Ronald Weinland

NOG ALTIJD VAN PINKSTEREN TOT PINKSTEREN

Vermits God heeft geopenbaard dat het nog geen tijd is voor de wederkost van Zijn Zoon moeten er een aantal zaken op de website herschreven worden, om weer te geven of duidelijk te maken wat God openbaart.

Terwijl ik een aantal van deze zaken begon te herschrijven om een aantal dingen uit te leggen werd het mij ineens duidelijk dat eerst een artikel moest schrijven. Dit artikel zal een aantal van die zaken uitleggen die op onze websites aangepast moeten worden. Maar dat zal even moeten wachten, want het is veel belangrijker dat de Kerk eerst deze informatie krijgt zonder er naar op zoek te moeten gaan. Dit artikel is ook zeer actueel op deze Pinksterdag.

Je zal het opwindend vinden om een aantal zaken hier besproken te zien worden. Dit is namelijk allemaal het gevolg van wat wij hebben meegemaakt (getuigen van zijn) van wat God ons nu nog meer openbaart. Wanneer wij deze zaken zullen bespreken die God ons duidelijk maakt, probeer te bedenken hoe God deze ervaring(en) gebruikt heeft om ons beter te laten begrijpen waarom en hoe wij gevormd zijn, zoals wij gevormd zijn. Ervaring kan een ongelofelijk krachtig leermiddel zijn en God gebruikt dit om groter inzicht te openbaren. Dit proces, dat vele jaren zou hebben geduurd, en ingekort is, heeft geleid tot begrip met een groot spiritueel inzicht en een veel grotere mate van geloof.

Er zijn altijd mensen die fouten zoeken, vinden en proberen Gods dienaren in diskrediet te brengen en ongetwijfeld zullen sommigen uitgebreid dwaas verhaal doen van hun misvattingen over ‘niemand weet de dag, noch het uur’ van Christus’ wederkomst. Zij zijn nog altijd verkeerd. God geeft mij op dit moment geen bepaald jaar om aan te kondigen, maar dat zal Hij wel doen. Maar voor de Kerk geeft Hij nu geen specifieke datum, omdat de Kerk van tevoren zal weten wanneer Christus terugkomt – op de dag en het uur – door de waarheden die God aan de Kerk geopenbaard heeft.

Onlangs heeft iemand gezegd: ‘waarom moet hij (ik) data noemen?’ Het simpele antwoord is dat het Gods wil is geweest. Alle profetie zal gebeuren, maar het kan onderweg veranderen, zowel in timing als omvang, als God openbaart dat Hij het veranderd heeft of dat nog niet alle waarheid in een bepaalde kwestie geopenbaard is. Niet alles dat God zegt over profetieën in de toekomst staat niet helemaal vast. God kan en zal Zijn gedachten veranderen en wanneer God dat doet openbaart Hij dat ook aan en door Zijn profeten.

Er zijn Bijbelse voorbeelden van mensen die hebben gebeden en zelfs gevast hebben voor God, om Hem te zoeken en te vragen of Hij een gebeurtenis zou kunnen veranderen (profetie) Jesaja vertelde koning Hizkia dat hij zijn huis op orde moest brengen omdat hij op het punt stond te sterven. Nadat Hizkia in gebed tot God ging, vertelde God Jesaja terug naar Hizkia om hem te vertellen dat hij 15 jaar langer zou leven. En toch kunnen we later lezen dat Hizkia eigenlijk niet goed reageerde op dat wat God hem had laten zien. In plaats daarvan werd Hizkia’s hart opgeblazen van trots en zond God de profeten Jesaja en Micha om hem te vertellen over de vernietiging die Hij over Juda en Jeruzalem zou brengen. ‘Toen verootmoedigde Jechizkia zich over zijn hoogmoed, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toorn des Heren niet over hen kwam in de dagen van Jechizkia.’ (2 Kronieken 32: 26)

Een ander bekend verhaal is dat van Jona, die naar Nineve gestuurd werd om de inwoners te vertellen dat God hen binnen 40 dagen zou vernietigen om al het kwaad dat men deed. Maar het volk bekeerde zich, vastte voor God. ‘Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.’ (Jona 3: 10)

Zoals God Zijn manier van leven vormt in diegenen die dat willen (verlangen) en als zij zich onderwerpen aan dat proces, wie kan staan voor de eeuwige God en Hem vertellen wat Hij wel of niet aan Zijn eigen Kerk kan geven? Kan God iets veranderen dat Hij door zijn profeten zegt? Als God iets verandert, of een specifiek doel of een grotere waarheid openbaart, vooral profetie, zal Hij dit openbaren door Zijn apostelen en/of de profeten. Dit is precies hoe God altijd Zijn Kerk geleid heeft, precies zoals Hij altijd met Zijn Kerk gewerkt heeft. De waarheid verandert echter nooit, maar het wordt verduidelijkt en vergroot voor Gods volk, terwijl Hij Zijn volk steeds meer en meer uit dwaling en in grotere eenheid met Zijn woord – Zijn waarheid leidt.

Na dit alles gezegd hebbende, als het precieze jaar van Christus’ wederkomst niet op voorhand gegeven zou worden, zal het zeer zeker duidelijk worden zodra de 2de Trompet klinkt en voor de hele wereld duidelijk zal worden. Dan zal de exacte dag en uur bekend worden, door twee grote waarheden over deze zaak. Ten eerste keert Christus terug op de Pinksterdag. Gods Kerk gaat nog altijd vooruit, van Pinksteren tot Pinksteren, net zoals we vorig jaar deden.

De tweede grote waarheid over deze kwestie, die in dit artikel uitvoeriger behandeld zal worden, is dat er twee perioden met dezelfde naam zijn: ‘De Dag des Heren.’ Wij, als Gods Kerk, hebben net de eerste periode achter de rug, en de periode die volgt is een periode waarin de 2de Trompet zich fysiek zal manifesteren, en de ‘Dag des Heren’ zal eindigen met de 7de Trompet, aan het begin van Pinksteren. Jeruzalem tijd. En niet alleen die exacte dag van tevoren bekend zijn, ook het uur en de minuut.

Verzegeling van de 144.000
Als gevolg van alles wat wij meegemaakt hebben in het afgelopen jaar, verduidelijkt God nu meer over de telling van de 1.335 dagen uit het boek Daniël. Hij kon niet meer openbaren dan dat wij kregen naar de aanloop van het Trompettenfeest op 30 September 2008, door wat de Kerk eerst zou moeten ‘ervaren’ in Zijn scheppingsproces. Op dat moment liet God ons weten dat de telling en de verzegeling van de 144.000 op deze dag begon. En nu geeft God ons meer. Besteed veel aandacht aan wat je nu leest, omdat God nu veel meer duidelijk maakt.

Het Trompettenfeest van 2008 was de dag van het begin van de finale verzegeling van diegenen die zouden behoren tot de 144.000, die samen met Jezus Christus zullen terugkeren om de Regering van het Koninkrijk van God op aarde op te zetten. De 144.000 zullen samen met Jezus Christus regeren en de heerschappij van Satan over deze aarde zal niet mee bestaan.

Dit proces van de verzegeling van de overgeblevenen, die zouden worden toegevoegd aan de 144.000 begon op het Trompettenfeest van 2008, maar werd pas op Pinksteren 2012 voltooid. Sommigen werden verzegeld op het Trompettenfeest van 2008, terwijl anderen verzegeld werden gedurende de daarop volgende 1.335 dagen, inclusief de laatste dag. Gedurende die periode en tijdens de periode van de ‘laatste getuigenis’ zouden sommigen nog steeds getest worden om de laatste personen die nog toegevoegd zouden worden aan deze groep, die samen met Christus zou regeren, te bepalen.

Gedurende deze periode, terwijl mensen getest werden, werden sommigen verzegeld en over anderen werd geoordeeld dat zij zouden fysiek zouden blijven leven om in het Millennium God te dienen. En over anderen werd geoordeeld dat zij niet zullen voorleven in het Millennium als gevolg van hun reactie op Gods beproevingen en testen. Deze zullen onder de 7.000 ‘met name genoemd’ vallen, die niet dit nieuwe tijdperk in zullen gaan (zoals beschreven staat in Openbaring)

Deze periode van 1.335 dagen eindigde op Pinksteren 2012. Die dag was een belangrijke dag in Gods grote plan en zelfs zo zeer dat wij (Gods Kerk) geloofden dat dit de dag van de wederkomst van Christus was. Maar God moest nog meer doen en openbaren. Deze dingen moesten eerst vervuld worden. Gods Kerk heeft altijd geloofd dat Jezus Christus zou terugkeren aan het eind van een 3 ½ jarige periode, de tijd van Gods twee getuigen, zoals beschreven wordt in het boek Daniël. God had nog niet geopenbaard dat er meer zou volgen dat eerst vervuld moest worden voor Christus terug zou keren.

Pinksteren 2012 was inderdaad een gedenkwaardige dag in Gods grote plan, want het openbaarde een proces dat nu voltooid was, de 1ste grote fase van Gods ‘nieuwe schepping’, de vervulling van Zijn werk, het voorbereiden van de 144.000 in een periode van 6.000 jaar. Al deze mensen uit de 6.000 jaar zijn gereed gemaakt om te regeren in het Millennium. Over de voltooiing van dit proces, van allen die klaar gemaakt zijn om met Christus te regeren en die in geloof hebben gewacht op de belofte (Gods Koninkrijk) wordt besproken in het boek Daniël. Op de Pinksterdag van 2012 waren alle 144.000 verzegeld en was Gods Koninkrijk klaar gemaakt om te regeren. ‘Welzalig hij, die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt (Daniel 12: 12)

Echter, voordat de dag van Christus’ heerschappij, samen met de 144.000, kan komen, zijn er twee andere grote tijdsperiodes in Gods plan, die eerst vervuld moeten worden. Deze gebeurtenissen dragen dezelfde naam: ‘De Dag des Heren.’ Beide zijn ‘profetische Dagen’ die daadwerkelijk een jaar duren en beiden van de heilige dag, Pinksteren, tot het daaropvolgende Pinksteren lopen.

De eerste ‘Dag des Heren’ liep van Pinksteren 2012 tot Pinksteren, 19 Mei 2013, loopt. Deze profetische ‘Dag’ draaide om Gods Kerk en niet om de wereld. Wij, Gods Kerk, geloofden eerst dat deze Dag des Heren om de wereld draaide. Dit betekenen zou dat na de voltooiing Jezus Christus zou terugkeren. Wij geloofden dat Christus na de 1.335 dagen uit de profetie van Daniel, na de ‘laatste getuigenis’ van Gods twee getuigen, zou terugkeren. Maar op die Pinksterdag (27 Mei 2012) openbaarde God dat wij een nieuwe periode, de ‘Dag des Heren’ ingegaan waren.

Op dat moment openbaarde God niet dat er twee profetische ‘Dagen des Heren’ waren. Omdat Gods Kerk geen kennis had over een andere profetische ‘Dag’ (die dezelfde naam draagt) en over de Kerk gaat, geloofden wij dat deze ‘Dag’ om de wereld draaide. Dat was wat wij wisten. Wij wisten dat ‘de Dag des Heren’ voor de wereld zou eindigen met Christus’ wederkomst. Gods Kerk geloofde dus dat de profetische ‘Dag des Heren’ van Pinksteren 2012 tot Pinksteren 2013 ging over Gods laatste oordeel over deze wereld. Voor die ‘Dag’ voorbij was, openbaarde God dat deze specifieke ‘Dag des Heren’ om Zijn Kerk draaide en dat de ‘Dag des Heren’ voor de wereld nog moest komen. Aan het einde van deze profetische ‘Dag’ die om de wereld draait zal Christus terugkeren.

De ‘Dag des Heren’ voor de Kerk
De ‘Dag’ die volgt op de 1.335 dagen van Daniels profetie is de eerste van de twee ‘profetische dagen’ die elk een jaar duren. Deze eerste dag draait rond Gods Kerk en wordt in de profetieën ‘het jaar van vergelding’, of ‘de Dag van de Here’s (de Eeuwige) wraak’ genoemd. Maar deze zelfde termen worden veel vaker gebruikt om te verwijzen naar Gods relatie met deze wereld en in slechts een zeer beperkt aantal gevallen op Gods relatie met de Kerk.

Vanwege dit alles gaat de term ‘een tweesnijdend zwaard’ over Gods oordeel en Zijn relatie met de wereld en Zijn straf, als resultaat van dat oordeel. In het geval van de wereld gaat de ‘Dag des Heren (van de Eeuwige)’ over Gods vergelding en wraak op een onberouwvolle mensheid, in het jaar dat dat uitgevoerd wordt.

Deze zelfde voorwaarden, alhoewel ze slechts een paar in deze context gebruikt worden, gaan over Gods relatie met Zijn Kerk en Zijn oordeel om Zijn volk te vergelden en te wreken (wraak nemen) Het woord vergelding betekent vergelding, in de zin van ‘straf’ voor het kwaad dat gedaan is of als ‘beloning’ voor het goede dat gedaan is. In dit geval, voor Gods Kerk,houdt dit beiden in, afhankelijk wie het was die geoordeeld is.

In de ‘Dag van de Eeuwige’ die om Gods Kerk draait, van Pinksteren 2012 tot Pinksteren 2013, is het oordeel uitgevoerd over Gods Kerk. In dit geval was het om een ‘beloning’ te geven aan Zijn volk (om nu en in de toekomst te ontvangen) om het goede te doen (door God, in hen). Deze periode van de uitvoering van Gods oordeel volgde op de 3 ½ jaar van getuigenis, dat de Kerk doormaakte, en dat de reactie en houding van de mens ten opzichte van God weerspiegelt. De geestelijke reactie op God wordt voornamelijk geopenbaard in hoe de wereld Gods eigen volk behandeld. Ook moet hier opgemerkt worden dat, zoals het altijd geweest is door de tijd heen, niet allen die geroepen zijn kunnen staan in, en niet opgewassen zijn tegen zulke tijden van tegenstand, verzet ten opzichte van hen. Zij kiezen voor de weg van de minste weerstand, de weg van ‘ik’ in plaats van zichzelf te onderwerpen aan God en Zijnmanier van leven. Dat onvermogen om zichzelf volledig aan God te blijven onderwerpen weerspiegelt iemands ware relatie met God. Want alleen door God kan iemand ‘staan.’

Hoe is deze eerste profetische ‘Dag’ een zegen en beloning voor Gods volk? Voor de wereld en Satan is het ironisch, maar de zegening en beloning komt er door grote beproevingen en tegenspoed, zuivering door het vuur, zodat wij eigenlijk sneller geestelijk kunnen groeien, getest en beproefd kunnen worden in groter (groeiend) geestelijk geloof. Dit proces is besproken in recente artikelen. Wij zijn mateloos gezegend en beloond door wat wij meegemaakt hebben in een tijd van getuigenis, doordat wij vasthouden aan Gods waarheid. Wij zijn vele malen sterker gemaakt en gezegend (beloond) met meer geestelijke kracht en vastberadenheid, dat in ons gevormd (geschapen) is. Dit is anders dan God Zijn volk zal belonen zodra het Millennium begint. En wat dan zal gebeuren gaat ons petje te boven. Deze dingen (toekomstige beloningen, zegeningen) staan vast, als wij gewoon in het geloof blijven.

Ergens verborgen in de Bijbel staat een vers over Gods oordeel over deze wereld en de straf waarmee Hij zal straffen, dat een tweeledige vervulling heeft, de ene leidt tot de vervulling van de andere. Dit is een progressieve openbaring, vergelijkbaar met de openbaringen in Joël die allemaal over de volledige vervulling van de ‘Dag des Heren’ gaan. Hoewel de nadruk ligt op de laatste profetische ‘Dag’ in het tijdperk dat Gods Koninkrijk op aarde gevestigd gaat worden, werden deze verzen in Joël zelfs aangehaald op de Pinksterdag van 31 na Chr., als zijnde gedeeltelijk vervuld op het moment Gods geest uitgestort werd over alle vlees. Het was nog niet over alle vlees uitgestort, maar het zou leiden tot die tijd, als Gods progressieve en voortdurende proces van de nieuwe schepping, Elohim.

Deze tekst, die verborgen is en een tweeledige vervulling heeft, staat midden in het boek Jesaja: ‘want de Here houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.’ (Jesaja 34:8) Hoewel dit vers in het verleden al aangehaald is, is het slechts ten dele begrepen. God openbaart nu haar tweeledigheid.

De ‘Dag’ van de wraak van de heer is zowel een eenvoudige verklaring dat het Gods ‘tijd’ is om Zijn volk te wreken, als een ‘tijd’ om wraak over deze wereld uit te gieten, omdat zij Hem en Zijn volk verworpen heeft. Er wordt gesproken over een jaar van ‘vergelding’, het gaat om een letterlijk jaar van vergelding voor Zijn Kerk, en wat zij meegemaakt, geleefd heeft, de ‘laatste getuigenis’ voor deze wereld, over deze wereld. Het gaat ook om een letterlijk jaar, dat zal volgen, van vergelding, over deze wereld. Dat jaar van vergelding voor de wereld is voor al het kwaad dat zij gedaan heeft in het altijd verwerpen van God. Het is het resultaat van Gods laatste oordeel, dat gebaseerd is op de 6.000 jaar menselijke geschiedenis. Dit wordt uitvergroot in het laatste oordeel in de tijd van de laatste getuigenis, de 3 ½ jaar.

De controverse van Sion
Oordeel over Gods Kerk, in het jaar van vergelding en wraak van God, was gebaseerd op de laatste getuigenis van de 3 ½ jaar, dat Gods volk doorlopen, meegemaakt heeft. Dit gaat over Gods vermogen om Zijn Sion te scheppen, om in Zijn volk te wonen, zodat Hij ze kan vernaderen tot Elohim. Het is een strijd, die zo lang gevoerd is, sinds Satan en de demonenwereld in opstand gekomen waren nadat zij het nieuws over Sion, Gods toekomstige schepping Elohim, gehoord hadden. De strijd over de controverse van Sion is de afgelopen 6.000 jaar gevoerd met de mens en is nu volledig tot stand gebracht door deze volledig ontwikkelde getuigenis van 3 ½ jaar van Gods laatste getuigenis, die ook de uiteindelijke verzegeling van de 144.000 inhoudt.

De volgorde van de gebeurtenissen aangaande de komst van Christus, Gods werk en doel voor waarop Hij alles doet zoals Hij doet, zijn nu duidelijker voor Gods volk. God kon de specifieke timing op voorhand niet openbaren omdat het niet dezelfde resultaten van verandering en schepping van sterk standvastig geloof zou hebben voortgebracht. Als we in het begin van de 1.335 dagen hadden geweten wat wij nu weten zou het niet geproduceerd hebben wat het nu voortgebracht heeft. De meesten zouden deze ‘Dag’ geestelijk niet overleefd hebben. In plaats daarvan zou de houding/geest van Laodicea weer tot leven gekomen, gewekt, zijn en zou het Gods Kerk vernietigd hebben.

Wat is de volgende stap? Wij hebben er 3 ½ jaar van Gods laatste getuigenis achter de rug, waarop Gods laatste oordeel over de Kerk en de wereld gebaseerd is. Dat oordeel wordt uitgevoerd, als Hij wraak neemt op Satan en de demonenwereld. Gods vermogen om wraak te nemen werd gemanifesteerd door de onfeilbare waarheid, die geopenbaard wordt door Satans onvermogen om de Kerk te vernietigen, in de periode van vijf maanden, toen hem de macht gegeven was om de Kerk te martelen. Hieruit bleek ook Gods grote macht om Elohim te creëren in een tijd van sterke vijandige aanvallen in deze constante controverse over Sion. Dit was ook een wraaknemende overwinning voor wat Satan tijdens de apostase gedaan had. De apostase vond plaats in Gods Kerk omdat zij zwak geworden was door zonden en niet als een direct gevolg van Satans macht. Deze eerste ‘Dag des Heren’ eindigde op Pinksteren 2013.

Dus, wat is de volgende stap? Deze tweede (laatste) ‘Dag van de Eeuwige’ zal volgen. Dit is Gods tijd, om Zijn laatste oordeel, wraak en vergelding uit te voeren over een van trots vervulde wereld, en om Satan en de demonenwereld 1.000 jaar lang te ketenen. ‘Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde;’ (Jesaja 2: 12) Zoals al eerder gezegd kijken wij naar de fysieke manifestatie van de 2de Trompet, die deze laatste tijd aan het licht zal brengen. God heeft ons ongelofelijk belangrijke data in de tijd gegeven (alhoewel we voor dit zal plaatsvinden niet het volledige begrip hebben gekregen) en elke datum is profetisch geweest in de vervulling van de komst van Zijn Koninkrijk, dat over deze aarde zal regeren, en de dag van Christus wederkomst.

Naarmate wij vooruit, voorwaarts, gaan zal God ons meer blijven openbaren. Hij verduidelijkt en vergroot wat Hij in en door ons leven doet. Net zoals al gedeeltelijk besproken is in dit artikel, is het niet noodzakelijk om nu het ‘jaar’ van Christus’ komst te geven. Wij weten wel de dag en het uur en wij weten misschien zelfs het jaar. Maar net zoals in het begin, voor onze ‘laatste getuigenis’ begon, werd niet besproken of geopenbaard wie de tweede getuige was, wordt ook dit nu niet gegeven. De meeste mensen in de Kerk wisten wie die getuige was, omdat God het door Zijn geest duidelijk geopenbaard had in door Hem geïnspireerde preken die toen gegeven werden.

Zeer binnenkort zal God meer openbaren waarom Hij het ‘jaar’ niet openbaart, omdat de controverse over Sion nog altijd aan de gang is. Gods Kerk gaat vooruit, wij gaan van Pinksteren tot Pinksteren.