Ronald Weinland

HET OPMETEN VAN DE TEMPEL – DEEL 2

Zuiver op persoonlijk en fysiek vlak, zou ik absoluut verkiezen om niet nog eens een datum te verkondigen voor de letterlijke wederkomst van Christus als Koning der koningen. Maar als profeet en apostel zou ik ten zeerste de fout ingaan als ik dat tijdstip niet zou verkondigen, indien ik zou geloven dat ik het kende. Op geestelijk niveau daarentegen ben ik ongelooflijk opgewonden en geïnspireerd door het diepere inzicht dat God ons nu geeft betreffende die timing, en daarom ben ik diep ontroerd dat ik de gelegenheid krijg om dit met jullie te mogen delen.

God heeft ons laten zien dat als iemand als ‘wachter’ (‘bewaker’) is aangesteld en inzicht gekregen heeft dat er verwoesting op komst is, hij/zij anderen moet waarschuwen. Maar aan de andere kant zegt God ook dat de wereld naar geen enkele waarschuwing zal luisteren, zoals zij dit al 6.000 jaar lang niet gedaan heeft. Dit heeft alles te maken met hoe en waarom het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geschreven werd. Het werd op een dusdanige manier geschreven, zodat mensen geholpen kunnen worden om te begrijpen wat er aan de hand is …nadat de eindtijd gebeurtenissen en de verwoesting die daaraan gepaard gaat reeds begonnen zijn. Dat is zo omdat mensen pas dan, nadat deze gebeurtenissen reeds begonnen zijn, aandacht zullen beginnen te hebben voor wat in het boek geschreven staat, en er misschien op zullen reageren.

De huidige realiteit is dat er van de naar schatting vier miljoen mensen die in contact gekomen zijn met het boek… niemand de waarschuwing in acht genomen heeft, behalve een paar enkelingen die God aan het roepen was.

Er zijn veel mensen die mij en de Kerk beschimpt en bespot hebben omdat wij in twee voorgaande data geloofd hebben voor de wederkomst van Christus. Het is belangrijk dat wij deze data eerst nader beschouwen, voordat we verder gaan met datgene wat God ons nu openbaart. Voordat we dit doen, is het belangrijk om eerst op te merken dat zulke mensen die slechts spotten, hoofdzakelijk gemotiveerd zijn om fouten te vinden en de Kerk en haar onderwijs te in diskrediet te brengen. En voor hen die oprecht de waarheid zoeken, zijn er ruimschoots antwoorden gekomen die God gegeven heeft ter correctie, opheldering, inspiratie en om ons tot een dieper inzicht te leiden. Maar zelfs dan nog openbaart God zulke zaken volgens Zijn timing en naar Zijn eigen doel. Wanneer God antwoorden geeft, dan reageren wij in Gods Kerk met beslissingen in ons leven die gebaseerd zijn op datgene wat we tot op dat moment in de tijd weten – volgens de ‘huidige waarheid’.

Data Vastleggen
Hoewel we dit recent nog behandeld hebben, toch is het de moeite waard om het nog eens te herhalen zodat we het proces dat voorafgaat aan het vastleggen van datums goed begrijpen, omdat dit zo belangrijk is in alles wat God in Zijn mensen uitgewerkt en verwezenlijkt heeft.

De eerste datum waarvan we geloofden dat Christus zou terugkeren, viel op het Trompettenfeest van 2011. Tegen het einde van 2007 was dat onze overtuiging. We geloofden dat die datum in 2011 de wederkomst van Christus zou zijn omdat we wisten dat de tijd dat de twee getuigen hun getuigenis zouden afleggen 1.260 dagen bedroeg. Maar die specifieke periode die wij zouden doormaken, was niet wat wij dachten dat het zou zijn. Daarentegen was het een tijd waarin God een ‘getuigenis’ aan het vastleggen was, en waarin Hij ook Zijn twee getuigen aanstelde. Maar deze periode ging niet over het ‘werk’ van de twee getuigen gedurende die 1.260 dagen waar in Openbaring 11 gewag van gemaakt wordt, wat op zich snel zou leiden tot de effectieve komst van Christus, iets wat we op dat moment geloofden.

De veronderstelling van die timing voor de wederkomst van Christus, was gebaseerd op de titel van het boek die door God geïnspireerd werd ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’. God had hiermee duidelijk geopenbaard dat Hij een belangrijke fase van Zijn werk voor de eindtijd zou beginnen in 2008, en dit was heel erg geconcentreerd op het werk van Zijn twee getuigen – maar toentertijd wisten we nog niet dat er twee periodes zijn die een dualiteit in de vervulling van de 1.260 dagen betreffende Zijn twee getuigen in zich dragen. Eén periode om hen als dusdanig aan te stellen, en één periode waarin zijn effectief het werk zullen doen dat in Openbaring 11 opgetekend is.

En dus concludeerden we in het laatste deel van 2007, dat als 2008 het jaar was waarin deze ‘laatste getuigenis’ zou beginnen (en hierbij dachten we dan aan de tijd waarin het ‘werk’ van de twee getuigen gedaan zou worden), wij deze kennis moesten toepassen op het geloof dat wij tot dan toe hadden dat Christus effectief op een Trompettenfeest zou terugkeren. En als deze periode in 2008 zou beginnen, dan moest dit wel voltooid worden op het Trompettenfeest van 2011.

Gedurende bijna acht maanden geloofden we dat die datum in 2011 de ware datum was, totdat God een ‘nieuwe waarheid’ aan ons openbaarde. Die ‘nieuwe waarheid’ – de 50ste Waarheid – was dat Christus niet op een Trompettenfeest maar wel op een Pinksteren zal terugkomen. Het is nuttig om op dit punt gekomen een alinea uit het artikel van Mei 2013 met als titel ‘Een Uitzonderlijke 4 ½ Jaar’ aan te halen. Hierin wordt dit onderwerp behandeld, en hierin refereerde ik ook naar de preek die over dit inzicht gegeven werd zowat halverwege 2008.

“Zodoende openbaarde God in die preek dat Christus niet zou terugkeren op een Trompettenfeest maar op een Pinksteren. De timing hiervan was kritiek voor Gods plan betreffende de vervulling van het offeren van de beweegbroden voor God; wat symbool staat voor Zijn aanvaarding van de 144.000. Dit was even belangrijk als het aanvaarden van het Beweegoffer tijdens de dagen van Ongezuurde Broden, wat door Jezus vervuld werd. Van zodra God ons de waarheid openbaarde dat Christus op een Pinksterdag zou wederkeren, veranderden wij de data die bij ons vorige inzicht in de timing der dingen paste. Als gevolg van dit inzicht werd het begin van de 3½ jaar van getuigenis bijna 8 maanden opgeschoven, dichter naar het einde van 2008 in plaats van aan het begin van 2008.”

Omdat we wisten dat dit in 2008 zou beginnen en zou eindigen op een Pinksteren, kwam onze berekening uit op Pinksteren van 2012. Dit was onmiskenbaar ongelooflijk belangrijk en verre van toevallig, omdat bleek dat als je terugrekent van 2012 dit precies 1.335 dagen na het Trompettenfeest van 2008 viel. De waarschijnlijkheid dat je op zo’n exacte telling uitkomt in gelijk welke groep van kalenderjaren, is uiterst zeldzaam. De betekenis die hierin schuilt is bijna niet in woorden uit te drukken, omdat het zo ontzettend ongelooflijk is. Het Trompettenfeest is de aankondiging van de komst van de Koning der koningen, en Pinksteren openbaart Zijn effectieve komst samen met de 144.000, om op deze aarde te regeren.

En ja, ik heb geloofd in twee eerdere data die ik ook verkondigd heb als zijnde de dag van de wederkomst van Christus, en ik heb in dat geloof desgevallend geprobeerd om mensen te waarschuwen om hen hierop voor te bereiden. In de praktijk van de realiteit maakt dit weinig of niets uit voor wat betreft de wereld en de verstrooide Kerk, omdat zij de boodschap van ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ toch niet geloven, en omdat zij evenmin geloven dat dit Gods Kerk is noch dat ik Zijn apostel en profeet voor de eindtijd ben. Maar het maakt wel degelijk uit voor de Kerk, omdat dit alles te maken had met het beproeven, testen, zuiveren en reinigen van de Kerk, om haar voor te bereiden op wat nog voor ons lag en ligt.

Wat de wereld en de verstrooide Kerk betreft, zij zullen pas beginnen te luisteren, geloven en/of veranderen waneer de gebeurtenissen die in ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ beschreven staan volop aan het gebeuren zijn.

Een Derde Datum
In mijn functie als Gods eindtijdapostel en profeet, ga ik nu een derde datum voor de verwachte komst van Jezus Christus beginnen te verkondigen. Op dit moment is dit uiteraard alleen voor Gods Kerk gereserveerd. Niemand anders zal dit aannemen, tenzij zij door God geroepen worden. Maakt het uit dat anderen dit nu niet geloven? Neen! Maar het maakt wel uit voor Gods Kerk, omdat dit alles te maken heeft met het volgen van God, waar Hij Zijn Kerk ook maar leidt. Het dient om Zijn volk te onderwijzen, te trainen, te transformeren en nog meer te laten groeien.

Op een tijdstip dat door God bepaald wordt, zullen velen in de wereld en in de Kerk die verstrooid werd het beginnen te zien, te horen, te vrezen en zullen veranderen.

Dus, wat is de nieuwe datum? Het is belangrijk dat ik hier duidelijk en gestructureerd overbreng wat God aan mij als profeet geopenbaard heeft. Hij heeft geopenbaard dat Zijn doel en ontwerp, beginnende bij de opening van het Eerste Zegel op de dag van de Apostase (14 Dec. 1994) tot aan de wederkomst van Zijn Zoon om te regeren, ‘zeven periodes van 1.260 dagen’ omvat.

De basis waarop een derde datum vastgelegd wordt heeft alles te maken met mijn functie als apostel, en daarbij gebruik ik alle kennis, uitleg en waarheid die God ons tot op dit moment in de tijd heeft gegeven. Sinds Pinksteren van 2012 heeft God een enorme hoeveelheid nieuwe, ophelderende en noodzakelijke waarheid over ons uitgestort. Dit heeft het mogelijk gemaakt om een ongelooflijk mooi, inspirerend en het meest duidelijke beeld ooit te verkondigen en te onderwijzen betreffende Gods ontwerp en het doel dat Hij nu meer en meer in vervulling laat komen in verband met de wederkomst van Zijn Zoon op Pinksteren van 2019. De tijd vanaf de Apostase tot aan de komst van de Messias omvat 7 periodes van 1260 dagen, plus nog enige toegevoegde tijd die God voorzien heeft voor ‘tekens’ om Zijn ontwerp, openbaring en diep betekenis in alles wat Hij tot stand brengt in de verf te zetten.

Omdat wij in Gods Kerk ons gefocust hebben op twee voorgaande data, zijn wij door die ervaring heel volwassen en gesterkt geworden, en zijn wij ook consequent gegroeid in grotere wijsheid. Bovendien zijn wij nu veel beter voorbereid op de tijd waar we ons nu in bevinden en de tijd die nog voor ons ligt – veel meer dan we dit voor Pinksteren van 2012 waren. Zuiver uit geloof en ook vanwege het kunnen ‘zien’ van een veel duidelijker, helderder en completer beeld van Gods volledige doel met de periode die strekt vanaf de Apostase tot en met de wederkomst van Christus, geloof ik niet dat het mogelijk is dat deze nieuwe datum fout kan zijn, noch dat er in de berekening daarvan fouten zijn ingeslopen vanwege een gebrek aan kennis of inzicht (iets wat ook gauw aan bod zal komen). Dat gezegd zijnde, moest om welke reden dan ook de tijd nog verder lopen voor ons, voorbij deze nieuwe datum in 2019, dan kunnen we er zeker van zijn dat God ons nog veel meer zal openbaren teneinde ons nog veel meer inzicht te geven, zoals Hij dat in het verleden ook altijd gedaan heeft. Indien dit inderdaad zo zou blijken te zijn, dan zouden wij gewoonweg door blijven gaan (voorwaarts blijven gaan), en Hem blijven volgen waar Hij Zijn Kerk ook leidt.

De Aanloop Naar Pinksteren van 2012
Er zit een ontzagwekkend ‘ontwerp’ achter alles wat God vervuld heeft vanaf de tijd van de Apostase tot aan Pinksteren van 2012. God heeft klaar en duidelijk de hand in Zijn eigen ontwerp, aan de hand waarvan Hij dit alles heeft uitgewerkt volgens vele numerieke vervullingen, waarbij er vele precies overeenkomen met exacte data die leidden tot aan Pinksteren van 2012. De mathematische waarschijnlijkheid dat al deze vervullingen zouden plaatsvinden, zo vaak en zo exact als dat het gebeurd is, is op zichzelf al het bewijs dat dit alles verre van toevallig is, en zelfs dusdanig dat het een diepgaand ontwerp achter deze vervulling openbaart dat alleen door God beheerst kan worden!

Bovenop al deze numerieke vervullingen en de daarmee corresponderende data tot op dit moment in de tijd, is er nog één die we tot nu toe niet gezien of gekend hebben. Voordat we dieper op deze bijkomende zaak ingaan, zullen we eerst een eenvoudige beknopte opsomming van de meest belangrijke van al deze gebeurtenissen geven, en ook alle andere wanneer we daartoe komen.

Het begin van dit alles is gebaseerd op de waarheid dat de Apostase plaatsvond bij de opening van het Eerste Zegel van Openbaring. Die dag duidde (was een teken) voor de Kerk het begin aan van een aftelling naar de wederkomst van Christus.

1) Nadat Joseph Tkach sr. (de ‘mens der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’) op 17 December 1994 de Apostase initieerde, duurde het exact 280 dagen – tot op het uur nauwkeurig – tot hij stierf, en dit betekende ‘Gods oordeel’ over hem.

Dat is 40 weken (het profetische getal voor ‘oordeel’) maal 7 (het getal wat in Gods werk ‘volledigheid’ representeert).

2) Van het begin van de Apostase tot aan Pinksteren van 1998, werd de eerste profetische cyclus van 1.260 dagen vervuld.

Gods Kerk begrijpt dat dit het Pinksteren was waarop God Zijn Kerk volledig herstelde alsook Zijn regering daarin, nadat zij door de Apostase verstrooid was geweest en vervolgens gedurende die exacte periode tegen Satan beschermd werd.

3) Vanaf de Apostase tot aan Pinksteren van 2012 zijn er 6.370 dagen. Die zijn samengesteld uit 3 profetische numerieke combinaties: 7 x 70 x 13.

Hierbij betekent het getal ‘7’ : volledigheid.
Hierbij betekent het gatel ‘70’: Christus’ (weder)komst
Hierbij betekent het getal ‘13’: Satans weg, die geassocieerd wordt met ‘apostase’ en ‘rebellie’

Tegen Pinksteren van 2012 was Satans laatste poging om te ‘Apostaseren en te Rebelleren’ teneinde Gods doel te dwarsbomen volledig mislukt, omdat God op dat tijdstip de ‘weg voor de wederkomst van Zijn Zoon’ (70) ‘vervolledigd’ (7) had, daar Hij de 144.000 die samen met Hem (Christus) in Zijn Koninkrijk zullen regeren verzegeld had.

4) De laatste periode voor het vervolledigen van de verzegeling van de 144.000, liep vanaf het Trompettenfeest van 2008 (30 September) tot Pinksteren van 2012 (27 Mei). Dat was de vervulling van de ‘1.335 dagen’ uit de profetie van Daniel 12, waarbij de laatste enkelingen die nog overbleven verzegeld werden, teneinde het getal van de 144.000 die samen met Christus bij Zijn komst zullen terugkeren te vervolledigen.

Twee nieuwe Fases Geopenbaard
Als je alleen al de gebeurtenissen die we zojuist hebben opgesomd neemt, dan is het duizelingwekkend om de mathematische waarschijnlijkheid waarop zij gebeurd zijn in ogenschouw te nemen; want deze tijdsperiodes vallen allemaal samen met specifieke datums die precies samenvallen met die feestdagen die de betekenis van hun vervulling in Gods plan weergeven. Het is ongelooflijk inspirerend om te ‘zien’ dat enkel en alleen God deze fenomenale gebeurtenissen kon laten gebeuren en kon coördineren.

Er zijn twee fases van Gods werk om de komst van Zijn Zoon voor te bereiden. De ‘eerste fase’ bereidde volledig ‘de weg’ voor Zijn komst, omdat dit ging over de 144.000 die samen met Hem moeten wederkeren en regeren in Gods regering over de aarde. Het getal van de 144.000 was compleet tegen Pinksteren van 2012. Dat maakte het voor Hem (Christus) nu mogelijk om weder te keren in Gods Koninkrijk. Die eerste fase begon toen het Eerste Zegel geopende werd, en liep tot aan Pinksteren van 2012 (6.370 dagen).

De ‘tweede fase’ begon op Pinksteren van 2012 and zal voltooid zijn op Pinksteren van 2019. Deze fase betreft de laatste voorbereiding, opmeting, reiniging en zuivering van Gods Kerk, wat haar zal klaarmaken voor het ultieme (laatste) werk van de Kerk en de twee getuigen. Deze tweede fase leidt tot aan de letterlijke wederkomst van Christus.

Bijkomende Vervulling van de ‘Eerste Fase’
Er is nu een bijkomende vervulling van de eerste fase van Gods plan geopenbaard. Er is eerder gezegd dat er zeven periodes van ‘1.260 dagen’ zijn in de gehele periode vanaf de Apostase tot aan Christus’ effectieve komst. God had ons tijdens de eerste fase al twee van die periodes die een1.260 dagen tijdscyclus inhouden geopenbaard – de eerste en de laatste.

We weten dat de eerste cyclus van 1.260 dagen liep van de Apostase tot aan Pinksteren van 1998. We weten dat de laatste periode in deze eerste fase de vijfde cyclus (van 7) van 1.260 dagen is. Dat was toen (op 14 December 2008) de Eerste Trompet weerklonk, en God Zijn twee getuigen begon te bekrachtigen. Die periode liep tot aan Pinksteren van 2012.

God heeft geen specifieke details geopenbaard over de drie periodes van 1.260 dagen in die eerste fase. Hij heeft alleen de ‘duurtijd’ van die hele tijd gegeven. En zoals reeds gezegd is, alleen de eerste en de laatste (de 5de) cyclus van deze eerste fase hebben een specifieke betekenis en doel. Maar gerekend vanaf de datum van de Apostase tot aan Pinksteren van 2012, zijn er 6.300 dagen (5 tijdcycli van 1.260 dagen) plus 70. Wat betekenen deze overblijvende 70 dagen? Het antwoord brengt ons bij de bijkomende vervulling die nu gegeven wordt.

5) De eerste fase van Gods werk volgend op de Apostase beslaat 6.370 dagen, wat vijf gelijke periodes van 1260 dagen inhoud, wat een totaal van 6300 dagen oplevert, met 70 dagen die nog overblijven.

De profetische betekenis van het getal ‘70’ is ‘Christus’ komst’. En het is ook Gods eerste numerieke teken voor die komst (wat ook de eerste fase van Zijn werk is).

De vijfde numerieke vervulling heeft diepe betekenis. We hebben al gezien dat de Apostase een ‘teken’ voor Gods Kerk was van de komst van Christus, en dat er toen een aftelling naar dat moment begonnen was. Maar dit was slechts een ‘teken’ dat Christus’ komst op handen is…maar de timing daarvan was nog niet bekend.

Als apostel geloof ik honderd procent dat God die complete timing nu geopenbaard heeft. Wij kunnen nu terugkijken en leren van datgene wat God vervuld heeft, omdat Hij ons nu bijkomende numerieke ‘tekens’ van Zijn werk gegeven heeft. Is de toevoeging van 70 dagen aan de periode die liep van de Apostase tot aan Pinksteren van 2012 een toeval of een kwestie van geluk? Echt niet!

Na de Apostase begonnen God en Christus te werken aan het volledige herstel van een overblijfsel van de Kerk uit de verstrooiing. God begon met de laatste hand te leggen aan het voorbereiden en vormen en kneden van de laatste paar mensen die nog klaargemaakt en verzegeld moesten worden, om zo de laatsten te worden die toegevoegd zouden worden aan het totaal van de 144.000 verzegelden doorheen de tijdspanne van 6.000 jaar mensheid. De ‘weg’ voor Christus komst (70) kon niet vrijgemaakt worden totdat dit volledige getal van de eerste vruchten van Gods regerende Koninkrijk verzegeld was.

De Tweede Fase
We hebben nu de eerste fase van Gods werk van de voorbereiding voor de komst van de komende regering van Zijn Zoon grondig behandeld. Deze fase bevat vijf numerieke vervullingen van verbazingwekkende proportie. De zesde vervulling valt in deze tweede en laatste fase van Gods werk voor de vestiging van Zijn Zoon in Zijn Koninkrijk dat op aarde zal gaan regeren.

Toen we aan deze artikelenreeks begonnen, werd ons getoond dat we ons momenteel in een zeer specifieke periode van 42 maanden bevinden die in Openbaring 11 vermeld wordt, en die te maken heeft met het ‘meten van de Tempel van God’. We zullen hier in het volgende artikel dieper op in gaan.

Deze 42 maanden zijn het equivalent van 1.260 dagen. Het is interessant om hierbij op te merken dat dit dus de zesde tijdscyclus is. Deze zesde tijdscyclus komt overeen met een ‘laatste voorbereiding’ die leidt tot aan de zevende en laatste tijdscyclus van 1.260 dagen. Voor de ‘Church of God – Preparing for the Kingdom of God’ komt dit overeen met de betekenis van de zesde dag – de ‘voorbereidingsdag’ voor de Sabbat (Marcus 15: 42). Maar wij gaan nu doorheen de laatste voorbereidingen om Gods werk tijdens de zevende tijdscyclus (7 = volledigheid) door middel van ons ‘werk’ te voltooien, om de ‘weg’ voor te bereiden voor de wederkomst van Christus om over de aarde te regeren.
Deze periode van 42 maanden zal gevolgd worden door een zevende en laatste tijdscyclus van 1.260 dagen, wanneer Gods twee getuigen hun werk uit Openbaring 11 zullen uitvoeren. Dat werk gaat over een vernederende kracht die op de mensheid zal beginnen in te werken teneinde de arrogantie, hoogmoed en diepgewortelde trots in de mensheid te vernietigen. Die kracht om te vernederen zal aangevoerd worden door zij die ‘zij die geleerd hebben om ‘in zakken gekleed’ te zijn’ (= nederigheid).

Voordat we verder gaan met meer uitleg te geven over de twee nog overblijvende numerieke vervullingen die we in dit artikel aan bod zullen laten komen, is het hoogst noodzakelijk dat we eerst meer begrijpen over datgene wat er over de twee getuigen geschreven staat, en wat er niet geschreven staat. Er staat dat zij een periode van . dagen hebben om hun werk ten uitvoer te brengen. Er staat niet dat die periode eindigt bij de wederkomst van Christus, noch 3 ½ dag daarvoor…hoewel we dat laatste wel geloofd hebben.

Het is belangrijk om ons strikt te houden aan wat er geschreven staat. Het werk om hun opdracht te vervullen duurt 1.260 dagen. Er staat niet dat zij vlak daarna gedood zullen worden. De waarheid is dat er nog verschillende weken kunnen voorbij gaan nadat hun werk voltooid is, voordat zij gedood worden, en daarover wordt wel gezegd dat dit 3 ½ dagen voor Christus’ komst zal zijn. Hun werk kan al lang voltooid zijn vele weken voor Zijn komst vanwege de verschrikkelijke omstandigheden die er dan op aarde zullen heersen.

Nu zullen we de twee nog overblijvende numerieke vervullingen uitleggen.

6) Beginnend op Pinksteren 2012 eindigen de 1.260 dagen en de 42 maanden samen tijdens de dagen van Ongezuurde Broden in 2019. En niet alleen dat, maar belangrijker nog, deze twee gecombineerde periodes eindigen precies op de dag van het ‘beweegoffer’…de dag waarop de telling van Pinksteren (50 tellen) begint.

Nogmaals, de mathematische waarschijnlijkheid hiervan alleen al en ook de volledige onmogelijkheid dat de gecombineerde eerdere 5 numerieke vervullingen allen zo harmonieus en in overeenstemming van doelstelling samenwerken, waarbij zo’n exacte tijden en data gegeven worden, vergroot alleen maar de enorme glorie en macht van God om zo iets als doel te stellen, te ontwerpen en ten uitvoer te brengen.

7) De tijd van Pinksteren 2012 tot het beweegoffer in 2019 telt 2.520 dagen (1.260 plus 1.260). Maar er zijn 2.570 dagen tussen Pinksteren 2012 en de ‘Dag van Pinksteren’ in 2019. Dit levert precies een verschil van ’50 dagen’ op die God heeft bevestigd als laatste numerieke teken van Zijn werk voor het aanstellen van Zijn Zoon als Koning der koningen.

We begrijpen natuurlijk allemaal de betekenis van de 50 dagen die leiden tot aan de Dag van Pinksteren gerekend vanaf de dag van het beweegoffer. Dit verbind op diepgaande wijze heel Gods plan, omdat het zowel het aanvaarden door God van Christus als het beweegoffer alsook de aanneming door God van de 144.000 die de beweegbroden vervullen inhoud. En zij worden allen verenigd als de ‘eerst vruchten’ van Gods Koninkrijk, wat dan zal beginnen te regeren in Gods regering over de aarde.

Het is een ongelooflijke samenloop waar de 50ste Waarheid ons toe geleid heeft!

(Deel 3 zal dieper ingaan op het ‘meten ven de tempel’)