Ronald Weinland

GOD’S TIJD

Aan het eind van de 26ste Mei keek Gods Kerk uit naar de wederkomst van Jezus Christus, op de 27ste Mei. Maar naarmate de wekelijkse Sabbat voortschreed begon God aan mij te openbaren dat er meer in de betekenis van deze laatste dag vervat zat, de laatste dag waar wij ons toen in bevonden. Deze dag was het letterlijke begin van de laatste profetische dag.

In een oud boekje, gescheven ten tijde van de Wereldwijde Kerk van God, schrijft Herbert W. Armstrong over deze profetische dag. ‘Maar God staat op het punt in te grijpen en tegen deze opstandige en slechte wereld te spreken in de enig taal waar de wereld naar zal luisteren. God zal deze wereld nu straffen voor al het kwaad dat zij doet! En als een liefhebbende ouder die zijn of haar kind dat niet luistert naar vriendelijke en liefdevolle vermaning, gaat God deze wereld straffen met plagen die zo verschrikkelijk zullen zijn dat de wereld gedwongen zal worden zich tot God en Zijn wegen te keren, die leiden tot vrede en het goede. God zal de mensheid zichzelf niet laten vernietigen. Hij zal deze slechte wereld van zichzelf redden. En deze periode staat voor de deur. En dit wordt in meer dan 30 verschillende profetieën, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, beschreven als de Dag des Heren, die zal leiden tot de 2de komst van Christus, die ons eindelijk Wereldvrede zal brengen!’ (het Boek Openbaringen, eindelijk geopenbaard)

Die profetische dag, die niet een letterlijke fysieke dag duurt, duurt een jaar. De profeet Jesaja sprak over deze dag, hij schrijft over de dingen die in de eindtijd zullen gebeuren en over de oprichting van Gods Koninkrijk, om op deze aarde te regeren. Hij schrijft over het Millennium en de gebeurtenissen die daar aan voorafgaan. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren, en een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak(Jesaja 34: 8 Statenvertaling)

Ja, de ‘Dag des Heren’ duurt inderdaad een jaar. 27 Mei 2012 was het begin van ‘de Dag des Heren’ en Christus zal terugkeren op de laatste dag: Pinksteren 2013.

Sion is Gods Familie. Het gaat over Gods Kerk. 6.000 jaar is Gods volk verworpen, uitgelachen en vervolgd door de wereld. Maar daar komt nu een einde aan! God grijpt in en zal nu Zijn oordeel over deze ongelovige wereld uitspreken. Dat oordeel begint in de Kerk en zal zich uitbreiden over de hele wereld.

Alhoewel ik in een recente preek de diverse vertalingen van dit vers voorgelezen heb, is het aangewezen hier een aantal van deze te herhalen. Want de Heer houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: Hij verdedigt Sion (Nieuwe Bijbelvertaling) want de Here houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding (NBG vertalling) Want het is de tijd dat de Heer wraak neemt, het jaar waarin Hij het opneemt voor Sion, en afrekent met Zijn vijanden. (Groot Nieuws Bijbel)

De ‘Dag des Heren’ wordt in dit vers beschreven als iets die zich richt op de ‘oorzaak’ van wat er in Gods Kerk gebeurde. De Kerk werd na de apostase in December 1994 verstrooid. En nu is het moment aangebroken dat God ingrijpt om een eind te brengen aan de verstrooiing en om Zijn Kerk weer te herstellen. Er was slechts een kleine groep die God door deze verstrooiing gebracht heeft. God heeft dit kleine overblijfsel, Zijn Kerk, bewaard om Zijn werk te doen. Dit overblijfsel van de Kerk van God, geestelijk Sion, bevindt zich nu in de periode, waarin God Zijn Volk zal ‘doen staan’ voor het aangezicht van anderen. Want God openbaart dat alle profetische gebeurtenissen over hen (diegenen in de Kerk) waarover gewaarschuwd en onderwezen is, nu zullen gebeuren.

Deze ‘Dag van de Heer’ draait niet alleen om de de Kerk, het draait ook om het ingrijpen van God in deze wereld, om de koers, die de wereld 6.000 jaar lang gevaren heeft, te veranderen. Hij zal de mensheid een nieuw tijdperk in brengen, waarin Jezus Christus zal regeren. Dit is wat de profeet Jesaja geschreven heeft over Jezus Christus’ dienaarschap en Zijn tweede komst. Deze woorden zullen vervuld worden: De geest des Heren HEREN is op mij, op dat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoeidgen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. 2 Om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren de Dagvan wrake van onze God; om alle treurenden te troosten. (Jesaja 61: 1-2) Deze ‘Dag’ gaat over de tweede komst van Christus en alles wat de aanloop zal zijn naar Zijn wederkomst op Pinksteren 2013.

Deze woorden van Jesaja gaan over de oprichting van de duizendjarige regering van Christus, maar hoe dit bereikt zal worden staat beschreven in vele andere verzen in de Bijbel. Herbert W. Armstrong schreef over deze Dag des Heren. Hij verklaarde dat er ‘in meer dan 30 verschillende profetieën’ over deze ‘dag des Heren’ geschreven wordt.

Een van deze profetieën beschrijft hoe God de houding van de mens zal doen veranderen naar een mentaliteit waarmee God kan werken, een mentaliteit die onderwijsbaar is: Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister Zijner majesteit. 11 De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here alleen is te dien dage verheven. 12 Want de Dag der Heren is tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; (Jesaja 2: 10-12)

Het veranderen van de houding en mentaliteit van de mensheid, dat is waar De Dag des Heren over gaat. En dat is wat God in gang zet, om dit te verwezenlijken. God zal met de mensen die in de verstrooide Kerk van God, na de apostase, zijn, werken en Hij zal de houding van deze wereld ten opzichte van Hem doen veranderen. In deze periode zal dat met toenemende mate veranderen: God zal Zijn volk doen ‘staan’. Hij zal Zijn waarheid, Zijn profetische uitspraken en Zijn ware Kerk doen ‘staan’ voor het aangezicht van deze wereld.

Gods Eindtijd Boodschap
Wij bevinden ons nu bijna 3 weken in de ‘Dag des Heren’. Gods Kerk bevindt zich op een historisch moment in de tijd. Op 14 December 2008 begon God een laatste eindtijd werk, door middel van Zijn 2 getuigen. Zoals met allen die God gezonden heeft, zijn deze 2 getuigen bespot, gehaat en belachelijk gemaakt.

In deze 21ste Eeuw is het mogelijk om duizendmaal meer haat en spot te verspreiden dan in de voorbije eeuwen. Technologie maakt het mogelijk door media, radio, televisie en het ongebreidelde gebruik van het internet, Gods woorden aan de mensheid en Zijn dienaren, die deze woorden spreken, te belasteren. En het is die geest en mentaliteit die God zal doen veranderen.

In deze eindtijd heeft God de minachting, haat en hoogmoed die de mensheid in de voorbije 6.000 jaar tegen Hem gehad heeft, duidelijk zichtbaar gemaakt. De Eeuwige, God, heeft dit gedaan om Zijn woord, over deze ‘Dag’ die wij nu ingegaan zijn, te vervullen. Het is Gods ‘Dag’ om Zijn naam, Zijn woord, Zijn Kerk en allen die Hem dienen, te rechtvaardigen.

Op dit punt gekomen is het goed om om te herhalen wat er in de laatste preek gezegd is. Wij moeten bidden voor hen die ons bespotten en minachten. Wij moeten een vergevende houding hebben en onthouden dat wij eens ook zo waren. En God heeft ons vergeven. De uitdrukking ‘door de genade van God mag ik hier zijn!’ is een uitdrukking die wij zouden moeten onthouden en nooit zouden mogen vergeten. Geestelijk Egypte is en sterke en belangrijke macht in deze wereld en het ‘goede nieuws’ dat wij verkondigen gaat over bevrijding uit de slavernij van Egypte. Allen zullen bevrijd en gezegend worden door God, om samen, als ‘een’ te dienen.

God moet dringend ingrijpen in deze wereld, de mens’ destructieve koers (door de menselijke natuur) is vol van trots en arrogantie tegen Hem. De mensheid staat op het punt het proces van totale zelfvernietiging te starten en zou zichzelf totaal vernietigen als God niet zou ingrijpen. Daarna zal Hij Zijn Zoon sturen om de mensheid te regeren.

Zoals reeds duidelijk gemaakt in preken, is het werk van Gods 2 getuigen beëindigd op 26 Mei, nadat de 1.260 dagen compleet waren. Hun getuigenis gaat echter verder, in de ‘Dag des Heren’. Zij gaan verder als profeten en apostel, het werk doende dat God hen gegeven heeft, in deze laatste periode. Waar zij voor stonden, in die 1.260 dagen, is opgenomen in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’. Zij zijn de focus en de vertegenwoordiging van de boodschap in dat boek.

De Donders, die beschreven staan in dat boek, hebben tijdens die tijd geklonken, Donder nr 5 uitgezonderd. Die Donder heeft nog niet ‘gedonderd’, maar staat op het punt te beginnen. Gods Kerk begrijpt dat de 1ste Trompet geklonken heeft op 14 December 2008, maar dat de volledige impact van die Trompet de aarde nog niet getroffen heeft.

Wij waren vergeten dat Herbert W. Armstrong over de timing van de 7 Trompetten van Openbaring geschreven heeft. God heeft hem begrip gegeven over dat die periode 1 jaar zou duren en dat deze periode in de Bijbel ‘de Dag des Heren’ genoemd wordt. Hoewel hij op dat moment dacht dat deze ‘profetische dag’ het laatste jaar zou zijn van de 3 ½ jaar durende eindtijd, in plaats van het jaar dat volgt op deze 3 ½ jaar, wist hij dat dit een jaar zou duren en dat dit ‘de Dag des Heren’ genoemd wordt, en in deze periode de 7 Trompetten zouden klinken.

Voorwaarts gaan
Wij zijn de laatste tijd van de profetie ingegaan, voor Jezus Christus terugkeert. Wij hebben vaak met onze rug tegen de muur gestaan, voor de Rode Zee gestaan en als dat gebeurd groeien wij dichter tot God. Wij worden zeer nederig, omdat wij God aanroepen om ons in Zijn wegen te leiden, omdat wij geen enkele kant op kunnen, totdat Hij Zijn weg voor ons opent. Dat is waar geloof om draait.

Onze beproevingen, strijd en gevechten in het leven zijn van onschatbare waarde, omdat zij bijdragen aan het kneden en vormen van Gods heilige en rechtvaardige karakter in ons, indien wij ons onderwerpen aan het proces. Zulke dingen kunnen soms veel pijn en stress in dit fysieke leven veroorzaken, maar deze lessen zijn van onschatbare waarde. En als we deze dingen samen doormaken, veranderen wij nog meer, het maakt ons geestelijk sterker en het maakt de band die wij in Gods geestelijke Familie hebben, sterker. Welke prijs kan je plakken op zulke ervaringen, die ons helpen te veranderen zodat wij een grotere eenheid hebben met God?

Een ieder van ons heeft geleden, toen we dit laatste tijdperk, de ‘Dag des Heren’ ingegaan zijn. Het is niet makkelijk geweest om te schakelen en een grote bocht naar rechts te maken en God te volgen in deze nieuwe ‘Dag’ die van Pinksteren (dit jaar) tot Pinksteren (volgend jaar) duurt. Wij hebben samen gedeeld in het deze pijn en het lijden. Maar wij zijn gezegend om deze ‘weg’ van God in te mogen slaan, wij leven volgens Gods manier ten opzichte van anderen. Dat is onbetaalbaar en nobel in Gods ogen. Wij hebben geen tijd om anderen op fouten te betrappen of om een foute houding te hebben ten opzichte van iemand die wij misschien als bron van al onze ellende zien. In plaats daarvan leven wij volgens Gods weg, en die weg is vol van genade, ware vergeving en liefde voor anderen.

Ik ben diep geraakt door waar wij nu, na 3 korte weken in dit nieuwe tijdperk, staan. Ik heb de Familie van God gigantische stappen voorwaarts zien maken in geloof en vooral in het dichter tot elkaar groeien en diepe Goddelijke liefde voor elkaar hebben. Dit doet mij denken aan wat Paulus tegen de Romeinen zei: Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. (Romeinen 8: 18)

Nu ik aan aan het einde van dit artikel gekomen ben, moet ik denken aan die mensen die ik graag bevrijdt zou zien worden uit de gevangenis van het geestelijke Egypte. Ik moet denken aan de mogelijk 63.000 mensen die binnenkort terug het Lichaam in gebracht gaan worden. Ik moet denken aan de mensen om ons heen, in onze buurt… onze vrienden en onze vijanden… dat zij in eenheid met God gebracht zullen worden. En dan, in het nieuwe tijdperk dat voor de deur staat, zullen wij kunnen delen in ware vrede en Gods liefde.