Ronald Weinland

RONALD WEINLAND

Ronald Weinland werd in September 1969 gedoopt in Gods Kerk, de Wereldwijde Kerk van God. Hij werd op 20 jarige leeftijd gedoopt, net toen hij in zijn laatste jaar van de universiteit zat, waar hij Wiskunde en Natuurkunde studeerde.

In 1972 begon hij aan Ambassador College in Bricket Wood, Engeland, te studeren. Bricket Wood was één van de drie colleges opgericht door Herbert W. Armstrong, de apostel in Gods Kerk. In 1974 stapte hij over naar Ambassador College in Texas. Hij studeerde af in 1975 en haalde een diploma in Theologie.

Hij trouwde met Laura Short, die hij ontmoet had op Ambassador College en ze verhuisden naar Houston, Texas, waar ze een aantal jaar woonden. Het was daar dat Ronald Weinland op Pascha 1981 geordineerd werd. Een jaar later, in 1982, werd hem gevraagd full time dienaar te worden in de Wereldwijde Kerk van God. Midden 1994, na op verschillende plaatsen als dienaar gediend te hebben, werden Ronald en Laura, samen met hun kinderen, overgeplaatst om de kerken in Toledo en Findlay, Ohio, te dienen.

Meneer Armstrong stierf in 1986. Na zijn dood werd Joseph W. Tkach sr. aangeduid als vervanger van Meneer Armstrong, hij wou de Wereldwijde Kerk van God leiden, alhoewel hij geen apostel was. In December 1994, hetzelfde jaar waarin Ronald en zijn familie naar Toledo, Ohio verhuisd waren, gaf Joseph Tkach sr. een preek in Atlanta, Georgia, waarin hij elke belangrijke doctrine van Gods Kerk begon te veranderen. Die dag was het begin van de Apostase (de grote afvalligheid van de waarheid), die door Paulus voorspeld was.

Na de Apostase probeerde één derde van de Kerk vast te houden aan de waarheden die God hen door Herbert W. Armstrong gegeven had. Dat derde deel bestaat uit ongeveer 31.000 gedoopte leden die verstrooid en viel geleidelijk uiteen in meer dan 600 verschillende organisaties. Een ander derde deel keerde terug naar de valse religieuze praktijken waar God hen uit geroepen had, en de rest gaf religie gewoonweg op.

Het werd toegelaten dat Satan Gods eigen Kerk aanviel. Gods Kerk was na de dood van meneer Armstrong geestelijk lauw geworden. En, zoals God geprofeteerd had, spuugde Hij de Kerk uit zijn mond. De Apostase werd het middel waarmee God de Kerk van Zich afscheidde en haar begon te zuiveren. God reinigde die mensen in Zijn Kerk die zich wilden vernederen en bekeren van hun trotse en lethargische houding, die geleid had tot het lauw worden van de Kerk. Sommigen begonnen zich onmiddellijk te bekeren en God begon een overblijfsel, van al diegenen die verstrooid waren, bij elkaar te rapen om hen te versterken en te kneden om hen klaar te stomen voor de wederkomst van Christus. Na alle verwoesting, verwarring en groeiende onenigheid tegen de doctrines van allen die na de Apostase verstrooi waren, werkte God om Zijn Kerk op Pinksteren 1998 her op te richten. God deed dat door een kleine groep, die vervolgens de naam aannam, die beschrijft wat God met hen ging doen: de Kerk van God – voorbereidend op het Koninkrijk van God.

God ordineerde Ronald Weinland tot apostel en profeet om een opdracht te vervullen, die God hem geven zou. Hij is de tegenhanger van Johannes, die het boek Openbaring schreef. Johannes begreep niet wat hij geschreven had, omdat het hem niet gegeven was. Wat hij geschreven had was niet voor zijn tijd, het was voor de eindtijd. Daarom stelde God aan het eind een profeet aan die de tegenhanger van Johannes zou zijn en die gebruikt zou worden om aan zowel de Kerk als de wereld de betekenis te openbaren van datgene dat God Johannes had laten neerschrijven. Johannes en Ronald zijn de enige twee mensen die door God aangesteld zijn als zowel apostel als profeet.

Het plan van God houdt in dat iedere mens het potentieel heeft om deel te gaan uitmaken van Zijn Familie. Daarom legt God nogmaals de nadruk op de belangrijkheid van familie, net zoals Hij in de voorbije 6.000 jaar gedaan heeft met de mensen waar Hij mee werkte. God werkt nu door Ronald en zijn vrouw Laura, zij zijn Zijn twee eindtijdgetuigen, waarin Openbaring 11 over geschreven wordt, die ten tonele verschijnen aan het eind van de eindtijd.

Als deel van Gods doel om de belangrijkheid van het gezin of familie te benadrukken, heeft Hij ook hun beide kinderen voorbereid en in belangrijke posities binnen Zijn Kerk gegeven. Hun dochter Audra is aangesteld als profeet, zoals Debora een profetes was ten tijde van de Richteren van Israël. Zij is aangesteld om de Kerk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en het Europese vasteland. Hun zoon Jeremy is aangesteld om als evangelist Gods Kerk te dienen.

Van diegenen die God als profeten en apostelen aangesteld heeft, is bijna een ieder van hen gevangen gezet en/of gedood door de overheden van deze wereld. Hoewel de geschiedenis verschillende verhalen verteld, wordt aangenomen dat de discipelen, die Gods apostelen werden (Paulus inclusief) allemaal gevangen gezet en gedood. Behalve Johannes. Johannes werd door de Romeinse overheid gevangen gezet op het eiland Patmos. Daar heeft hij het boek Openbaring geschreven.

Op dezelfde manier werd Ronald Weinland ten onrechte gevangen gezet door de overheid van de Verenigde Staten voor het ontduiken van belastingen. De uitleg hierover vindt u in de andere biografieën. Echter, zeer spoedig zal de waarheid over wat er werkelijk gebeurd is duidelijk geopenbaard worden. God openbaart dat Hij beide eindtijdprofeten, eindtijdgetuigen grote macht zal geven. God heeft bepaald dat zij direct betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het grootste deel van alle tuchtiging en de vernedering die de wereld en ook de verstrooide Kerk zal moeten ondergaan, voordat God Zijn Zoon zal sturen om de regeringen van deze wereld af te zetten, en Zelf over alle naties te gaan regeren.

Net zoals Johannes tijdens zijn gevangenschap het boek Openbaring moest schrijven, heeft God Ronald een derde en laatste boek, getiteld ‘Profeteer tegen de naties’ laten schrijven. Dit boek onthult waarom ten minste de helft van de wereldbevolking zal sterven voor Christus terugkeert. Ook onthult het dat het in de handen van de mens en naties ligt of er in deze laatste eindtijd nog een groter aantal mensen zal sterven of dat er honderden miljoenen mensen gered kunnen worden, wanneer deze rampzalige fysieke verdrukking, samen met de Derde Wereldoorlog deze aarde treft. Deze Derde Wereldoorlog zal uiteindelijk leiden tot een grootschalige nucleaire oorlog. God heeft opdracht gegeven dat deze openbaring naar de wereld uitgedragen moet worden. Daarnaast heeft God ook geopenbaard dat bijna 63.000 mensen uit de Kerk die verstrooid werd potentieel gered kunnen worden zodat zij in het Millennium kunnen voortleven. Er wordt ook geopenbaard waarom een veel kleiner aantal mensen dit kan overleven.