Ronald Weinland

Meer Over Profetie En Profetieën

Dit is een vervolg op het vorige artikel betreffende het onderwerp van de profetieën. God begint ons nu veel meer inzicht en begrip te geven over dit onderwerp. Het zal zijn tijd nodig hebben om alles wat nu geopenbaard wordt volledig te kunnen verwerken, en zeker wat betreft het doel dat God voor ogen heeft om dit alles nu te openbaren.

De beste manier om hier aan te beginnen is om verder te bouwen op alles wat God ons geeft, stukje bij beetje, en zodoende een stevigere fundament te leggen om weer verder op te kunnen bouwen. We leven in een heel opwindende tijd, maar ook een beproevende tijd. Maar juist daardoor, dankzij die omstandigheden, zijn we meer dan ooit geestelijke gegroeid, vooral wat betreft het aspect van leven in vol geloof (leven op hoop).

Herbert W. Armstrong verwees vaak naar het feit dat één derde van de Bijbel uit profetie bestaat, en dat negentig procent van die profetieën over de eindtijd gaan. Het is boeiend om dit gegeven nog een stap verder te nemen. Sinds de Apostase zijn we namelijk gaan inzien dat het overgrote deel van die negentig procent over de Kerk gaat.

De eerste vijf zegels van Openbaring, gaan uitsluitend over de Kerk. Dat is ongelooflijk,en het overblijfsel heeft dit beleefd. Deze eerst vijf zegels bevatten een groot deel profetieën die beschrijven wat de Kerk heeft doorgemaakt, alsook zaken betreffende de laatste twee era. We kunnen nu ook zien dat zelfs toen de andere zegels geopend werden, de Kerk en Gods dienaren nog altijd het hoofdaandeel krijgen in alles wat er geschreven staat.

We begrijpen nu dat veel van Christus’ profetieën en ook veel profetieën uit het Oude Testament over de Kerk gaan. Het grootste deel van het boek Ezechiël gaat veeleer over de Kerk dan dat het over oud Israël praat, maar doorheen dit hele Bijbelboek loopt ook een rode draad van dualiteit die evenzeer van toepassing is op hedendaags fysiek Israël als op geestelijke Israël – de Kerk.

Profetie openbaart effectief de macht en de glorie van God waardoor Hij Zijn woord vervult, maar het openbaart ook veel over Hemzelf. We zullen dit meer en meer kunnen gaan zien naarmate deze eindtijd vordert, en naarmate we meer en meer aangereikt zullen krijgen in de komende maanden.

In het laatste artikel werd gezegd dat ‘God vele manieren heeft om profetieën te vervullen’. De profetieën werden niet dusdanig opgetekend zodat men ze gewoon zou kunnen bestuderen, en zodoende zou kunnen begrijpen wat er staat. Zij werden niet op zo’n manier gegeven zodat de mensheid ze zou kunnen ontcijferen. Zo werkt het niet. God heeft aan de Kerk laten zien dat de enige manier waardoor profetieën begrepen kunnen worden is wanneer God ze openbaart door middel van Zijn profeten, of soms zelfs door middel van een apostel. Dit is gewoonweg de manier die God verkozen heeft om met de mensheid en ook met Zijn Kerk te werken.

Voor veel mensen is er iets unieks aan profetieën, wat een grote nieuwsgierigheid bij hen ontsteekt, en ook een sterk verlangen in hen doet opkomen om te weten wat God geschreven heeft. Het kan een perfect natuurlijk verlangen zijn om te willen weten wat er in de profetieën geschreven staat, maar dit kan ook een geestelijk ongezonde wending nemen als je er te zeer gebeten op wordt of wanneer je er je eigen conclusies uit begint te trekken. Het is belangrijk om altijd wijsheid te gebruiken bij het benaderen van zaken die te maken hebben met profetie. En de wijsheid schreeuwt het aan ons uit, dat het geen enkele zin heeft om betekenis te zoeken achter zaken die nog niet geopenbaard zijn.

Wanneer God de betekenis van een specifieke profetie openbaart, dan is het goed om te trachten die betekenis te leren kennen en te begrijpen, maar niet verder te gaan dan dat. Dit is vergelijkbaar met het proberen te begrijpen en doorgronden van een nieuwe waarheid; maar het is niet wijs om verder te gaan dan dat, en om zelf op eigen houtje nieuwe waarheid te gaan bedenken.

Eerlijk gezegd…de Kerk is hier in het verleden niet meteen goed mee omgegaan, maar heeft veeleer de neiging gehad om zich te verliezen in te veel speculatie. Een klein beetje speculatie kan zich makkelijk verspreiden, en kan tenslotte als waarheid aanzien gaan worden. En dus moeten wij wijsheid gebruiken wanneer wij omgaan met die zaken die uitsluitend in Gods handen liggen en waarover Hij alleen beslist wanneer Hij ze wil openbaren.

Dit alles wordt nu zo gesteld, omdat de Kerk nu veel meer kennis en begrip gaat beginnen te ontvangen over profetische eindtijd gebeurtenissen en over hoe God profetie gebruikt. In dit artikel, en misschien ook nog een aantal volgende artikels, zal een begin gemaakt worden met het leggen van een aantal basisbouwstenen, die ons in staat zullen stellen om datgene wat God nu aan Zijn Kerk aan het geven is veel gemakkelijker te kunnen begrijpen. Maar dit zal op zijn tijd komen, wanneer God het bepaalt, en dat zal niet op staande voet gebeuren. De timing is zoals altijd in Gods handen.

Hoe het geopenbaard wordt
Profetie is één van die zaken waar mensen vaak mee worstelen, wanneer zij proberen te achterhalen wat de werkelijke betekenis ervan is, hoe het vervuld zal worden en/of over wie het gaat. Vaak wordt door mensen verondersteld dat als iets in verband staat met profetie, dit op geen enkele manier kan of mag veranderen, maar dat het slechts op één specifieke manier kan en moet komen te gebeuren. Dit is niet waar. God heeft vele manieren waarop Hij Zijn eigen woord kan vervullen, en nogmaals…de enige manier waarop je kan weten wat een profetie precies betekent, is door datgene wat God door middel van Zijn eigen profeten openbaart.

Hoewel ik persoonlijk profetieën erg opwindend vindt, toch heb ik mettertijd geleerd dat ik gewoonweg niet in staat ben om er ook maar iets over te weten te komen, tenzij Gods tijd gekomen is om iets te openbaren. En dus heb ik me niet bekommerd en me niet geconcentreerd op profetieën die God niet geopenbaard heeft en waartoe hij mij niet getrokken heeft. Ik heb geleerd dat God op Zijn tijd, wanneer het nuttig en nodig is, zal geven wat nodig is. Er zijn dus vele profetieën waar ik gewoon van af blijf, omdat het nutteloos zou zijn om mij daar in te storten tenzij God het me gewoonweg geeft. Het is niet omdat ik een profeet ben dat ik dus de profetieën begrijp. Ik kan enkel en alleen die profetieën begrijpen waarover God mij de kennis geeft, en niets meer.

Veel profetieën worden zelfs nooit geopenbaard tot na hun vervulling. Op die manier wordt God ook verheerlijkt, wanneer ons later getoond wordt wat Hij zo lang geleden opgetekend heeft, en hoe Hij het heeft laten geschieden. Zo werden ook veel van de profetieën betreffende Christus geopenbaard. De discipelen zagen ze pas later, nadat zij reeds vervuld waren. Zij waren er zich op het moment zelf niet van bewust, tenzij Christus het hen specifiek vertelde.

Toen de Kerk de Apostase onderging, was alles wat de Kerk hierover wist en alles wat hierover onderwezen was, dat dit zou komen te gebeuren. Wij wisten dat dit in de eindtijd ging gebeuren, maar wij hadden er geen idee van wat dit betekende noch hoe verwoestend dit zou zijn. Wij hadden er geen idee van wat dit voor de Kerk zou betekenen. Niemand had ook maar in de verste verte een idee van wat voor een verstrooiing en decimering dit aan de Kerk zou aanrichten. En toen het gebeurde, hoeveel waren er toen die dit zagen voor wat het was? Niemand! Absoluut niemand! Het verstrooide lichaam wil tot op de dag van vandaag nog steeds niet toegeven dat wat de Kerk toen ondergin die geprofeteerde Apostase was. Hun leiders hebben dit niet aan hen verteld, omdat zij het zelf niet kunnen ‘zien’.

De verstrooide Kerk heeft nooit begrepen noch erkend wat er over Laodicea geprofeteerd werd, dat de Kerk in de eindtijd volledig uit Gods mond gespuwd zou worden, en dat de Kerk dientengevolge geestelijk van Hem afgesneden zou worden. Wij kwamen dit pas later te weten, toen God aan ons openbaarde wat er met iedereen gebeurd was.

Hoeveel waren er die bergrepen, nadat bijna 150.000 mensen deze Apostase hadden ondergaan, namelijk dat de stenen van de tempel waar Christus in Matheus 24 gewag van maakt en waarvan er niet één op de ander zou blijven liggen, nu vervuld was? De Kerk had staan daveren op haar grondvesten, en iedereen was terneer geworpen, maar zij wisten niet dat dit vervuld was. Wie verkondigde er dat de ‘mens der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’ geopenbaard was? Niemand! Wie wist dat Matheus 25 een profetie was die betrekking had op heel de Kerk en dat allen (alle Tien maagden) geestelijk in slaap zouden vallen? Niemand! Er waren geen profeten.

En wat betreft de eerste Vijf Zegels, wie wist er dat deze enkel betrekking hadden op de Kerk, en niet op de wereld? Niemand, niet totdat God dit later aan Zijn Kerk openbaarde! Al deze voorbeeld tonen ons dat een groot deel van de profetieën niet echt begrepen kunnen worden totdat zij reeds gebeurd zijn, en dan pas openbaart God wat Hij (reeds) vervuld heeft. En zelfs nadat vele zaken vervuld zijn, is dit niet duidelijk voor anderen. Het kan niet begrepen worden totdat God het openbaart, en Hij doet dit door middel van Zijn profeten.

Wanneer God profetieën laat optekenen in de Bijbel, dan laat Hij bepaalde zaken op schrift stellen die Hij zal vervullen. Hoe Hij dit doet, staat niet altijd vast. Er is niet slechts één manier om dit te doen, maar velen geloven het tegengestelde.

Sommige staan vast, andere kunnen veranderen.
Er zijn zaken die in de profetieën opgetekend staan die vast staan en niet veranderd kunnen worden, en er zijn er ook die niet vast staan, en dus kunnen veranderen.

In de dagen van Noach gaf God de mensheid 100 jaar de tijd om naar Hem te luisteren, als zij zouden verkiezen om dit te doen. God wist al lang dat hun verstand dusdanig bezoedeld was dat er niemand zou luisteren, maar Hij gaf hen wel de vrije keuze. Zij verkozen om niet te luisteren. God vertelde Noach dat Hij een grote zondvloed over de aarde zou brengen vanwege het kwaad in de mensheid, en Noach vertelde dit op zijn beurt aan de mensen. Deze profetie die God aan Noach gaf stond vast en kon niet meer veranderd worden. Het was een kwestie van een vaststaand oordeel van God.

Alle profetieën rondom Jezus Christus stonden vast en God heeft ze tot in het grootste detail vervuld, zonder enige verandering of aanpassing.

De profetieën betreffende de Zeven Oplevingen van Europa staan vast, en het feit dat er tijdens de Zevende Opleving tien landen de kop zullen opsteken staat ook vast en kan niet veranderd worden. Maar welke die tien landen zullen zijn staat nog niet vast, behalve één dan…en dat is Duitsland.

De profetie betreffende WO III staat vast, en hoe groot de verwoesting zal zijn die de mensheid zal veroorzaken staat ook vast. God zal de mensheid toestaan om de wapens die zij gemaakt heeft te gebruiken, zodat alle mensen zullen kunnen toegeven dat indien Hij niet ingegrepen had de mensheid zichzelf vernietigd zou hebben. De mensheid moet de omvang van de verwoesting die het resultaat is van haar eigen wandel met eigen ogen zien. Meer dan 2,3 miljard mensen zullen sterven als gevolg daarvan. Dat staat vast, en als God niet zou ingrijpen wanneer Hij dit zal doen…dan zou er geen leven meer overblijven. De omvang van die verwoesting zoals die beschreven staat in de profetie van de Zesde Trompet, zal niet veranderen.

De Zeven Trompetten van Openbaring staan vast, en Amerika zal ten gronde gaan ten gevolge van de profetieën uit de eerste vier Trompetten. Dat zal niet veranderen. De omvang van de verwoesting ten gevolge hiervan kan nog veranderen, en kan nu zelfs groter worden, maar dat kan ook allemaal nog veranderen. Dit is een goed voorbeeld van één van de belangrijkste factoren die verandering kunnen bepalen; dit is namelijk volledig afhankelijk van welke mensen en hoeveel mensen naar God zullen luisteren om vervolgens te beginnen met te veranderen. Als dat gebeurt, dan is er veel ruimte voor verandering binnen een profetie.

Er zal later nog meer gegeven worden over dit onderwerp, maar dit zijn al een aantal bouwstenen om mee te beginnen om beter te gaan begrijpen hoe God werkt binnen de structuur die Hij heeft opgezet door datgene wat Hij in de profetieën heeft laten optekenen en in alles wat Hij in deze eindtijd geïnspireerd heeft om geschreven te worden.

Iedereen kent Jona, een profeet van God die door God naar Ninevé gestuurd werd met een profetische boodschap die inhield dat Hij hen (de inwoners van Ninevé) binnen afzienbare tijd volledig zou vernietigen vanwege hun verdorvenheid. Die grote stad luisterde echter, en begon zich te bekeren. De koning vaardigde een decreet uit dat alle mensen en ook alle dieren niet mochten eten noch drinken, maar dat zij voor Gods aangezicht moesten vasten, en dat zij zich van hun verdorven levenswijze en het gewelddadigheid moesten bekeren.
De koning sloot af met de woorden: ‘Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen, en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan?’

Indien mensen naar God beginnen te luisteren en zich van hun kwade wegen afkeren, dan is het boven alles Gods wil dat die specifieke profetie die tegen hen gekeerd is veranderd kan worden. Als het bekend wordt dat er een ‘groot potentieel’ is om mensen naar God te doen luisteren en ertoe te bewegen zich te bekeren, dan zal God misschien delen van een profetie aanpassen en er verandering in aanbrengen.

God heeft een basisstructuur gegeven voor de vervulling van profetische gebeurtenissen. God zal deze precies zo uitvoeren, net zoals je bij het bouwen van een constructie een blauwdruk volgt. De basisstructuur die gebouwd moet worden kan vastliggen, maar er kan daarnaast nog een heleboel detailafwerking zijn die wel veranderd kan worden. De mogelijkheid om dit al of niet te kunnen veranderen houdt direct verband met de voorwaarde of mensen naar God willen luisteren of niet. Het is overduidelijk dat de mensheid geen erg goed reputatie heeft wat betreft het luisteren naar God, maar zelfs dan, als er ook maar één middel bestaat om mensen ertoe te bewegen om toch te luisteren, dan zal God dit benutten. Hij is een God van genade.

Ninevé is een goed voorbeeld in dit verband. Het was aldoor Gods doel om genade te tonen en om Ninevé niet te moeten vernietigen. Maar het kwaad had zich in zulke grote mate verspreid in Ninevé, dat God hen wel had moeten vernietigen als zij geen gehoor aan Hem hadden gegeven. God wist dat er een mogelijkheid was om Ninevé van haar gewelddadige en verdorven wegen te doe bekeren. De manier waarop God met Ninevé werkte, door aan haar de profetie over haar nakende vernietiging te verkondigen, is precies datgene wat haar motiveerde om hierop te reageren en haar ertoe bewoog om te geloven wat Jona aan hen vertelde.

Je weet wat de reputatie van de mensheid is wanneer het erop aankomt of zij al dan niet naar God willen luisteren. Die reputatie is behoorlijk slecht. Gedurende meer dan 50 jaar waarschuwde Herbert W. Armstrong de mensheid, maar niemand luisterde naar hem en niemand trachtte te veranderen, behalve zij die specifiek door God geroepen werden om deel uit te maken van Zijn Kerk. Vele wereldleiders hielden van hem en hoorden wat hij te zeggen had, maar zij luisterden niet naar God. God heeft klaar en duidelijk de koppigheid van de mensheid die weigert naar Hem te luisteren aan de kaak gesteld. Enkel en alleen in een tijd waarin de mensheid zichzelf grote vernietiging aandoet of in tijden wanneer God ingrijpt om de mensheid te tuchtigen zal zij tekenen vertonen van enige gewilligheid om naar Hem te luisteren. Maar zelfs dan zijn er altijd nog velen die dit niet willen…ongeacht hoe erg de omstandigheden ook zijn.

De basisstructuur betreffende deze eindtijd die in de profetieën gegeven wordt, wordt daar in detail beschreven. Er zijn Zeven Zegels, en bij de opening van het Zesde Zegel weerklonk de Eerste van de Zeven Donders. Het Zevende Zegel is onderverdeeld in Zeven Trompetten, en de Zevende Trompet is onderverdeeld in de Zeven Laatste Plagen.

Dit is een zeer specifieke structuur die door God gegeven werd voor de laatste aftelling van de eindtijdgebeurtenissen die zullen leiden tot de wederkomst van Zijn Zoon, als Koning der koningen. Hoewel dit een zeer strak gestructureerde omschrijving is van de profetische gebeurtenissen voor de eindtijd, toch zijn er details binnen deze structuur die veranderd zijn…en deze kunnen nog een paar keer veranderen naarmate we het tijdstip naderen waarop Christus effectief opnieuw met Zijn voeten op de Oljifberg zal staan.

Een snel veranderende wereld
Er is een belangrijk onderdeel dat God nu aan het openbaren is, wat aan grote verandering onderhevig kan zijn, en het betreft zaken die in verband met de Vijfde Trompet vervuld zullen worden. De Kerk heeft al een deel van de vervulling hiervan meegemaakt, een vervulling van geestelijke aard, en ons werd geopenbaard dat dit deel uitmaakte van het weerklinken van deze Trompet. Maar er kan nu veel verandering komen in het hoe en het wat dat vervuld zal worden in het overblijvende deel van deze Trompet. God werkt er nu aan om nog veel meer mensen een groter ‘potentieel’ te geven om nu in deze periode alsnog gered te worden en verder te kunnen leven in het Millennium. Dit is ten dele vergelijkbaar met datgene wat met Ninevé gebeurde, en hoe zij voorbereid werden om te luisteren naar Gods profetie tegen hen.

Maar ook al werkt God eraan om de mensheid een groter kans te geven om gemotiveerd te worden om naar Hem te luisteren, doordat Hij speciale middelen inzet om de mensheid te vernederen zodat zij zich zou beginnen te bekeren van haar verdorven levenswandel, toch betekent dat nog niet dat zij dit zal doen. Mensen hebben altijd de vrije wil, en zolang zij dit hebben kunnen wij het eindresultaat van dit alles niet volledig kennen.

Er is veel veranderd in deze wereld sinds 2008. De wereld is vooral nog veel corrupter geworden. Tijdens de periode van de voorbije zeven jaar heeft Amerika haar corruptie nog het meest in een stroomversnelling gezet, en dit aan een alarmerend tempo. Maar meer dan dat nog, is ook haar hoogmoedigheid nog sneller gegroeid. Dit heeft een grote impact op de manier waarop de profetieën tegen haar nu vervuld zullen worden, in vergelijking met wat er gebeurd zou zijn in de 3 ½ jaar vóór Pinksteren van 2012.

Het zal komen, maar het is vooral belangrijk om nu te weten dat God tijdens de eerste helft van 2008
nog volop Zijn plan aan het uitvoeren was, om Christus op Pinksteren van 2012 terug te laten keren. Wat er toen gebeurd is en waarom, is een ongelooflijk inspirerend verhaal over de grootsheid van God en Zijn macht om Zijn profetische woord te vervullen. Tegen het midden van 2008 oordeelde God om zekere profetische details aan te passen binnen de algehele structuur van de profetieën die betrekking hebben op het ‘wanneer’ van de wederkomst van Zijn Zoon om aangesteld te worden als Koning der koningen. Gods profetieën zijn niet beperkt en worden niet belemmerd door tijd, noch zijn zij ongenaakbaar voor alles wat te maken heeft met genade.

Ten gevolge van de snelheid waarmee Amerika gedurende de afgelopen zeven jaar zo veel corrupter en hoogmoedig geworden is, is ook de houding van andere landen ten opzichte van haar zo snel en dusdanig veranderd, dat een heel aantal details betreffende profetische gebeurtenissen die vervuld zouden zijn om haar te vernederen en haar omver te werpen nu ook veranderd zijn. Andere landen hebben nu effectief een veel, veel groter potentieel om te gaan luisteren en zich te bekeren, in vergelijking met het potentieel dat Amerika nu heeft.

Alles wat gaat komen en wat toegelaten zal worden om te gebeuren tijdens de grote verdrukking op deze aarde, is bedoeld om de wereld te vernederen tot op het punt dat zij, wanneer Jezus Christus nogmaals met Zijn voeten op de Olijfberg staat, bereid zal zijn om te luisteren.

Alles wat voor Pinksteren van 2012 zou gebeuren was het rechtstreekse resultaat van een specifiek oordeel dat over de wereld zou komen, en boven alles vooral over Amerika. Wat er nu staat te gebeuren heeft te maken met hoe God nu op een andere manier met de wereld aan het werken is dan vóór 2012, toen er nog gewoonweg een oordeel over de wereld zou geveld worden…over de wereld uitgestort zou worden. Nu, werkt God (vergelijkbaar met de manier waarop Hij ten tijde van Ninevé deed) aan het mogelijk maken van een veel groter potentieel voor veel meer mensen over de hele wereld, om gemotiveerd te worden om écht naar Hem te gaan luisteren.