Ronald Weinland

WARE RELATIES EN VRIENDSCHAP – DEEL 10

De ‘Menselijke geest’ wordt ‘permanent gefixeerd’: Naarmate we vorderen in deze artikelenreeks over onze mogelijkheid om een ware relatie met God en Jezus Christus te hebben, openbaart God ons steeds meer over wat dit werkelijk inhoud. Deze ‘relatie’ is iets wat geschapen moet worden, omdat dit gaat over een ongelooflijk proces wat deel uitmaakt van de totale schepping van Elohim.

Dit proces is niet eenvoudig te bevatten voor de menselijke geest, omdat het hier gaat over het machtigste en meest ingrijpende werk tot nu toe, wat God aan het verwezenlijken is als hoogtepunt van Zijn schepping. En juist nu geeft God ons een duidelijker inzicht in dit scheppingsproces, door ons de basisstructuur – de blauwdruk – te tonen van dit scheppingswerk.

Het is belangrijk om hier nog even te herhalen, hoewel enigszins anders gesteld, dat het beginstadium van dit scheppingsproces een ‘embryonaal stadium’ is dat een ‘geestelijke verwekking’ en een ‘geestelijke transformatie’ in de menselijke geest behelst. Voordat men veranderd kan worden van sterfelijk naar onsterfelijk, van een fysieke opmaak tot een geestelijke opmaak, wat inhoud dat je in Gods Familie geboren wordt, moet de menselijke geest eerst ‘geestelijk permanent gefixeerd’ worden in al Gods wegen. Dat betekent dat men ‘permanent gefixeerd wordt in zijn doelgerichtheid’, een bewuste keuze (in je verstand, je brein) om altijd ‘volledig in eenheid’ met God te zijn, om altijd in volledige overeenstemming met God te zijn, omdat je er persoonlijk van overtuigd bent dat Zijn weg de enige manier van leven is.

We hebben ook gezegd dat wanneer iemand volledig ‘één’ met God geworden is, hij of zij ‘permanent gefixeerd is in het doel’ (uit eigen vrije wil – keuze) om enkel en alleen nog Gods manier van leven te volgen. Maar we moeten ook begrijpen dat hoewel iemand ‘permanent gefixeerd’ kan zijn qua doel, wil en overtuiging om deze levenswijze te volgen, zo iemand nog niet zonder zonden is ook al is zijn of haar ‘wil’ (doel) om dit wel te zijn (zonder zonden) ‘permanent gefixeerd’. Zolang wij ons in een fysiek lichaam bevinden, zullen wij zondigen; maar wanneer de geest eenmaal ‘permanent gefixeerd’ is om in eenheid en overeenstemming met God te zijn, dan zal die persoon zich altijd getrouw bekeren, en zal ook altijd vergeven worden. En zodoende is die persoon dan ook klaar om in Elohim geboren te worden, ook al resten er hem of haar nog een aantal jaren van fysiek menselijk leven. De duur van die tijdspanne ligt volledig in Gods handen, en hangt af van Zijn doel met het verder ‘werk’ wat Hij nog met/in die persoon wil verwezenlijken. God kan iemand fysiek langer laten leven, teneinde hem of haar verder te kneden en te vormen zodat hij of zij beter zal passen in een specifieke plaats en functie binnen Zijn Familie.

Dit hebben we gezegd over iedereen die ooit ‘verzegeld’ is geweest als één van de 144.000. Op een gegeven moment in hun leven werden zij ‘verzegeld’, wat betekent dat zij geestelijk ‘permanent gefixeerd’ werden in eenheid met God, en dat zij de rest van hun leven leefden, of nu nog leven, in een toestand waarin zij verzekerd waren of zijn van het in de eerste opstanding geboren worden in Elohim. Dit verzegelingproces is de scheppende transformatie in de geest (verstand, brein) die enkel en alleen in het menselijke leven kan plaatsvinden. Zo’n transformatie kan niet plaatsvinden (geschapen worden) in ‘geestelijk gecreëerd leven’, zoals bijvoorbeeld in de engelen. Dit ‘permanent gefixeerd worden’ ofte ‘verzegeld worden’ kan alleen in het fysieke leven plaatsvinden; alleen daarin kan deze ongelooflijke schepping uitgewerkt worden.

Een goed voorbeeld van deze ‘verzegeling’ ofte dat ‘permanente fixeren’ is het voorbeeld van Abraham, die vanuit een uiterst volwassen geloof handelde toen hij zijn eigen zoon offerde. God zei toen tegen hem: ‘Nu ken Ik u!’. Abraham was volledig één geworden met God in de ‘geest in de mens’ (de menselijke geest) die hij in zich had.

Inderdaad de ‘verzegeling’ van elk van de 144.000 was een ‘verzegeling’ in Elohim, ook al kan het zijn dat zij nog vele jaren van fysiek leven voor zich hadden liggen nadat zij ‘permanent gefixeerd’ ofte ‘verzegeld’ werden. Wanneer een persoon eenmaal ‘verzegeld’ werd (wanneer de ‘menselijke geest’ geestelijk gefixeerd werd), was dit het punt in de tijd waarop de geestelijke schepping in hen voltooid was – de voltooiing van de transformatie van de menselijke geest van fysieke (vleselijke) motivatie tot een geestelijke motivatie ten gevolge van de ‘permanent gefixeerde wil’ om volledig in eenheid en overeenstemming met God te zijn.

De Geest wordt ‘Permanent Gefixeerd’
Het doel wat God heeft wanneer Hij iemand volledig afsnijdt van toegang tot Hem (waarbij er geen toestroom van Zijn heilige geest in iemands leven meer is) is om te voorkomen dat de geestelijk verwekte ‘menselijke geest’ niet ‘permanent gefixeerd’ zou raken tegen Hem. Dat is wat er gebeurde met Lucifer en een derde deel van de engelen, toen zij er voor kozen om zich tegen Gods wegen te keren (in hun denken en doen). Hun geest werd ogenblikkelijk en permanent ‘gefixeerd tegen’ God – zij raakten geperverteerd en weken af van de staat waarin God hen geschapen had. De ‘menselijke geest’ daarentegen, raakt niet ogenblikkelijk ‘permanent gefixeerd tegen’ God, wanneer men ervoor kiest om tegen God in te gaan door ongehoorzaamheid aan Gods manier van leven en hier tegenin te gaan, zelfs als dit uit onwetendheid van Gods waarheid (gebrek aan kennis) gebeurt.

Om deze laatste zin beter te kunnen begrijpen, is het nodig om nu een aantal zaken op te helderen betreffende de ‘menselijke geest’ en hoe deze ‘permanent gefixeerd’ raakt. Je moet begrijpen dat de ‘menselijke geest’ ‘mettertijd’ wel ‘gefixeerd raakt’ in één van de twee mogelijke manieren. Zij zal ‘permanent gefixeerd raken’…of ’gefixeerd tegen’ God ofte ‘gefixeerd in overeenstemming en in eenheid met’ God.

Deze ‘menselijke geest’ kan alleen maar ‘gefixeerd’ worden in overeenstemming met God als zij eerst verwekt wordt door Gods heilige geest, en zich daarna gedurende lange tijd voortdurend bekeert en voor Gods manier van leven kiest, waarna uiteindelijk de volledige geestelijke transformatie kan plaatsvinden – ‘permanent gefixeerd’ wordt.

De ‘menselijke geest’ (de ‘geest in de mens’) kan ‘tegen’ God ‘gefixeerd worden’ als gevolg van een persoonlijke keuze die men maakt op een moment na de ‘verwekking’ (vaak lang na de verwekking). Er zijn mensen die nadat zij verwekt zijn (werden), uit eigen vrije wil de keuze gemaakt hebben dat zij Gods wegen niet willen volgen, en verkiezen om hun leven in strijd met Gods wegen (manier van leven) te leven en zodoende de weg van hoogmoed, egoïsme en lust gaan volgen. Maar er is nog een andere manier waarop de menselijke geest (de ‘geest in de mens’) ‘tegen’ God ‘gefixeerd kan worden’. Deze staat geheel los van wat er gebeurt na de geestelijke verwekking, omdat zij begint nog voordat men kennis krijgt van Gods waarheid en de wegen. Geestelijke verwekking is niet iets wat aan ieder mens gegeven zal worden. De uitspraak die ik hier zonet gedaan heb, en alles wat hierna nog geponeerd zal worden, moet door iedereen heel aandachtig gelezen worden en niet foutievelijk geïnterpreteerd worden.

In de voorbije decennia werd in de Kerk wijd en zijd geloofd dat ieder mens de kans zal krijgen om door Gods geest verwekt te worden. Maar, God openbaart nu duidelijk dat dit niet het geval is. Zulks is een typisch Protestants concept van ‘zaligheid’ of ‘verlossing’, en ook van ‘vermeende eerlijkheid’, en is een verdraaide kijk op God, Zijn plan en Zijn doel met het leven.

God kent de (menselijke) geest van ieder mens. Hij weet in welke ‘staat’ die menselijke geest (die ‘geest in de mens’) zich bevindt. God is het niet aan ieder mens verplicht om hen Zijn heilige geest te schenken. Het is niet aan eenieder verplicht om door Zijn geest verwekt te worden en de kans geboden te worden om in Elohim te kunnen zijn.

Zij die ‘permanent gefixeerd zijn’ tegen God
De waarheid en de realiteit van de zaak is, dat er mensen zijn die, zelfs nadat hun getoond zou worden wat God gedurende de 1000jarige regering van Zijn Koninkrijk en de aanwezigheid van de God Familie op aarde, met de aarde en de mensheid gedaan heeft, nog steeds niet volgens Gods manier van leven zouden willen leven. Hun geest (verstand, brein) raakte reeds in hun eerste leven ‘gefixeerd tegen’ God. Zo’n geest kan niet meer veranderd worden, omdat zij ‘gefixeerd is’ in perversie, kwaad, hoogmoed (haar eigen wegen) en lust. Zo’n geest wil Gods wegen niet, precies zoals Lucifer en één derde van de engelen tot zo’n staat van denken vervielen – waarbij zij Gods wegen verwierpen – voor altijd!

Doorheen de geschiedenis zijn er mensen geweest die hun denken dusdanig geperverteerd hebben en die voor een dusdanig slechte weg van het kwaad gekozen hebben, dat zij in die levenskeuze onherroepelijk ‘gefixeerd’ zitten. Sommige mensen zijn gewoonweg uit eigen keuze ‘gefixeerd’ in het kwaad en zouden zich nooit vernederen of bekeren ongeacht wat zij ook maar in het leven zouden kunnen ondergaan of lijden, en ook niet als zij persoonlijk getuige zouden zijn van wonderen of mirakels van God. Zij zijn nu eenmaal ‘gefixeerd tegen’ Gods wegen, ook al hebben zij nooit iets van de waarheid geweten. Gods doel is zeker niet om wie dan ook te dwingen om Hem en Zijn manier van leven te ontvangen, teneinde in Zijn Familie te komen. Het is en blijft een kwestie van vrije keuze en een echt oprecht verlangen daartoe.

Zo zijn er dus doorheen alle tijden grote aantallen mensen geweest die een dusdanig slecht en kwaad leven geleid hebben dat zij de menselijke geest in zichzelf (de geest in de mens) volledig corrupt gemaakt hebben. Hun menselijke geest werd ‘gefixeerd tegen’ alles wat goed is. Een geest die dusdanig gericht is op het kwaad, op perversie en een lust die tegen de mensheid gekeerd is…zal zich nooit bekeren en de ware goedheid van God en Zijn manier van leven aannemen. Jawel de menselijke geest is van nature tegen God gekeerd (Rom. 8:7), maar er zijn ook in groten getale mensen die mettertijd hun menselijke geest dusdanig gecorrumpeerd en geperverteerd hebben dat de geestelijke essentie in hun verstand (brein) (de geest in de mens) volledig op het kwaad gericht werd en daar nooit meer van af gebracht kan worden. Zo’n menselijke geest zal nooit ‘uit vrije wil kiezen’ om zich van zonden te bekeren.

Hoewel deze mensen wiens geest in het kwaad ‘gefixeerd’ raakte tijdens hun eerste leven (zonder dat zij enige kennis van Gods waarheid bezaten) in toekomst opgewekt zullen worden, toch zal aan hun dan geen bekering van zonden aangeboden worden, noch de verwekking door Gods heilige geest…omdat zij zich nooit oprecht en gemeend van hun zonden zullen bekeren. Zij zullen gewoonweg Gods manier van leven niet willen. God zal ons later meer openbaren over hoe en meer specifiek wanneer met deze mensen afgerekend zal worden omdat zij Hem verwerpen, wanneer zij eenmaal oog in oog gebracht worden met de volle waarheid van Zijn doel voor al het menselijke leven.

Als onderdeel van Gods rechtvaardige oordeel, zal Hij eens Hij Zijn werk van 7000 (volle) jaren voltooid heeft, de rest van de mensheid (allen die dood zijn, in het graf liggen) opwekken tot een tweede fysieke leven; allen die nog niet tot Elohim toegetreden zijn of die dat op dat moment nog niet willen. Dit zal een opstanding zijn van allen die dan de kans geboden zal worden om zich van zonden te bekeren, zich te laten dopen, om vervolgens verwekt te worden door Gods heilige geest.

Aan deze grote opstanding tot een tweede leven in het begin van de laatste 100 jaar worden zij die aan het einde van het Millennium nog in leven zijn toegevoegd; zij die nog te jong zijn (fysiek en/of geestelijk) om verzegeld te worden, en die verder zullen leven in dat tijdperk. Dat is het tijdperk waar we tijdens het feest van de Laatste Grote Dag naar uitkijken.

Er heerste bij de meeste mensen in de Kerk nog een ander geloof tijdens de laatste decennia; namelijk dat Satan aan het einde van het Millennium voor een korte tijd vrijgelaten zou worden – nog voor het einde van het Millennium. Maar een paar jaar geleden openbaarde God duidelijk dat dit niet het geval is. In Openbaringen staat duidelijk dat ‘wanneer de duizend jaar voleindigd zijn (Grk. voltooid zijn / voorbij zijn) zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.’ Dit gebeurt dus niet tijdens het Millennium, maar daarna.

God heeft nog niet geopenbaard wanneer dit precies zal gebeuren…aan het begin of aan het einde van de laatste 100 jaar. Proberen om te weten of te speculeren wanneer dit zal gebeuren heeft geen enkele zin. Wanneer God besluit om dit te openbaren…zal het gewoonweg gebeuren zoals het altijd al door God voorzien was. Maar het zal precies gedurende die tijd zijn dat God, in Zijn rechtvaardige oordeel, het laatste oordeel over Satan, de demonen en allen wiens geest ‘tegen Hem gefixeerd is’ zal uitspreken.

Alles wat we in dit laatste deel van dit artikel besproken hebben, is informatie die begrepen dient te worden in de context van de machtige en delicate schepping van een getransformeerde geest die ‘in overeenstemming met’ God ‘gefixeerd kan worden’. Dit alles moet begrepen worden in de context van wat het betekent voor de menselijke geest (de ‘geest in de mens’) om ‘gefixeerd te worden’, en waarom God door alle tijden heen velen gedisfellowsipped heeft, zodat de geest gered kan worden op de ‘Dag van de Heere Jezus Christus’. En die dag gaat over hun aller opwekking tot een tweede fysiek leven…aan het begin van de laatste 100 jaar.

(Volgende week volgt – Deel 11)