Ronald Weinland

WARE RELATIES EN VRIENDSCHAP – DEEL 9

Inzetstuk: Voordat we deze artikelenreeks verder zetten, zou het goed zijn om hier en nu een ‘inzetstuk’ als een soort van ‘inlegvel’ toe te voegen, waarin we enkele belangrijke punten kunnen stipuleren, om uit te leggen waarom deze artikelenreeks langer wordt. Dit ‘inzetstuk’ geeft ook het grote belang weer dat God hecht aan datgene wat Hij in dit stadium aan Zijn Kerk geeft; en het is goed om te begrijpen waarom dit zo is.

Dit onderwerp is gebouwd op waar het om draait in Gods volledige doel, plan en schepping– Elohim. En nu, vlak voordat Jezus Christus teruggestuurd wordt in Zijn rol als Messias, verklaart en openbaart meer kennis over Zijn Familie. Dit houd ook een sterker weerklinken van de Zevende Donder in.

We bouwen eigenlijk verder op iets wat zo goed als verloren gegaan was en genegeerd werd in de Tien Geboden. Hoewel het er altijd was en openlijk (fysiek) zichtbaar was. Datgene wat volledig genegeerd is, is de eerste zin van het Eerste Gebod.

Ik ben de HEERE (de Eeuwige – Yahweh), uw God (Elohim – Familie), Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis (Hebr. – huishouden, familie), geleid heeft. U zult geen andere goden (elohim) voor Mijn aangezicht hebben. (Exodus 20:2-3)

De HEERE / de EEUWIGE God IS onze Familie! Zij die door Hem in die familie verwekt zijn, zijn de Kerk en God verlangt van ons dat wij boven alles getrouw zijn aan Hem en aan Zijn Familie (de Kerk). En als wij hierin niet slagen, dan overtreden wij zodoende het Eerste Gebod. Als onze relatie met anderen in Zijn Familie niet juist/goed is, dan stellen wij iets anders (gelijk wat) wat van groter belang voor ons is daarboven, en dat is afgoderij. In deze wereld, en vooral nu in deze eindtijd vol van massa technologie, en hoogst opdringerige communicatie vormen (zoals internet, Facebook, mobieltjes/GSM’s, blogs, twitter, etc.), is het makkelijk om onze broeders te verraden door over hen ware en valse informatie veel te makkelijk en veel te snel te verspreiden.

Het is zo makkelijk om iets over een ander lid van het Lichaam te vertellen aan anderen wat niet alle feiten bevat – de volledige waarheid van de zaak. Zelfs wanneer je iets wat volledig waarheidsgetrouw is zou vertellen aan iemand die buiten het Lichaam staat (en ex-lid, of gewoon iemand in de wereld), dan nog betekent dit niet dat je dit aan anderen zou moeten communiceren, vooral niet aan mensen die de Kerk verlaten hebben of officieel gedisfellowshipped zijn. Er zijn vandaag de dag veel mensen die er een pervers genoegen scheppen om zich zoveel mogelijk te ‘voeden’ met alle informatie die ze maar te pakken kunnen krijgen, teneinde deze dan zo negatief en verdraaid mogelijk aan anderen door te spelen.

Zulke mensen die zich ‘voeden’ met informatie over de Kerk zijn niet alleen ex-leden, maar zijn vaak familieleden of anderen die nog steeds (zogenaamd) met ons ‘bevriend’ zijn; en zij vergaren elk stukje informatie wat zij maar kunnen te pakken krijgen, om het daarna aan anderen die zich ook graag ‘voeden’ met informatie over de Kerk ‘door te spelen’.

Toen Christus aan de discipelen meer vertelde over de gebeurtenissen die zouden leiden tot Zijn wederkomst, gaf Hij een omschrijving van een tijdperk waarin de Kerk als ‘dood’ beschouwd zou worden, door diegenen die de Kerk altijd al gehaat hebben. Wij bevinden ons nú in die specifieke tijd. In die profetische omschrijving van hoe men over de Kerk (het Lichaam van Christus) zou denken en haar zou behandelen, vlak voor de laatste eindtijd gebeurtenissen, zei Christus o.a. het volgende: ‘Want waar het dode lichaam (Gr. – lijk) is, daar zullen de gieren zich verzamelen’ (Matt. 24:28) Dit is een zeer goede (geestelijke) beschrijving van die mensen die zich willen ‘voeden’ met informatie over het Lichaam van Christus, en die trachtten om alles wat zij maar te pakken kunnen krijgen weg te pikken (zoals aasgieren), om het vervolgens op een perverse, smerige en stinkende manier te verteren.

Gelijk wie in Gods Kerk, die ook maar ENIGE informatie over iemand anders in het Lichaam (hoe onschuldig lijkend ook)verspreid…is hierin erg dom, en door dit te doen verzaken zij er meestal aan om getrouw Gods Familie hoog te houden en te beschermen. Als je zo iets doms en onverantwoords doet dan leidt dit al gauw tot het overtreden van het Eerste Gebod, waardoor je jezelf geestelijk van God afsnijdt, ook al zou je nog fysiek samenkomen met de Kerk. In de eerste eeuwen van het bestaan van de Kerk, en ook nog daarna, leidde het verspreiden van enige informatie over anderen in de Kerk letterlijk tot hun dood. Wij leven in zeer ernstige tijden in deze eindtijd, en wij moeten het zeer ter harte nemen als een onderdeel van onze roeping en onze plicht ten aan zien van elkaar, om niet zorgeloos (nonchalant) te zijn noch in ons schrijven noch in onze gesprekken. Als wij toch nonchalant (nalatig) zijn, dan kan dit betekenen dat wij volledig afgesneden worden van God. Zó belangrijk zijn ware relaties en vriendschap voor God!

We hebben in dit alles in dit ‘inzetstuk’ behandeld, om het enorme geestelijke belang van datgene wat God ons nu geeft in de verf te zetten. Als je begrijpt wat we zonet hebben behandeld, dan zal je kunnen leren ‘hoe’ je moet oordelen over de zaken die aan het einde van deze artikelenreeks nog aan bod zullen komen…wanneer we eenmaal daar aangekomen zijn.

We zullen nu verder gaan waar we in Deel 8 gestopt waren. We hadden het als laatste over wat God door middel van Paulus gaf in verband met de uitdrukking ‘…opdat de geest behouden zou worden op de dag van de Heere Jezus.’ Het is zo belangrijk om Gods doel en liefde te begrijpen (in de uitvoering en toepassing van Gods wegen) met en voor eenieder die van Hem gedisfelllowshipped raakt.

Het Geestelijke Verstand (geest in de mens)
Hoewel een deel van de kennis die we nu gaan behandelen reeds eerder in de laatste jaren aan Gods Kerk gegeven werd, is hier nog veel meer aan toe te voegen nu dat God ons meer inzicht geeft in ‘hoe’ Hij Elohim aan het scheppen is.

Om verder te kunnen bouwen op wat God aan Zijn Kerk gegeven heeft, moeten we terug bij het begin beginnen. De engelen werden uit geestelijke materie samengesteld – volledig uit geest samengesteld. Zij werden niet robotachtig geschapen, in die zin dat zij voorgeprogrammeerd werden of dat zij instinctief zouden reageren op de verschillende levensomstandigheden; zoals de mens ook niet geschapen werd. De engelen werden geschapen met een vrije wil, maar anders dan de mens, werden zij volledig uit geest samengesteld, en zo ook de opmaak van hun geest.

Het is ook belangrijk om te weten dat hoewel de engelen volledig uit geest samengesteld waren…zij niet uit Gods heilige geest bestonden – met Zijn geest of Zijn woord (logos). God ‘woonde’ niet ‘in’ hen en ‘woont ‘niet ‘in’ hen met Zijn heilige geest, zoals Hij dat wél doet in de mensen die door Hem verwekt zijn.

Van ‘in den beginne’, kende het engelenrijk alleen maar Gods manier van leven. Zij werden in volledige eenheid, overeenstemming en harmonie met God geschapen. Zij kenden geen andere weg, en zij verheugden zich over alles wat God met hen deelde en hen leerde. Het vervolg van het verhaal kennen we maar al te goed. Lucifer, één van de drie aartsengelen, besloot (uit vrije wil) om zich tegen God te keren, doordat hij voor zichzelf besloot dat hij het niet volledig eens was met heel Gods doel, plan en enige ware manier van leven. Lucifer keerde zich af van God en Zijn weg, en koesterde ‘zijn eigen weg’ van hoogmoed, jaloezie, afgunst ,lust, hebzucht, leugens. Haat, etc. Het was een weg die volledig het tegenovergestelde was van Gods weg – tegen God gekant. Lucifer kwam toen bekend te staan als Satan de Duivel – de tegenstander (vijand) van God.

Toen Lucifer er voor koos om tegen Gods woord in opstand te komen, werd zijn geest corrupt en bezoedeld. En dat is precies wat God tegen hem zei over zijn zonde(val).

‘Uw hart (je innerlijk, dat je wil en doel weerspiegelt) verhief zich (trots, hoogmoed) over uw schoonheid (hij schreef de grootsheid die God hem geschonken had aan zichzelf toe); gij hebt uw wijsheid (het verstand/denkvermogen dat God hem gegeven had) bedorven (Hebr. – vernietigd, ten gronde gericht), vanwege uw glans.’ (Ezechiël 28:17)

Toen Satan eenmaal begon met zijn eigen verstand (zijn denk- en redeneringvermogen) te infecteren (beschadigen, vernietigen) door de keuze te maken om zich tegen God te stellen – door zonde – werd zijn geest, zijn verstand ‘permanent gefixeerd’ op de weg (de manier van leven) dat hij zelf voor zijn leven gekozen had. Hij verviel in een permanente staat van tegenstand (vijandschap) tegenover God, net zoals alle engelen die hem volgden en demonen werden. Satan vernietigde (maakte volledig corrupt) wat God hem had gegeven. Niets kan zo’n corruptie van een uit geest samengesteld verstand (brein, denkvermogen) nog veranderen. Dit was Satans eigen vrije keuze. Hij wilde Gods wegen niet –voorgoed. Wanneer een volledig uit ‘geest’ samengesteld brein (verstand, denkvermogen) zondigt (er voor kiest om zich tegen God te keren), dan is er geen weg meer terug noch het verlangen om om zo’n koers terug te draaien. Het brein (verstand, denkvermogen) raakt ‘gefixeerd’ op een andere koers die uit het eigen denken voortkomt, en zal nooit meer op Gods enige ware weg terug komen – nooit meer in overeenstemming (eenheid) met God zijn.

Dit is vaak moeilijk te begrijpen en te accepteren voor mensen, omdat de geest (verstand, brein) van de mens anders gemaakt is. God maakte de mensheid anders voor een ander doel – zodat Hij uit de mensheid Elohim zou kunnen scheppen. De opmaak van de menselijke geest (verstand, brein) is fysiek van aard, met daarin een geest-essentie – de ‘geest in de mens’. Dat is waar Paulus over sprak toen hij de vraag stelde: ‘Want wie van de mensen kent (begrijpt, ziet)de dingen van de mens (de fysieke wereld rondom hem), dan (behalve, uitgezonderd) de eigen ‘geest van de mens’ die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God (alles wat geestelijk is), dan (dan door) de geest van God.’ (I Kor. 2:11)

Doordat het menselijke verstand (brein) samengesteld is uit zowel een fysiek component (het brein) samen met een geestelijk component (de geest in de mens), kan deze geest-essentie in het menselijke verstand (brein) potentieel tot iets nieuws geschapen worden (een nieuwe schepping) – iets anders dan datgene wat het was voordat de persoon in kwestie verwekt werd. Dat is precies wat Paulus uitlegt wanneer hij het heeft over zij die in Christus zijn (zij die verwekt zijn met Gods geest): ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. (II Kor. 5:17)

De ‘geest in de mens’ kan veranderd (getransformeerd) worden tot iets anders. Deze geest-essentie in het verstand (brein) is niet ‘gefixeerd’, maar kan potentieel veranderd worden in denken en doen, wat voordat zij verwekt werd uitsluitend gemotiveerd was door eigenbelang (egoïsme) en de weg van nemen en hoogmoed. Zo’n verandering kan enkel en alleen plaatsvinden op basis van vrije keuze nadat God een mens roept, hem berouw en bekering van zonden aanbied gepaard aan vergeving, en vervolgens de transformerende kracht van Zijn heilige geest geeft aan eenieder die verwekt is en die oprecht verlangt naar die hulp en die verandering.

Afgesneden Van Gods Geest
Er zijn overeenkomsten tussen de ‘verwekte’ menselijke geest die we soms als een ‘geestelijk embryo’ omschrijven en een ‘fysiek embryo’. Beiden zijn in zoverre gelijkaardig dat zij een beginstadium van het leven wat nog niet geboren is vertegenwoordigen, en dat zij beiden kunnen leven (het ene fysiek en het andere geestelijk) dankzij de voeding de voortdurend toestroomt in dat embryonale stadium, waardoor het de nodige middelen krijgt om te ontwikkelen en te groeien. In een fysiek embryo wordt de levensnoodzakelijke voeding door de navelstreng in de bloedbaan gebracht. In het voorbeeld van een geestelijk embryo voorziet God in het levensnoodzakelijke voedsel voor ‘geestelijk leven’ (door Zijn heilige geest), wat mogelijk gemaakt is door het bloed van Christus, ons Pascha offer. Zoals je ziet zijn er dus overeenkomsten in ontwerp maar is er verschil in functie.

Er is ook een overeenkomst in de manier waarop het (fysieke) embryo verbonden is met de navelstreng…die niet alleen voedingsstoffen naar het embryo laat stromen, maar ook zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. Op geestelijk niveau wordt je geestelijk gevoed, en is het bloed van Christus dat het afval afvoert; datgene wat schadelijk is en wat afgestoten wordt omdat het waardeloos is voor het ‘embryo’. Zoals Johannes zei: ‘En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.’ (I Joh. 1:7)
Maar er is een groot verschil tussen hoe dit embryo gevoed wordt. Een menselijk embryo heeft de voortdurende toestroom van bloed door de navelstreng nodig, teneinde het voedsel te kunnen ontvangen wat nodig is om te ontwikkelen en te groeien, en om het in leven te houden tot de geboorte. Als de toestroming van bloed door de navelstreng wordt afgesneden, dan zal de ontwikkeling van de foetus stoppen, en als gauw afgestoten worden (geaborteerd). De effectieve ontwikkeling en groei van de ‘geestelijk verwekte essentie’ (de geest in de mens verwekt door Gods heilige geest) verloopt echter niet hetzelfde.

De stroom van Gods geest kan verminderen of zelfs geheel ophouden, maar de ‘geestelijk verwekte essentie’ (het verwekte deel van de geest in de mens) houd daarom niet op met te bestaan zoals met een menselijke (fysieke) foetus zou gebeuren wanneer die afgesneden wordt van de voortdurende toestroming van bloed. Zonder de voortdurende stroom van Gods geest in het verwekte deel van de geest in de mens, vervalt dat geestelijke type van een foetus in een soort van slaaptoestand, zonder enige activiteit en zonder leven daarin. Dit geldt voor iemand die volledig (100%, totaal) van Gods geest is afgesneden. Wanneer dit gebeurt, dan vervalt de geest in de mens terug tot een toestand waarin zij nog slechts kan functioneren zoals zij dit deed voordat zij verwekt werd, zuiver op fysiek niveau zonder de mogelijkheid om op een geestelijk niveau te kunnen ‘zien’ of functioneren. Die geestelijke essentie (de oorspronkelijke geest in de mens) bezit nu enige kennis over God en de waarheid, die zij niet bezat voordat zij verwekt werd…maar zij kan die kennis niet op een geestelijk niveau bevatten…enkel op een zuiver fysiek niveau. Daardoor komt het dat sommige mensen doorgaan met het (fysiek) houden van de zevendedag Sabbat, of het Tienden systeem en/of geen onrein voedsel zullen eten, etc…maar zij hebben geen enkel begrip van Gods waarheid op een geestelijk niveau.

Tegenwoordig kunnen wij sommige van deze begrippen beter begrijpen dankzij het computertijdperk waarin wij leven. Wij zijn veel beter in staat om dit alles veel beter en duidelijker te begrijpen dan in 1972, toen God voor het eerst aan Herbert W. Armstrong de functie en de waarheid omtrent deze ‘geest (essentie) in de mens’ die verbonden is aan het menselijke brein openbaarde.

De ‘geest in de mens’ is een geestelijke essentie die geen leven in zichzelf bezit. Daar het uit geest bestaat, kan het niet worden waargenomen of gemeten of gezien worden door iets fysieks. Deze geest essentie geeft aan de mensheid het vermogen om te leren, te onthouden, creatief te zijn en volledig individueel te denken (te redeneren), etc. Dat is wat de mens onderscheidt van het dierenrijk. De mensheid werd geschapen met een vrije wil – vrij om individuele keuzes te maken in het leven. In het dierenrijk bestaat dit vermogen niet. Zij zijn door God ‘geprogrammeerd’ waardoor zij ‘instinctief’ reageren op verschillende omstandigheden in het leven, en waardoor zij specifieke karakteristieken bezitten die God zo in iedere diersoort geschapen heeft.

God heeft echter het menselijke brein, wat volledig fysiek is in opmaak, zo miraculeus ontworpen, dat het aan deze geest-essentie verbonden kan worden, wat de geest (het verstand) van de mens een unicum is in heel Gods schepping. God heeft die geest in de mens dusdanig ontworpen om uiteindelijk een nog veel uniekere schepping te kunnen verwezenlijken – Elohim!

Alles wat betrekking heeft op een individu, wordt opgeslagen in de ‘geest in de mens’ die ieder mens bezit, en functioneert daar ook. Alles wat een mens ooit ervaren en geleerd heeft (hoewel zij dit alles zelf niet terug kunnen oproepen) ligt opgeslagen in deze geest-essentie. Maar in het menselijke verstand (brein) is deze ‘geest in de mens’ enkel in staat om op fysiek niveau te werken met dingen in een fysieke wereld. Er is GEEN ENKELE geestelijke kennis, functie of inzicht.

Wanneer een mens sterft, dan wordt die specifieke ‘geest-essentie’ (geest in die mens) door God bewaard. Er zit geen enkel leven in, maar het bevat gewoon ‘alles over die mens’, zoals een soort van opslagmedium waar alles over dat individu in zit. Diezelfde individuele geest-essentie zal terug in het fysieke lichaam geplaatst worden van iemand die opgewekt wordt in de opstanding tot een tweede fysieke leven, op de Laatste Grote Dag. Die exact zelfde persoon die honderden of duizenden jaren daarvoor gestorven is, zal opnieuw tot leven komen, met dat verschil dat hij of zij een nieuw en honderd procent gezond lichaam en brein zal krijgen met daarin geplaatst dezelfde ‘geest (geest-essentie) in de mens die hij of zij bij de dood bezat. Zij zullen hetzelfde denkvermogen, hetzelfde verstand en dezelfde persoonlijkheid hebben als tevoren.

De Geestelijk Verwekte ‘Geest in de Mens’
Binnenin deze ‘geest in de mens’ kan een mens door Gods heilige geest verwekt worden, nadat je gedoopt bent, je zonden vergeven zijn en je vervolgens de handoplegging ontvangen hebt. Op dat moment wanneer je in staat bent om de bevruchting van Gods heilige geest te ontvangen, begint een ‘nieuwe geest’ zich te ontwikkelen en samen te groeien met die ‘geest in de mens’. Deze nieuwe portie ‘geest-essentie’ is een geestelijk component, want het is van Gods ‘heilige geest’ afkomstig. Op zichzelf is de ‘geest in de mens’ slechts in staat tot fysieke interacties in het leven, maar deze ‘verwekkende geest’, de nieuwe toegevoegde geest-essentie van de heilige geest schenkt ons het vermogen tot geestelijke interactie en relaties, en geeft ons ook geestelijk inzicht en begrip.

Dit nieuwe ‘geestelijke’ component (de heilige geest) dat toegevoegd wordt aan ‘de geest in de mens’, heeft geen leven in zichzelf, net zoals ‘de geest in de mens’ geen leven in zichzelf heeft. Alleen wanneer het zich in het verstand (brein) van een levend mens bevindt kan het functioneren. Maar ook de manier waarop dit door God gecreëerd is om te functioneren (bestaan en werken) is uniek, in zoverre dat dit niet uit zichzelf kan functioneren binnen in de mens noch door toedoen van die mens. Die geest-essentie (de geestelijke verwekking in ‘de geest van de mens’) kan alleen maar functioneren indien zij verbonden is met God en Zijn Zoon, doordat er een voortdurende stroom van heilige geest naartoe vloeit.

Alleen de voortdurende toestroom van Gods heilige geest in de verwekte geest in de mens, kan die transformatie van het verstand (brein+geest) mogelijk maken en daaraan werken. Het is belangrijk om te begrijpen dat de toestroom van Gods heilige geest in de verwekkende geest niet altijd hetzelfde verloopt. Dit heeft alles te maken met eenieders individuele respons (volledig uit eigen vrije wil) op God. Dit wordt beïnvloed door gebed, vasten,het lezen van of luisteren naar geestelijk materiaal, het in acht nemen van de feestdagen, geestelijke groei, relaties, hoe je je leven leidt op gelijk welk moment in je leven, je houding, verkeerd denken, zonde, geestelijke luiheid of apathie, etc.

Dit verwekkende deel van de heilige geest werkt om samengevoegd te worden (te groeien en ontwikkelen) met de geest in de mens, teneinde deze te veranderen (transformeren) van een geest die slecht fysiek kan functioneren (op fysiek vlak) tot een geest die geestelijk kan functioneren…zowel op fysiek als op geestelijk vlak. Maar bij dit alles kan zo’n geest enkel en alleen op geestelijk niveau functioneren wanneer Gods heilige geest daarin toestroomt. Deze ‘nieuwe geest’ (in de mens) die door God geschapen wordt kan alleen maar tot ontwikkeling komen, en effectief op geestelijk vlak groeien, en geestelijk actief functioneren…wanneer zij verbonden is aan een goede toestroom van Gods geest daarin.

Indien iemand volledig afgesneden is van enige toestroom van de heilige geest, dan moeten wij begrijpen dat er op geestelijk niveau GEEN ENKELE functionering plaatsvindt, en dat het door de geest verwekte deel van de ‘geest in die persoon’ NIET actief is. Het staat gewoonweg geestelijk 100% stil.

Dit verschil in de niveaus van de toestroming van de heilige geest in een mens, heeft alles te maken met waar iemand geestelijk gezien staat op elk gegeven moment in de tijd. Dit voor ieder van ons een groter licht moeten werpen op de woorden van Jezus Christus, toen Hij zei: ‘…want zonder Mij kunt gij niets (geestelijks) doen.’ (I Joh. 15:5) Dit inzicht zou bij eenieder van ons alle mogelijke attitudes van geestelijke hoogmoed moeten wegnemen; geestelijke hoogmoed die voortkomt uit het aan jezelf toe te schrijven van geestelijke kennis en inzicht, waardoor je jezelf hoog boven anderen verheven gaat voelen door de manier waarop tegen je eigen geestelijke staat aankijkt (hoe je jezelf ziet). Dat is exact wat Satan deed. Hij werd hoogmoedig door wat hij geloofde over ‘zijn eigen grootsheid’ en had geen nederige geest, omdat hij niet langer met absolute zekerheid kon toegeven dat alles wat hij had en was van God afkomstig was. Zelfs de Kerk tijdens Laodicea (na de dood van Herbert W. Armstrong) werd hoogmoedig en geestelijk van trots vervuld (geestelijk rijk en verrijkt met goederen) en zij begreep niet meer dat ALLES van God afkomstig was en niet voortgekomen was uit een soort van geestelijke grootsheid die zij zelf bezat.

Gods Schepping
De context van wat we hier zojuist besproken hebben, is de uitspraak die God aan Paulus inspireerde over eenieder die volledig (100%) van God en de toestroom van Zijn heilige geest is afgesneden. Die uitspraak is de sleutel tot een beter begrip van ‘wat het beste is’ voor ieder verwekte persoon die ‘volledig’ gedisfellowshipped wordt: ‘…opdat de geest behouden (gered) zal worden op de dag van de Heere Jezus.’ (I Kor. 5:5)

De redenen waarom iemand gedisfellowshipped wordt teneinde de Kerk te beschermen, op te bouwen, één te maken, te ontnuchteren en te reinigen zijn op zichzelf staande redenen, die we grotendeels eerst behandeld hebben voordat we ons beginnen te concentreren op het aspect van ‘wat het beste is’ voor de persoon in kwestie die gedisfellowshipped werd. Zelfs wanneer iemand gedisfellowshipped moet worden, dan nog openbaart God ons dat Hij nog steeds plannen heeft met deze persoon, die potentieel gericht zijn op de ‘redding’ (verlossing) van zo’n persoon. Dit alles is gebaseerd op Zijn liefde voor de gedisfellowshipte persoon. Het gaat er daarbij om, om de ‘geest te redden’. Wat betekent dit nu? Het betekent dat het hier gaat over het ‘redden’ van het nieuwe deel…het ‘verwekkende’ deel van Gods heilige geest binnenin ‘de geest (geest-essentie) in de mens’, dat nog niet volledig ‘permanent gefixeerd’ (voltooid, getransformeerd) is.

Hoewel we in recente Feest preken delen van dit ‘nieuwe inzicht’ gekregen hebben, toch zou het nuttig zijn om een deel daarvan hier te herhalen en er op verder te bouwen.

We weten dat God in den beginne een geestenrijk schiep, dat uit geest-essentie (geestelijke elementen) maar niet uit Zijn heilige geest werden samengesteld. Op gelijkaardige wijze schiep God later een fysiek rijk (universum) samengesteld uit fysieke materie (fysieke elementen). Onze geest is niet in staat om dit meer dan slechts minimaal te bevatten. Er zijn plaatsen in de Bijbel waar die geestelijke schepping en hoe die tot stand kwam beschreven staat. Later vervolgde God met de schepping van levende uit geest samengestelde wezens – de engelen. Zij werden uit geest-essentie (geestelijke elementen, geestelijke materie) samengesteld, en hun verstand (brein, denkvermogen) werd ook samengesteld uit een geest-essentie die hen de mogelijkheid gaf tot leren, herinnering, creativiteit, individualiteit (individueel denken en redeneren), etc. Maar hun verstand (brein, geest) was niet samengesteld uit Gods heilige geest noch daarmee verbonden. God leefde niet ‘in’ en leeft nog steeds niet ‘in’ de engelen, zoals Hij dat wel doet ‘in’ ‘mensen die verwekt zijn door Zijn heilig geest’. Dus net zoals God een geestenrijk met daarin de engelen schiep. Schiep Hij ook een fysiek rijk met daarin fysieke levensvormen uit fysieke materie. En bij de schepping van de mensheid, schiep God binnen in hun verstand (brein) een geest-essentie (geestelijke materie, geest in de mens) verbonden aan dit brein.

We hebben al vermeld dat wanneer engelen ervoor kiezen om een andere weg dan die God getoond (geopenbaard) heeft te gaan volgen, hun geest ‘permanent gefixeerd’ geraakt (in vijandschap) tegen God. Zo werkt dit nu eenmaal bij die geestelijke levensvorm die zo door God geschapen is. Maar Gods doel met de schepping van het fysieke leven is heel verschillend met zijn doel met de schepping van de geestelijk wezens. Zijn doel is om een middel te voorzien waardoor een ‘geest (essentie) in de mens’, verbonden aan het fysieke menselijke brein, omgevormd (getransformeerd) kan worden door middel van een creatief procedé dat ‘nog niet permanent gefixeerd is’ in die geest. Alleen op die manier kan de schepping van Elohim tot stand komen.

De combinatie van de ‘geest in de mens’ samen met de verwekking door ‘Gods heilige geest’ is het letterlijke begin van Gods schepping op geestelijk niveau. Die schepping is geen ogenblikkelijk proces, maar veeleer een proces van lange duur, dat veel interactie (in een geestelijke relatie) tussen God en de verwekte persoon vereist. Deze schepping – uniek in zijn soort – is de ontwikkeling van een geestelijke geest (verstand) die heilig is van aard – volledig uit God en uit Zijn geest, Zijn wezen, Zijn woord binnenin de geest van de verwekte persoon. Dit vergroot ook ons inzicht in de unieke schepping van ‘één Zoon’ als onderdeel van Gods plan voor en doel met de schepping van Elohim, warbij het ‘woord’ (de logos van God) vlees gemaakt werd. Tijdens het Millennium zal er nog veel meer geopenbaard worden aan ons over dit ongelooflijke mirakel (wonder), maar God heeft ons nu al veel daaromtrent gegeven – de bouwstenen van dit alles.

(Het is noodzakelijk dat eenieder probeert om wat in dit artikel naar voren is gekomen grondig te verwerken – te begrijpen – voordat we nog veel verder gaan bouwen op wat tot nu toe gegeven is. Dat zal volgen in Deel 10)