Ronald Weinland

HET OPMETEN VAN DE TEMPEL – DEEL 4

Er resten de Kerk nu nog 16 maanden van de profetische 42 maanden durende periode van het ‘opmeten van de tempel’. Zoals in het laatste artikel gezegd werd, gaat de eerste aandacht hierbij uit naar de ministry, inclusief zij die uitgeworpen moeten worden en die ‘helemaal niet mee opgemeten dienen te worden’. Tot zoverre zijn er 25 ministers uitgestoten uit de binnenhof, die overgeleverd zijn aan de heidenen.

En zoals dit het geval is met de ministry, is ditzelfde proces ook werkzaam in de hele Kerk, maar procentueel zijn er tot nu toe veel minder ‘leden’ uit de binnenhof verwijderd. Dit is een tijd om ten zeerste ontnuchterd te zijn! God is hoofdzakelijk bezig geweest met het verwijderen van diegenen in de ministry die Hem niet in geest en in waarheid gediend hebben. De ministry kan alleen al vanwege hun ordinatie veel grotere schade aan het lichaam berokkenen, en daarom draagt zij een veel grotere verantwoordelijkheid en vallen zij onder een veel zwaarder oordeel.

In de tijd die ons nu nog rest in deze profetische preiode, zal God doorgaan om met de gehele Kerk te werken, inclusief de ministry, om aan het licht te brengen wie degenen zijn die weigeren om Hem volledig in geest en in waarheid te aanbidden. Hoewel dit proces eerst en vooral naar de ministry uitging gedurende de eerste twee jaren van deze periode, is God nu ook begonnen om anderen meer aan de kaak te stellen die zich dralend in de omgeving van de binnenhof hebben opgehouden of die lauw geworden zijn in de tempel en die verwijderd en/of getuchtigd moeten worden omdat zij dit gedaan hebben. En ja het dient herhaald te worden dat in verhouding het percentage van mensen waarmee dit binnen de gehele Kerk gebeurt (vergeleken met wat er in de ministry gebeurd is) nog steeds veel en veel kleiner is. En zelfs wanneer mensen (leden) aan de kaak gesteld worden, dan verleent God hen veel meer barmhartigheid en genade door hen te tuchtigen en hen daardoor de kans te geven om zich te bekeren, in plaats van dat zij uit de tempel verwijderd moeten worden. Indien tuchtiging geen snelle bekering en verandering tot gevolg heeft, dan zullen ook zij verwijderd worden uit de tempel, en uitgeworpen worden buiten de voorhof, rechtstreeks in de armen van de heidenen.

Voordat het laatste ‘grote werk’ kan beginnen, het werk dat uitgevoerd zal worden tijdens de laatste 1.260 dagen, moet de Kerk (nu) een laatste reiniging ondergaan… een laatste zuivering (verfijning). Die zuivering (verfijning) is een proces waarin eenieder individueel voorbereid wordt en passend gemaakt wordt voor zijn of haar de deelname aan dat werk. Maar er ligt werkelijk ook goed nieuws verscholen in dit alles, want wanneer dit proces van het ‘reinigen van de tempel’ eenmaal voltooid zal zijn, zullen er vanaf dat moment voorwaarts nog slechts enkelingen verloren gaan gedurende de rest van de weg naar Christus’ komst – en mogelijk misschien zelfs niemand meer!

Opgemeten Worden
Deze verzen in Openbaring gaan inderdaad over een laatste zuivering (verfijning) en voorbereiding voor de deelname aan het grote werk dat zal plaatsvinden voor de wederkomst van Christus. Het is belangrijk dat ik op dit punt gekomen een alinea uit het vorige artikel aanhaal.

“De structuur van de Kerk (de tempel) die door zal gaan wordt nu voorbereid – klaargemaakt – om haar roeping om deel te nemen aan dat laatste grote werk te vervullen. Teneinde dat werk krachtiger en diepgaander uit te kunnen voeren aan het einde van dit tijdperk van menselijk zelfbestuur, moet de Kerk nog veel meer in volledige eenheid en doelgerichtheid aan God onderworpen zijn. Omdat God dan ten volle kan ‘inwonen’ in zijn Kerk teneinde Zijn grote werk te verwezenlijken.”

Iedereen zou het belang en de noodzaak moeten kunnen inzien dat datgene wat niet in geest en in waarheid deel uitmaakt van het Lichaam van Christus, volledig verwijderd moet worden uit de omgeving van dat Lichaam. Want zoals Paulus het schreef aan de Corinthen: ‘Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.’ En dus zegent God Zijn Kerk, door zulke mensen die zich niet van hun ‘zuurdesem’ bekeren en toch in de binnenhof – de Kerkomgeving – blijven, te verwijderen. God is ook bezig met diegenen in de tempel, die zich geestelijk hebben laten gaan en lauw geworden zijn en die het gevaar lopen om buiten de voorhof uitgeworpen te worden, te tuchtigen. God laat er weinig twijfel over bestaan wat waarlijk van Hem is, doordat Hij veel zuurdesem verwijdert en zodoende het Lichaam veel sterker maakt.

Maar wat houdt ‘opgemeten worden’ nu werkelijk in? Het heeft alles te maken met ‘het opmeten van de maten van iets’, of in dit geval ‘iemand’. Dit gaat over mensen die zich in de tempel bevinden. Maar, het dient goed begrepen te worden dat God en Christus verantwoordelijk zijn voor dit ‘opmeten’, en dat Zij vervolgens aan de Kerk kenbaar maken wat deze moet weten teneinde datgene wat gezuiverd (verfijnd), gecorrigeerd, veranderd (werken aan de transformatie van) en versterkt moet worden aan te pakken, en datgene wat gebouwd (geconstrueerd) wordt af te maken.

Het voorbeeld van het bouwproces dat gepaard gaat aan het verwezenlijken van een bepaalde (fysieke) constructie, is een goed voorbeeld om ons te helpen om beter te begrijpen hoe het bouwproces van een geestelijke tempel verloopt. Voor die tempel geldt dat ieder onderdeel (elke bouwsteen) waarmee gewerkt wordt met grote precisie voorbereid moet worden en precies opgemeten moet worden tijdens het bouwproces, teneinde perfect in de plaats te passen waartoe het bestemd werd om daar het doel waarvoor het ontworpen werd te vervullen. Een voorbeeld zoals dit is goed omdat wij ons er iets bij kunnen voorstellen. Maar in onze huidige ‘moderne’ wereld met al haar technologie is er nog een goed voorbeeld waarmee we dit proces kunnen beschrijven, en dat ligt in het functioneren van een machine. Dit geldt uitzonderlijk goed in het voorbeeld dat gebruikt kan worden uit de moderne landbouw, namelijk het voorbeeld van een ‘tractor’ of een ‘maaidorser’. Dit kan ook behulpzaam zijn om iemand een beter idee te geven van het proces dat we hier behandelen.

Dergelijk machines hebben veel bewegende precisieonderdelen, die allemaal perfect op hun plaats moeten passen en harmonieus moeten samenwerken op aangeven van de bestuurder, teneinde het doel waarvoor zij gemaakt zijn uit te voeren. Een gebouw is een stilstaande constructie; maar een machine heeft actieve bewegende onderdelen die in perfecte harmonie met elkaar moeten samenwerken om correct te kunnen functioneren. Deze vereenvoudigde analogieën kunnen ons helpen om een betere kijk te krijgen op een veel complexer en ontzagwekkender proces waardoor God in ons leven werkt, waarbij Hij ‘in’ en ‘door’ ons leeft om een belangrijke fase van Zijn plan te verwezenlijken; Zijn plan dat Hij uitwerkt teneinde een grotere verlossing (redding) aan deze wereld te kunnen schenken bij de wederkomst van Zijn Zoon.

Dat is waar het ‘opmeten van de tempel’ om draait. God bereidt ons voor op een specifieke taak (werk) die voor ons ligt – die Hij door middel van ons zal uitwerken. Wij moeten opgemeten worden en passend gemaakt worden voor dat werk, opdat wij beter en harmonieuzer met elkaar zouden functioneren teneinde Gods grotere doel te verwezenlijken. De mate waarin wij ‘opgemeten’ en ‘passend gemaakt’ kunnen worden, hangt grotendeels af van ieders individuele verlangen om God zo van dienst te zijn en van onze gewilligheid om ons te onderwerpen aan het kneden en vormen door God volgens Zijn ontwerp en voor Zijn doel.

Dat is de reden waarom zij die zich niet ‘in’ de tempel aan God onderwerpen, maar die buiten ‘in de buitenhof’ blijven, geen deel kunnen hebben aan dit bouwwerk en het werk dat nog voor ons ligt. Zulke mensen kunnen niet harmonieus en in eenheid samenwerken; zij volgen niet in de richting die door God en Christus aan de Kerk aangewezen wordt.

Gods Doel
De Kerk is goed bekend met de vele Bijbelverzen die over dit proces gaan, maar zij heeft ze nog nooit tevoren ten volle in dit licht gezien betreffende het proces en het doel van het ‘opmeten van de tempel’. De volgende verzen werpen veel licht op wat God aan het perfectioneren is door middel van dit ‘opmeten van de tempel’, waar Hij en Zijn Zoon mee bezig zijn. Het is goed om enige van deze verzen nu nader te bekijken.

‘Van Hem uit (vanuit Christus) wordt het hele lichaam als een goed aaneensluitend geheel samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in liefde. (Efezen 4: 16)

De uitdrukking ‘als een goed aaneensluitend geheel samengevoegd’ is één Grieks woord dat samengesteld is uit drie andere Griekse woorden. Zonder al te veel in details op te gaan (hoewel het fascinerend is om te zien wat elk van die drie woorden precies inhoud) kunnen we de strekking van de betekenis hiervan samenvatten als ‘een middel om in volkomenheid te wandelen’ als gevolg van ‘het vermogen van het lichaam om uit te drukken’ wat ‘uiteengezet of gecommuniceerd’ moet worden. En inderdaad, God verlangt van ons dat wij als één lichaam met elkaar wandelen, in volkomenheid en met het vermogen om duidelijk zichtbaar datgene waar God ons nu voor aan het voorbereiden is te leven, te weerspiegelen en zelfs in eenheid te spreken, zodat wij Zijn laatste grote werk dat vóór Christus’ wederkomst gedaan moet worden kunnen voltooien.

Een ander interessant woord in dit vers is het woord ‘samengevoegd’. Dit woord wordt ook gevormd uit het Griekse woord voor ‘volledigheid’ en met een speciale nadruk op het proces waarbij iets op zijn plaats ‘gepast’ of ‘gehamerd’ wordt, teneinde ‘eenheid’ te scheppen (maken, produceren).

Een ander vers waar dezelfde betekenis in verweven is, staat in I Corinthen.

‘Broeders en zusters, ik doe een beroep op u in naam van onze Heer Jezus Christus (Paulus maakt duidelijk dat hij dit tot hen spreekt op autoriteit van Christus), dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij hecht samengevoegd zijt één in denken en één van gevoelen’ (I Corinthen 1: 10)

Inderdaad, Gods doel met het ‘opmeten van de tempel’ is om Zijn Kerk in sterkere eenheid en doelgerichtheid te laten functioneren, teneinde de waarheden die Hij haar gegeven heeft te ondersteunen en hoog te houden, en dat vooral tijdens de vervulling van de gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden voordat Zijn Zoon aangesteld wordt als Koning. Wij moeten dit woord (Logos van God) leven, weerspiegelen en spreken in volledige harmonie met Gods doel en het werk dat Hij door Zijn twee getuigen zal doen. Dit heeft ook alles te maken met de zaken die geschreven staan in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’, waarin Gods doel en eindtijd oordeel geopenbaard worden, wat leidt tot de vestiging van Zijn Zoon en Zijn regering wanneer eenmaal alle tegenstand en oppositie van wereldlijke regeringen en religies machteloos gemaakt en tot niets herleid zullen zijn.

En dan is er een vers dat waarschuwt tegen zij die zich afgekeerd hebben en die Christus niet langer hoog houden, die opgeblazen geworden zijn in hun zelf-vertrouwen en hun trots op hun ‘eigen inzicht’ van datgene wat zij als de waarheid ‘zien’. Dit vers richt zich dan vervolgens op het proces waar wij ons allen aan zouden moeten onderwerpen, het proces waar God en Christus aan werken en dat Zij in de Kerk willen (zullen) verwezenlijken.

‘En zich niet houdt aan (hooghouden, ondersteunen, loyaal zijn aan, vasthouden) het Hoofd (Jezus Christus en alles wat Hij aan de Kerk gegeven heeft), waaruit het hele lichaam door pezen en banden (de pezen en ligamenten die het lichaam helpen zijn bewegingen te controleren) gesteund (geestelijk gevoed, rechtstreeks door God) en ‘bijeengehouden wordt’ (zelfde Griekse woord dat in Efezen 4: 16 als ‘samengevoegd’ vertaald wordt), groeit (opgroeit, opwast) door de groei die van God komt. (Kolossenzen 2: 19)

Het resultaat is dat God de volledige controle in handen heeft wat betreft ‘hoe’ Hij Zijn tempel meet, vormt en kneedt, en samenvoegt. Dit proces is het ultieme resultaat van alles wat wij op grotere schaal moeten ervaren gedurende deze 42 maanden durende periode.

Je Onderwerpen aan het Proces
We hebben in het voorbijgaan reeds vermeld dat wij bij dit ‘opmeten van de tempel’ en het ‘paswerk’ waar God nu mee bezig is altijd de keuze hebben om ons al dan niet te blijven onderwerpen aan dit proces. Het komt er gewoon op neer hoeveel waarde wij hechten aan het eindproduct dat geproduceerd zal worden in ons leven als wij ons aan vormen en kneden door Gods blijven onderwerpen.

Er zijn enkelingen die toestaan dat hoogmoed hun in de weg gaat staan, wanneer zij beginnen te vinden dat zij niet fair behandeld worden, dat de correctie die zij gekregen hebben niet gerechtvaardigd is, dat anderen door vriendjespolitiek voorgetrokken worden, dat zij iets beter verdienen dan wat zij nu hebben, etc. Terwijl ik dit aan het schrijven was kon ik het niet helpen om mij te bedenken dat ieder van deze egoïstische gedachten (het denken) exact hetzelfde is als wat Satan altijd over God geloofd heeft. Het is dezelfde geest. Is het dan verwonderlijk dat wij door veel beproevingen, tests en reinigingsprocessen heen moeten gaan teneinde van die boze geest in ons af te geraken…zoveel als mogelijk is in dit menselijke vlees?

Wanneer we ons overgeven aan God, in plaats van te proberen de dingen op onze eigen manier te doen, dan moeten we het vertrouwen en het geloof hebben dat God waarlijk weet wat het allerbeste voor ons is, wat de beste weg voor ons leven is om veranderd en getransformeerd te worden teneinde datgene in ons te scheppen wat het beste en het meest vervullende voor ons is. Niemand van ons kan zijn zoals de klei die tegen de pottenbakker zegt dat hij er iets anders van moet maken, op een of andere ‘betere’ manier. Geloof jij écht dat God weet wat het beste voor ons is, en dat Hij exact weet wat er voor nodig is om ons te transformeren en Elohim in ons te scheppen?
En dus moeten wij ons onderwerpen aan de richting waarin God ons leidt, en aan correctie, de leiding, de instructies, de preken, de artikelen etc. Dit betekent ook dat wij onszelf nu meer dan ooit moeten concentreren op het onderzoeken van onszelf voor God, terwijl wij ernaar streven om onze ware motieven te leren kennen en de intenties van ons hart, zodat wij ons sneller kunnen bekeren van onze fouten en gemakkelijker Gods oordeel betreffende onze motieven en handelingen in de armen gaan sluiten.

We zouden nu een veel beter begrip moeten hebben van het ‘waarom’ en ‘wat’ het betekent om in deze profetische periode waarin de nadruk ligt op het ‘opmeten van de tempel’ te leven.

Het volgende artikel is voor mij persoonlijk een opwindend artikel waar ik naar uitkijk om het (misschien te mogen) schrijven, omdat het recht voor de raap, openhartig en corrigerend is, omdat het ook hogelijk openbarend is en ons een heldere spiegel kan voorhouden, en omdat het een diepere potentieel veel grotere verandering en laatste raffinage kan aanbrengen in onze transformatie. Maar of het al dan niet geschreven zal worden, en de diepte en de breedte van de impact die het potentieel op ons kan hebben, is volledig afhankelijk van eenieder van jullie in de Kerk. God laat mij klaar en duidelijk zien dat of het volgende artikel al dan niet geschreven zal worden, en dat eveneens de inhoud, diepgang, kracht en openbaring die het potentieel in kan houden volledig afhankelijk is van eenieders persoonlijke petities (gebeden) die het verlangen weergeven om te mogen ontvangen wat God ons kan geven. En dus zijn mijn laatste woorden aan jullie een vermaning en bemoediging om fervent voor dat volgende artikel te bidden op een ijverige en diep verlangende manier.