Ronald Weinland

TIMING EN ONZE OPDRACHT

In de laatste artikelen heeft God ons voorbereid op dit artikel. Er zijn ons dingen gegeven die ons geholpen hebben ons te concentreren op waar God ons naartoe leidt en om ons een beter inzicht te geven in het ‘hoe en waarom’ wij zo’n heftige geestelijke aanval (veel en veel groter dan de norm) hebben ondergaan tijdens een vijf maanden durende periode.

Deze kennis heeft ook een deur geopend die ons in staat stelt om een duidelijker kijk te krijgen op datgene waar God ons meer inzicht in geeft betreffende de Donders en de Trompetten van Openbaring.

Het is geen makkelijk proces voor ons om op deze manier (door lijden) te leren, maar er zit een groot doel achter het ‘hoe en waarom’ God deze dingen op deze manier aan ons openbaart. We hebben in het laatste artikel een aantal van deze redenen aangehaald. Het belangrijkste wat we beter moeten leren begrijpen is hoe God ons beproeft en zuivert, zowel individueel als in het ‘Lichaam’ (de Kerk). Voor zij die zich onderwerpen aan dit proces geldt dat God een meer volwassen geloof, goddelijk karakter, overtuiging en geestelijke kracht in ons vormt. Het is zoals in het voorbeeld van het zuiveren van goud, wat in het laatste artikel werd vermeld. Wij worden beproefd en getest in vuur en de onzuiverheden komen aan het oppervlak onder die omstandigheden. Wanneer dit individueel in ons leven gebeurt, dan kunnen wij onder die omstandigheden de onzuiverheden aan de oppervlakte zien komen en moeten wij eraan werken om daar vanaf te geraken, want het is onzuiver en dit mag niet in ons blijven. Dit proces behelst een diepe bekering en het uitoefenen van grote nederigheid, waardoor wij nog meer kunnen groeien. God gebruikt dit proces ook om het Lichaam van Christus te zuiveren, teneinde datgene te verwijderen wat zich na door vuur beproefd en getest te zijn niet voor Hem wil bekeren, maar veeleer hoogmoedig en trots en eigengereid is geworden door Zijn weg niet langer te volgen.

Een andere reden waarom God de dingen op deze manier aan ons openbaart is vanwege datgene wat Hij zich op voorbereidt: Satan en de demonen tot een tijd van grote veroordeling te brengen en geestelijke oorlogen die deel uitmaken van dit hele proces. En strategieën en timing zijn essentieel in grote oorlogen.

Er is nog een groot doel wat hiermee door God uitgevoerd wordt, in hoe Hij de waarheid aan ons openbaart. Het voorbeeld wat onze ervaringen door lijden zal allen die in het Millennium en de Grote Witte Troon zullen leven heel erg van nut zijn, omdat deze lessen aan hun onderwezen zullen worden en zij daar van zullen kunnen leren. Dankzij onze ervaringen zullen de mensen die in deze periodes leven een helderder inzicht krijgen in de Gods kracht in mensenlevens. Zij zullen een beter inzicht krijgen in het proces dat in ons werkzaam is, wat een sterk en volwassen geloof in ons leven brengt, en zij zullen grotere hulp krijgen bij hun bekeringsproces, zonder dat zij het soort van vuur aan de schenen gelegd krijgen wat zij die in Satans tijdperk van invloed over de mensheid moesten verduren.

Een volwassen geloof
Net zoals in het voorbeeld van Job (wat we in het vorige artikel behandeld hebben) is er voor Satan en de demonen een deur geopend geweest om Gods Kerk te pijnigen en te kwellen in hun poging om zoveel mogelijk mensen van Gods Kerk af te trekken. Maar Gods Kerk is gegroeid en sterker geworden in Haar liefde ten opzichte van elkaar (liefde die aangewakkerd wordt), en individueel geloof is in een snel tempo tot volwassenheid gekomen door Gods eigen macht om Zijn ‘nieuwe schepping’– Elohim – te scheppen, op een voorturende en immer groeiende manier en volgens het doel wat Hij hier aan het uitwerken is. Wij zijn zeer gezegend dat wij deze intensievere en progressievere fase van Zijn scheppende werk hebben mogen ondergaan (leven), die de constructie gebouwd heeft die er vandaag staat, op dit punt in de tijd dat 6.000 jaar van Gods bouwproject (een progressief bouwproces) op het punt staat voltooid te worden.

Wij zijn ongelooflijk gezegend dat wij deze tijd mogen meemaken, een tijd waarin dit proces van versnelde groei en versnelde groei tot een volwassen geloof in Gods eindtijdkerk aan het werk gezet is. Wij zijn zo gezegend geweest om te leven tijdens een stadium van een zeer versnelde ontwikkeling (schepping) aan het einde van 6.000 jaar van constructie, vlak voor we het Millennium ingaan, waarin Gods voortdurende schepping van Elohim tot zijn grootste en meest volwassen stadium tot nog toe gebracht zal worden, nog veel groter dan nu.

Dit brengt ons bij Gods timing binnen dit scheppingsproces, met als ultieme doel Elohim en hoe dit op de meest perfecte manier geschapen wordt. Maar er is ook een ongunstig neveneffect bij dit hele proces, en dat roept gedachten op aan de klei die in discussie gaat met de pottenbakker. Er staat een voorbeeld in Jesaja waar God spreekt over hen die slechts een uiterlijke oppervlakkige beleving van het geloof doormaken en tot Hem naderen (tot Zijn Huis – Zijn mensen) en meepraten alsof zij één zijn met God. Maar hun hart zit er niet in, in het volgen van God en Zijn weg, en zij keren zich tot menselijke redeneringen en intellect. Zij herinneren zich niet langer hoe God hun vormde en leidde door het geloof, en dat een mens niet de dingen kan zien, noch bewijzen door wat hij of zij op eigen kracht ‘bedenkt’ (beredeneerd) .

Hoe keren zulke mensen zich van God af, en keren zij hun hart af van het volgen van God in geloof? ‘Wee hun die een plan diep voor de Heere verbergen,wier werk in duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons (hun ware motieven) en wie kent ons?’(Jesaja 29: 15) Met andere woorden, zij veranderen. Zij beginnen heimelijk en listig anderen te zoeken die naar hun redeneringen en hun interpretaties over Gods wegen, willen luisteren. Als zij geen gehoor vinden bij sommigen die zij benaderen, dan laten ze hen met rust (ze negeren hen en ontwijken hen zelfs) en gaan voort met anderen te benaderen terwijl zij zichzelf (hun ware motieven en handelingen) verbergen om niet ontdekt te worden.

Waarom sommigen zichzelf uiteindelijk verwijderen en ophouden met God te volgen, en hun hart in een andere richting draaien, komt door dezelfde eeuwenoude redenen en motivaties die altijd hetzelfde gebleven zijn; als zulke dingen in het hart gebeuren, dan keert de geest zich naar binnen… weg van God. Bij Satan begon dit proces, het afkeren van God, doordat hij jaloezie en hoogmoed in zijn gedachten toeliet. Datzelfde kan je zien in de geschiedenis van de Kerk. Jaloers zijn op anderen, vooral betreffende ordinaties, heeft geleid tot de val van vele mensen die zich afgekeerd hebben. Als mensen beginnen onrechtvaardig oordeel te vellen en niet langer Gods leiding in Zijn Kerk zien, dan kan de jaloezie hen volledig overmannen, vooral omdat Satan en de demonen constant manieren zoeken om dat soort gevoelens te stimuleren.

Dit soort van jaloezie, vooral bij ordinaties, en het persoonlijke foute oordeel dat zulke mensen vellen, is iets waar ik al mijn jaren in Worldwide getuige van ben geweest. En ik heb het niet over slechts een paar keer, maar over vele tientallen tot honderden malen. Ik moet nu denken aan een paar mensen die recent dat soort van jaloezie gekoesterd hebben tegenover een ander persoon die als senior-elder aangesteld werd; zij oordeelden dat ik fout was door dit toe te laten en dat ik het verleden van deze person niet kende zoals ik het gekend zou moeten hebben. Wow! Het is onvoorstelbaar wanneer mensen zichzelf dusdanig hoogmoedig verheffen boven anderen, en niet langer het gruwelijke kwaad van hun eigen zonden en hun onrechtvaardige oordeel over de zonden van anderen kunnen zien; zonden die God al lang vergeven heeft, net zoals hij hun zonden vergeven heeft. Ergens in de toekomst zal deze kwestie van de grote aantallen door God in Zijn Kerk geordineerde mensen nader bekeken worden… hoewel reeds gezegd is waarom dit zo is – en dat zal gebeuren. Maar er is nog een andere reden voor de timing van het aantal mensen dat geordineerd is. Het gebeurde (in dit stadium van de eindtijd) om de Kerk zwaar te testen en te beproeven. Er waren nog andere manieren waarop zij beproefd werd, maar deze manier blijkt erg geschikt om onbekeerde onzuiverheden aan het oppervlak te brengen.

Dit proces uit Jesaja 29 van mensen die zichzelf van God ‘verwijderen’ en wiens hart zich verder van Hem afkeert, is de eeuwenoude manier van zelfmisleiding, hoogmoed en afkering van wat God daarvoor zo vrijelijk aan hen gegeven heeft. Zij keren zich af van de waarheid waartoe God hen geroepen heeft en/of ook de waarheid die God aan hen gaandeweg gaf na hun roeping. ‘U draait de zaken om, is de klei soms meer dan de pottenbakker? (zulke mensen geloven dat zij iets hebben ‘gezien’ wat God aan hun heeft gegeven, anders dan hoe zij in het verleden de dingen ontvangen hebben) Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij heeft er geen inzicht in’?’ (Jesaja 29: 16)

God zegt hier in Jesaja dat zij, omdat zij zich afkeren van datgene waartoe Hij hen geroepen heeft (Zijn ware Kerk) en ook van de plaats waar zij gevormd werden (in Zijn ware Kerk), gaan zoeken naar fouten binnen de organisatie en de leiding waar God mee werkt, en dat zij zodoende eigenlijk rechtstreeks redetwisten tegen God Zelf en de manier waarop Hij leidt en Zijn schepping – Elohim – vormt. Sommigen geloven dat zij fouten hebben gevonden in wat ‘zij zien’ als onvervulde profetieën in de Donders en de Trompetten, maar zodoende kiezen zij ervoor om niet langer geleid te worden in geloof door alles wat zij voor zichzelf bewezen zouden moeten hebben (door wat zij persoonlijk hadden en zouden meegemaakt moeten hebben) over hoe en waar God hen leidt.

Het doel van dit alles aan te halen is dat God ons niet leidt door middel van menselijk intellect en menselijke redeneringen, maar door geestelijke openbaring en levend geloof. De openbaring van Gods wil, doel en waarheid en de timing daarvan, ligt volledig in Zijn handen – niet bij iemand van ons – en ook niet in de handen van Gods profeten of apostelen. Dit doet me denken aan Ezechiël die veel profetieën ontving over de toekomstige gevangenschap van Israël. Het volk dreven de spot met hem en beschouwde hem als een valse profeet, omdat hun menselijke redeneringen gefocust waren op wat zij konden ‘zien’, namelijk dat Israël reeds in gevangenschap verkeerde. Iedereen wordt regelmatig beproefd en getest op hun eenheid met God. Sommigen zullen nastreven om dat wat God voor hun geplaatst heeft vast te houden, omdat zijzien hoe groot de waarde en de schat van waarheid is, en omdat zij ervoor gekozen hebben om daar altijd voor te vechten totdat Gods wil en doel in hen vervuld is. Maar sommigen zullen anders kiezen, zoals onlangs met een paar mensen gebeurd is en zelfs vanavond weer. Iemand is in de voetsporen van ditzelfde groepje mensen gevolgd.

Mijn eigen kijk op en volwassenheid betreffende dit onderwerp van mensen die ervoor kiezen om de Kerk te verlaten, is nog meer gegroeid tot nu toe. Het is vaak gezegd en herhaald dat er altijd mensen zullen zijn die zich van God zullen afkeren, helemaal tot aan het moment van Christus’ wederkomst. Ik heb nu meer vrede met dit proces, ook al gaat het altijd gepaard met spijt (over de foute keuzes van anderen) en bezorgdheid voor zij die zich afkeren, maar ik weet dat God hen in de toekomst terug zal opzoeken om hun dan de gelegenheid te geven om zich te bekeren, waari zij nu niet voor gekozen hebben.

Wat Gods Kerk betreft, wij moeten altijd doorgaan met voorwaarts te gaan en ons met een diepgaande zorg ons te focussen op elkaar in een immer volwassen broederschap (waarbij wij Gods liefde meer en rijker naar elkaar toe gaan leven), want hoe wij naar elkaar toe en naar God toe leven is het belangrijkste deel in ons geestelijke leven. Wij zijn een familie, Gods Familie, en wij moeten dit uitstralen in hoe wij met elkaar omgaan (met elkaar samenleven).

Het is mijn hoop dat iedereen er voor zal kiezen om voorwaarts te blijven gaan, ook wanneer de 19de Mei eenmaal gekomen en gegaan is, zonder dat Christus teruggekomen is. Dat is het hoofddoel van dit artikel, want ik geloof dat God ons laat zien dat wij nog veel werk te doen hebben voor de wederkomst van Christus, en dat deze wereld nog door veel lijdenschap heen moet gaan voor die dag. Christus zal op een Pinksteren wederkeren, en wij zullen voortgaan van Pinksteren tot Pinksteren en wachten en uitkijken naar Zijn komst. Wees geduldig, want alles zal ons duidelijker worden naarmate wij voorwaarts gaan. Er is veel dat nog gegeven moet worden, en elk artikel kan maar zoveel als mogelijk is georganiseerd en gegeven worden. Sommigen zullen dit niet kunnen volhouden – het voorwaarts te gaan. Ik voel mij slecht bij de gedachte aan eenieder die zo’n keuze zou maken, maar ik kan alleen voor mijzelf aan God verantwoorden wat ik zal doen. Hopelijk zullen slechts zeer weinigen ervoor kiezen om ons te verlaten en zullen het er steeds minder worden naarmate wij voorwaarts gaan. De meesten van jullie hebben er al voor gekozen om ook voorbij die datum door te gaan, omdat jullie leven met een geloof dat God in het Lichaam van Christus tot wasdom heeft laten komen, om ons tot aan deze dag te brengen en naar datgene wat nog voor ons ligt.

Dit nieuws zal diep teleurstellend zijn, wat het ook voor mij is, want ik haat deze wereld en haar gewoonten van geestelijk Egypte, Assyrie en Babylon. Deze wereld is zo toe aan Gods Koninkrijk, maar dit moet binnen Gods perfecte timing komen om Zijn perfecte doel te vervullen. En terwijl wij voorwaarts gaan, zullen wij meer en meer met opwinding vervuld worden, over hoe wij nu in staat gesteld zullen worden om meer dienstbaar te zijn in de voorbereiding op het Koninkrijk en Gods voorbereiding van deze wereld daarop. Want vanaf nu zijn wij grotendeels klaar gemaakt als de fundamentele structuur van de Kerk die voorwaarts zal gaan! Nu ligt een groot werk voor ons!

Ken Onze Geschiedenis
Toen God Zijn Kerk heroprichtte na de apostase, leidde hij ons tot het inzicht in wat voortaan ons doel zou zijn en wat ons werk zou inhouden, door de toegevoegde omschrijving aan onze naam te inspireren: ‘Church of God – Preparing for the Kingdom of God (COG-PKG). Sinds wij op Pinksteren van 1988 volledig heropgericht waren, hebben wij die voorbereiding (Preparing) letterlijk geleefd. Dat is wat God aan het doen is. Wij zijn Zijn ‘vaten’ (zie 2 Tim. 2:21) door wie Hij dat voorbereidende werk aan het doen is.

In het begin maakte God een kerngroep wakker, een tiende van een tiende van een derde van de Kerk die verstrooid was. Onze focus tijdens die fase van voorbereiding (Preparing) was om onze hand uit te reiken aan de verstrooiden, door middel van preken (en getuigenis). Wij waren nog niet gefocust op contact naar de wereld toe, omdat we te klein waren en nog belangrijker dan dat, omdat God geen mensen uit de wereld riep. Hij was hoofdzakelijk bezig met het vormen en zuiveren van een kernoverblijfsel.

De volgende fase begon met een geleidelijke verandering ten gevolge van het schrijven van het eerste boek, waarbij God zachtjesaan onze focus verschoof naar een werk dat Hij in de wereld zou gaan doen ter voorbereiding op Zijn komende Koninkrijk. Al die tijd hebben wij gestreefd om God te volgen, waar Hij ons ook heenleidde, omdat wij niet wisten waar wij naartoe gingen. Toen kwamen we aan in 2005, en was er een veel grotere verschuiving in de richting waar God ons in leidde, toen onze focus meer en meer gericht werd op een werk dat naar de wereld toe gedaan moest worden. Halverwege dat jaar begon God de kennis en de noodzaak voor het schrijven van een tweede boek te openbaren. Dat boek zou zeer verschillen van het eerste boek, en zou op een heel andere manier geschreven worden. God maakte duidelijk wat er in de hoofdstukken behandeld moest worden, nog lang voordat zij geschreven werden. In het tweede boek wist ik van begin tot einde niet waar het over zou gaan, maar de kennis van de inhoud werd mij gaandeweg gegeven, terwijl ik het aan het schrijven.

De timing voor het schrijven van dit tweede boek werd echter uitgesteld omdat ik in Augustus van dat jaar een tripelbypass (hart)operatie onderging, waarvan ik moest herstellen en dat dwong mij om het rustiger aan te doen. Toen ik bijna aan het einde van mijn herstelperiode gekomen was werd mijn focus gericht op de preken voor het Loofhuttenfeest die voorbereid moesten worden. Ongelooflijk maar waar liet God de Kerk tijdens dat Loofhuttenfeest een nog grotere stap voorwaarts zetten – verder uit geestelijk Egypte en Babylon, precies zoals Hij Zijn kerk in het Filadelfia tijdperk door Herbert W. Armstrong verder uit Egypte en Babylon geleid had. Maar in die era (Filadelfia) was er nog een deel van de valse doctrine van de drie-eenheid waar de Kerk niet van verlost was. Gedurende het hele Loofhuttenfeest van 2005 verkoos God om Zichzelf en Zijn grote glorie nog voller aan Zijn mensen te openbaren, door klaar en duidelijk te openbaren dat Hij en Hij alleen eeuwig uit zichzelf bestaand leven heeft. God openbaarde dat Hij alleen Jahweh Elohim is en dat Zijn Zoon niet bestaan had voor zijn menselijke geboorte.

Het is belangrijk om op dit moment in de tijd onze geschiedenis goed te kennen, want als je niet ziet dat God Zijn Kerk leidt met een groots doel voor ogen in deze eindtijd, dan ben je niet geestelijk verankerd en kun je makkelijk weggetrokken worden. Tijdens dat specifieke Feest van 2005 koos God ervoor om zo’n heldere en grote waarheid te openbaren, om elke mogelijke twijfel weg te nemen bij de verstrooiden van de apostase, over waar God Zijn naam opnieuw gevestigd had en door wie Hij Zijn werk zou voltooien in deze definitieve eindtijd. Wat betreft diegenen die ons recentelijk verlaten hebben…. waar gaan zij heen? Welke groepering zullen zij vervoegen om God te volgen en door Hem onderwezen te worden van Sabbat tot Sabbat? Weke van deze verstrooide groepen kent deze grote waarheid kent, een waarheid die klaar en duidelijk openbaart waar God is? Of zijn sommigen zo arrogant dat zij geloven dat God nu door hen werkt om Zijn eindtijdwerk te voltooien? Heb je deze vragen bij jezelf gesteld en beantwoord? Indien niet, dan heb je alles wat God zo liefdevol gegeven heeft, weggegooid.

Het opbouwen, vestigen en tot wasdom brengen van een Kerk – het lichaam van mensen in Gods Kerk – gebeurt niet van de ene dag op de andere. Hoe grote de opdracht en het werk dat gedaan moet worden is, des te langer zal het duren om het door middel van menselijke instrumenten uit te voeren. Zelfs aan een onvoorstelbare en schijnbaar onhoudbare groeiratio van 30% per jaar, duurde het in het Filadelfia tijdperk verschillende decennia voordat God een groot werk door Herbert W. Armstrong kon doen – het verkondigen van het evangelie (het Goede Nieuws) aan de hele wereld.

Na alles wat God gedaan heeft om Zijn Kerk tot in deze tijd te brengen, en het duidelijk openbaren van talloze waarheden gaande tot in 2005 en culminerend in de meest krachtige openbaring die gegeven werd op het Feest van dat jaar, heeft iedereen die geroepen is geen enkel excuus om te ontkennen waar en met wie God aan het werken is. Ga je dus helemaal terug naar het Filadelfia tijdperk om gevoed te worden, omdat je Gods Kerk nergens kan vinden? Als Gods Kerk niet ergens is, dan is er geen God, want God zegt dat Zij (de Kerk) zou bestaan tot het eind – dat ‘niets haar zou kunnen overkomen’ (vernietigen).

Profetie
Vervolgens inspireerde God dat ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geschreven moest worden. Voordat dit boek geschreven werd was het makkelijker om God te volgen waar Hij ons leidde – veel makkelijker dan nu. De waarheden die na de apostase geopenbaard werden tot en met 2005 waren een kwestie van de realiteit (waarheid), gebaseerd op bewijslast uit het verleden. God openbaarde wat er gebeurd was (vervuld was). Dit omvatte alle zaken die er geschreven waren over de apostase, de mens der wetteloosheid, de verstrooiing van Gods mensen, de stenen van de Tempel die teneer geworpen werden, de Kerk die uit Gods mond gespuwd werd, etc.. Het betrof ook profetieën over de Messias en Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn dood en vervolgens Zijn onsterfelijke leven als Eerste van de eerstelingen in Gods nieuwe schepping.

Al deze waarheden die geopenbaard werden, waarbij Gods Kerk Hem volgde in elke openbaring, waren veel geestelijk makkelijker te ontvangen, dan geestelijk die dingen te volgen die gaan over de profetieën die nog vervuld moesten worden. Sinds 2005, en vooral sinds 2008, vereisen de waarheden die God aan Zijn Kerk gaf een groter geloof – een volwassener geloof – omdat zij niet langer een kwestie waren van dingen die we in de profetieën konden terugvinden die reeds vervuld waren. Nu openbaarde God waarheid uit de profetieën die nog in de toekomst vervuld moest worden. Daarom heeft God ons sinds 2008 door vele verschillende ervaringen heen gevormd en gekneed, zodat we op dit punt aangekomen in staat zijn om door God op een hoger geestelijk plan geleid te worden, dankzij een tot wasdom gekomen geloof wat God in ons gevormd, gekneed en gebouwd heeft. Wij volgen God, en slaan snel naar links of naar rechts af. Wij vechten en gaan voorwaarts met een groter vertrouwen en grotere voortvarendheid, omdat wij nu beter weten wie wij zijn – wij kennen en leven Gods Kerk.

God volgen waar Hij leidt, door Zijn werk van het vervullen van profetieën, is geheel en al een kwestie van geloof – niet van zichtbaar bewijs, iets dat fysiek gezien kan wordne. EN er is nog nooit een tijd geweest waarin een lichaam van mensen door de vervulling van zoveel profetische gebeurtenissen is geleid – en de grootste daarvan moeten nog komen. Nu zij wij klaar gemaakt om dat werk dat nog voor ons ligt te doen.

Mensen hebben soms rare ideeën over profeten en wat zij kunnen doen of weten. Er zijn altijd ‘verwachtingen’ verbonden aan profeten, die vaak niet erg realistisch zijn. Mensen zijn dan geneigd om veel sneller te oordelen en het dan vervolgens als vals te veroordelen, als de dingen niet gebeuren zoals zij ‘denken’ dat zij begrepen hebben dat ze moeten gebeuren. Dit zou ons, Gods mensen, niet mogen verbazen, want geen enkele profetie is bedoeld om makkelijk begrepen te kunnen worden, maar moet geestelijk geopenbaard worden. Daarna in Gods perfecte timing (die wij altijd zullen te zien krijgen en dan zullen begrijpen) zal de fysieke manifestatie en vervulling van die profetie manifest worden en alleen Gods eigen mensen zullen in geloof vasthouden aan wat geprofeteerd is.

Ik volg God waar Hij ook leid. Ik ken de afslagen niet tot dat we er zijn, en alleen God openbaart ze door Christus. Een voorbeeld wat onlangs aangehaald werd over een GPS (TomTom), leert ons dat wij een geestelijke GPS volgen die altijd juist is – altijd waar. Als er een probleem is, dan ligt dit altijd alleen aan ons en aan hoe wij volgen.

Sinds ik het tweede boek geschreven heb, geloof ik dat er velen zijn die geloven dat ik alles weet over wat daarin geschreven is. Dat is echter niet zo! Het is profetisch, en het meeste daarvan is nog niet gebeurd, vooral niet wat de fysieke vervulling daarvan betreft. We hebben veel geleerd over een geestelijke vervulling, zoals met de 3½ jaar van getuigenis van God aan de mensheid en hun reactie daarop. Die getuigenis is eenlaatste getuigenis en hierop baseert God Zijn laatste oordeel wat over de mensheid gaat komen.

Zoals bij alle profeten die veel profetische dingen schreven, o.a. Daniël die graag datgene wat hij opgetekend had wilde begrijpen maar het niet verstond, is een profeet gewoon iemand die dingen die door God gegeven zijn opschrijft of verkondigt. Dat is wat ik gedaan heb toen ik dat boek schreef. De apostel Johannes kende ook niet de betekenis van het overgrote deel van de profetieën die hij in het boek Openbaring opschreef. In tegenstelling tot Johannes is aan mij wel veel meer gegeven betreffende de betekenis en de eventuele vervulling van veel van de profetieën die hij optekende voor ons, en vooral met betrekking tot die profetieën in de context van deze moderne tijd. Er is al veel vervuld van de Zegels van Openbaring, want God heeft geopenbaard dat de eerste Vijf Zegels volledig gingen over gebeurtenissen die in de Kerk vervuld moesten worden – gebeurtenissen in het verleden. Het Zesde Zegel was het begin van een overgang in de tijd, van gebeurtenissen in de Kerk meer en meer naar gebeurtenissen in de wereld. Maar de Kerk zou altijd centraal staan temidden van dit alles.

Sinds het einde van 2008 hebben wij volledig in het geloof geleefd dat God ons versneld aan het opbouwen en versterken was. Ik weet niet welke gebeurtenissen nog moeten plaatsvinden (profetisch nog vervuld moeten worden) die in de Trompetten van Openbaring geopenbaard worden, noch weet ik dit over de Donders, die nog maar gedeeltelijk vervuld werden. God openbaart duidelijk dat er nog veel meer moet gebeuren.

Waar wij ons bevinden
Dus waar zijn wij nu? Wanneer die vraag gesteld wordt dan moet ik denken aan de timing die zo minutieus uitgewerkt is tot op dit moment, en aan de mathematische waarschijnlijkheden van zoveel periodes die berekend zijn en zo precies passen. Dit alles is zoveel meer dan louter toeval of geluk dat het vergelijkbaar is met de waanzin van de waarschijnlijkheid dat de evolutietheorie waar zou kunnen zijn. Sinds de dag dat het Eerste Zegel geopend werd op 17 december 1994, zijn er zoveel periodes van ‘tellen’ geweest die zo perfect op hun plaats vielen. Dat houd ik in gedachten als ik denk aan alles waar de Kerk sinds de apostase doorheen gegaan is, toen Satan zo’n grote macht tegen Gods kerk heeft uitgevoerd, tot aan deze tijd waarin zijn rijk van terreur en marteling werd beëindigd aan het einde van een vijf maanden durende periode. Dit past allemaal in datgene wat God hem heeft toegestaan, zelfs met het getal dertien en een veelvoud daarvan, waar we het in het verleden over gehad hebben. Hoe passend dat de rest van de telling nu zal verdergaan zonder Satans identiteit erin.

Gods werk is gewoon ongelooflijk! Het wordt meer en meer opwindend naarmate we voorwaarts gaan. Er moet nog veel gebeuren, en de hoofdmoot van alle profetische gebeurtenissen die in ‘2008 – Gods Laatste getuigenis’ staan moet nog gebeuren, en ook nog grootsere gebeurtenissen die nog niet eens vermeld zijn.

Dus waar zijn we? We zijn aan het einde van de Dag des Heren, maar die Dag was niet volledig wat wij ervan verwachtten. Het was een tijd die alleen over Gods Kerk ging, en niet over de wereld. Naarmate wij verder gaan, zullen wij meer ontzag krijgen voor de preken die God van in het begin van deze profetische dag inspireerde. God heeft ons veel verteld, maar we konden het allemaal nog niet verwerken. Deze profetische Dag heeft Gods Kerk gedefinieerd (bepaald). Deze Dag loopt ten einde met een volk dat heeft geleerd te ‘staan’ (dat staat!), die qua geloof tot wasdom gekomen zijn, die gevormd en gekneed zijn door God en Zijn Zoon tijdens Zijn Dag, voor Zijn mensen.

Er is inderdaad meer dan een profetische ‘Dag des Heren’ in deze eindtijd. Er zal nog een andere dag zijn, een dag waarvan wij dachten dat deze Gods Koninkrijk zou brengen. Dat jaar zal komen, maar God heeft niet geopenbaard wanneer dit zal zijn, maar wanneer het komt dan zullen we het weten, en de wereld zal het zien. Het is zoals de beschrijving van de Tweede Trompet, want wanneer die weerklinkt zullen we exact weten waar we ons in die fysieke profetische gebeurtenissen die zich dan ontplooien, bevinden.

Dus hoeveel tijd rest ons nog? Ik weet het niet en ik zal het niet weten totdat God het geeft. God heeft mij laten zien dat we een timing hebben waar we ons op kunnen focussen, en dat is van Pinksteren tot Pinksteren. Zou het allemaal voorbij kunnen zijn volgend jaar? Ja, en als dat zo is,dan zullen we niet lang moeten wachten tot de gevolgen van de Tweede Trompet zichtbaar worden, want God laat ons ook duidelijk weten dat er meer dan een paar weken tijd nodig is, om de gebeurtenissen die tussen het weerklinken van de Tweede Trompet en het tijdstip dat God ingrijpt op een Pinksteren met de Zevende Trompet te vervullen. Dit alles kan niet in luttele weken vervuld worden, zelfs niet op enkele maanden. Het kan zijn dat er nog enkele jaren voor ons liggen, maar weet dat hoe langer het duurt hoe groter het werk is dat God door ons zal doen. God heeft gewoonweg op dit moment nog niet laten zien hoe lang het nog duurt of hoe groot het werk zal worden, maar er is sowieso meer tijd en er zal een groter werk door ons gedaan worden. Deze dingen kunnen al heel gauw aan ons gegeven worden. Wij kunnen alleen maar naar God kijken en wachten tot Hij deze zaken op Zijn tijd aan ons openbaart.

Of het nu nog een paar jaar of nog vele jaren duurt, de werkelijkheid is dat sommigen onder jullie in het geloof zullen sterven. Daarom moeten we vooruit plannen, van jaar tot jaar, van Pinksteren tot Pinksteren, en ook verder kijken, zodat we voorbereid zijn op een eventueel langere periode van twee, drie of zelfs meerdere jaren.

Deze wereld staat aan de rand van een Wereldoorlog die op elk moment kan uitbreken, maar die ook tegengehouden kan worden. We moeten ons flexibel opstellen en altijd geestelijk op onze hoede zijn, klaar om God te volgen, in welke richting Hij ons ook leidt. Op dit moment moeten we wat geduld uitoefenen, omdat er tijd nodig zal zijn voor God om door mij te werken om jullie de antwoorden te geven op de vragen die er zijn. De antwoorden zullen komen – zoals altijd – maar altijd op Gods tijd. God leidde ons in Zijn profetische Dag, voor ons, en gaf ons voor dat jaar een doelgerichte focus – van Pinksteren tot Pinksteren. Op de Sabbat van 26 Mei liet Hij ons weten dat er nog meer voor ons lag. En dit werd snel gevolgd door een preek die nog meer openbaarde. Dit jaar, gezien onze unieke toestand en organisatiestructuur, heeft God ons met de laatste paar artikelen voorbereid op dit artikel. Ik was er niet zeker van of dit zo was, maar vermoedde het wel, en nu ik terugkijk is het voor de hand liggend. Er wordt ons dit jaar (vergeleken met vorig jaar) zelfs nog iets vroeger verteld dat er nog meer voor ons ligt, en misschien nog wel heel wat meer. Het hangt allemaal af van hoeveel werk er nog te doen is.

Mijn hoop is dat we volgend Pinksteren Jezus Christus zullen zien wederkeren. Indien dat zo is, dan zullen we niet lang in onzekerheid moeten wachten, want God laat ons nu weten dat wat Hij gaat doen en wat hij gaat toestaan om de mensheid te laten overkomen niet op een dag, een week of zelfs niet enkele maanden tijd kan gebeuren. De mensheid zal dit een langere periode moeten ondergaan, omdat dat de enige manier is om de mens tot die mate van wanhoop en nederigheid te brengen. Dit is nodig voordat Gods Koninkrijk gevestigd kan worden.

Vijfde trompet
Een van de elder stelde een goede vraag over het artikel waarin stond wat er in de Kerk gebeurd was ten gevolge van de vijfde Trompet en de periode van vijf maanden waar we juist doorheen gegaan zijn. Het was deze persoon niet helemaal duidelijk wat er nu precies ook over de 2de, 3de en 4de Trompet gezegd werd. Dat is een goede vraag omdat er inderdaad in dat artikel dingen geponeerd werden zonder enige verdere uitleg. De waarheid is dat ik niets meer kon geven, en in dat artikel slechts gaf wat toen aan mij gegeven was. Ik begreep het zelf ook niet volledig, maar ik wist dat ik het wel moest geven. Ik wist dat het de waarheid was, maar begreep het zelf ook niet helemaal. God geeft nu meer, en er zal dan ook in toekomstige artikels meer gegeven worden over zaken zoals de Dag des Heren en andere gelijkaardige onderwerpen waar automatisch vragen over zullen opkomen, zaken waar we meer over verlangen te weten. God zal ons meer geven naarmate Hij ons verder leidt, maar alleen wanneer Hij bepaalt dit te doen.

Allereerst moet klaar en duidelijk gesteld worden dat wij niet weten wanneer (wat de specifieke timing is) de Trompetten van Openbaring weerklinken. Dit werd aangehaald in het vorige artikel, dat als dit in Gods bedoeling lag Hij zij allen aan het begin had kunnen laten schallen. Zij konden allen tezamen klinken, of de ene vlak na de andere, of met verschillende intervallen, maar wij weten het niet. Eenieder die ‘denkt’ te weten of gelooft dat hij of zij het uitgedokterd heeft, is ongelooflijk dwaas (onverstandig), want dit kan je alleen maar weten door rechtstreekse openbaring van God. Wie is die profeet aan wie dit alles geopenbaard is? Ik ken er twee aan wie dit tot nu toe nog niet geopenbaard is, en ken geen andere profeten die nu in leven zijn.

Eerlijk gezegd is alles wat we kunnen weten tot op dit moment in de tijd door God aan Zijn Kerk gegeven. Mensen zijn geneigd om de Trompetten slechts te bekijken vanuit het standpunt van hun fysieke vervulling op het moment dat elke Trompet weerklinkt. Maar zoals reeds gezegd dit is niet zo. Voordat dit alles voorbij is zul je duidelijk kunnen zien dat er ook overlappingen in deze gebeurtenissen zijn. God heeft ons gedurende enige tijd ertoe geleid om te gaan inzien dat de Vijfde Trompet niet alleen over een enkele grote fysieke gebeurtenis gaat waarbij Duitsland en een Verenigde Europa de Verenigde Staten in gevangenschap nemen, waarbij zij letterlijk de volle controle over de V.S. hebben en grote horden mensen gevangen nemen en in gevangenissen en concentratie kampen opsluiten.

Deze Trompet is de moeilijkste om te zien, omdat dit de enige is die geestelijke openbaring betreffende gebeurtenissen die op Gods Kerk betrekking hebben, bevat. En deze gebeurtenissen moesten op een specifiek moment in de tijd vervuld worden, los van de effectieve fysieke vervulling die nog zal komen ten gevolge van het weerklinken van alle Trompetten. God heeft niet alles over deze Vijfde Trompet geopenbaard, maar heeft ons wel een veel helderder beeld gegeven, wij begrijpen dat Satan en de demonen de vrije teugels kregen om Gods Kerk vijf maanden lang te pijnigen. Dat zouden we nu makkelijker moeten zien en begrijpen. Het heeft veel weg van toen de Kerk weinig wist over de apostase, voor die werkelijk begon, en geen enkele tijdsindicatie had van wanneer dit zou gebeuren. God kon niet teveel openbaren omdat het de bedoeling was dat Gods Kerk beproefd en getest zou worden en dat dit een oordeel over de Kerk zou zijn. Op diezelfde manier kon aan ons niet gegeven worden te weten wat ons gedurende die vijf maanden durende periode zou overkomen, want dan zou het nooit geresulteerd hebben in die getuigenis die er nu ligt. Het zou niet ‘rechtvaardig’ geweest zijn om er op voorhand iets over te openbaren, zodat het zou kunnen uitwerken wat God aan Satan te doen gegeven had. Deze kennis kon gewoonweg niet op voorhand aan ons gegeven worden net zoals voor de apostase, en er kon ook niets meer op voorhand gegeven worden omdat dat niet waarachtig en rechtvaardig zou geweest zijn.

Het volstaat om hier te zeggen dat de eerste fase – een geestelijke – de enige geestelijke binnen een Trompet – binnen de Vijfde Trompet hoort. Dit zou alleen aan Satan en de demonen geopenbaard worden, vlak voordat hun de vrije hand gegeven werd om Gods Kerk gedurende een specifieke periode aan te vallen. Er zit ook dualiteit in de vervulling van deze Trompet die direct gelinkt is aan Satan en het hele demonenleger. Dit wordt ook omschreven als een wee – het Eerste Wee.

Satan was hogelijk onsuccesvol in zijn aanval op Gods Kerk, dankzij datgene wat God in ons gevormd had en tot wasdom had laten komen. Er zijn geen dingen meer die op Gods Kerk van toepassing zijn door een van de andere Trompetten, behalve dan zijdelingse schade die wij kunnen ondervinden door de fysieke vervulling van de Trompetten. Maar er is ook dualiteit in de pijniging die eveneens over de fysieke verstrooide naties van Israël zal komen, die hen door Stan en de demonenwereld wordt aangedaan. Hier zal Europa bij betrokken zijn, en er zal oorlog aan te pas komen. Er zal nog een periode van vijf maanden zijn waarin Satan en de demonen veel schade zullen aanrichten.

God heeft ook al lang geleden geopenbaard dat de gevolgen van de Vijfde Trompet ook gebruikt zullen worden om in de Kerk van God, die na de apostase verstrooid werd, grote verandering teweeg te brengen. Dit zal veel te doen hebben met de 63.000 die God zal terugbrengen. Terwijl ik dit schrijf weet ik dat God ons veel inzicht geeft in de Trompet, maar lang niet alles. Ik weet dat we dit begrijpen, en een deel van het doel daarvan, dus wees geduldig en dankbaar dat onze Vader die zoveel van ons houdt ons geeft wat Hij ons geeft.

Dus wanneer zullen de fysieke gevolgen van deze Trompet beginnen? Dat weten we niet. En we zullen het pas weten als zij begonnen zijn. Wij hebben een geestelijke ‘wee’ in de Kerk overleefd, en dit met grote zege (het woord ‘overwonnen’ wat zo vaak in het Nieuw Testament gebruikt wordt, betekent in het Grieks letterlijk ‘veroveren’) door datgene wat God in ons gevormd en gekneed heeft – en dit alles tot grotere glorie van God. Hij heeft deze overwinning aan ons gegeven. De wereld zal het niet zo goed vergaan wanneer de fysieke fase van deze wee ontketend wordt. Die fase – de fysieke vervulling van de Vijfde Trompet – zal niet komen totdat de gevolgen van de 2de, 3de en 4de Trompet zichtbaar geworden zijn.

De Church Of God – PKG gaat stug voorwaarts. ‘De oorlog is niet voorbij!’ zoals in het artikel ‘Een oorlog is voorbij, Een andere staat op het punt te beginnen’ staat. Er is oorlog op komst in de wereld. En niet al te ver in de toekomst, maar ook niet deze week. Wij zullen wachten op God om ons te leiden en aan ons te openbaren wat wij nodig hebben, wanneer wij het nodig hebben. Een van de grootste geestelijke aanvallen die ooit uitgevoerd werd is nu voorbij, maar de oorlog gaat door. Satan en de demonen zullen nu meer en meer hun aandacht op de wereld richten. Hoewel de macht die deze wezens hadden om ons aan te vallen zeer beknot is, omdat God en Christus nu meer in ons leven, zullen zij nog steeds datgene dat verzwakt wordt, blijven aanvallen. Verzwak niet in de strijd en glijd geestelijk niet af door een lauwe en luie geest. Wij moeten steeds vastberadener strijden en doorzetten tot aan het Pinksteren van Christus’ komst.