Ronald Weinland

Onze Focus Na Het Loofhuttenfeest

Zoals altijd lijkt het Loofhuttenfeest zo snel voorbij te gaan en daarna wordt iedereen weer in de wereld ‘gegooid.’ Dit is een vervolg op de laatste boodschap die ik op de Laatste Grote Dag gegeven heb.

De meeste mensen zijn weer terug van het Loofhuttenfeest en zitten terug in hun normale ritme van het leven. Diegenen die het Loofhuttenfeest ter plaatste hebben bijgewoond, hebben een korte pauze van deze wereld gehad, en een voorproefje van het Millennium dat nu snel nadert gekregen. Vaak kan men na het Feest gevierd te hebben een zekere teleurstelling ervaren. Aan de ene kant is een deel van deze teleurstelling een goede ervaring, omdat het contrast tussen deze zieke wereld en het Millennium, waar wij zo naar uitkijken, daardoor zo duidelijk gemaakt wordt.

Deze teleurstelling moet echter snel voorbij gaan omdat wij erkennen dat wij zeer gefocust moeten zijn op wat nog voor ons ligt. Nu dat iedereen terug in zijn dagelijkse routine zit, moeten we er allemaal naar streven om van dit jaar een jaar van scherpe geestelijke focus te maken.

Er rest ons nog minder dan een maand in dit Jaar van Toewijding. Onze focus moet eerst en vooral zijn om dit jaar te eindigen met grote ijver. Streef er naar om je geestelijke relatie met God nog dieper te maken, terwijl je eraan werkt om nog meer toegewijd te zijn om Hem, tot aan Christus’ komst, getrouw en ijverig te dienen. Wij weten niet precies wat er voor ons ligt, maar we moeten sterk en moedig zijn, terwijl we voorwaarts gaan om het werk dat God ons te doen heeft gegeven, te voltooien.

Aan het eind van de preek ‘Wees dankbaar en verheug je’ verwees Jeremy naar dit speciale Jaar van Toewijding. Hij had net het verhaal van Salomon en de inwijding van de tempel voorgelezen. Ik ga aanhalen wat hij gezegd heeft:

‘Dit was ook het jaar van onze toewijding, het laatste deel van het opmeten van de tempel. En wij doen ongeveer hetzelfde als wat er toen gebeurde, als is het nu belangrijker. Laten we eens een stukje uit een artikel lezen, dat na het Loofhuttenfeest van vorig jaar geschreven is. Dit artikel is getiteld Een Jaar van Toewijding.’

Daarna verwees hij naar een paragraaf uit dat artikel:

‘Even herhalen, God heeft geopenbaard dat dit laatste jaar van het opmeten van de Tempel een ‘Jaar van Toewijding’ is voor Gods Kerk. Het zal voor ons een jaar van afronding van onze voorbereiding (PKG – Voorbereidend op het Koninkrijk van God) op het geweldige werk dat nog in het verschiet ligt en de daadwerkelijke komst van Jezus Christus in Zijn Koninkrijk zijn. Wij zullen werken om het huis van God, de tempel van God, onze levens meer te onderwerpen aan God en Christus’ inwoning in ons, door gebed. Wij willen actief daar naar streven en onszelf volledig onderwerpen aan het opofferen van offers (onszelf) op het altaar voor God. Meer hierover, over hoe dit daadwerkelijk in het leven van Gods volk zal gebeuren, zal uitgebreid aan bod komen in de artikelenreeks die volgt.’

Datgene waar Jeremy zich op focuste en wat hij aanhaalde is zo veelzeggend. Zoals ik net zei, er rest ons minder dan een maand in dit heel speciale jaar. Maak hiervan voor jezelf de meest ijverige en toegewijde maand van, door je nog meer aan God toe te wijden, en wanneer deze maand voorbij is stop dan niet met je toe te wijden, maar wees vastberaden om vele van de middelen die je in jezelf ontwikkeld hebt en die deel van je dagelijkse routine geworden zijn te blijven gebruiken. Streef ernaar om immer dichter tot God te naderen, en werk eraan om steeds meer van jezelf op te offeren op het altaar voor God. Waarom zou je ermee stoppen om te trachten je leven steeds meer aan God toe te wijden wanneer dit jaar eenmaal voorbij is? Het is daarentegen juist de tijd bij uitstek om meer dan ooit door te gaan.

Nu iets heel anders…we zijn nu al plannen aan het maken voor het Feest van volgend jaar, en ik geloof echt dat we dit nog zullen kunnen vieren. Je mag gerust bidden voor die voorbereidingen en voor al de planning die daarmee gepaard gaat. We weten niet alles over wat er allemaal nog voor ons ligt, en vooral niet ‘wanneer’ de catastrofale eindtijd gebeurtenissen zullen beginnen. Het lijkt er op dat we best nog wel wat tijd zullen hebben – misschien wel minstens een jaar – voordat een aantal van de echt erge dingen zullen gaan gebeuren, die het ons anders onmogelijk zouden maken om samen te komen op een Feestlocatie. Hoewel het zeker kan dat we reeds een aantal erg moeilijke omstandigheden rondom ons kunnen gaan ervaren, toch geloof ik dat God ons nu toont dat we best nog wel in staat zullen zijn om dit komende jaar nog samen te komen…en misschien zelfs nog twee jaar. Dat is de focus die we dit komende jaar voor ogen moeten houden. Er zal een tijd komen dat we die vrijheid niet meer zullen hebben, en wij kunnen ons dat niet werkelijk voorstellen.

De timing van het nieuwe boek is in deze ook niet onbelangrijk. Het is niet waarschijnlijk dat het klaar voor publicatie zal zijn voordat ik thuiskom; ik verwacht dat dit eerder in het begin van volgend jaar zal zijn. Als het op dat tijdstip uitgegeven kan worden dan zal de Kerk daar veel baat bij hebben, en zal zij hierdoor een grote geestelijke stimulans krijgen, precies in een tijd die soms wat moeilijker is. Dit komt omdat de tijdspanne tussen het Feest en het Pascha best lang is.

Dus bid alsjeblieft dat het schrijven van het boek vooruit mag gaan en ook het nalezen en het verbeteren daarvan; en bid ook voor al het werk dat zal kruipen in het vertalen naar de acht andere talen. Iedereen die hier bij betrokken is heeft jullie gebeden hard nodig. Je zal zien dat de inhoud van het boek uitermate opwindend is, en dat het ons zal oppeppen om onze geestelijke focus te verscherpen en ons geestelijk doelgerichter te maken op datgene wat nog voor ons ligt. Het boek heeft een belangrijke titel die op zichzelf al Bijbels en profetisch is: ‘Profetie tegen de naties.’

Wanneer ik eenmaal terug thuis zal zijn, zal ik preken geven die ons meer en grondiger uitleg zullen verschaffen over alles wat daarin geschreven staat over alles wat God erin geopenbaard heeft. En de nadruk zal vooral liggen op de openbaring dat vele profetische gebeurtenissen mogelijk kunnen veranderen, en dit vooral wat betreft de laatste drie Trompetten.

Bovendien wil ik ook graag melden dat er na dit artikel nog drie artikels zullen volgen die ik reeds geschreven heb. Het zijn geen langen artikels, en we zullen er elke week eentje online zetten. Het zijn ‘persoonlijke’ biografieën, die de huidige biografie die nu op twee websites staat (beide identiek) zullen vervangen. Op de Kerk website stond tot nog toe geen biografie, maar we gaan die er nu wel aan toevoegen. Het eerste artikel bevat een herschrijving van de ‘biografie’ die onlangs aan de Boeken website werd toegevoegd.

De reden waarom deze nu in artikelvorm verschijnen is omdat ze beide verschillend zijn, omdat elke ‘biografie’ specifiek toegespitst is op specifieke website waar zij toe behoort. Wij willen dat jullie hier van op de hoogte zijn, en we denken dat jullie ze informatief zullen vinden…vooral wanneer je alles in ogenschouw neemt wat nu snel in deze wereld zal gaan gebeuren, en ook het werk dat we zullen gaan doen in deze volgende 7de profetische eindtijdperiode van 1260 dagen voor de wederkomst van Christus.