de dingen te doen. Dit is duidelijk in het leven. Het is een veel voorkomend probleem op de werkvloer. Werknemers verzetten zich tegen instructies en aanwijzingen van hun superieuren. Ook zien we dat kinderen op die manier reageren op ouders en leerkrachten.

Het leven is doordrenkt van deze houding. Het bestaat in het klaslokaal, de gemeenschap, de overheid, het bedrijfsleven, thuis.. en vrijwel overal waar twee of meer mensen samen zijn. Mensen kiezen ervoor om hun eigen leven in de hand te nemen, hun leven te leven op hun eigen manier. Bovenal willen ze geen enkele autoriteit in hun leven, men wil niet dat God hun leven regeert: ‘de gezindheid van het vlees (het denken, oordelen, beslissingen nemen vanuit de eigen gedachten) is vijandschap tegen God (een vijand, tegen God werkend en vechtend) want het is niet onderworpen aan de wet (de weg, manier, waarheid en geest) van God en trouwens, het kan dat ook niet’ (Romeinen 8: 7) Mensen willen aan niemand rekenschap moeten afleggen! Wij willen de dingen op onze manier. Dat is de strijd in het leven. Dat is de strijd in een huwelijk en het gezin. Tot men ware vrijheden, vrede en blijdschap beginnen te zien, dat voortgebracht wordt door Gods wegen toe te passen in het leven, in plaats van dat men zelf denkt het beter te weten of dat iemand anders het beter weet (verkeerde invloeden)

De zegeningen in het leven zijn de vruchten van gehoorzaamheid aan Gods wetten en Gods manier van leven. Het ontvangen van zegeningen is op geen enkele andere manier mogelijk. Hoe meer men op Gods manier leeft, des te meer het leven gezegend zal zijn. Als men gehoorzaamt zal dit zegeningen voortbrengen, als men niet gehoorzaamt zullen er vloeken volgen. Daarom, toen Adam en Eva God niet gehoorzaam waren, brachten zij vloeken over zichzelf. Zij kregen geen constante geestelijke begeleiding meer, die ze, voordat zij zondigden, ontvangen hadden. Deze vloeken brachten stress en verdeeldheid in het gezin, het allereerste gezin, en over al hun nakomelingen.

Hoewel God Zijn Kerk uit deze wereld roept, zullen allen die in de Kerk zijn lijden tot het eind van de wederoprichting aller dingen (in het Millennium) wanneer de zegeningen kunnen worden uitgestort als gevolg van een snel groeiende, wereldwijde, gehoorzaamheid aan God. Wij lijden nog steeds als gevolg van onze zonden, zowel zonden uit het verleden (alhoewel vergeven, draagt de geest vaak langdurige gevolgen met zich mee als gevolg van schade aan de geest door de zonden) als zonden in het heden. Tegelijkertijd groeien wij geestelijk en leren wij de wereld (de wereldse wegen) te overwinnen, omdat we grotere eenheid (eendracht en harmonie) met Gods wegen hebben. Onze geest wordt geestelijk genezen, omdat wij leren ‘anders te gaan denken’, omdat wij leren ‘op de juiste manier te denken.’ Als we dat doen zullen onze relaties in het leven meer gezegend (vruchtbaar) zijn en groeien wij in vreugde, volheid en opwindendheid van het leven, en in het delen van het leven met anderen, die op dezelfde manier groeien. Een geestelijke relatie met anderen is bijna onmogelijk, behalve als wij leven en geven op Gods manier. En vaak zal dit goede resultaten opleveren. Maar omwille van de menselijke natuur raken wij meestal niet ver. Dit enorme verschil maakt men vaak mee als een gezinslid niet langer in gemeenschap met God is en op zijn of haar beurt datgene dat vanaf dat punt (moment) gedeeld kan worden, minimaliseert. Het geestelijke aspect van de relatie houdt op en alles dat daarop volgt is zuiver fysiek. Deze dingen hebben uiteraard grote invloed op het huwelijk en het gezin.

In deze wereld, die tegen God is (vijandig is tegenover God) lijden wij meer, als gevolg van de invloed van vloeken (door ongehoorzaamheid), die zo groot en snel toenemen op dit moment. Al het lijden mag niet aan Satan toegeschreven worden, maar aan het ziekelijke systeem dat Babylon geschapen heeft. Deze wereld is niet gezegend en de zegeningen die God in de afgelopen decennia van deze eindtijd aan de verstrooide naties van Israël gegeven heeft (omdat Hij dit beloofd had) zijn vanaf 2008 volledig weggenomen. West-Europa, Israël, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten zijn weggezakt in een moeras van vloeken in het leven. En die vloeken vermenigvuldigen zich aan een ongelofelijk tempo. Als gevolg van de toegenomen zonden en vloeken in de wereld om ons heen, lijden Gods mensen ook. Meer nog, omdat wij ertegen vechten. Maar tegelijkertijd worden wij meer dan ooit in Gods Kerk gezegend met het geestelijke. Wij groeien in eenheid en overeenstemming met God, onze gedachten worden sneller dan ooit getransformeerd. Dergelijke omstandigheden lenen zich voor zo’n geestelijk potentieel.

Terwijl de wereld in versneld tempo vloeken ervaart, als gevolg van een toename in zonden in het leven (voor een groot deel door de moderne technologie) wordt Gods Kerk gezegend in een versnelling van geestelijke groei en kracht, door de transformatie van de geest, die een juiste eenheid met God bewerkstelligt. Dit proces, gedurende deze fase van technologie en escalatie van de zonden om ons heen, kan enigszins een dilemma vormen voor sommige mensen. Het kan zijn dat het voor sommigen steeds moeilijker wordt het onderscheid te maken tussen enerzijds het lijden dat wij ondergaan doordat er steeds meer vloeken over ons komen door de ons omringende wereld en de resulterende stress in het leven, en anderzijds de geestelijke strijd waar wij doorheen gaan, doordat God nu in ons scheppingsproces een versnelde transformatie kan toepassen.

Dit soort momenten lenen zich om geestelijk (in de geest, in het denken) grote stappen en veranderingen te maken, maar het niet altijd makkelijk. Hoe meer wij dit soort dingen ervaren, hoe meer wij geestelijk vermoeid kunnen worden. Het is dus zaak dat wij, in deze tijd, vlak voor Christus’ wederkomst, ons aan de opdracht houden die voor ons ligt! Dit is de tijd om zoveel mogelijk het fysieke familie te versterken en de banden te versterken, en vooral in de geestelijke familie.

De spanningen en stress in deze wereld vermenigvuldigen zich op een afschuwelijk tempo. Dit is de tijd om voorwaarts te gaan als nooit tevoren. Dit is niet het moment om het op te geven, het in de steek te laten of moe te worden van het vechten. Noch is dit het moment om te twijfelen omdat we moe zijn. Omdat we stress hebben. Daar moeten wij geestelijk tegen vechten. Onze focus moet meer op God zijn, op Zijn macht om ons te verlossen. Wij moeten geloof hebben en niet op onszelf vertrouwen.

Begrijpen wat er met Adam en Eva gebeurd is, waarom en waarom het gebeurd is, zal ons helpen datgene dat God in het gezin, de familie, begint te herstellen, te omarmen. Hij brengt ‘de familie’ uit slavernij. En dat begint met ons!

Deel 3 volgt volgende week.