Ronald Weinland

Pinksteren 2015

Dit is het 3de Pinksterfeest dat Gods Kerk viert sinds Pinksteren 2012, de dag waarvan wij geloofden dat Christus zou terugkeren. Dit is ook het laatste Pinksterfeest in deze 6de cyclus van 1.260 dagen van het opmeten van de Tempel van God, de Kerk. Wij geloven dat 4 Pinksterfeesten vanaf nu, in 2019, de ‘aftelling’ naar de komst van Christus en de eerstelingen, de 144.000 van God, vervuld zal worden.

Als we het over deze tijdscycli hebben, dan hebben we al een lange weg afgelegd. De eerste cyclus begon met de Apostase (17 December 1994) en leidde tot heroprichting van Gods ware overblijfsel Kerk op Pinksteren 1998 (precies 1.260 dagen later) De aftelling naar de komst van Gods zoon om in Zijn Koninkrijk te regeren over deze aarde begon op de exacte dag die Hij al zo lang, lang geleden bepaald had. Alhoewel we deze dingen weten is het op dit moment belangrijk dat we enkele zaken met betrekking tot de timing op een rijtje zetten om een beter begrip en grotere waardering te krijgen voor de betekenis en het belang hiervan.

Gods heerlijkheid wordt geopenbaard
Vandaag, op een wekelijkse Sabbat, terwijl mijn familie Gods werk voorzet in de Kerk en samenkomt met de broeders en de ministry in Europa, las ik een preek gegeven door Johnny Harrell. In die preek vertelt hij wat Christus bespreekt in Mattheus 12; het enige teken dat gegeven zou worden dat Hij de Messias was. Dat teken was dat de Zoon des mensen precies 3 dagen en 3 nachten in het graf zou zijn. Deze timing was precies zoals God vooraf bepaald had, zoals Zijn hele plan en de uitvoering van deze plannen.

Als wij gaan zien wat Hij vervuld en hoe Hij dat doet worden Gods werken en Zijn grote majesteit verheerlijkt. De exacte tijd van Christus dood, de tijd dat Hij in het graf lag, was niet de enige precieze vervulling. Er was ook een specifiek jaar gekozen waarin dat plaatsvond, 31 na Christus, net zoals de dagen van de week waarop de dingen gebeurden, net zoals de precieze tijd waarop alles gebeurde. Alles was minutieus gepland en geschiedde ook zo. Ten eerste de tijd waarop Christus met Zijn discipelen het laatst vereiste Pascha vierde en het moment dat een nieuw Pascha ingevoerd werd zodat de discipelen op die nacht Gods grote doel met Christus te openbaren. Christus werd ons Pascha zodat zonden vergeven kunnen worden.

Een van de meest verbazingwekkende dingen die Christus onderwees en begon te openbaren op die nacht heeft te maken met een geweldige waarheid, die in deze eindtijd aan Gods overblijfsel Kerk opnieuw geopenbaard is. En dat is de 35ste Waarheid: ‘Wij begrijpen dat Jezus Christus ‘voortdurend in het vlees komt’ bij hen die in de Kerk van God zijn.’ Deze Waarheid, die Christus op de Pascha nacht openbaarde, resulteerde in de vergeving van zonden door ons Pascha, en openbaarde Gods grote doel om in Zijn Kerk, in Zijn Tempel te verblijven, wonen.

Er gebeurde nog meer op diezelfde dag, de 14de Abib: het verraad en de arrestatie van Jezus Christus. Daarop volgde een afschuwelijke rechtszaak, waarin Hij ter dood veroordeeld werd en waarna Hij een verschrikkelijke aframmeling kreeg. Al deze zaken moesten op de juiste tijd gebeuren. Alles moest precies op het juiste moment gebeuren, en dat is ook gebeurd. Zelfs het moment waarop Christus aan een paal genageld werd, waarop de speer in Zijn zij werd gestoken zodat Zijn bloed op aarde zou vloeien en het moment dat het voorhangsel in de tempel in twee scheurde, gebeurde op het juiste moment.

Hij werd van de paal gehaald, er werden voorbereidingen gemaakt voor Zijn begrafenis en toen werd Hij op het precieze uur in het graf gelegd, om alles te vervullen waardoor Hij ons Pascha en zoveel meer zou worden.

Christus moest op een specifieke tijd sterven, op een specifiek moment in het graf gelegd worden, op een specifieke tijd opstaan. Al deze zaken moesten dusdanig vervuld worden zodat zij precies zouden passen binnen het correcte tijdstip van de week en ook op het exacte uur zouden vallen voor het offeren van het beweegoffer, wat Hij zou vervullen wanneer Hij tot God opsteeg en door Hem aanvaard werd als de ultieme vervulling van het beweegoffer, als de eerste der eerste vruchten in Gods Familie.

Al deze gebeurtenissen, de vervulling van het Pascha door Jezus Christus, Zijn opstanding en Zijn vervulling van het beweegoffer vereiste ongelofelijke planning en coördinatie.

Ook was er een directe betrokkenheid en werk van God vereist in de levens en zaken van veel mensen in die periode. Niet alleen toen, dit alles begon lang voordat Jezus Christus ooit geboren werd. De feitelijke countdown naar deze gebeurtenissen, die vervuld werden door Jezus Christus, begon zo’n 487 jaar eerder. Dat was het begin van de ‘profetie van de 70 weken’ uit Daniël 9.

Het is goed om het begin eens te bekijken, omdat de profetie zeer specifiek is inzake de exacte timing waarop God dit zou bereiken en vervullen. God bewoog Artaxerxes in 457 voor Christus om een decreet uit te vaardigen waardoor de 1ste countdown naar de komst van de Messias begon. Artaxerxes gaf opdracht tot de heropbouw van Jeruzalem, die plaatsvond ten tijde Ezra en Nehemia’s leven, tot in 408 voor Christus. Het is nuttig om ons te concentreren op hoe exact God is in Zijn uitspraken hierover: ‘Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen (457 na Christus) tot op Messias, de Vorst, zijn zeven weken; ( 7 weken x 7 dagen + profetisch 49 jaar, tot in het jaar 408 voor Christus) en tweeënzestig weken; (434 jaar, tot in 27 na Christus, het jaar waarin Christus Zijn dienaarschap begon) de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Na tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid (gedood) worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn (Hij zal als Pascha voor de hele mensheid sterven) …En Hij (de Messias) zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden (Hij heeft met Zijn dood de betekenis van het offersysteem vervuld en daarom kwam er een eind aan de offerwetten) Daniël 9: 25 – 27.

Het feit dat dit alles zo uiterst nauwgezet gepland en uitgevoerd werd gedurende zo’n enorme tijdspanne, is een openbaring en een oogopener voor ons betreffende de ongelooflijke doelgerichtheid, macht en glorie van de Almachtige God die dit alles verwezenlijkt. Het is zoals Salomon in Prediker schreef: ‘Ik heb ingezien, dat al wat God doet (werkt om te volbrengen, arbeidt om te presteren), voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; (wat God vooraf bepaald heeft, vervult Hij precies) en God doet het, opdat men voor Zijn aangezicht vreze. (ontzag hebben, eren, eerbied tonen, angst hebben om iets anders te doen) Wat is, was er reeds lang, en wat zal zijn, is reeds lang geweest; (Gods vooraf bepaalde plan zal uitgevoerd worden) en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. (dat al lang geleden gepland is zal God vervullen) Prediker 3: 14 -15.

De laatste countdown
We hebben net naar de 1ste countdown naar Christus’ 1ste komst als fysieke mens gekeken. Hij is de 1ste keer gekomen zodat Hij het Pascha en het Garfoffer kon vervullen. Dat wij ons aan het einde van de 2de grote countdown naar Zijn komst, als Koning der koningen, in Elohim, bevinden is bijna niet te bevatten. Deze eindtijd countdown is veel complexer, exact getimed en gecoördineerd qua precieze gebeurtenissen dan de eerste.

Wij bevinden ons in een periode die Gods ongelofelijke grootsheid veel meer vergroot en verheerlijkt dan in enige andere periode in de geschiedenis van de mensheid. Inderdaad, de 7de Donder die toeneemt in kracht en intensiteit naarmate we dichter bij Pinksteren 2019 komen, heeft daar veel mee te maken.

Veel van wat in dit artikel besproken is en wat we nog zullen bespreken is een overzicht van dingen die we al weten. Wat wij meemaken, waar wij getuigen van zijn, dient om grootsheid van de Almachtige God te verheerlijken. Deze laatste aftelling is waar dit alles om draait – zij leidt tot een duidelijke manifestatie van de glorie van de Almachtige God aan de mensheid, door alles wat Hij ten uitvoer brengt om Zijn regering op deze aarde binnen te leiden/in te voeren.

De laatste countdown naar Christus’ komst had een duidelijk begin. Het begon op een exact moment in de tijd en was duizenden en duizenden jaren van tevoren gepland. God Almachtig heeft heel lang geleden gepland dat Hij een bepaald teken aan Zijn Kerk (niet aan de wereld) zou geven wanneer de laatste countdown zou beginnen. Dit zou het enige teken zijn dat de countdown begonnen was.

Dit is de eerste Waarheid die God aan Zijn Kerk, de Kerk van God – PKG, gaf. Dit is de 1ste Waarheid die gegeven werd na de 18 Waarheden die door Zijn vorige apostel, Herbert W. Armstrong, aan Gods Kerk geopenbaard waren. Het is de 22ste Waarheid:

Er is een apostase (geloofsafval) geweest, die zijn weerga niet kende in de Kerk van God, precies zoals geprofeteerd staat in 2 Tessalonicenzen 2: 1 – 3.

Het is ook goed om een deel van de 50ste Waarheid te herhalen, waar gesproken wordt over dit hoofdstuk in 2 Tessalonicenzen. Dit verwijst naar de belangrijkheid van de exacte timing waarop de fysieke leider van de Kerk op aarde, Jezus Christus zou verraden en de Apostase zou veroorzaken.

‘De bekendmaking van deze man zou voor de Kerk de openbaring zijn dat de eindtijd nu aangebroken was en dat het Eerste Zegel van Openbaring geopend was. Deze man die verraad zou plegen tegen Gods regering zou als ‘de mens der wetteloosheid’ en ‘de zoon des verderfs’ bekendstaan. Zoals in de Kerkliteratuur en in preken reeds aan bod is gekomen openbaarde God wie die man was door middel van een doodsoordeel, dat ook in deze openbaring vervat zit. Dat oordeel werd door het getal 40 (symbolisch voor Gods oordeel) geopenbaard en dit vermenigvuldigd met de 7 dagen week. Vanaf het moment van het verraad van deze man tot zijn dood was precies 280 dagen. Nadat Joe Tkach sr. een preek gegeven had waarin hij de meest fundamentele wetten van God afschafte, stierf hij precies 280 dagen later, op het uur af. Die timing was Gods openbaring over wie de ‘zoon des verderfs,’ ‘de mens der wetteloosheid’ was.

Alles dat hier geschreven staat gaat over het ene duidelijke teken voor de Kerk dat de tijd van Christus’ terugkomst gekomen is. De Kerk wachtte al bijna 1.900 jaar tot God Zijn timing openbaarde. Hij had Paulus geïnspireerd om het volgende te schrijven:

‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging (onze voorbereiding van onszelf) met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de Dag des Heren reeds aanbrak (reeds gekomen is) Laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst (Christus’ komst is dus niet hiervoor) moet de afval (Grieks: Apostase, afvalligheid van de waarheid) komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 2 Tessalonicenzen 2: 1 – 3.

Een paar mensen die in Gods overblijfsel Kerk zijn, hebben de directe gevolgen van deze gebeurtenis, die diende om het begin van de countdown te openbaren, meegemaakt. Deze gebeurtenis zou leiden tot de komst van de Messias. Met wat er gebeurd was werden de 7 Zegels van Openbaring door Jezus Christus geopend. Hij en Zijn Vader begonnen het complexe werk dat zou leiden tot het moment van Zijn komst. Wij geloven dat Hij op Pinksteren 2019 zal terugkeren.

Het wordt meer en meer duidelijk dat God een extra 7 jaar heeft gegeven om de zaken die in 2008 – Gods Laatste Getuigenis beschreven staan, te doen gebeuren. Hoewel we nog steeds niet weten wanneer de effecten van de 2de Trompet voelbaar zullen zijn, zien we aan de dingen die in deze wereld gebeuren dat de effecten van alle Trompetten met rasse schreden naderen en dat WO III steeds meer in zicht komt. God heeft hiermee het meest betekenisvolle en ingewikkelde werk geopenbaard wat besloten zit in de periode die loopt vanaf de Apostase tot aan de wederkomst van Christus. En het toont ons de ware omvang van de macht en grootsheid van God die dit alles verwezenlijkt, precies zoals Hij het zo lang geleden gedetermineerd heeft.

Het woord ‘ontzagwekkend’ kan niet beschrijven wat God doet, want dit is zoveel meer dan dit woord beschrijft.

We hebben al zoveel kennis mogen ontvangen, en de wiskundige waarschijnlijkheid dat zovele gebeurtenissen volgens zo’n exacte timing (toevallig) precies zo zouden kunnen plaatsvinden sinds 17 December 1994 (de dag van de Apostase) tot en met de Pinksteren van 2019 is zo klein, dat het je hoofd doet tollen wanneer je probeert om het allemaal te bevatten. Het is aangewezen om een aantal van deze gebeurtenissen en de timing ervan, die al in eerdere artikelen beschreven zijn, opnieuw te bekijken. Probeer deze keer, als je deze gebeurtenissen nog eens bestudeerd, deze te bekijken in de context van wat er eerder in dit artikel beschreven is (de door God georkestreerde gebeurtenissen en hun exacte timing rond Christus’ eerste komst). Je oogpunt hierbij moet zijn om te trachten Gods actieve werk, en nu ook dat van Christus, te herkennen in alle gebeurtenissen die Hij gedurende deze hele periode heen met zulke precisie heeft vervuld; gebeurtenissen waardoor effectief alles wat in de Zeven Zegels van Openbaring vervat zit in vervulling gebracht wordt.

BIJVOEGSEL
Er zijn twee zaken die ik aan het eind van dit artikel zou willen bespreken in plaats van het naar iedereen apart in de Kerk te sturen, zodat alle lezers beter geïnformeerd zijn.

Het derde boek
Enige tijd geleden heb ik geopperd dat ik misschien een 3de boek zou schrijven. Omdat er nogal wat mensen vragen gesteld hebben over de publicatie hiervan, volgt hier een update:

Het lijkt er op dat zo’n boek niet voor dit tijdperk bedoeld is, vooral omdat het mij duidelijk geworden is dat de inhoud van dit boek zou bestaan uit de artikelen die ik geschreven heb terwijl ik in de gevangenis zit. Het lijkt er op dat een dergelijke publicatie een compilatie kan zijn van deze artikelen en dat dit ten behoeve is voor diegenen die in het Millennium zullen leven.

Om eerlijk te zijn, het boek 2008 – Gods Laatste Getuigenis zal de belangrijkste publicatie zijn die mensen in de komende jaren nodig hebben. Het zal veel mensen helpen om te begrijpen wat zij meemaken eens grote verdrukking over deze aarde komt. Daarnaast zullen zij ook hoop kunnen hebben in het ‘goede nieuws’ over dat wat na Pinksteren 2019 volgt. Het enige dat verandert is de timing na deze publicatie, een periode van 7 extra jaar.

Aan een paal gehangen
In ditzelfde artikel in het Engels is er nog een laatste onderwerp toegevoegd. Dit gaat over de definitie van een woord in het Engels wat niet correspondeert met hetzelfde woord in het Nederlands. Het is dus niet van toepassing in de Nederlandse taal, en wordt desgevallend niet aangehaald in deze Nederlandse vertaling van dit artikel.