Ronald Weinland

Een Toenemende Toewijding – deel 6

In het leven van diegenen die God geroepen heeft, zijn er, in dit Jaar van Toewijding, een aantal zaken die wij kunnen verbeteren. Wij zijn een voorbeeld voor anderen, wij zijn vertegenwoordigers van Christus en wij moeten ons er altijd heel goed bewust van zijn wat wij uitstralen naar diegenen om ons heen en naar elkaar in Gods Kerk.

In dit bijzondere jaar biedt God ons kennis, de gelegenheid, hulp en kracht om grotere veranderingen in ons geestelijk leven te maken. Wij zijn de Tempel van God en Hij wil nog meer in ons wonen in deze tijd van voorbereiding en het werk dat Zijn Koninkrijk en de heerschappij van Zijn Zoon Jezus Christus, inluidt.

Hoewel dit reeds aangehaald werd in het vorige artikel, zullen we nog eens herhalen wat Paulus de Kerk instrueerde inzake onze verantwoordelijkheid om God in ons leven te verheerlijken en te eren. Deze verzen moeten nog dieper in ons geheugen gegrift worden.

‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.’ (1 Corinthen 6: 19 – 20)

Dit zijn geweldige verzen en een ieder zou er naar moeten streven om nog beter te zien hoe belangrijk het is wat er hier gezegd wordt. Op dit moment is het zo belangrijk dat wij deze verzen begrijpen dat het aangewezen is deze verzen in gebed, voor God, naar voren te brengen. Daarbij moeten wij ons oprecht en ernstig concentreren op deze woorden en wat zij betekenen in ons leven.

Wij mogen niet alleen ‘de tempel niet verontreinigen,’ maar wij moeten onszelf ook dusdanig ‘bewerken en bewaren’ dat door ons voorbeeld God grote eer geeft. Dit heeft ook heel veel te maken met hoe wij voorkomen. Wij eren verheerlijken God als wij matigheid hebben, als wij degelijk zijn en balans in het leven hebben. Wij kunnen God te schande maken als ons voorbeeld tegengesteld of in strijd is met Zijn voorbeeld.

In het laatste artikel werd het oordelen inzake gematigdheid qua make-up en alcoholgebruik besproken. Dat oordeel moeten we ook toepassen op andere zaken in het leven. Het is echter ook nodig om te vermelden dat wij er naar moeten streven om op een deugdelijke manier te denken en een juist evenwicht te zoeken in ons oordeel. Het uitoefenen van het correct redeneren zit niet in de mens, maar moet van God komen. Net zoals een juist oordeel te hebben inzake gematigdheid.

Zaken waar wij aan kunnen werken, in onze zoektocht naar gematigdheid, degelijkheid en balans, omvatten zaken als arbeidsethiek en productiviteit, kleding (stijl, netheid en verzorgdheid) voeding, gewicht, verzorging en alle andere zaken die te maken hebben met het ‘bewerken en bewaren’ van onszelf.

Een goede gezondheid
Het moet duidelijk zijn, uit de hele Bijbel, dat God er naar verlangt dat Zijn schepping gezond is. Vanaf het begin gaf God Israël wetten die betrekking hadden op het behoud van een goede lichamelijke gezondheid en hygiëne. God openbaarde ook aan Israël dat er een vloek van ziekte zou volgen als men ongehoorzaam en nalatig was aan de manier van leven die Hij hen geopenbaard had.

Het moet gezegd worden dat iemands houding ten opzichte van het behoud van een goede lichamelijke gezondheid veel openbaart over hoe men er aan werkt om een goede geestelijke gezondheid te hebben. Als iemand laks is inzake voeding en de noodzaak voor beweging, is er een grotere kans dat deze persoon laks (niet waakzaam) is in zijn of haar geestelijke gezondheid. Je kan evenzeer stellen dat als iemand zijn uiterlijk hoofdzakelijk laat motiveren door ijdelheid, zo iemand waarschijnlijk ook meer geneigd zal zijn om zijn of haar gedrag door ijdelheid te laten motiveren, in datgene wat zij zelf zien als zijnde ‘geestelijk’ en hoe zij door anderen willen ‘gezien’ worden. Wanneer iemand door ijdelheid gemotiveerd is  zijn of haar zelfdiscipline en eigen waarden, dan is de kans ook groter dat zo iemand heel ijdel is betreffende zijn of haar eigen kunnen of zelfdiscipline in Bijbelstudie, gebed, vasten, preken luisteren, etc.…in plaats van sober, nederig en dankbaar ten aanzien van God te zijn, voor de geestelijke gezondheid en kracht die zij zo gezegend zijn in hun leven te mogen ontvangen, die uitsluitend van God afkomstig zijn, en niet uit zichzelf.

In deze moderne tijd, waarin er een explosie in wetenschap en technologie, heeft plaatsgevonden, zien we dat de mens, als gevolg van zijn hebzucht, meer vervloekt is dan in enig ander tijdperk. Hoewel er veel goed voortgekomen is door de enorme vooruitgang van wetenschap en technologie, misbruikt de mens zulke kennis voor immoreel en egoïstische doeleinden.

We zien dit misbruik van kennis bijvoorbeeld in de landbouw. Het kweken van dieren en gewassen, evenals de verdeling voor consumptie, is doordrenkt van hebzucht en roekeloze toepassing van wetenschap en technologie. Als gevolg van dit alles is het voedsel dat wij tot ons nemen niet meer van die kwaliteit die God voor ogen had. De voedingsmiddelen die je in de supermarkt vindt zitten vol chemische stoffen en de mens heeft geen idee welke effecten dit heeft op het menselijk lichaam en geest.

De realiteit is dat wij onszelf en onze gezinnen niet kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van deze chemische stoffen en de vermindering van voedzame stoffen in ons voedsel. Dit zou jaren van grote rijkdom, jaren van werken, land, apparatuur, arbeiders en nog zoveel meer vergen om dit te bereiken. In deze tijd is het gewoon onmogelijk om niet verontreinigd voedsel, voedsel vrij van chemicaliën te kopen. Wij zijn gevangen in een corrupte wereld.

Toch moeten wij er naar streven om gezond te zijn. En als het komt om wat wij weten moeten wij er aan werken om onze voeding, dat wat wij weten, te verbeteren. Er moet gezegd worden dat een juiste balans en een gezond verstand in dergelijke zaken toepast moet worden in zulke zaken en dat onze motivatie moet zijn dat wij God willen behagen.

Er zijn mensen die slank blijven, omdat ze ijdel zijn, zij willen er op een bepaalde manier uitzien en zien zichzelf ook op een bepaalde manier. Dat kan soms zo evenwichtig zijn dat men uitgehongerd is. Dit kan zelfs leiden tot boulimie of anorexia. Er zijn mensen die zich bij het diëten volledig laten leiden door hoogmoed en hun trots zijn op hun eigen vermogen en zelfdiscipline die het resultaat zijn van hun ‘zelf verworven kennis en inzicht’ over wat een ‘écht dieet’ is. Maar een waarachtige en gebalanceerde motivatie kan enkel en alleen bereikt worden door middel van je persoonlijke relatie met God, en vanuit een oprecht verlangen om Hem nederig te eren in je leven

Er moet balans en gezond verstand zijn, want als mensen beter geïnformeerd of bezorgd worden over zulke zaken, zijn zij geneigd niet gebalanceerd te zijn in hun aanpak. De menselijke natuur reageert vaak op een extreme manier in plaats van op een gebalanceerde manier. Extreem is voor sommige mensen het volledig negeren van dit soort kennis, omdat dat voor hen makkelijker is. Zij willen gewoon die verantwoordelijkheid en het schuldgevoel voor wat zij eten, opnemen.

Er is een groep mensen dat tot het uiterste gaat in het negeren van kennis en er zijn anderen die totaal de andere kant op gaan en bijna fanatiekst worden. Zulke mensen hebben vaak de neiging om tot het uiterste te gaan en alleen ‘natuurlijke’ of ‘biologische’ levensmiddelen kopen. Dit gaat vaak zo ver dat mensen trots zijn in wat zij doen. Zij hebben het gevoel dat zij hun begrip en persoonlijke gevoelens hierin moeten promoten en openlijk verkondigen aan diegenen die het horen wil. Niet alleen dat, ook zijn zulke mensen geneigd neer te kijken op anderen en openlijk hun minachting, verschil van mening en/of oordeel over hen, te laten blijken. Zij doen dit door veroordeling of neerbuigende woorden en/of daden. Iemand die zich dusdanig hoogmoedig opstelt ten aanzien van anderen en hen hard veroordeelt, richt veel meer kwaad aan door God dusdanig te onteren, dan dat zij ooit God zouden kunnen vereren door de inspanningen die zij zich getroosten om gezonder voedsel te eten (als dit al hun ware motivatie zou zijn).

Er moet echter balans en gezond verstand gebruikt worden in zulke zaken. Veel hiervan komt neer op het begrijpen van onze relatie met God en wat het betekent om te streven naar verantwoordelijkheid inzake dat soort dingen. Ja, men moet er naar streven zo gezond mogelijk te eten en dat moet iedereen voor zichzelf beoordelen. Dit is een persoonlijke zaak. Iedereen bevindt zich in andere omstandigheden. Men moet hierbij het persoonlijk budget, persoonlijke gezondheid of die van anderen, overwegen en moet doen wat binnen hun macht ligt.

Als iemand grote kennis over de ware kwaliteit van het voedsel heeft en geloof dat het een gezondere keuze is en zij zich dit kunnen veroorloven, dan is het hun keuze om dit soort producten te kopen, en het is goed als zij dat kunnen doen. Maar als er iemand is die dezelfde kennis heeft, maar dit soort voedsel te duur vindt of vind dat het geen extra voordelen heeft in vergelijking met minder biologische producten, dan is dat hun eigen keuze. Anderen kunnen dan weer de kwaliteit van het voedsel dat zij tot zich nemen verbeteren door een moestuin aan te planten. Voor anderen is dit onmogelijk of vinden dit niet nodig. Er zijn mensen die biologisch voedsel kunnen kopen en er zijn mensen die dit misschien niet kunnen kopen. Dit zijn persoonlijke keuzes en wij moeten anderen niet oordelen of veroordelen voor hun persoonlijke keuze in zulk soort zaken.

Er is een belangrijke factor in dit alles dat iedereen moet begrijpen en dat is geloof en vertrouwen op God voor bescherming. Dit moet altijd in het achterhoofd gehouden worden in het streven naar een goede rentmeester te zijn in dit soort dingen. Wij kunnen en moeten altijd naar God kijken voor bescherming tegen zaken die potentieel schadelijk voor ons kunnen zijn, wanneer we ernaar streven om datgene wat wijzelf eten en het voedsel dat we onze eigen familie voorzetten goed te bestieren.

Wij moeten inderdaad proberen balans te hebben in onze inspanningen om God te eren. Het is veel beter om en gebalanceerd voedingspatroon te hebben dan om het meest gezonde voedsel proberen te vinden. Maar als men de kwaliteit van het voedsel inderdaad kan verbeteren, dan zal dat de kwaliteit van een gebalanceerd voedingspatroon verbeteren.

Deze kwestie van evenwichtige voeding brengt ons bij een nauw verwant onderwerp, en dat is overwicht. In de afgelopen decennia is het aantal mensen met overwicht explosief toegenomen Er zijn twee factoren die belangrijk zijn bij het streven naar een goede fysieke gezondheid, die wanneer we ze naast ons neerleggen vaak leiden tot overgewicht. Die twee factoren zijn ‘beweging’ en een combinatie van ‘gezonder voedsel eten’ en je ‘porties beperken’

Het is waar dat sommige genetische zaken geërfd hebben, die vervolgens doorgegeven zijn van generatie op generatie en die geleid hebben tot een slecht functionerende stofwisseling. Als dat het geval is, dan moet men daar geen genoegen mee nemen, maar moet men vechten om enige verbetering in deze toestand teweeg te brengen.

Heel vaak is overgewicht gewoon een kwestie van gebrek aan inspanning, aan grotere zelfdiscipline in het leven. De strijd tegen overgewicht aangaan is vaak nuttig in de ontwikkeling van karakter, het ontwikkelen van zelfdiscipline dat ook in andere zaken in het leven gebruikt kan worden en het kan helpen bij het ontwikkelen of versterken van kwaliteiten, zoals het niet opgeven van de strijd, geduld, doorzettingsvermogen, mededogen, arbeidsethiek, vastberadenheid, etcetera, etcetera.

Er zijn ook mensen die nooit problemen met hun gewicht hebben gehad of mensen die er veel minder problemen mee hebben dan andere. Zij moeten ook zulke kwaliteiten ontwikkelen of versterken, zij moeten ze leren en ontwikkelen door andere beproevingen. Zij hebben een andere stofwisseling en genetische aanleg, waardoor zij nooit tegen overwicht zullen moeten vechten.

De meeste mensen met overgewicht kunnen hun algemene gezondheid enorm verbeteren door het verliezen van gewicht, door het verbeteren van hun voedingspatroon en regelmatig oefeningen te doen. Voor velen is de strijd tegen overgewicht een levenslange strijd, net zoals vele andere dingen waar wij tegen strijden. Wij moeten goed begrijpen dat overgewicht de oorzaak is voor van veel ernstige gezondheidsproblemen in het leven. Overgewicht (dik zijn) is iets wat duidelijk rechtstreeks verband houdt met wat er bedoeld wordt wanneer we praten over het eren van God in ons fysieke lichaam.

Je wordt niet te zwaar in een week of een maand en ook verdwijnt overgewicht niet in een week of een maand. Men moet zich richten op het veranderen van slechte gewoontes, zoals teveel eten, veel snoepen, onevenwichtig en te vet eten, gebrek aan lichaamsbeweging, etcetera, etcetera.

In de gevangenis, waar ik nu zit, heb ik een breed scala aan voorbeelden gezien van hoe mensen gewichtsproblemen aanpakken. Deze omgeving is uniek omdat de kwaliteit van het voedsel zeer slecht is in vergelijking wat de gemiddelde persoon in de locale supermarkt kan kopen. Er zijn mensen die bij elke maaltijd aanschuiven in de rij in de cafetaria, maar er zijn er zelfs die twee of drie keer aanschuiven. Deze zelfde mensen kopen ook snoep, frisdrank en junkfood, dat ze vaak tussen de maaltijden door eten.

Ik heb mensen gezien die dikker en dikker werden. Ik heb ze zien binnenkomen met een normaal gewicht, en ze dikker zien worden. Echter, ik heb ook andere mensen gezien, die gewicht verliezen. Zij zijn degenen die, sinds ze hier gekomen zijn, zich bewust zijn van hun voeding. Zij zijn selectief in wat zij wel en niet eten. Zulke mensen verliezen gewicht door minder te eten en door selectiever te zijn in wat zij eten.

Zoals het normaal is dat velen hier dikker worden, is het ook normaal dat veel mensen hier ook gewicht verliezen. Gewichtsverlies van bijna 20 kilo komt hier vrij regelmatig voor. Toch zijn er mensen die er aan werken om nog meer gewicht te verliezen. Naast hun voedingspatroon in de gaten te houden, doen deze mensen aan lichaamsbeweging. Ik heb iemand leren kennen die meer dan 20 kilo in 13 maanden verloren heeft. Naast zijn voedingspatroon aan te passen loopt hij elke dag 5 kilometer.

Er zijn allerlei diëten die men kan volgen om gewicht te proberen te verliezen, als men hier voor kiest. Sommige mensen denken misschien dat bepaalde diëten gevaarlijk zijn, maar men moet altijd in het achterhoofd houden dat overgewicht ook zeer gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Dit zijn allemaal persoonlijke keuzes en anderen zouden niet mogen oordelen over wat anderen doen. Wij zouden er naar moeten streven om meer evenwichtige maaltijden tot ons te nemen en kleinere porties te eten. Daarbij moeten wij er naar streven om, indien van toepassing, junkfood uit ons voedingspatroon te weren en proberen de beste kwaliteit voedsel, wat wij ons kunnen veroorloven, te kopen.

Roken
Er zijn ook andere zaken die te maken hebben met een goede gezondheid, die wij moeten aanpakken. Er is een belangrijke les die ons kan helpen in groeien in begrip. Dit heeft te maken met het stoppen van de slechte gewoonte van roken. Het is voor velen, die door God geroepen zijn, een probleem. En het is nog altijd een strijd voor een klein aantal mensen in Gods Kerk. Dit probleem moet opgeruimd worden in Gods tempel.

Roken is niet alleen zeer ongezonde gewoonte, maar het is ook zeer onaangenaam en vervelend voor mensen die niet roken. Het is inderdaad een smerige gewoonte, doordrenkt van egoïsme, gebrek aan liefde, zorg of respect voor anderen en het is een roekeloze veronachtzaming van een reine tempel te zijn waar God in kan wonen. Sommige lijken de zeer gevaarlijke gevolgen voor hun eigen gezondheid (zoals kanker, longziekten, bloedsomloop verwante aandoeningen, die een invloed op het hart en andere organen hebben) te ‘ontsnappen’, terwijl anderen er niet aan ontsnappen en afschuwelijk lijden op een bepaald moment in hun leven.

Je kan nog veel meer lessen leren uit deze vuile gewoonte, maar de ene les die we hier en nu aan bod zullen laten komen is van groot belang om te leren begrijpen hoe verkeerde patronen in ons denken strijdig zijn met datgene wat anderzijds waarlijk op geestelijk vlak in harmonie met God zou zijn.

Iemand die rookt zal de onaangename geur van sigarettenrook niet meer ruiken of helemaal niet ruiken. Iemand die niet gewend is aan sigarettenrook, wiens reuk en smaak gewend is aan een schonere omgeving, is zo gevoelig voor de geur, dat hij of zij de reukgeur op kleding, in een auto of in het huis van een roker, kan ruiken. Maar de roker is zich hier niet van bewust.

Dit voorbeeld kan je ook toepassen op andere aspecten van het leven, waarbij duidelijk naar voren komt hoe verschillend mensen over bepaalde zaken in het leven ‘denken’. Wij moeten er naar streven onze omgeving (dat wat binnen onze controle ligt) ‘te bewerken en te bewaren,’ zodat het in harmonie is met God en Zijn wegen. Als iemand de smerige gewoonte van roken heeft, is zo’n persoon volledig afgestompt of niet in staat om correct te denken waarom roken zo fout, ongezond en niet correct voor God is. In plaats daarvan zal men geneigd zijn roken te rechtvaardigen, te minimaliseren, door de vingers te zien en/of de waarheid over roken te negeren. Man kan niet zien wat anderen, die in een gezonde omgeving leven, zien.

Dezelfde ‘realiteit’ geldt voor bijna alle aspecten van het leven die bepalend zijn voor het vermogen om zaken duidelijker te kunnen zien op geestelijk vlak. De beste manier om dit te leren begrijpen en te gaan inzien, is door eerst dit voorbeeld van roken te beschouwen en dit daarna op andere kleinere aspecten van het leven te gaan toepassen.

Net zoals het voorbeeld van make-up, kunnen diegenen die meer ervaring hebben in een goede balans in het gebruik van make-up, duidelijk zien wanneer make-up misbruikt of teveel gebruikt wordt. Zij die dit niet begrijpen kunnen gewoonweg niet ‘zien’, net zoals iemand die zelf rookt niet kan ‘zien’ wat anderen die daarvan gereinigd (bevrijd) zijn doen Men kan de lelijkheid, onreinheid en aanstotelijkheid van roken niet zien, tot men er een tijd vanaf is. Dan kan men het pas gaan zien.

Dit zijn twee kleine voorbeelden van fundamentele fysieke zaken die een realiteit openbaren die geldt voor alle aspecten van het leven. Pas als wij gereinigd zijn van een verkeerde omgeving of gebruiken in het leven kan men gaan leven naar wat juist is en kan men de lelijkheid zien van de zaken die niet in eenheid en harmonie met God zijn. Voor diegenen die de zaken die correct en in harmonie met God zijn, meegemaakt hebben, beproefd, ervaren en bewezen hebben (door er naar te leven en het te doen), zij kunnen zien wat anderen niet kunnen zien, totdat zij ook op een correcte manier, in harmonie met God, beginnen te leven.

Wij weten dat sommige mensen zoiets als de haarlengte van een man of vrouw onbelangrijk vinden, maar God openbaart dat het belangrijk is om Hem en Zijn Zoon Jezus Christus op de correcte manier te eren. Zaken zoals haarlengte, hygiëne, jurk- of roklengte, fysiek voorkomen, Sabbatkleding en andere fysieke zaken hebben veel te maken met hoe wij denken. Dit maakt duidelijk of onze manier van denken doordrenkt van egoïsme, trots en/of ijdelheid is, of we echt de verantwoordelijkheid willen opnemen om ons leven ‘te bewerken en te bewaren’, op een manier die God eert.

Werkethiek
Waar we ook naar moeten kijken, in deze bijzondere tijd, dit Jaar van toenemende toewijding aan onze relatie met God, is de waarde die wij hechten aan een juiste, gebalanceerde en gezonde arbeidsethiek. Dit is niet alleen van vitaal belang voor het eigen welzijn, financiële stabiliteit, gemoedsrust, karaktersterkte, voor het ondersteunen van het gezin, maar het is ook zeer belangrijk in het steunen van Gods werk.

Er zijn mensen die geschorst of zelfs disfellowshipped zijn uit Gods Kerk omdat zij niet gewerkt hebben zoals zij gewerkt zouden moeten hebben. Paulus heeft Gods wil aangaande werk geopenbaard, toen hij zei dat iemand die niet voor zijn eigen familie of gezin kan zorgen, erger is dan een niet-gelovige. Er is geen plaats in Gods Kerk (het Lichaam van Christus) voor een niet-gelovige. Deze instructies voor het gezin zijn van toepassing op een moeder, een vader of beiden, man en vrouw, zij moeten werken (als dat nodig is) om goed te kunnen zorgen voor het gezin. Dit gezin kan uit één persoon bestaan, en men heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf te zorgen. Zorgen voor een gezin betekent zowel zorgen voor één persoon of voor meerdere personen.

Er zijn een aantal oorzaken waarom er onder jongeren in de afgelopen decennia een dramatische stijging van een verslechterde arbeidsethiek is. Als gevolg hiervan heeft de huidige jongere beroepsbevolking een zeer slechte werkethiek en mist zij de vaardigheid (het vermogen) om het leven financieel te plannen.

Veel werkgevers tegenwoordig hebben te maken met werknemers die regelmatig te laat opdagen, die gebrek aan motivatie hebben en die vaak zo trots zijn; zij denken beter te weten hoe zij hun werk moeten doen dan hun verteld wordt het te doen. Zij slagen er niet in om te begrijpen hoe belangrijk eenheid, steun, samenwerking, orde, samenhang, etcetera, etcetera, is, dat binnen een bedrijf gehandhaafd moet worden. Veel arbeiders vandaag tonen geen enkel initiatief, en niet alleen dat, zij moeten constant nauwlettend in de gaten gehouden worden, om er zeker van te zijn dat zij de hun opgedragen taken uitvoeren. Sommigen hebben het idee dat een werkweek uit 30 uur werken bestaat, en streven er niet naar om 40 uur per week te werken, laat staan dat zij overwegen om overuren te draaien en daar extra loon voor ontvangen. Als men een parttime baan van 20 uur per week vindt, is er geen motivatie om op zoek te gaan naar een andere parttime baan van 20 uur, zodat men daardoor beter voor het gezin zou kunnen zorgen. Veel mensen werken net genoeg om net te kunnen leven en zelfs dan gebruiken ze hun creditcard en leven ze op krediet.

Veel jonge mensen hebben het idee dat eens zij het ouderlijk huis verlaten hebben en op eigen benen staan, zij de gemakken die zij thuis hadden, ook moeten hebben. Dat soort mensen hebben geen idee dat je klein moet beginnen en hard moet werken om bezittingen te vergaren en financiële stabiliteit in het leven te hebben.

Om eerlijk te zijn, luiheid, gebrek aan of weinig motivatie, slechte planningvaardigheden, gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid op het werk en dat soort kenmerken zijn het tegenovergestelde van Gods wegen. In de Bijbel wordt veel gesproken over zegeningen, wijsheid en vrede dat voortkomt uit productief zijn en de waarde en zegeningen leren van een goede arbeidsethiek.

Maar zelfs over dit onderwerp ‘werk’ moet er evenwicht zijn en het gezond verstand gebruikt worden, zodat men niet naar de andere kant overslaat en te veel werkt. Wij moeten genieten van de ‘vruchten van onze arbeid’ en wij moeten leren dat het belangrijk is om tijd met familie (zowel fysieke als geestelijke familie) door te brengen.

Conclusie
Er kan nog zoveel meer geschreven worden over zoveel andere zaken in ons leven en zelfs over wat er al besproken is, maar wij hebben nu al veel meer gekregen dan we daadwerkelijk volledig kunnen verteren en ons op kunnen focussen. Wij moeten ons focussen op dat wat wij kunnen aanpakken, aan te pakken. Wij moeten die zaken aanpakken die de meeste aandacht nodig hebben en ons focussen op verandering en transformatie.

In deze artikelenreeks Een toenemende toewijding hebben we veel elementen, werktuigen en lessen gekregen, die wij kunnen gebruiken om ons leven geestelijk te versterken. Wij krijgen een enorme kans om ons leven meer aan God te wijden, vooral in de resterende 8 maanden van dit ontzagwekkende Jaar van Toewijding.

God, onze Vader, en Jezus Christus, zijn meer dan ooit met ons, om ons iets te geven dat op wij op dit moment kunnen bevatten of zien. Wij zijn het middelpunt van Gods werk en voortgaande schepping in deze eindtijd. Wij zijn het fundament van alles dat in het spoedig komende Millennium zal voortgaan. Wij zijn Gods tempel!