Ronald Weinland

Een Apostel en Profeet

Hieronder vindt u de nieuwe introductie, die voor de twee boeken die op de website staan, geschreven is.

EEN APOSTEL EN PROFEET
Ronald Weinland, wiens boeken in 7 talen vertaald zijn en naar meer dan 170 landen verstuurd werden, is op de eerste plaats een apostel van de Enige Almachtige Eeuwige God. Hij werd voorafgegaan door Herbert W. Armstrong, die destijds de Wereldwijde Kerk van God leidde. Ronald Weinland is een van de apostelen in een lange lijn van apostelen, die begon met de 12 apostelen die hun werk in 31 na Christus begonnen, lang voordat er anderen opdoken die zichzelf ten onrechte Christenen noemden.

Ronald Weinland is de laatste apostel in dit laatste tijdperk van menselijk zelfbestuur. Dit menselijk zelfbestuur zal eindigen bij de tweede komst van Jezus Christus, die terugkeert om een eind te maken aan WO III. Hij zal vrede brengen naar deze aarde. In de voorbije 6.000 jaar is het voor de mens onmogelijk geweest om vrede te bereiken. Jezus Christus kwam de 1ste keer, bijna 2000 jaar geleden, als Gods Pascha Lam waardoor de zonden van de mens vergeven kunnen worden. Deze keer komt Hij als een Leeuw, met grote bovennatuurlijke krachten, om tegen diegenen die de aarde vernietigen te strijden, en om hen te kastijden. Jezus Christus zal vervolgens één wereldregering oprichten, die in vrede, onder Hem zal regeren in de hierop volgende 1.000 jaar.

De geschiedschrijvers zijn het niet allemaal met elkaar eens, maar aangenomen wordt dat bijna alle oorspronkelijke apostelen, waaronder Paulus die de apostel voor de heidenen was, werden gevangen genomen en uiteindelijk gedood. De laatste apostel, die Bijbelboeken geschreven heeft, was Johannes. Hij was ook een profeet en terwijl hij door de regering van zijn tijd op het eiland Patmos gevangen gezet was, werd hem het boek Openbaring geopenbaard, wat hij toen neerschreef. Ronald Weinland is de enige andere apostel die tegelijkertijd ook een profeet van God en Jezus Christus is. Hij is een ‘collega’ van Johannes. Johannes kreeg kennis om het boek Openbaring, voor de eindtijd, neer te schrijven en Ronald Weinland kreeg de ‘betekenis’ ervan, en de verantwoordelijkheid om dit in zijn twee boeken en andere publicaties en in een groot aantal (opgenomen) preken bekend te maken.

Sinds de tijd van Johannes, bijna 1.900 jaar geleden, is Gods Kerk niet gewend geweest om een profeet te hebben, maar in 1997 stelde God Ronald Weinland aan als profeet. Het eerste boek. ‘De Geprofeteerde Eindtijd” (gepubliceerd medio 2004) is het resultaat van wat God hem gaf over het begin van de vervulling van profetische eindtijdgebeurtenissen die Christus geopenbaard had in Zijn eigen Kerk. Deze gebeurtenissen begonnen in December 1994 met de opening van het Eerste Zegel. Aangezien de meeste mensen in de wereld Gods ware Kerk niet kennen zijn zij zich grotendeels niet bewust dat deze gebeurtenissen geleid hebben tot de opening van de eerste zes Zegels van Openbaring. Er is ook geopenbaard dat 11 September 2001 (9/11) een vervulling van het Zesde Zegel was, en dat dit ook profetisch was voor wat nog moest volgen, zij het dan op veel grotere schaal.

In Ronald Weinland’s laatste boek, ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ wordt een nauwkeuriger beschrijving gegeven van de timing van de overblijvende grote eindtijdgebeurtenissen, en wordt nog veel meer informatie gegeven bovenop alles wat reeds in het eerste boek gegeven werd. Dit boek openbaart de opening van het Zevende Zegel (het laatste Zegel dat geopend zou worden) wat in 2008 gebeurde, en het openbaart ook de betekenis van de Zeven Trompetten en de Zeven Donders van Openbaring die Johannes niet mocht optekenen. Het hier echter duidelijk gesteld te worden dat de initiële timing die in dit boek vermeldt staat, exact 7 jaar vooruit geschoven is.

Deze laatste eindtijdgebeurtenissen, die de mensheid in WO III zullen storten, begonnen met de opening van het Zevende Zegel van Openbaring in 2008. Deze gebeurtenissen begonnen met de 1ste Fase, een grote economische ineenstorting, die slechts tijdelijk vertraagd is door het systeem van ‘quantitative easing’. Dit zal daadwerkelijk leiden tot een nog gruwelijkere wereldwijde economische ineenstorting. Deze laatste profetieën openbaren de ineenstorting van de Amerikaanse Dollar, evenals de ondergang en de uiteindelijke vernietiging van de Verenigde Staten zelf. Deze geprofeteerde laatste grote oorlog zal gaan tussen de tijdelijk verenigde Europese naties en de Asmogendheden, Rusland en China.

Ronald Weinland is de laatste apostel die naar deze wereld gezonden is en als zodanig heeft God door middel van hem een getuigenis vastgelegd over de ware houding en geest die de mensheid heeft tegenover God. Dit werd duidelijk zichtbaar gemaakt (geopenbaard) aan de hand van de ‘velen’ die zich tegen diegene die God gezonden heeft gekeerd hebben met verbitterdheid, haatgevoelens, afkeer en spotternij, en die hem belachelijk maken en lasteren.

De ware attitude van de mens is ook duidelijk geworden in de rechtszaak tegen Ronald Weinland en zijn gevangenneming door de regering van de Verenigde Staten. Hij begon met het uitzitten van zijn straf in Februari 2013, hij zal worden vrijgelaten in Februari 2016. God heeft de ware geest van de mens geopenbaard door hoe de mens Gods profeten en apostelen behandeld heeft. Velen van hen zijn gevangen gezet en velen werden zelfs gedood.

Ronald Weinland werd beschuldigd van en veroordeeld voor het opzettelijk ontduiken van belastingen. Er werd beweerd dat vele onkosten, die aan de Kerk gedeclareerd waren, niet als dusdanig gedeclareerd konden worden en dat het persoonlijke kosten waren. Daarom moesten er belastingen betaald worden op deze persoonlijke kosten. De twee belangrijkste onkosten die de overheid het ‘nodige minimum bedrag in Dollars’ opleverden (het minimum bedrag dat vereist is om zo’n akte van beschuldiging op te mogen stellen en daarna tot een veroordeling te kunnen komen) waren volledig gebaseerd op het geloof van de Kerk en waren volledig legitieme religieuze handelingen voor Gods Kerk.

Een bedrag van $ 300.000 werd op een Zwitserse bankrekening gezet. Dit was geld van de Kerk. Er werd gedaan alsof dit duistere praktijken waren, ook al was er in 2002 aan de Kerk verteld dat er geld op een Zwitserse bankrekening, op naam van Ronald Weinland, geplaatst zou worden. Door het geld in Zwitserland te plaatsen zou de Kerk de mogelijkheid hebben om te kunnen blijven functioneren tijdens een 3de Wereld Oorlog, die zou woeden in de laatste jaren van de eindtijd (die oorlog zal nu plaatsvinden tussen November 2015 en Mei 2019). Deze geldtransactie naar Zwitserland werd geïnspireerd door het profetische geloof dat de Amerikaanse Dollar tijdens die laatste jaren zou imploderen, en dat onze magere inkomsten en de mogelijkheid om een ‘religieus werk’ te doen geholpen konden worden door deze gelden die in Zwitserland ondergebracht waren. Want net zoals dit het geval was ten tijde van WO II, geloofden we dat Zwitserland ook in deze periode opnieuw een plaats zou zijn die we als een ‘veilige haven’ konden beschouwen voor het veilig stellen van onze gelden.

Dit laatste boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geeft uitleg over wat mensen moeten doen om deze laatste oorlog – een nucleaire oorlog – te overleven, teneinde verder te kunnen leven in een nieuw tijdperk dat God aan de mensheid zal schenken.