Ronald Weinland

FAMILIE: uit slavernij komen – deel 4

Nu God een volledigere openbaring begint te geven van wat er in den beginne precies gebeurde na de eerste zonde van de eerste twee mensen op aarde, is het belangrijk dat we een van de meest fundamentele waarheden die al zo vaak naar voren gekomen is goed begrijpen.

Zonder Gods hulp door middel van direct ingrijpen en rechtstreekse openbaring van Zijn geest in de menselijke geest, kan de mensheid noch zien noch begrijpen wat geestelijk is. In afwezigheid van Gods geest of wanneer men afgesneden is, is de mens enkel en alleen op zijn eigen redeneren en denken aangewezen – volledig op zichzelf vertrouwend en op anderen die ook geestelijk blind zijn. De onmogelijkheid om het geestelijke te zien is ‘geestelijke blindheid’ – blindelings in het duister rondtastend te aanzien van alles wat geestelijk is.

Dit lijkt zo eenvoudig te begrijpen, maar het is alleen maar duidelijk (eenvoudig te begrijpen) en ‘echt’ voor een geestelijk verstand – een verstnd waar God geest in woont. Dit betekent dat de ‘natuurlijke’ neiging en de enige mogelijkheid van het menselijke verstand is om de waarheden, profetieën en de wegen van God fysiek te interpreteren, omdat zij de geestelijke kant niet kunnen zien. Dit is begrijpelijke als we het hebben over mensen in de wereld die nooit Gods waarheden gekend hebben, maar er zijn mensen die het moeilijker hebben om te begrijpen dat dit ook waar zou kunnen zijn voor iemand die de waarheid gekend heeft en daarna ‘afgesneden’ werd van de toegang tot Gods geest. Dat is wat er met Adam en Eva gebeurde.

De reden waarom sommigen de vloek van Eva alleen nog maar kunnen ‘zien’ (door fysieke menselijke redenering) als de fysieke pijn tijdens de bevalling, is omdat zij afgescheiden zijn van Gods geest. Het is dezelfde geest (verstand) die (op dit moment in de ‘huidige’ openbaring van God) Petra zien als een plaats van bescherming in Jordanië, de paus aanzien als de Antichrist of de mens der wetteloosheid, de gruwel der verwoesting interpreteren als de bezoedeling van een fysieke tempel of altaar, geloven dat Jezus eeuwig bestaan heeft, etc.

Hoe het ‘natuurlijke’ (of menselijk) verstand God ziet
De natuurlijke fysieke geest (verstand) van de mens kan God niet zien als de enige Schepper van het fysieke heelal, die niet alleen alles schiep maar dit alles ook voortdurend in stand houdt. Zij kunnen niet begrijpen dat God niet alleen wetten maakte die de fysieke schepping reguleren, maar dat Hij ook wetten gemaakt heeft om relaties (fysiek en geestelijk) te reguleren. Zelfs met Gods geest en wanneer je volledig gelooft dat dit de waarheid is, dan nog is het niet mogelijk voor ons om dit volledig te bevatten; het blijft een kwestie van geloof. Maar hoe ziet de fysieke menselijke geest God dan? Zij zal God vanuit een fysiek perspectief beschouwen, door God te beperken tot een meer fysiek niveau qua gelijkenis en gedrag.

Er zijn eenvoudige maar reële voorbeelden van dit soort van denken die duidelijker zichtbaar worden wanneer God iemand voor het eerst in Zijn Kerk brengt. Wanneer men uit het traditionele christendom geroepen wordt, dan heeft men tijd nodig om te groeien en gereinigd te worden van valse concepten in je geest over God en Christus. Zelfs met (en alleen maar met) de inwoning van Gods geest in een mens, kan die ommekeer in het denken niet ogenblikkelijk gebeuren; dit heeft tijd nodig.

Er is tijd nodig om de geest van een mens te reinigen en het valse beeld weg te nemen van een Christus met lange haren die zwak en vroom wordt afgebeeld, evenals het beeld van deze Christus hangend aan een kruis. Er is tijd voor nodig om de protestante concepten (voortgekomen uit beperkt menselijk redeneren en valse emoties) over hoe zij menen dat men over of tot (in gebed) God moet spreken uit de geest (verstand) van mensen te wissen. Het kan jaren duren voordat iemand vol vreugde en helemaal op zijn gemak God waarlijk als Vader kan gaan zien, als hun ervaring met hun eigen fysieke vader slecht was. Het kan jaren duren voordat iemand de schoonheid, vrijheid en ware vrede die er in Gods regering heersen kan omarmen, als hun eigen ervaring met regeringen (in de overheid, de zakenwereld, een kerk en/of familie) erg slecht is geweest doordat zij slecht behandeld zijn geweest door de overheersende egoïstische menselijke natuur.

Wanneer mensen in de Bijbel lezen over Gods ‘toorn, gramschap of jaloezie’ dan hebben zij de neiging om dit gelijk te stellen aan menselijke emoties, menselijke reacties en kwalijke uitbarstingen in het leven die niets te maken hebben met God. God die alles doet vanuit het hoogste perspectief van rechtvaardig oordeel, opofferende liefde, eindeloos geduld en overvloedige genade op een niveau dat het menselijke verstand niet kan bevatten. Het typische concept in de wereld van het traditionele christendom is dat de Almachtige God streng, overdreven strikt, veeleisend en onbarmhartig is. Dit staat gelijk aan het menselijke concept van onderdrukkende en overdreven strikte menselijke regeringen en menselijk gedrag. Jezus Christus wordt dan op zijn beurt afgeschilderd als degene waartoe je je moet keren die ons zal begrijpen en onvoorwaardelijk liefhebben. Maar zij beseffen zich niet dat Jezus Christus ten volle ‘van God’ is, en dat Hij dezelfde karaktereigenschappen, kwaliteiten hetzelfde liefhebbende karakter als van God uitstraalt.

Paulus geeft een hele goede uitleg over dit onderwerp, over de menselijke neiging om God meer op een fysiek niveau te plaatsen, beperkter zoals de mens is: ‘Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen (zij werden hoogmoedig door hun eigen redeneringen, gedachten en ideeën over God en Zijn wegen) zijn op niets uitgelopen , en het is duister geworden in hun onverstandig hart (geestelijk blind). Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God (nooit afnemend in essentie en voortdurendheid, niet verderfelijk, onsterfelijk) vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk (aftakelend, vergankelijk, zwak) mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid (wegen) Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.’ (Romeinen 1:21-25)

De geest van zonde
Het zou nuttig zijn om op dit punt gekomen een samenvatting te maken van wat we tot noch toe behandeld hebben. Meteen nadat Adam en Eva gezondigd hadd, werd de kostbare geest die God in hen geschapen had bezoedeld, beschadigd en negatief besmet. Dankzij de moderne techno;ogie van tegenwoordig en het gebruik van computers, kunnen wij iets makkelijker bevatten wat er met hum menselijke geest gebeurde. Als een programma besmet wordt door een virus, dan zal het niet meer zo functioneren zoals het oorspronkelijk geprogrammeerd werd. Hetzelfde geld voor het effect van zonden op de menselijke geest.

Dus, het gevolg van de allereerste zonde was dat hun denken (redeneren) ‘verdraaid’ werd, en hen inwaarts keerde, gericht op het ‘zelf’. Zij werden zich intenser bewust van zichzelf – ‘ondergingen zelfbewuste emoties’ op een heel negatieve en kwalijke manier. Een woordenboek definitie van ‘zelfbewuste emoties’ slaat exact op wat Adam en Eva overkwam. Namelijk: ‘Onaangenaam bewust van zichzelf als object van de blikken van anderen, ongemakkelijk.’

Die definitie beschrijft hen perfect. Het verklaard waarom zij dachten dat zij zich konden ‘verbergen’ voor God. Zij voelden zich niet op hun gemak bij de gedachte om God onder ogen te moeten komen, omdat zij wisten dat zij ongehoorzaam waren geweest aan Hem. Maar zij begonnen als gevolg van dit nieuwe zelfbewustzijn ook iets anders te ‘voelen’. Zij begonnen zich ongemakkelijk te voelen door gevoelens van schuld en ongepastheid. Zij begonnen te ondervinden hoe het voelt om je te schamen. Hoewel zij zichzelf gerechtvaardigd hadden aangaande het eten van de verboden vrucht, toch hadden zij hun geest (verstand) – het zuivere geweten dat God geschapen had en in het menselijke verstand geplaatst had – geweld aan gedaan en beschadigd. Daarom is het schroeien van je geweten zo gevaarlijk.

Er is nog een aspect aan wat zonde doet met het menselijke verstand / de menselijke geest. De geest (verstand) wordt ook nog op een ander vlak van ons morele gedrag besmet; dit betreft het juiste denken over alles wat te maken heeft met seks. Daarom begonnen Adam en Eva zich naakt te ‘voelen’, en wilden zij hun geslachtsdelen bedekken. Ook al waren zij de enige twee menselijke wezens op aarde, toch voelden zij zich niet alleen ongemakkelijk in het bijzijn van God en probeerden zij zich te verbergen voor Hem, maar zij voelden zich ook niet op hun gemak dat Hij hen ‘naakt’ zou zien. Zij waren zich nog niet bewust van het feit dat voor God alle dingen naakt zijn, zowel fysiek als geestelijk. God ziet en weet ALLES!

Het unieke aan dat God in het menselijke en in het dierlijke leven zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht schiep, ligt daarin dat zodoende een continue cyclus van reproductie zou bestaan, die al zulk soort van levensvormen in stand zou houden. De schepping van seksuele reproductie in de menselijke relatie, was bedoeld om heel anders te zijn dan bij alle andere levensvormen. Het verschil ligt ‘m in de geest (het verstand) dat God aan de mensheid gaf. God openbaart dat de zelfzuchtige motivaties van de mensheid voortkomen uit drie fundamentele factoren die het denken van iedereen beïnvloeden (reguleren, controleren). Deze drie zijn: ‘De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven.’ (I Joh. 2:16)

De geest van seks
Er is een ander aspect in het leven wat schijnbaar meer dan welk ander ook deze drie denkpatronen (motieven) beïnvloedt. Het is het denken en het redeneren onder invloed van hormonen die God in man en vrouw schiep om hen uniek en anders te maken, maar die hen ook beïnvloeden om zich tot elkaar aangetrokken te voelen. Wij hunkeren naar voedsel als wij honger hebben en naar drinken als we dorst hebben. We voelen de drang om ons op te warmen als we het koud hebben, en omgekeerd. Maar het aspect van seksuele hormonen aan het werk in het menselijke lichaam heeft een totaal ander effect op de menselijke geest (verstand). Seks is een van de primaire aspecten van het leven die veel aan het licht kunnen brengen over de ‘gemoedstoestand’ van de geest (het verstand) en over je ware denken en redeneren.

God schiep de menselijke geest dusdanig dat zij op zaken in verband met seks zeer specifieke zou reageren. Hoe eenieder ‘verkiest’ om te reageren op datgene wat God geschapen heeft om mooi en goed te zijn in relaties, bepaald in grote mate hoe de ‘menselijke geest’ zal denken (redeneren) en vervolgens zal handelen (het leven leiden). Hoe je in je geest omgaat met het onderwerp seks, is een van de krachtigste en belangrijkste beïnvloedende factoren op jou ‘denken’, en bepaalt in grote mate hoe je zal omgaan met anderen in je sociale contacten, en hoe je relaties met anderen zullen zijn. Er bestaat geen enkele grotere beïnvloedende factor in het leven die zo’n grote uitwerking heeft op het menselijke denken en menselijke relaties. Een groot deel van die ontwikkeling is gebaseerd op de voorbeelden die je van anderen ziet in je prille jeugd, en gaat verder in je ‘persoonlijke ontwikkeling’ tijdens de puberteit.

Omdat God de mens op deze manier schiep naar Zijn ontwerp en voor Zijn doel, waarbij hormonen een machtige invloed kunnen hebben op onze gedachten en ons gedrag, openbaarde Hij ook hoe deze zaken onder controle gebracht kunnen worden en dienen geleefd te worden. Maar God heeft niet allen maar instructies gegeven over juist en verkeerd denken ten aanzien van seks, Hij deed veel meer. Hij schiep de mens zo dat ‘elke zonde’ in het leven de menselijke geest (het verstand, het denken) zou infecteren en negatief beïnvloeden, en dat zulks ook zou resulteren in een verdraaiing van het denkvermogen betreffende seks. Dit komt omdat het gehele verstand (brein) geïnfecteerd is, en het resultaat manifesteert zich in dit denken en de gevolgen voor het leven en je relaties – hoe men ‘denkt’ over anderen. Dit is veel relevanter dan men tot nog toe gezien en begrepen heeft. Hoe meer men zondigt en zijn geweten verschroeit, hoe meer dit naar voren zal komen in je relaties met anderen. Als je je geest infecteert met zonden, dan zal dit ook je relaties negatief beïnvloeden.

God begint nu veel meer te openbaren over de ‘oorzaak’ van de gevangenschap waar ‘familie’ onder te lijden heeft gehad, en waarom. De mensheid heeft dit nooit volledig kunnen bevatten, en zelfs Gods Kerk niet. Dankzij dit continue proces van Gods voortdurende openbaring aan Zijn Kerk en de veranderingen die Zijn volk in hun denken en hun leven zullen aanbrengen, dat vrouwen eindelijk bevrijd zullen worden van 6000 jaar van gebondenheid. En deze gebondenheid heerste over de mannen, maar het is duidelijker zichtbaar en begrijpelijker als je beschouwd hoe vrouwen door mannen behandel en bekeken werden. Mannen zullen ertoe komen om in te zien dat hun verwrongen kijk op vrouwen hen ook in gebondenheid gehouden heeft, en dat dit hun beroofd heeft van een veel rijker, gelukkiger en meer vervullend leven. Naarmate dat dit in Gods Kerk (dus binnenkort de hele wereld) verder behandeld en begrepen wordt, zal het begrip ‘familie’ een veel diepere betekenis, doel en levensvreugde gaan behelzen. Dit alles heeft veel te maken met het procédé waardoor God de menselijke geest steeds meer geneest.

Er is een directe correlatie tussen hoe verder de mensheid zich van God afgekeerd heeft en dieper en dieper in de zonde verzonken is, en de toename van gestoordheid, perversie en de ongezonde denkwijze ten aanzien van het onderwerp seks. Voordat we verder ingaan op dit algehele onderwerp, is het goed om hier even te pauzeren en na te denken over die correlatie tussen ons denken en de manier waarop dit de mens zo negatief beïnvloedt. Vraag God om hulp om een gedeelte hiervan te gaan zien in jouw leven, asl onderdeel van jouw levenservaring en die van anderen. Dit is de ‘sleutel’ tot meer begrip over hoe relaties, en vooral familierelaties, zullen bevrijd worden van hun grote gevangenschap.

Deze hele serie artikels wordt op zo’n manier gegeven naar een vast ontwerp – Gods ontwerp – zo dat jij beter kan verteren wat God nu openbaart, zodat je beter zal kunnen bouwen op elk onderdeel ervan, en beter toegerust zult zijn om te ontvangen wat Hij vervolgens zal geven. Deze hele openbaring die God ons nu geef, zal blijken een van de meest opwindende en inspirerende fasen in de bevrijding uit gevangenschap te zijn, die ooit aan de mensheid gegeven werden.

[Deel 5 volgende week.]