Ronald Weinland

Een belangrijke vasten

Dit artikel is een belangrijk artikel, en een zeer dringend artikel. Dit artikel onderbreekt een serie van artikelen over het onderwerp familie. De rest van deze serie zal na dit artikel gewoon verdergaan.

Laura en ik, de fysieke leiders van Gods Kerk vandaag, onder Jezus Christus, en ik als apostel en Laura als profeet, roepen op tot een belangrijk vasten voor Gods Kerk op 24 Augustus. Dat is de wekelijkse Sabbat. En aan jullie wordt gevraagd om een deel van jouw vasten of geheel je vasten op die Sabbatdag te laten vallen.

Dit artikel is gericht aan de dienaren, alsook aan alle leden van Gods Kerk.

Sinds enige tijd geloof ik dat de Kerk een vastendag moet uitroepen en dat God ons leidt om dit te doen, alleen was de timing of wanneer te vasten niet duidelijk. Noch was de reden voor het vasten duidelijk. Het is interessant dat er tijdens deze periode een aantal brieven en rapporten van dienaren binnenkwamen, waarin een aantal aandachtspunten naar voren kwamen, die hier ook besproken zullen worden.

Het uitroepen van een Kerkvasten wordt niet in een opwelling gedaan, noch is het een kwestie van persoonlijke overtuiging, dat dit een goed moment is. Integendeel, het is een kwestie van inspiratie en begeleiding van onze Hogepriester Jezus Christus.

Dit artikel zal recht door zee zijn, en ‘to the point’, ons wordt namelijk gezegd onszelf geestelijk te onderzoeken, net zoals wij voor het Pascha aangemoedigd worden onszelf te onderzoeken. Wij hebben al verschillende vastendagen gehad in Gods Kerk, waar wij ons op een bepaald onderwerp focuste, en altijd volgens de richtlijnen voor vasten, die men in Jesaja 58 vindt. Deze richtlijnen zullen ook tijdens deze vastendag gevolgd worden, maar deze keer met een zeer ernstige focus, de ernstigste ooit.

Een definitieve zuivering van Gods Kerk
Jesaja 58 gaat over het onderzoeken van onszelf, voor God, in geest en waarheid, in diepe en oprechte nederigheid, eerlijkheid en de wens om duidelijk te mogen zien waar wij geestelijk staan. Wij moeten daarop reageren door er naar te streven datgene, dat niet volledig in eenheid met God is, en ons geopenbaard is, te veranderen. Alleen als wij duidelijk kunnen ‘zien’ welke veranderingen er moeten plaatsvinden in ons leven, kunnen wij berouw hebben en hulp vragen zodat onze geest of gedachten kunnen veranderen, zodat wij kunnen groeien naar grotere eenheid met God.

Wat er echter vaak gebeurt in de Kerk, vooral als er een grotere strijd gestreden is, dat iemand geestelijk een pauze neemt, rust wil na de strijd en de stress van de constante strijd die voor ons ligt. En toch wordt ons gezegd om ‘altijd’ de wapenuitrusting van God aan te hebben, zodat wij altijd aan het gevecht kunnen deelnemen. Wij kunnen ons de luxe van uitrusten niet veroorloven, tot we in Gods rust, Zijn Koninkrijk binnen gegaan zijn, tot we verandert zijn in Elohim. Als wij ons terugtrekken en uit gaan zitten rusten zullen we de ware geestelijke rust, die God ons geeft, niet vinden.

Wat er vaak gebeurt in zulke gevallen, als iemand ‘een pauze neemt’, is dat zij terug in oude slechte gewoontes valt of nieuwe slechte gewoontes ontwikkelt. Dit is al begonnen in het leven van enkele mensen, sinds Pinksteren. En toch worden wij geheel en volledig verfijnd als Lichaam. Wij moeten een grotere eenheid met God krijgen.

Dat gezegd hebbende, zal ik jullie nu vertellen wat God mij duidelijk geopenbaard heeft. En dan zal ik een aantal voorbeelden geven van zaken die sommige mensen in zichzelf zullen moeten onderzoeken als zij voort willen gaan in hun zoektocht naar geestelijke groei, meer eenheid met God en als zij in het Millennium willen voortleven.

Jezus Christus is bezig met het zuiveren of reinigen van Zijn Kerk voor de volgende fase van Gods werk, dat wel eens de laatste fase zou kunnen zijn (maar dat heeft Hij tot nu toch nog niet geopenbaard) Zoals besproken in de artikelenreeks ‘Een uitzonderlijke 4 ½ jaar’ is Gods Kerk door een belangrijke periode van oordeel gegaan. Vlak voor het einde van deze specifieke periode waren er een aantal geoordeeld, afgesneden van Gods genade, Gods geest en omgang met God. De meesten van hen waren dienaren. Zij hebben niet ‘plotseling’ gekozen te vertrekken (zoals zij insinueren of zelfs geloven) maar God heeft hen uit de Kerk verwijderd. Een foute houding en een veroordelende geest (dit is rebellie) ten opzichte van Gods leiding, jaloezie op anderen en onbekeerde zonden hebben ertoe geleid dat God Zijn geestelijke genade (hulp en barmhartigheid) teruggetrokken heeft. Als God zo’n oordeel velt begint de persoon in kwestie op zijn of haar eigen gedachten te vertrouwen (in het denken over God en de waarheid) omdat Gods geest niet langer ‘in’ hen is, noch hen leidt.

In de voorbije maanden heeft God een aantal dienaren en mensen uit Zijn Kerk verwijderd, maar sommige mensen hebben meer tijd gekregen, voor dit oordeel om hen uit de Kerk te verwijderen, geveld wordt. Dat brengt ons bij deze vastendag. Deze vastendag is het teken in de tijd voor Gods oordeel over sommigen, of er een juist bekering en verandering is of niet. Gods Kerk wordt gezuiverd, nu we dit najaars Feestseizoen ingaan.

Een ieder van ons moet Gods hulp zoeken om meer één met Hem en Zijn Zoon te kunnen worden. Op dit moment moeten wij onszelf heel goed onderzoeken. ‘Meer één worden met’ betekent dat voortdurende bekering gevolgd moet worden door daadwerkelijke verandering. Er zijn een aantal mensen die ‘flirten’ met een geestelijke ramp – de mogelijkheid om afgesneden te worden van God. En sommigen van jullie zijn dienaren. En er zijn ook anderen, buiten de dienaren, in het Lichaam van Christus, die geestelijk zwakker geworden (of nooit de kans met beide handen aangegrepen hebben die hen gegeven is) en op het punt staan volledig verwijderd te worden van Gods aangezicht, zodat die persoon snel zal verliezen wat hem of haar gegeven is.

Als je werkelijk het onschatbare geschenk dat God jou gegeven heeft naar waarde schat, dan zul je er voor vechten! En de grootste strijd is tegen jezelf, tegen jouw egoïsme, jouw trotse menselijke natuur die moet kiezen om (en enorm moet verlangen naar) zichzelf te onderwerpen aan Gods leiding in (en over) jouw leven. Gods waarheid, wegen en wetten moeten over ons leven regeren!

Wij willen niet dat mensen van de Kerk of dienaren verwijderd worden, maar het zal spoedig gebeuren met mensen die zich niet oprecht bekeren en veranderen. Anderzijds, als iemand zich niet wil bekeren, niet wil veranderen en meer één worden, meer akkoord met God, met Gods waarheid, Gods Kerk en leiding, wil, dan is het beter dat zij verwijderd worden. In Gods Kerk is geen plaats voor verdeeldheid, rebellie en een slechte houding/attitude.

Wij gaan individueel vasten en trachten onszelf te zuiveren of reinigen, zodat we meer ‘geheiligd’ kunnen zijn, voor wij, als groep mensen, tijdens dit speciale Feestseizoen, voor God en Christus komen. Wij zouden ook moeten bidden en vasten voor anderen, dat zij zich onderwerpen aan zo’n zelfonderzoek, dat zij berouw hebben en veranderen. Maar als zij weigeren deel te nemen in dat proces, dan zouden wij moeten vragen dat zij snel verwijderd worden, zodat het Lichaam gereinigd wordt. Als je niet zo’n verzoek indient bij God, is dat een weigering om te bidden volgens de wil van God voor Zijn Kerk. Zo’n eendrachtig verzoek van Gods Kerk openbaart het niveau van eenheid en overeenstemming die wij met God hebben.

Wij zijn een Familie en wij moeten op een actieve manier van elkaar, houden in Gods Familie. Er is geen plaats in die Familie voor jaloezie, afgunst, wrok, of wrevel, fouten zoeken, een veroordelende houding ten opzichte van anderen, beledigd zijn of geen omgang met elkaar hebben etc. Hoeveel houden wij van elkaar en hoezeer willen wij een hechte relatie met elkaar hebben? Ik heb heel veel brieven ontvangen waarin mensen mij vertellen dat zij nooit een periode meegemaakt hebben waarin er zulke grote liefde is in Gods Kerk. Dit is waar, maar wij moeten als Familie nog meer geheiligd worden voor God, voor wij Zijn Loofhuttenfeestseizoen vieren.

Het volgende vers uit de Bijbel zou in onze gedachten en gebeden moeten zijn, nu we gaan vasten.

‘Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. (2 Corinthen 13: 5)

Wat te onderzoeken
Inderdaad, een ieder van ons moet zichzelf, voor God, onderzoeken. Zijn hulp zoeken, zodat wij kunnen zien wat er in ons moet veranderen. Wij moeten ons bekeren, zodat wij meer één met God kunnen worden. Deze vastendag gaat dus over dat wij individueel meer gezuiverd en geheiligd worden, maar ook gaat het over de zuivering van het Lichaam van Christus, zodat het Lichaam meer geheiligd en in eenheid met God is.

Toen ik Laura een deel van de focus voor deze vasten, als voorbereiding op de komende Feestdagen en mijn bezorgdheid (die van God komt) voor sommige dienaren, die niet doen wat zij moeten doen, die het geestelijk laten afweten (en die ‘opgeruimd’ moeten worden), vertelde, vertelde zij mij iets over de Verzoendag. Zij zei dat ze aan de Hogepriester moest denken, die voor zichzelf en voor zijn huishouding verzoening moest doen. Dan wordt er in de Bijbel gezegd dat hij verzoening voor het volk moest doen. Laura zei toen: ‘ik heb het altijd raar gevonden, dat het zo geschreven staat. Dat hij zowel voor zijn huishouding als voor het volk verzoening moest doen. Als je de geestelijke overeenkomst ziet, dan zijn de dienaren de geestelijke huishouding van de Hogepriester en God haalt de bezem erdoor. Hij maakt hen, diegenen die zich bekeren en veranderen, klaar om verzoend te worden.’ Het is aangeraden dat je dit in Leviticus 16: 11 – 16 leest.

Dit is een duidelijke openbaring van de taken die door de Hogepriester uitgevoerd worden op de Verzoendag. Elke dienaar moet zichzelf onderzoeken, bekeren van zijn of haar zonden en ijveriger werken om volledige eenheid met God te krijgen. En er zijn een aantal specifieke zaken die je moet onderzoeken.

Werk je er aan om contact te hebben met andere dienaren, werk je er aan om een sterkere band te krijgen met hen? Zo niet: waarom niet? Denk je dat je ‘over’ mensen in een bepaald gebied bent (misschien zelfs in ‘jouw’ gebied) of ben je liever iemand die dient, die bemoedigt, die ernaar streeft een juist voorbeeld te zijn, die anderen in de hechte familievriendschap probeert te trekken?

Is iemand van jullie bezitterig of veroordelend in jouw relaties met andere dienaren? Ben je vrijgevig, genadig, zacht, vriendelijk, vergevingsgezind en liefdevol ten opzichte van anderen in de Kerk?

Er is nog een grote geestelijke bezorgdheid voor de dienaren en voor de gemeente en dit volgende voorbeeld is nog altijd moeilijk voor sommige mensen. In de bijna 44 jaar dat ik in de Kerk van God ben heb ik gezien hoe ordinaties (het aanstellen van een dienaar) zovaak conflicten en zelfs geestelijke ellende in mensen hun leven veroorzaakt hebben.

Als iemand geordineerd is, is er altijd iemand anders die het daar geestelijk moeilijk mee heeft. Dit is kan in de Kerk voor de grootste strijd zorgen en het is een belangrijke test over eenheid met en geloof in het feit dat dit Gods Kerk is en dat God Degene is die iemand in de Kerk roept en iemand als dienaar aanstelt. Als er iemand geordineerd wordt, komt bij velen jaloezie, afgunst en trots aan de oppervlakte.

Deze kwestie van een verkeerde reactie op iemands ordinatie is duidelijk naar boven gekomen in de recente zuivering in de Kerk. Iemand had het moeilijk met het feit dat iemand anders geordineerd was en anderen niet. Uiteindelijk heeft deze persoon de Kerk verlaten, omdat het eigenlijke conflict niet met de Kerk of ordinaties, maar met God was. Anderen waren verontwaardigd, zelfrechtvaardigend, toen een vrouw tot sr. elder aangesteld werd. Soms geloven mensen die dezelfde functie hebben, dat iemand die dezelfde functie gekregen heeft dat niet waardig is. Zulke conflicten zijn conflicten met God.

Geloof (of verwacht) jij dat jij als dienaar aangesteld moet worden of dat je een hogere positie moet krijgen? Dat is een van de duidelijke tekenen dat je geestelijk zwakker wordt (of je op gevaarlijk ijs bevindt) Dit is een foute manier van denken en zo’n geest kan zich tegen God en Zijn Kerk keren.

Twee zaken die wij moeten onderzoeken
Alhoewel een ieder van ons zijn of haar eigen zwakheden en zonden moet onderzoeken, zijn er nog twee bijkomende zaken die wij allen moeten onderzoeken. Dit zijn twee van de duidelijkste tekenen van geestelijke verslapping en nalatigheid en zou moeten dienen als een krachtige spiegel van onze ware geestelijke toestand. Dit zijn twee van de belangrijkste zaken waarin iemand getest wordt als hij of zij geroepen wordt. Helaas hebben sommigen nooit oprecht berouw en veranderen zij niet, naar een getrouwe gehoorzaamheid aan God in deze meest fundamentele waarheden. We hebben het hier over de Sabbatviering (zowel de wekelijkse als jaarlijkse) en het betalen van Tienden (1ste, 2de Tienden en offers)

Hoe vier jij Gods Sabbatten? Kijk in de spiegel! Zet jij deze dagen apart, heilig jij deze dagen voor heilig gebruik en doel? Maak jij gebruik van wat God jou gegeven heeft? Jij kan omgang met andere broeders hebben. Niet iedereen kan naar de dienst komen, om samen te komen met anderen van Gods Familie. Hoe zeer verlang je er naar om soms eens samen te komen met een grotere groep, als je normaal maar met een handjevol mensen samenkomt? Het kan natuurlijk zijn dat jouw gezondheid het niet toelaat of dat je te ver weg woont. Sommige mensen denken misschien dat ‘ver weg wonen’ een uur of twee is. Dat is niet zo! Wat denk je van 3 uur? Sommige mensen denken dat dit een te lange reistijd is of dat het teveel geld kost. Vraag je God om hulp in zulke zaken, omdat je hunkert naar de extra geestelijke boost die jou dit geeft? Kan je misschien twee maal per maand komen, of misschien dan toch tenminste één keer per maand? Dit zijn vragen die jij voor God moet beantwoorden.

Het antwoord op dergelijke vragen weerspiegelt heel veel over iemands ware geestelijke staat van lethargie, sloomheid en zwakheid of van iemands ijver, vertrouwen en hunkeren naar God.

Een ander vlak van zelfonderzoek is de getrouwheid in het betalen van Tienden en het geven van offers op de Feestdagen. Zowel het betalen van Tienden en het geven van offers zijn door God opgedragen. Maar, zoals er in Maleachi staat, zijn er die dit niet doen en dus God ‘bestelen.’ Hoelang moet God genade en geduld hebben, barmhartig zijn voor iemand die Hem besteelt? De ‘hoelang’ vraag zal snel beantwoord worden, als men zich niet snel bekeerd en direct verandert.

Een laatste fase van reiniging, zuivering, heiliging en oordeel is nu op Gods Kerk. Wij worden geestelijk sterker gemaakt, zowel individueel als gezamenlijk als Lichaam van Christus. Dat is wat God doet. Dit proces is niet gestopt, noch vertraagd, maar wordt nu versnelt.

Een opsomming
Vlak voor ik, op de Sabbat, dit laatste deel van dit artikel, getiteld ‘twee zaken die wij moeten onderzoeken,’ schreef, heb ik Johnny’s preek, die hij in Nederland gegeven heeft, getiteld ‘een werk van geloof’ gelezen. Zoals altijd is het inspirerend om te zien hoe God de Kerk leidt en alle dingen (vooral in preken en artikelen) laat samenkomen om Zijn gestructureerde, eendrachtige en ontzagwekkende schepping te laten zien. In die preek haalde Johnny een vers aan, dat ook in dit artikel aangehaald is. Er zijn een heel aantal zaken in die preek en dit artikel die perfect bij elkaar passen.

Daarbovenop was Wayne bijna klaar met de voorbereiding van de preek over ‘Rebellie’ die God hem gegeven heeft, en die jullie zullen horen op de Sabbat van deze vastendag. Dit onderwerp, door God geïnspireerd, zou op dezelfde dag als het vasten beluisterd moeten worden.

Begrijp de betekenis van deze vasten of de ‘ware toestand’ van Gods Kerk vandaag de dag niet verkeerd. In dit artikel wordt aangegeven op welke vlakken wij onszelf moeten onderzoeken. Dit betekent echter niet dat de Kerk zwak is, of grote problemen heeft.

Johnny heeft een deel van het artikel ‘Een uitzonderlijke 4 ½ jaar deel 4’ aangehaald. Ik zal het ook nog eens aanhalen.

‘Ten gevolge van het werk dat God in ons deed gedurende die 3 ½ jarige periode van getuigenis, en vervolgens onze ervaring van het ingaan van die profetische dag die leidde tot een 5 maanden durende aanval van Satan en de demonische wereld, leefden wij datgene wat God in een eed (Een belofte van God) aan Daniël gezegd had over die ‘verstrooiing’ – de verbrijzeling van macht. Hoe ongelooflijk is het om te begrijpen dat onze eigen zelfzuchtige kracht in ons verbrijzeld werd, opdat God nog voller in ons zou kunnen leven, in Zijn macht. Het was Gods kracht die nog voller in ons ging leven die ons de kracht gaf tegen de aanvallen van Satan: ‘Want Hij die in u is, is groter dan hij (Satan) die in de wereld is.’ (I Johannes 4: 4)’

Er moeten nog een aantal zinnen aangehaald worden, waarin beschreven wordt hoe Satan, net zoals tijdens de Apostase, geloofde dat hij nogmaals grote ravage en vernietiging in Gods Kerk kon aanrichten:

‘Maar Satan besefte niet wat God gedurende de 1260 dagen van getuigenis (die toen net beëindigd waren) in versneld tempo geschapen (gevormd en gekneed) had in Zijn volk. Die dagen dienden ook als bewijs (getuigenis) van Gods ongelooflijkescheppingswijsheid waarmee Hij machtiger en sneller dan ooit tevoren Zijn volk omgevormd had, en tot groter karakter, grotere eenheid en een volwassener geestelijk geloof gebracht had.’

In Johnny’s preek, waar hij verzen over geloof in Hebreeën 11 bespreekt. Legt hij uit dat ons geloof sterker wordt naarmate het einde van Satans wereld nadert en wij de eindtijdgebeurtenissen zien ontvouwen. Toen heeft hij iets gezegd over wat hij op dit moment in Gods Kerk ziet:

‘Ik kan ons geloof zien, zoals Ron zegt in dit artikel. Ik kan de kracht in Gods Kerk zien, die ik eerder niet zag. Ik zie meer vastberadenheid bij de broeders dan ik ooit gezien heb.’

Dat is zo waar! Er is een hechte familieband en geestelijke sterkte in de Kerk van God, die ik in de bijna 44 jaar dat ik in Gods Kerk ben, nooit op dat niveau gezien heb. Maar wat wij moeten bevatten is dat dit geen tijd is om weinig inspanning te leveren, uit te rusten of zelfs het wat aan je voorbij te laten gaan in deze laatste belangrijke ronde van de race. In plaats daarvan is de tijd aangebroken om voorwaarts te gaan, om er meer dan ooit grote inspanning te leveren. God is nog niet klaar met wat Hij in ons aan het vormen is, voor het Millennium begint.

Dit is een tijd om te heroriënteren, om meer gezuiverd en geheiligd te worden, zodat wij daadwerkelijk het tempo op kunnen voeren en aan de sprint naar de finish kunnen beginnen, ongeacht wanneer dat zal zijn. Dit komt van onze Hogepriester en God Almachtig.

Een ieder van ons kan harder werken in dit laatste deel van de race. En de sleutel daartoe is weten dat wij het niet zelf kunnen doen, maar dat wij het met God doen, die ons nog veel meer wil geven. En om ons meer te geven, om meer in ons te wonen betekent dat wij individueel en collectief meer gezuiverd moeten worden. Sommigen zullen uit het Lichaam verwijderd worden, omdat het hele Lichaam van Christus sterker moet worden. Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg, het schaadt de geestelijke gezondheid en algehele kracht van het Lichaam.

In de voorbije jaren zijn wij enorm gegroeid. Dit is allemaal Gods ontwerp en doel. De groei is echter nog niet voorbij, en wij hebben nog meer nodig, zodat wij ‘voorbereid’ zijn op wat er komen gaat. Het is goed om eens na te denken over een opmerking van Jezus Christus: ‘van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden (Lucas 12: 48) Wij hebben zoveel gekregen en wij kunnen veel doen, omdat wij meer van Gods macht en kracht in ons leven ontvangen.

Wij moeten gezuiverd worden, wij moeten sterker gemaakt worden, door meer van Gods leven in ons. Niet allen zullen zich hieraan onderwerpen, maar toch moet het Lichaam gereinigd worden door berouw, verandering en door verwijdering (uit het Lichaam) God geeft een ieder de keuze. Er zullen mensen verwijderd worden.

Een voorbeeld hiervan (om de foute houding van een aantal mensen duidelijk te maken) is een bepaalde houding ten opzichte van God inzake Tienden (1ste en 2de Tienden) en offers op de Feestdagen. Laura wist dat Wayne’s preek over rebellie zou gaan en zij wilde Wayne van deze specifieke houding op de hoogte brengen, omdat zij wist dat hij zou spreken over het insturen van maandelijkse verslagen door dienaren. Een van Audra’s vele taken in haar werk voor de Kerk is dat zij nagekeken heeft of iemand die 2de Tienden assistentie (voor het Loofhuttenfeest) aanvraagt Tienden en/of offers gegeven heeft. De reden hiervoor is duidelijk, ik zal citeren wat zij over deze zaak aan Wayne heeft geschreven, omdat Laura wilde dat hij zich daar van bewust zou zijn. Hij zal dit waarschijnlijk in zijn preek aanhalen, maar op dit moment weet ik dat nog niet. Dit is wat zij hem schreef:

‘Ik sprak met mijn moeder en zij vertelde mij jou te vertellen over het gesprek dat ik met haar had. Wij hebben eens nagekeken of mensen die hulp voor het Feest aanvragen Tienden en offers betaald hebben. Ik heb ontdekt dat een aantal van hen helemaal niets in het laatste jaar, of de laatste twee jaar gegeven hebben, en dat omvat ook 0 (nul!) offers op Feestdagen. Zij zei dat dit in een preek besproken moest worden en ik zei haar: ‘wel, ik begrijp dat niet, want het is AL keer op keer herhaald! Het betalen van Tienden is niet alleen al zo vaak behandeld, maar ook het geven van offers op de Feestagen! Ook is er gezegd dat al heb je geen baan of je een zeer bescheiden inkomen hebt, dat iedereen toch tenminste 1 euro zou kunnen geven, omdat het een opdracht van God is.’ Dus vertelde ik haar dat het in jouw preek ‘rebellie’ voorkomt en dat het precies is zoals een dienaar die denkt dat hij of zij geen verslag moet insturen. Op dezelfde manier denken die mensen dat zij kunnen ‘kiezen’ om geen offer te geven, nadat hen door God opgedragen is om dit te doen. Zelfs al is het al zo vaak gezegd in preken kan ik er niet bij dat mensen hulp vragen terwijl zij een heel jaar lang niet eens 1 euro gegeven hebben! Als zij denken dat zij fysieke hulp (geld) kunnen vragen (en ook het lef hebben om dat te doen) terwijl zij niet doen wat hen vertelt wordt te doen (offers geven) wie houden zij dan voor de gek, als zij denken geestelijke zaken te kunnen vragen aan God en dat Hij hen dan iets zou geven? Als zij zoiets kleins op fysiek vlak al niet kunnen doen, waarom denken zij dan iets op geestelijk vlak te krijgen?’

Dat is veelzeggend en dat moet veranderen, en het zal op de één of andere manier snel veranderen, God zal ervoor zorgen. Dit mag niet bestaan in Gods Kerk. De volgende verzen drukken het zo goed uit:

‘Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: de Here kent degenen, die de Zijnen zijn; en: een iegelijk, die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelven van deze ( van de schande en de ongerechtigheid) reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid.’ (2 Timoteus 2: 19 – 21)

Er is nog een laatste vers dat over het laatste stadium gaat, en over de verheerlijking van de Messias bij Zijn komst. Deze verzen zijn ook aangehaald in Johnny’s preek.

‘… evenals Christus Zijn Kerk heeft liefgehad en Zich voor Haar overgegeven heeft, om Haar te heiligen, Haar reinigende door het waterbad met het woord (van God) en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet (Efezen 5: 25 – 27)

Dit gaat over diegenen die deze vervulling ten volste gaan beleven, als de 144.000 opgewekt zullen worden, maar het gaat ook over de Kerk, die springlevend is, en die verder zal gaan in het Lichaam van Christus, in het Millennium, in een versterkte heiliging en leven waarin God woont.

Afsluitend
Wij zullen God eren bij de komst van Zijn Zoon, die zal heersen als Koning en Messias. Wij in deze tijd hebben de meest ongelofelijke en ontzagwekkende roeping in de wereld. Wij zijn buitengewoon gezegend!

Er zijn een aantal goede nieuwtjes die ik met iedereen wil delen. Toen Laura en Johnny in Europa waren hebben zij de handoplegging gedaan bij Willem, waardoor hij nu officieel een evangelist in Gods Kerk is. Willem is direct in gang geschoten en heeft een preek voor het Feest voorbereid, die zowel in het Nederlands als het Engels gegeven zal worden.

Daar bovenop is aan 8 sr elders gevraagd een ‘split sermon’ voor te bereiden voor het Loofhuttenfeest. Deze zijn ingestuurd, zodat wij ernaar konden luisteren en konden beslissen welke er gegeven zouden kunnen worden om de druk op de evangelisten wat te verlichten. Ik heb elk van die preken gelezen, Laura en de evangelisten hebben ze beluisterd en hebben allemaal hun mening gegeven. Audra heeft ook meegeholpen. En er is besloten dat alle 8 preken tijdens het Feest gegeven zullen worden. Laat me zeggen dat ik ongelofelijk blij ben met hoe zij zich hierin onderworpen hebben aan God en gezegend zijn geweest om de preken te geven, die jullie op het Loofhuttenfeest zullen horen.

Wij zijn sterker en hebben meer eenheid dan ooit, maar God openbaart dat de rijkdommen nog vermeerdert zullen worden. Wij dienen een enorm genadige en met liefde vervulde Vader en oudere Broer!