Ronald Weinland

FAMILIE: Uit slavernij komen – deel 5

Voordat we verder gaan met deze reeks artikelen, is het belangrijk dat we dit deel beginnen met een herhaling van een paragraaf uit deel 4.

“Er is een directe correlatie tussen hoe verder de mensheid zich van God afgekeerd heeft en dieper en dieper in de zonde verzonken is, en de toename van gestoordheid, perversie en de ongezonde denkwijze ten aanzien van het onderwerp seks. Voordat we verder ingaan op dit algehele onderwerp, is het goed om hier even te pauzeren en na te denken over die correlatie tussen ons denken en de manier waarop dit de mens zo negatief beïnvloedt. Vraag God om hulp om een gedeelte hiervan te gaan zien in jouw leven, als onderdeel van jouw levenservaring en die van anderen. Dit is de ‘sleutel’ tot meer begrip over hoe relaties, en vooral familierelaties, zullen bevrijd worden van hun grote gevangenschap.”

Het is belangrijk om nu datgene wat Paulus aan de Romeinen vertelde (wat we in het eerste deel van Artikel 4 reeds bekeken) opnieuw onder de loep nemen en proberen beter te verteren. Paulus legde uit dat de mensheid God niet dankbaar is geweest maar dat zij zich daarentegen in haar hoogmoed boven God verheven heeft en meent Hem niet nodig te hebben, en vervolgens heeft zij haar leven geleid volgens haar eigen keuzes en domme redeneringen.

Dat is precies wat Lucifer deed toen hij de eerste tegenstander van God werd. Het gevolg was dat zijn geest (verstand) veranderde in een geest (verstand) die er op uit is om anderen te beïnvloeden om ‘zelf te denken’ (hun eigen redeneringen te volgen) en niet op God te vertrouwen om te weten hoe je behoort te denken. Satan beïnvloedde zo een derde van de engelen om zijn perverse advies te gaan volgen. Vervolgens overtuigde hij ook de twee eerste mensen op aarde om hetzelfde te doen. In dat geval werd de vrouw rechtstreeks door hem overtuigd, en zij overtuigde op haar beurt de man.

Het zou ons klaar en duidelijk moeten zijn dat diegenen die besluiten (zelf bedenken) om niet langer God en Zijn Kerk (Zijn ministry) te volgen, hetzelfde doen wat Lucifer deed. Zij beginnen ook een ‘queeste’ om anderen af te trekken (te bevrijden) van Gods Kerk, door ‘zelf te denken’ over God en zelf te interpreteren wat de ‘juiste manier’ om te geloven en te leven is.

Adam en Eva hadden vrije toegang tot de kennis van de waarheid – tot de waarlijk vrije manier van denken. Zij waren nog niet door Gods geest verwekt, maar de zegening die zij kregen door de waarheid te mogen leren en ontvangen (vrije toegang tot de boom des levens) stond gelijk met wat er gebeurt wanneer iemands geest geopend wordt zodat zij de waarheid kunnen ontvangen. Maar wat Adam en Eva hadden was nog veel grootser…totdat zij zondigden en afgesneden werden van die vrije toegang. Hun keuze om te zondigen verdraaide en perverteerde hun vermogen om juist te denken. En op zijn beurt perverteerde dit hun denken in verband met het onderwerp seks, en hoe zij zichzelf ‘seksueel’ zagen.

Zonden infecteren het gedrag
Paulus vervolgde met uit te leggen hoe de keuze van de mens om te zondigen (door op hun eigen verwrongen manier van denken te vertrouwen) ook hun denken en hun gedrag ten aanzien van seks infecteerde. Een deel van deze perverse queeste van de mens om alle autoriteit van God uit hun leven te bannen, heeft ertoe geleid dat de mensheid God gekleineerd heeft en Hem gereduceerd heeft tot hun allerlaagste aardse gelijkenis, waardoor zij het belang van God in hun leven kunnen minimaliseren. Paulus vervolgde met de correlatie te openbaren tussen het grote verlangen van de mens om volgens zijn eigen manier (zondig) te leven en wat er dientengevolge in het denken van de menselijke geest (het verstand) plaatsvindt, wat leidt tot seksuele perversie (de prevertering van Gods prachtige doel) en ongebalanceerde en verwrongen relaties in het leven.

‘Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.’ (Romeinen 1: 24-25)

Hoe meer mensen zich tot zonden (gelijk welke vorm van zonde) keren, hoe meer vertroebeld en verdraaid hun denken, hun keuzes en hun gedrag ten aanzien van het onderwerp seks worden. Zonde verdraait en perverteert alle denken, maar dit manifesteert zich het meest opvallend in zake alle seksuele gedachten, emoties en gedrag. Het gevolg van dit ‘verkeerde denken’ over seks leidt vervolgens op zich tot verdraaid oordeel, verdraaide gevoelens (emoties) en communicatie in relaties. God openbaart ons door Paulus een deel van dit proces en de correlatie tussen ons denken en ons gedrag.

Dit proces begint wanneer mensen steeds minder in overeenstemming gaan leven met de fantastisch mooie en unieke verdieping die God voor de mens schiep in de vorm van het huwelijk, en die bedoeld is om door een man en een vrouw in een huwelijksrelatie te ervaren. Het huwelijk tussen man en vrouw werd speciaal zo geschapen om de meest hechte en belangrijke relatie van alle relaties die de mens kan ervaren te zijn. Het seksuele aandeel in die relatie maakt een groot deel uit van die relatie en openbaart veel over beide individuen in die relatie en ook over beider vermogen (als koppel) om ‘een’ te worden als een familie. De seksuele relatie tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk werd geschapen om mooi, gezond, vertederend, bindend en opwindend te zijn, en om een van de meest gevende en ontvangende ervaringen die twee mensen in het leven kunnen delen voort te brengen.

Maar mensen hebben zichzelf beroofd van de voldoening die zo’n ervaring in het leven kan schenken, door toe te geven aan de gevangenschap van lustgevoelens die nooit vervullend noch bevredigend zijn. Integendeel lust leidt tot grotere gevangenschap en tot meer zonde, en tot een nog veel ergere verdraaiing van het denken. Het leidt tot ongezonde en onnatuurlijke neigingen, zoals: jaloezie, afgunst, woede, afkeer, wantrouwen, extreem egoïsme, achterdocht, mokken, bedrog, te zelfbewust zijn, hard worden, mentale kwelling en angst, laag eigenbeeld, inwaarts keren, etc… Al deze zaken die te maken hebben met de manier waarop men denkt en voelt hebben een zware weerslag op alle relaties in het leven…vooral in het familieleven.

Het gevolg van dit wegduwen van God beschrijft Paulus als: ‘Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren.’ Dit is niet alleen letterlijk (fysiek) zo, maar ook geestelijk (in het verstand) door te fantaseren, te flirten en smerige gedachten over anderen te hebben.

Tegenwoordig is de wereld zo pervers geworden, dat de jeugd van tegenwoordig het een raar idee vindt dat twee mensen elkaar levenslang trouw zouden zijn in een monogame relatie; zij vinden dit een vreemd en totaal onbevredigend levensconcept. Lang voordat zij trouwen (als ze ooit al zullen trouwen), hebben mensen allerlei seksuele relaties (ontucht) en experimenteren zij erop los, en storten zich in onnatuurlijke handelingen en zoeken opwinding door het gebruik van verschillende drugs die zogenaamd ‘geestverruimende’ effecten hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen wanneer zij eenmaal trouwen zo makkelijk en zo vaak buitenechtelijke affaires (overspel) aangaan, die families kunnen verscheuren en grote pijn en vreselijk lijden teweeg brengen.

Deze verdraaide manier van denken stopt niet bij fantaseren of rechtstreekse ontucht of overspel, maar manifesteert zich ook in andere handelingen en vormen van seksuele perversie die zo gemakkelijk voorhanden zijn in deze tijden van moderne technologie. De ziekte van het ‘fantaseren’ kan nu zo veel wijder verbreid worden door misbruik van het internet voor de verspreiding van allerhande pornografie en mogelijkheid tot ‘seksuele communicatie’ met anderen.

Paulus gaat verder in Romeinen met uit te leggen hoezeer de eindeloze tomeloze spiraal van lust, slechte verlangens en toenemende zonden het menselijke denken en menselijke relaties verzieken. Dit is een progressief proces, en het is van bij het begin ei zo na onmogelijk voor de mens om te zien en te begrijpen wat er gebeurt. Het gebeurt gewoon, en men accepteert het als een ‘normaal’ deel van het leven. Door dit proces worden vrouwen over het algemeen verlaagd tot ‘seks objecten’, in plaats van dat men een vrouw leert kennen om ‘wie zij is’.

Zonder enig moraalbesef (Gods instructies over hoe je behoort te denken en hoe niet) zal een jonge man opgroeien en volwassen worden en steeds meer vanuit een ‘seksueel standpunt’ vrouwen gaan beoordelen en met lust bekijken. Dit soort van gedrag wordt in films en TV series vaak afgeschilderd als grappig en vanzelfsprekend. Het is normaal dat de aandacht van een man automatisch getrokken wordt door het zien van een uitzonderlijk mooie vrouw en/of een mooi figuur, maar daar moet het stoppen! Echter, mannen hebben over het algemeen geen zelfcontrole en geen respect voor vrouwen, zelfs niet voor de vrouw waar zij bij zijn (hetzij op een afspraakje of hun eigen vrouw) en hebben de neiging om te lonken/flirten en van lust te kwijlen, met ‘seks’ als oogmerk. Dat is geen ‘natuurlijk gedrag, en is niet wat Gods bedoeling was toen Hij de menselijke geest (het menselijke verstand) schiep, en het is zeker niet grappig. Vraag maar eens aan de vrouw waar je een date mee hebt of aan je eigen vrouw hoe zij zich voelen bij dat soort van lonkende, kwijlende blikken. Dat soort van gedrag weerspiegelt een totaal gebrek aan respect, bekommernis, zelfcontrole en moraal van een man ten opzichte van een vrouw. En het is overduidelijk dat dit elke potentiële betekenisvolle relatie hypothekeert en schaadt.

Het gebrek aan zelfcontrole in de geest (het verstand) over het denkproces teneinde ‘juist te denken’ in het leven, leidt ertoe dat mannen in toenemende mate neerkijken op vrouwen, hoewel ze zich zelf niet van bewust zijn van hoe zij over vrouwen denken (zonder bekommernis of bezorgdheid). Deze onbekommerde en algemeen aanvaardde houding in mannen, leidt er in toenemende mate toe dat mannen vrouwen als ondergeschikt zien, niet in staat om op hetzelfde niveau te denken (redeneren), als minderwaardig en lager dan hen. Daarom zijn mannen geneigd om over vrouwen te ‘heersen’ op een harde en controlerende manier, en wordt van vrouwen ‘verwacht’ dat zij hier naar luisteren en dit accepteren. Dat is niet Gods manier, Gods weg. Integendeel, het is een perverse en zieke manier van leven.

Is het verwonderlijk wat Paulus zegt wat er vervolgens gebeurt? ‘Daarom (door de zonde – het perverteren van hun denken, hun geest) heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke (Gods doel met de schepping van de vrouw, zoals Hij bedoelde dat zij zou denken en leven). (Romeinen 1:26) Dit gaat over een proces dat progressief erger en erger wordt naarmate het steeds verder gaat.

Een aspect van dit proces is dat mannen hardvochtig over vrouwen ‘geheerst’ hebben, niet alleen thuis, maar ook in het zakenleven, reclame, films en TV series; dat mannen ‘toegegeven’ hebben aan dat controlerende gedrag – op een perverse manier – en dit als normaal zijn gaan beschouwen. Mannen hebben eigengereid en vol van lustgevoelens over vrouwen ‘geheerst’, in alle mogelijke geledingen van de maatschappij. Vrouwen hebben gebruik gemaakt van hun sex appeal, in hun kleding, uiterlijke verzorging, make-up, geflirt en/of gedrag in het bijzijn van mannen, in hun strijd om vooruit te komen in de zakenwereld, om meer ‘geaccepteerd’ te worden in de wereld en om onder de onderdrukking van mannen uit te komen. Deze wereld is vervuld van een totaal oneerlijke, onrechtvaardige en controlerende dominantie van mannen over vrouwen. En daarom hebben vrouwen misbruik gemaakt (vaak onbewust) van datgene wat God hen van nature meegaf, en hebben dit op een onnatuurlijke (‘…hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke’.) manier gebruikt in de manier waarop zij zich in de maatschappij gedragen. Dit zijn allemaal vloeken ten gevolge van zonde.

Dit is slechts een vluchtige blik op dat proces wat Paulus beschrijft. God openbaart een proces waarbij zonden de geest infecteren en uiteindelijk het menselijke gedrag en menselijke relaties infecteren, schaden, corrumperen en verdraaien – en dit vooral tussen de beide geslachten. Dit gaat over die verdraaiing van ons denken die onze houding en ons gedrag infecteren ten aanzien van seks.

Onnatuurlijk gedrag
God heeft ons door Paulus geopenbaard hoe zonde, doordat wij daardoor verder afwijken van Gods autoriteit in ons leven, uiteindelijk ons denken verdraaid ten aanzien van het juiste en rechtvaardige doel van seks. Hierdoor worden uiteindelijk onze gedachten en ons gedrag, zowel van mannen als van vrouwen tegenover elkaar en naar zichzelf toe (over zichzelf – ongebalanceerd en zelfbewust) verwrongen. Omdat mannen ‘verkozen’ hebben om zichzelf over te geven aan seksuele lusten en niet aan de gehoorzaamheid aan God, hebben zij hun natuurlijke kracht en mannelijkheid geperverteerd en hebben deze omgezet in een dominantie die zich uit in een ‘controlerende’, vernederende en superieure geest (houding) tegenover vrouwen. Vrouwen hebben er op hun beurt voor ‘gekozen’ om zich te onderwerpen aan die ‘brute’ invloed over hen. Deze onderlinge houdingen (attitudes) worden vervolgens bestendigd en van generatie op generatie doorgegeven en aangeleerd (door voorbeeld) binnen families. De mensheid heeft zo lang onder deze levensomstandigheden geleefd, dat zij denken dat dit ‘normaal’ is; maar dit is hoogst abnormaal (als je kijkt ‘hoe’ God het schiep en voorbestemde). Dit is in feite geestelijke gevangenschap.

Vrouwen kunnen zo mishandeld worden (mentaal, fysiek en seksueel misbruikt) door mannen in de samenleving en zelfs door hun eigen echtgenoten dat zij in hun geest en in hun houding tegenover mannen gaan ‘terug vechten’. Dit doen zij vaak met de meest simpele dingen, zoals de manier waarop zij zich kleden of door hun haar erg kort te dragen. Zo beginnen zij te verliezen wat God in hen geschapen heeft, wat waarlijk vrouwelijk van natuur is. Meestal weten mensen niet eens waarom zij zo reageren, omdat zij effectief niet in staat zijn om zichzelf te ‘zien’ en zichzelf waarlijk te doorgronden. Alleen God kan de hulp en de genezing geven die nodig is om de koers van het leven te veranderen.

Dit ‘terug vechten’ in reactie op de onheuse behandeling die vrouwen ondervinden, kan veel verder strekken dan simpele zaken zoal de manier waarop je je kleedt of je haarstijl, en kan veel dieper gaan al naargelang het soort van misbruik dat een vrouw langdurig moet ondergaan. Er is een steeds groeiende lijst van mogelijke reacties op zulk misbruik (geuit en uitgevoerd) tegenover vrouwen, waarbij vrouwen zich geroepen voelen om terug te vechten tegen zulk agressief gedrag en wraak te nemen op mannen. Omdat er zowel mannen als vrouwen zijn die door toedoen van hormonen een veel sterkere seksuele drang hebben dan normaal (en dit kan simpelweg het gevolg zijn van voortdurend aan steeds onnatuurlijker praktijken deelnemen ten gevolge van steeds toenemende zonde), zijn er die zich keren tot de affectie en de seksuele ervaring met het eigen geslacht.

Nogmaals dient het benadrukt te worden dat wat Paulus beschrijft een proces is wat steeds onnatuurlijker wordt naarmate de mens verder afwijkt van het oorspronkelijk door God geschapen doel in het leven van zowel mannen als vrouwen (en dit door het verschroeien van het geweten, en door enige morele standaard af te zweren).

‘Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten (onnatuurlijke emoties, lusten en denken), want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke ( een escalerend proces dat klein en subtiel begint). Eveneens hebben de mannen (opnieuw iets wat klein en subtiel begint, maar wat leidt tot een toestand die volledig het tegenovergestelde is van wat door God als natuurlijk geschapen werd) de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. (Romeinen 1: 26-27)

Het moet hier gezegd worden dat de aantrekkingskracht tot homofilie in onze hedendaagse maatschappij nog meer oorzaken heeft dan in het verleden. Er zijn mensen die één eenvoudige reden willen aanduiden voor dat soort van denken en zulke emoties en/of gevoelens. De meeste homoseksualiteit door de tijden heen is het resultaat geweest van bezoedeld en ongezond denken, veroorzaakt door immer voortschrijdende zonden die het algehele denkproces in het vertand van de mens infecteren en verstoren. Echter, sommige homoseksuele gevoelens ontwikkelen zich op basis van de traumatische mentaal verwarde staat (betreffende liefde, emoties en affectie) die het gevolg is van seksueel misbruik (iets wat in het verleden ook voorkwam). Maar in dit geval zijn sommigen nog te jong om dit als misbruik te kunnen identificeren, en verwarren zij dit met liefde (niet seksuele liefde). Andere vormen van aantrekkingskracht tussen hetzelfde geslacht (die ook in het verleden bestaan hebben) komen voort uit een drang om seksuele liefde te ervaren, maar doordat men brutale en ongezonde ervaringen heeft opgedaan en hierdoor emotionele gebrandmerkt is, hebben sommige mensen zich tot hetzelfde geslacht gekeerd om bevrediging en emotionele steun te vinden (maar dat is nooit vervullend).

Maar wat is er uiteindelijk gedurende de laatste eeuw veranderd in een wereld die vervloekt is door hebzucht en misbruik van wetenschappelijke kennis? De wereld wordt heden ten dage geplaagd door een overaanbod aan gevaarlijke chemicaliën. Deze kunnen het correcte en gezonde functioneren van het menselijke lichaam (wat God zo perfect geschapen heeft om in een fysieke wereld te kunnen functioneren) veranderen en doen dit effectief ook. Grote hoeveelheden chemicaliën worden aan ons dagelijks eten toegevoegd. We nemen enorme hoeveelheden chemicaliën tot ons door pillen te slikken of door middel van injecties, en eveneens via andere medische praktijken. Eveneens worden er enorme hoeveelheden chemicaliën gebruikt in alle denkbare landbouwtechnieken. Dieren krijgen medicijnen toegediend: steroïden (groeihormonen) en andere groeibevorderende middelen. Deze komen in de voedselketen terecht onder de vorm van vlees, melk, eieren, etc. De genetische codes van planten (granen en zaden etc.) zijn gemanipuleerd (onnatuurlijk) en worden zo door mensen geconsumeerd. Hoewel iedereen ervan verzekerd wordt dat dit ‘veilig’ is, toch is dit niet wat God geschapen heeft voor de menselijke consumptie, en is het niet de bedoeling dat onze lichamen hieraan blootgesteld worden.

Deze cyclus gaat maar door, en heeft veranderingen teweeg gebracht in de kinderen die geboren worden. Het verandert kinderen tijdens hun groeifase en veroorzaakt effectief een verandering in de chemische hoedanigheid van een persoon (in de hormonenproductie en de andere chemische regulatoren van het menselijke lichaam en de menselijke geest) en dit kan leiden tot een andere seksuele geaardheid dan die waar men fysiek geboren is. Dit zijn ook allemaal oorzaken voor vele ziekten en aandoeningen. Velen weten van jongs af aan dat zij anders zijn en anders denken dan de meeste mensen om hen heen in de maatschappij. Vandaag zijn wij allen het product (het resultaat) van een vervloekte en ziek wereld (fysiek, mentaal en geestelijk), die voortgekomen is uit 6000 jaar van het verwerpen van God door de mensheid.

Nu dat we het onderwerp homoseksualiteit hebben aangekaart, is het belangrijk dat er gezegd wordt dat het hebben van zulke gevoelens, emoties en neigingen op zich geen zonde is….het is de praktijk ervan en de lustgevoelens die ermee gepaard gaan die zonde zijn. Dit geld evenzeer voor zij die zich tot het andere geslacht aangetrokken voelen. Dat is geen zonde…maar het hebben van seksuele relaties buiten het huwelijk is wel zonde, en zo ook de lustgevoelens en het fantaseren wat zo vaak daaraan gepaard gaat.

Alles wat hier geschreven staat is geen kwestie van persoonlijk opinie, of wetenschappelijk intellect, kennis, bewijs en/of onderzoek, het komt alleen van God.

Er is goed nieuws voor de familie – goed nieuws voor vrouwen en goed nieuws voor mannen. Deze wereld staat op het punt om een ommekeer te maken, weg van haar huidige koers van ongehoorzaamheid die zoveel vloeken over de familie heeft gebracht. Deze ommekeer zal het genezingsproces zijn waarbij de mensheid over Gods wegen zal leren, en vervolgens voor gehoorzaamheid aan Gods wegen die zegeningen voortbrengen zal kiezen. Zegeningen die de vloek wegnemen van gevangenschap die het familieleven in deze wereld plaagt.

[Deel 6 volgende week]