Ronald Weinland

Een Toenemende Toewijding – deel 5

Het meest belangrijke dat God de twee eerste mensen vertelde was dat zij zichzelf moesten ‘bewerken en bewaren, maar zij hadden geen oren om te horen. De mensheid, beginnende met Adam en Eva was het belangrijkste focuspunt in Gods hele schepping, alhoewel de schepping van Adam en Eva (als personen) nog niet compleet was, omdat zij geschapen werden als fysieke wezens. Hun schepping zou voortgaan, verdergaan dan het momentane fysieke leven en de schepping in hen zou ook voortgezet worden in hun leven.

God liet Adam en Eva vanaf het begin weten dat zij beiden een grote verantwoordelijkheid gekregen hadden inzake het ‘bewerken en bewaren’ van alles dat in hun omgeving en binnen hun controle lag. Het meest belangrijke was dat zij zichzelf moesten ‘bewerken en bewaren.’ Als zij dat hadden gedaan was alles in hun leven op de juiste plaats gevallen, omdat zij ernaar zouden streven om alles op zo te doen dat het in overeenstemming was met Gods wegen, in volledige eenheid en harmonie met Hem.

Alhoewel zij gemaakt waren met een soort neutrale toestand, duurde het niet lang voordat hun eigen motivaties naar boven kwamen. Omdat zij fysiek gemaakt waren werden zij van nature aangetrokken tot egoïsme. Dat is namelijk het eigenlijke ‘karakter’ van een fysiek geschapen menselijke geest in een fysiek lichaam dat in een fysieke omgeving leeft. Dit wordt beter begrepen als we kijken naar een baby, die snel egoïstische trekjes ontwikkelt. Als een baby honger heeft zal hij of zij het jou laten weten. Als hij zich ongemakkelijk voelt of ontevreden is, dan zal je het weten. De egoïstische natuur ontwikkelt zich meer en meer naarmate iemand fysiek ouder wordt. Dat is de natuurlijke progressie, de mens is op die manier geschapen. Maar dit alles is een Goddelijk ontwerp.

De mens is gemaakt om zich te verzetten tegen Gods wegen en om zijn eigen wegen aan te nemen. Dit is te wijten aan de egoïstische natuur. Toch moet begrepen worden dat deze reactie op God (dit van nature verzetten tegen God) altijd het resultaat is van ‘de vrije keuze’.

Vanaf het begin begonnen Adam en Eva hun keuzes en beslissingen in het leven te baseren op hun eigen zelfzuchtige verlangens. Zij namen geen keuzes en beslissingen gebaseerd op hun vertrouwen op en overeenstemming met Gods wegen, noch was er enig verlangen om God te verheerlijken en eren en God op de 1ste plaats te zetten.

Een voortdurende schepping
Alles dat is geschapen in het dierenrijk is op een robotachtige, voorgeprogrammeerde manier geschapen. Er is geen vrije wil aan de dieren gegeven, zij kunnen niet denken en redeneren. In plaats daarvan reageert deze schepping automatisch op de omstandigheden in het leven door de specifieke unieke natuur die God elke diersoort gegeven (geprogrammeerd) heeft.

Ganzen en eenden plannen niet, denken er niet over na, om maar het Zuiden te vliegen om daar te overwinteren. Evenmin denkt de eekhoorn niet na over noten te verzamelen om tijdens de winter te kunnen overleven. Dieren en vogels trekken niet volgens bepaalde patronen naar andere plaatsen omdat zij daar over nagedacht hebben. Zij doen dit omdat ze door de Grote God, die hen met een dergelijke aard, instinct en capaciteiten geschapen heeft, voorgeprogrammeerd zijn. Een dergelijk begrip hebben over Gods schepping maakt dat evolutionisten en vele wetenschappers er enorm dwaas uitzien. Aan de ene kant hebben ze enorme intellectuele domheid en aan de andere kant zijn ze enorm intelligent.

Het moet duidelijk zijn dat God, met Zijn enorme macht om leven te scheppen, niet ogenblikkelijk een vrije wil, een wezen met een vrije wil, kan maken dat volledige eenheid, overeenstemming met Hem heeft. Als een wezen geschapen zou zijn met een onmiddellijke volledige overeenstemming met en hetzelfde denken als God, zou zo’n wezen een soort robot zijn, onder de vrije wil. Maar God wilde een familie die eenheid en harmonie met Hem heeft, scheppen. God wil dat een ieder in Zijn Familie vrijwillig de weg van vrede zal bewandelen en Zijn liefde heeft. Maar om dit te bewerkstelligen kon niet onmiddellijk het heilige rechtvaardige karakter dat alleen God Zelf heeft, gegeven worden. Zoiets kan niet direct geschapen worden, het duurt namelijk een lange periode voordat dit bereikt kan worden.

Heilig rechtvaardig karakter kan alleen bereikt worden door Gods macht om actief in de menselijke geest te werken, om iemands denken te transformeren, te veranderen van de egoïstische menselijke natuur naar een natuur die overeenstemming met God en al Zijn wegen, waarheid en denken, heeft. Er moet nog veel geopenbaard en geleerd worden over dit proces, maar God heeft ons nu meer dan op welk ander moment in de menselijke geschiedenis, een duidelijker inzicht in dit proces gegeven.

Dit proces van geestelijke transformatie van de menselijke geest maakt deel uit van Gods voortdurende schepping van Elohim, een God Familie. En dit is alleen mogelijk als iemand door God geroepen wordt en de bevruchting van Zijn heilige geest in zijn of haar ontvangt. Vanaf dat moment kan heilig rechtvaardig karakter gecreëerd worden, als iemand consequent en continue persoonlijke keuzes maakt, die voortvloeien uit de aanvaarding en het verlangen dat men heeft, om persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen en te leven volgens Gods manier. Als zulke keuzes oprecht en eerlijk zijn, geeft God hen de middelen om heilig rechtvaardig karakter te ontwikkelen. Dit omdat Zijn heilige geest met de geest in deze persoon werkt, om iemands denken te veranderen.

Door toe te geven aan hun eigen egoïstische natuur, sneden Adam en Eva zich af van de mogelijkheid om het proces van God te doorlopen, waarbij hun menselijke geest en menselijk denken veranderd had kunnen worden naar dat van God. De keuze om de eigen egoïstische natuur te volgen is normaal voor de mens. En omdat deze keuzes het tegenovergestelde zijn van Gods wegen, leiden deze keuzes tot zonden. Alle mensen hebben gezondigd, behalve één mens: Jezus Christus. Op Gods tijd en naar Zijn voornemen zal Hij bepalen wanneer Hij iemand zal roepen (uit zal nodigen) om een relatie met Hem te hebben. Dan kan deze voortdurende schepping, die vanaf het begin aan de gang is, om door de verandering van de geest van diegenen die geroepen worden, Elohim tot stand te brengen. Dit is een voortdurende schepping, de ontwikkeling van een nieuwe geest, het is niet een geest die ogenblikkelijk geschapen wordt.

God openbaart duidelijk dat de menselijke wegen niet Zijn wegen zijn, en dat ze zelfs tegen Zijn wegen zijn. Zowel Jesaja als Paulus spreken hier over.

‘Want mijn gedachten (mijn manier van denken en redeneren) zijn niet Uw gedachten, en Uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.’ (Jesaja 55: 8) Simpel gezegd zijn beide wegen qua motief en intentie het tegenovergestelde van elkaar. Gods gedachten en wegen zijn uitgaand, voor het welzijn van anderen. Maar de menselijke gedachten zijn naar binnen gekeerd (egoïstisch) voor het welzijn van zichzelf in plaats van het welzijn van anderen.

Zoals onlangs is opgemerkt, is dit de reden waarom God duidelijk maakt dat iemands wegen moeten veranderen. De geest van de mens moet genezen worden van egoïsme. Dat is wat deze woorden van God betekenen: Zijn wegen (de wegen van de mens, die van nature egoïstisch zijn) heb Ik gezien, en Ik zal het genezen.’ (Jesaja 57: 18)

Paulus spreekt hier ook over: ‘Daarom dat de gezindheid van het vlees (de wegen, de geest, de gedachten van de menselijke natuur) vijandschap (vijandig) is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.’ (Romeinen 8: 7) Van nature is de menselijke geest het tegenovergestelde dan Gods geest. De menselijke geest is vijandig en van nature tegen Gods wegen. Gods wegen worden gezien als een bedreiging, een obstakel en een grote belemmering om te leven zoals men wil.

De grootste verantwoordelijkheid
In deze artikelenreeks hebben we ons op de vele aspecten van Gods instructie inzake wat het betekent om ‘te bewerken en te bewaren’ gefocust. Adam en Eva begrepen niet wat dit inhield en zij konden niet zien dat de belangrijkste focus op zichzelf moest zijn. Wij gaan nu ons focussen op wat die persoonlijke verantwoordelijkheid inhoudt, die God een elk van ons gegeven heeft.

Echte verandering in de menselijke natuur kan alleen bereikt worden als iemand de vrije keuze heeft en zich overgeeft aan Gods voortdurende schepping, de geestelijke verandering van de geest. De beslissing om zich te bekeren (Grieks: anders te gaan denken) en om actief te werken aan de eigen bekering en verandering van geest is de aanvaarding van de grootste verantwoordelijkheid die in het leven gegeven wordt. Als men geroepen (uitgenodigd) wordt door God om het proces van geestelijke verandering te beginnen, biedt God op dat moment die persoon de keuze aan om deel te nemen aan deze voortdurende schepping, waardoor men deel van Zijn geestelijke Familie, Elohim, kan worden.

Zodra iemand de roeping aangeboden wordt, moet deze persoon zelf kiezen om de grootste verantwoordelijkheid die aan de mens gegeven wordt, te aanvaarden. Het is een kwestie van vrijwillig kiezen om zich te onderwerpen aan God, om God te gehoorzamen en eren en om God en Zijn wegen te verheerlijken. Dit allemaal terwijl je dan ook moet strijden tegen de egoïstische menselijke natuur, die dit alles niet wil doen. Dit is het begin van leren vechten tegen het aangedreven worden door de egoïstische menselijke natuur. Dit is ook het begin van het leerproces van hoe oordelen op grond van Gods weg en dan het toepassen hiervan in onze daden en manier van leven. Als iemand door vele verschillende ervaringen, groeit in geestelijk inzicht en wijsheid kan men beginnen veranderen van een egoïstische motivatie naar een motivatie die reageert, die overeenstemming en eenheid met God, Zijn wegen, Zijn denken, waarheid en Zijn geest, heeft. Toch is de persoonlijke keuze altijd een factor.

De geestelijke groei, die voortkomt uit het accepteren van grotere persoonlijke verantwoordelijkheid inzake ‘bewerken en bewaren’ leidt tot grotere acceptatie, en het verlangen naar, God eren en verheerlijken in het leven, in daden, in de manier van leven. Dit betekent een dieper begrip en waardering van wat het voor ons betekent om onderdeel van de Tempel van God te zijn. Hierdoor wordt er een groter belang gehecht aan de Bijbelverzen die verwijzen naar de realiteit en gemeenschap in het leven, dat God aanbiedt.

‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!’ (1 Corinthen 3: 16 – 17)

De menselijke geest kan onmogelijk bevatten wat er in deze verzen staat. Dit begrip en een grotere waardering hiervan is iets waar men geestelijk in moet groeien. Zelfs met Gods geest is het moeilijk om de ontzagwekkendheid van wat het betekent deel van Gods Tempel te zijn, te bevatten. Gods Tempel moet heilig zijn omdat God daar in woont.

‘Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? (Alles dat boven God verheven wordt, alles dat gezien wordt als zijnde belangrijker dan God) Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En zal u aannemen en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige.’ (2 Corinthen 6: 16 – 18)

Wij zijn allemaal verantwoordelijk om onszelf van de wegen en de praktijken van deze wereld af te scheiden. Het is aan ons dat wij ons niet mengen met deze wereld, alhoewel wij deel uitmaken van deze wereld. Wij mogen niet gelijkvormig aan deze wereld worden, maar wij moeten veranderen. Wij verlangen er naar dat God in ons woont en met ons wandelt in alles dat wij doen in dit leven.

Dit is niet alleen van toepassing op het anders gaan leven, het niet zondigen als de wereld om ons heen doet, omdat wij proberen de wetten van God te gehoorzamen, maar het omvat ook vele andere aspecten van het leven. Er zijn vele keuzes in het leven die een kwestie van zonde kunnen worden, en er zijn zonden die niet zo duidelijk zijn als het overtreden van één van de Tien Geboden, waarin duidelijk specifieke zonden vermeldt worden. Men kan zondigen door simpelweg geen eerbied voor God te hebben, en vaak komen zulke zaken niet zo duidelijk aan het licht als dit het geval is bij het in de praktijk brengen van de Geboden.

Het komt neer op iemands verlangen en intentie (motief) in de keuzes die men maakt. Het komt neer op hoe iemand verlangt om God te eren en Hem te verheerlijken in het leven.

‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? (om te doen wat jij wil, zonder daarbij acht te slaan op Gods woord en wil) Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.’ (1 Corinthen 6: 19 – 20)

Bouwen op een kader
Deze artikelenreeks is gericht op de noodzaak voor ieder lid van het Lichaam van Christus om een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid in het ‘bewerken en bewaren’ van dat wat God hem of haar gegeven is, te hebben. In dit ‘Jaar van Toewijding’ wordt ons meer inzicht gegeven over de grote verandering die ons leven, in ons denken, moet plaatsvinden. Nu is het moment aangebroken om met een grotere toewijding te reageren op God en Christus door actief te bouwen op het kader dat ons in deze reeks artikelen gegeven wordt.

Ons wordt nu de gelegenheid gegeven dichter tot God Almachtig en Zijn Zoon Jezus Christus te groeien. Als wij ons onderwerpen aan deze grotere toewijding zullen wij een verhoogde geestelijke transformatie in Gods schepping in ons ervaren. Voordat we verdergaan met dit laatste deel van deze artikelenreeks, moet er een paragraaf, die over dit transformatieproces gaat, herhaald worden.

‘Nu wordt ons een dieper inzicht gegeven over hoe dit proces beter begrepen, geperfectioneerd en geleefd kan worden, omdat wij nu duidelijker zien dat wij een grotere controle over ons leven moeten nemen, in plaats van toe te staan dat het leven ons controleert. De realiteit is dat wanneer iemands egoïsme blijft bestaan, op welk niveau dan ook, deze persoon helemaal geen controle heeft over zijn leven. Deze persoon zal niet vrij zijn van de gevangenschap, zolang dit egoïsme zijn of haar leven beheerst.’

Het moet nogmaals herhaald worden, het is al op verschillende manieren vermeld, dat wij datgene wat God in onze omgeving, onder onze persoonlijke controle heeft geplaatst, moeten ‘bewerken en bewaren.’ Onze focus moet op onszelf zijn, wij moeten onszelf ‘bewerken en bewaren’ in Gods wegen. Het meest voor de hand liggende is dat wij, als God ons roept, fysiek en geestelijk de 10 Geboden gehoorzamen en wij leven in geloof en gehoorzaamheid en daarbij een grotere eenheid te ontwikkelen met de waarheid die Hij ons openbaart. Dit is gedeeltelijk al eerder vermeld in deze serie, en we hebben ons er ook opgefocust en zijn er in gegroeid sinds wij geroepen zijn, maar er is nog meer waar wij ons op kunnen focussen.

Wat we nu gaan bespreken is geestelijk van aard. Het heeft te maken met de manier waarop wij denken en waarom wij bepaalde keuzes maken, beslissingen nemen in het leven. Hoewel dit alles niet 100% te duiden is als een kwestie van goed of slecht, wat bij het in de praktijk brengen van de 10 Geboden wel veel duidelijker gezien kan worden toch gaat het hierbij wel degelijk om iets geestelijks, want zo veel van Gods attributen en karaktereigenschappen zijn geestelijk en rechtstreeks afkomstig van de heilige geest. Wat er in de rest van dit artikel besproken wordt is slechts oppervlakkig maar het zal ons een basiskader geven dat toegepast kan worden in veel gebieden van het leven, zodat wij er op een meer verfijnde manier kunnen op voortbouwen.

Oordeel georiënteerd op God
We zullen een paar voorbeelden bespreken over hoe we onszelf beter kunnen ‘bewerken en bewaren’ om een grotere eenheid met God te krijgen. Er is een fundamentele factor die ons zal helpen bij alle besluitvorming. Dit heeft betrekking op hoe wij kunnen leren een rechtvaardig oordeel te onderscheiden van eigengerechtigheid. Dit laatste is gebaseerd op en gemotiveerd door egoïsme en de ‘eigen’ mening. Het rechtvaardig oordeel is gebaseerd op het nemen van beslissingen en oordelen naar Gods waarheid, oordeel, karakter, kwaliteiten. Dit moet de focus zijn in een dergelijke beslissing of oordeel. Deze geest streeft er naar om God te eren en verheerlijken door hoe men leeft. Het is het een of het ander: zichzelf op de 1ste plaats zetten of God op de 1ste plaats zetten.

De beste manier om het verschil beter te zien is om te beginnen zien hoe dit op de kleinere, eenvoudigere zaken in het leven toe te passen. Als men dit niet begrijpt of weet hoe men dit moet toepassen in het leven, dan zal men niet weten hoe men een correct besluit moet nemen in de moeilijkere en ingewikkelde zaken van het leven.

Het eerste voorbeeld dat we bekijken lijkt van weinig belang in het leven. Dit voorbeeld is al eerder aangehaald in een van de artikelen, dat over leiding ging, in de geschiedenis van het Filadelfia tijdperk. Dit is het voorbeeld over het gebruik van make-up. Voor diegenen die dit niet meegemaakt hebben in de Kerk, lijkt het een beetje onvoorstelbaar dat zo’n ogenschijnlijk klein iets zo’n groot probleem in de Kerk zou worden.

Deze kwestie van het wel of niet toestaan van het gebruiken van make-up resulteerde in het openbaar worden van attitudes en geest, dat niet iedereen eenheid en overeenstemming met God en Zijn Kerk was. Deze kleinigheid openbaarde grote geestelijke problemen, die in de Kerk naar boven moesten komen. Deze controverse escaleerde in zo’n verdeeldheid, dat resulteerde in veel ernstigere problemen die leidde tot de verwijdering van duizenden mensen uit de Kerk. Onderschat dus nooit de wat men de kleine dingen in het leven noemt, in het licht van jouw algehele geestelijke leven en welzijn. Dit voorbeeld openbaart hoe kleine dingen iemands ware geest en houding naar buiten brengt.

Door deze gebeurtenis, het dragen van make-up, heeft de Kerk een grotere waardering en begrip gegeven over het feit dat dergelijke beslissingen die genomen worden in de Kerk resulteren in onze verfijning, die leidt tot meer eenheid en overeenstemming met God. Het resulteert ook in het begrijpen van matigheid, balans en een deugdelijke manier van denken en oordelen. Dit kan alleen God ons volledig openbaren en geven. Dit voorbeeld van make-up zou de belangrijkheid moeten benadrukken van het streven naar ons leven in de hand te houden in alle zaken in het leven. Zelfs de kleinste zaken moeten wij onder controle hebben, anders zullen zij ons overheersen. Dergelijke controle hebben, ons leven in grotere eenheid met God leven vereist dat God constant in ons woont, want uit onszelf kunnen wij niet denken zoals wij zouden moeten denken.

Het is goed om op te merken dat er veel beslissingen zijn, die wij in ons leven moeten maken, waarvoor er geen geschreven wet bestaat die ons specifiek vertelt wat wij moeten doen. Dit is ook van toepassing op de beslissing om geen make-up te dragen. Wij moeten leren hoe wij juist kunnen oordelen en juiste, deugdelijke en geestelijk gezonde beslissingen kunnen nemen. Hiervoor moeten wij leren om de motivatie achter zulke beslissingen te beoordelen.

Over de ‘kwestie’ make-up is er geen geschreven wet, waarin beschreven zou worden hoe make-up gebruikt moet worden. Daarom zijn er een aantal dingen die we uit dit voorbeeld kunnen leren. Een van de voor de hand liggende dingen voor de Kerk is of iemand wel of niet eenheid met Gods Kerk, Gods leiding heeft, die beslissingen neemt in dit soort, maar ook in administratieve zaken.

Het verscherpen van je oordeel
In deze zaak van make-up zijn er principes die we kunnen leren, die ook van toepassing zijn op andere gebieden van het leven. Het is niet nodig dit onderwerp uitgebreid te bestuderen, wij moeten de belangrijke zaken die wij moeten aanpakken bekijken. En door deze zaken toe te passen, kan iemand die ernaar streeft om God eren zijn oordeel en het daaruit voortvloeiende beslissingsproces verbeteren betreffende het op de eerste plaats zetten van God in alle aspecten van zijn of haar leven.

Het is goed om jezelf de vraag te stellen: ‘waarom was er eigenlijk deze kwestie rond make-up?’ Omdat er door de eeuwen heen make-up geassocieerd werd met een verkeerd gebruik, om te verleiden, voor seksuele aantrekkingskracht. Echter omdat het zo gebruikt wordt betekent dat niet dat het wel op een acceptabele en correcte manier gebruikt kan worden. Dit was echter moeilijk te onderscheiden voor de meeste mensen tijdens het Filadelfia tijdperk.

Dit brengt ons tot een ander voorbeeld, waarover mensen tegengestelde standpunten hadden en dit voorbeeld gaat over het gebruik van alcoholische dranken. Sommige religieuze groeperingen verbieden alcohol helemaal, zij beweren dat God dit verbiedt. Zelfs dit land (de Verenigde Staten van Amerika) ging door een periode die we de ‘Drooglegging’ noemen. Het was verboden om ook alcoholische dranken van welke aard dan ook, te maken. In plaats van in te gaan over de ophef over deze kwestie die altijd bestaan heeft, is het beter om te kijken naar hoe alcoholgebruik God kan onteren en hoe een correct gebruik God kan eren. Het feit dat men God op geen enkele manier God wil onteren is God eren.

Er staan genoeg voorbeelden in de Bijbel waarin beschreven wordt dat alcoholische dranken niet door God verboden zijn. Dit heeft de Kerk geleid tot een beter begrip van het principe van matiging van gebruik van alcohol. Geen matigheid, onverantwoord gebruik van alcohol en dronkenschap is God onteren, omdat God niet overwogen wordt bij dergelijke daden.

De keuze om een glas wijn, een cocktail of een biertje te nuttigen is gewoon een kwestie van vrije keuze. Het is hetzelfde als kiezen voor een bepaalde maaltijd (met dien verstande dat er geen onrein voedsel gegeten wordt) is ook een kwestie van vrije keuze. Het ‘proces’ van het nemen van een beslissing (of deze nu goed of fout is) bepaalt de intentie en het motief is om God te eren, of God op de voorgrond is in deze manier van denken en het maken van keuzes. Alcoholmisbruik onteert God. Echter, alcohol kan op een evenwichtige, verantwoorde wijze gebruikt worden. Alcoholmisbruik heeft ongelofelijk veel verdriet en lijden veroorzaakt. Alcoholmisbruik leidt vaak tot verslaving en een totaal gebrek aan controle inzake het verbruik van alcohol. Alcoholmisbruik en drugsgebruik is de oorzaak van bijna de helft van alle verkeersdoden in de Verenigde Staten, waardoor er elk jaar er tienduizenden verkeersdoden vallen.

Een alcoholisch drankje bij de maaltijd zal bij de meeste mensen geen dronkenschap veroorzaken. Indien er een drankje of twee gebruikt wordt gedurende een periode van een, twee uur, zal het effect van alcohol volledig verdwijnen. Alcohol nuttigen is een kwestie van vrije keuze. Maar je mag niet bij een snelle hap een aantal drankjes achterover gooien en dan achter het stuur van een gemotoriseerd voertuig kruipen. Er zijn mensen die bij het eten van een maaltijd een aantal alcoholisch drankjes kan nuttigen, maar ze zijn niet meer zo scherp als ze zouden moeten zijn in het besturen van een voertuig. Men moet tijd nemen om de alcohol uit het lichaam te laten gaan voordat men zich de verantwoordelijkheid toe-eigent door achter het stuur plaats te nemen. Indien men deze vrijheid misbruikt kan dit een zeer verkeerde invloed en gevolgen voor het leven van zichzelf en dat van anderen hebben.

Alcohol kent een geschiedenis van misbruik, maar als men de verantwoordelijkheid neemt is het perfect in orde om van dergelijke dranken te genieten. Het betekent niet dat alcohol verboden zou moeten worden omdat zo veel mensen alcohol misbruiken. Het misbruik van alcohol is het trieste antwoord op de maatschappij van vandaag. Dit brengt ons terug bij het onderwerp van make-up. Omdat veel mensen make-up misbruikt hebben in het verleden, als middel voor seksuele aantrekking, betekent dat niet dat make-up verboden zou moeten worden.

Make-up kan gebruikt worden om de natuurlijke kenmerken ‘in de verf te zetten,’ maar het kan ook gebruikt worden om de seksuele aantrekkingskracht te benadrukken. Om dit correct aan te pakken moet men in geest en waarheid naar God gaan, om Zijn hulp hierin om het verschil hierin te kunnen zien. Een nuchtere aanpak om dit af te meten, is om te streven naar een houding die het midden houdt tussen een licht gebruik en een gematigd gebruik. Wanneer je dit doet, dan gedraag je, je op een verantwoordelijke wijze ten aanzien van God. Je moet jezelf in acht nemen, dat je niet over de schreef van een matig gebruik heen gaat in de richting van een zwaarder gebruik, precies zoals dit ook geldt bij alcohol consumptie.

Het gebruik van make-up onteert God niet tenzij iemand dit niet gematigd gebruikt. In plaats van elkaar te oordelen, moet men zelf naar God gaan en de balans hierin zoeken. Zoals de Kerk onderwijst dat het ok is om met mate make-up te dragen is het ook ok om geen make-up te dragen. De één is niet rechtvaardiger of beter dan de ander.

Het is ook verstandig, als men naar matigheid en geestelijk gezond verstand streeft en dat wat God eert of onteert, men extra aandacht besteedt aan alle gerelateerde uitspraken van de Kerk over zo’n specifiek onderwerp. Als de Kerk richting aangeeft, in welke zaak dan ook, moet men het belang hiervan erkennen, vooral als men begrijpt hoe God in en door de leiding van Zijn Kerk werkt.

Het is noodzakelijk dat we met deel 5 deze artikelenreeks beëindigen. Dit om het materiaal geestelijk (kennis en inzicht, in redeneren) te verteren en op te nemen. Eerst dacht ik dat deze reeks veel korter zou zijn, maar God heeft meer gegeven. Dit alles is bedoeld om Gods Kerk beter toe te rusten om dit Jaar van Toewijding groter te maken, en meer vruchten voort te kunnen brengen indien men ervoor kiest om wat hier en nu gegeven wordt meer in zijn leven toe te toepassen.