Ronald Weinland

Ware vriendschap en relaties – Deel 14

Samenvatting: Tijdens het schrijven van deze artikelenreeks ‘Ware Vriendschap en Relaties’ heeft God zaken aan ons geopenbaard die we in het verleden niet wisten noch begrepen hebben.

Toen ik deze artikelenreeks begon te schrijven, was ik er van overtuigd dat dit een korte serie van 2 of 3 artikelen zou worden. En terwijl ik aan het schrijven was bleef ik consequent geloven dat we bijna klaar waren met dit onderwerp, maar God bleef steeds meer en meer zaken openbaren. En dit is zo blijven doorgaan tot we nu uiteindelijk bij dit laatste samenvattende artikel, artikel 14 in deze reeks, gekomen zijn.

Daarenboven, begon deze artikelenreeks met als focus en hoofdonderwerp ‘disfellowshipment’. En naarmate ik begon te schrijven werd het al snel duidelijk dat God dit negatieve, onprettige en vaak erg kwetsende onderwerp betreffende zij die gedisfellowshipped raken, in een meer positieve context wou benaderen, en dat Hij op een opwindende, inspirerende en ongelooflijk indrukwekkende manier zich wou concentreren op wat het betekent om een ‘ware relatie’ met God, Zijn Zoon en Zijn Kerk te hebben. Wanneer je eenmaal kan gaan ‘zien’ wat voor ongelooflijke zegening het is om zo’n fellowship (vriendschap en relaties) te mogen hebben, dan kan je pas het ware doel (de noodzaak) en de diepere schande (schaamte) van disfellowshipment gaan inzien.

Naarmate we in deze artikelenreeks vorderden, is het belangrijk dat we inzien hoe ontzettend veel God hierin aan ons geopenbaard heeft…zaken die we in het verleden niet wisten of niet ten volle begrepen hebben. Als we niet oppassen, dan kunnen we datgene wat God aan ons openbaart als vanzelfsprekend gaan beschouwen, en zullen we niet langer diep ontroerd, geïnspireerd, bemoedigd en waarlijk dankbaar zijn voor de rijkdommen die Hij over ons aan het uitstorten is, teneinde ons meer te sterken en te bemoedigen (ons meer moed te geven). Als wij niet waakzaam en alert zijn, dan kunnen wij beginnen af te drijven en geestelijk loom te worden, en kunnen wij blind worden ten aanzien van de grote macht van God die nu voor onze ogen aan het werk is; vlak voor onze voeten!

Alleen de Church of God–PKG ervaart deze snelle en omvangrijke openbaring (alleen zij ervaart openbaring) van waarheid, die gegeven wordt met als doel om versneld (voor zij die dit willen ontvangen) Zijn mensen voor te bereiden op het Millennium dat nu snel dichterbij komt. Nu is de tijd om deze kans wijs te gebruiken om te kunnen groeien en je voor te bereiden, want zoals in het tussentijdse artikel ‘Christus’ Komst’ aangegeven wordt, zullen wij niet hetzelfde proces van voortdurende openbaring van waarheid (zoals we dat nu krijgen) blijven ervaren wanneer deze wereld eenmaal in die tijd gestuwd wordt waarin de Trompetten naar voren zullen treden.

Nieuwe Geopenbaarde Kennis
Het is nuttig om hier even te pauzeren om ons scherper te concentreren op wat ons alleen al in deze artikelenreeks gegeven werd. We zullen hier een overzicht aan bod laten komen van de nieuwe kennis en inzichten die aan ons gegeven zijn…maar we zullen niet alle uitvoerige bijkomende verklaringen die hierbij gegeven werden vermelden, omdat het veel te veel plaats zou vergen om dit alles uit de voorgaande 13 artikelen aan te halen.

1. Het Eerste Gebod
God gaf ons een dieper inzicht in het Eerste Gebod, door ons te laten zien dat wanneer dit gebod wordt aangehaald er vaak een stukje van deze verzen wordt weggelaten (verzwegen). Dat ontbrekende stukje gaat over de Heere God ‘die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft’. Het belang en de diepere betekenis van de uitdrukking ‘het slavenhuis’ is dat dit het ‘huishouden’ ofte de ‘familie’ van slavernij betekent. Gods plan en doel met de mensheid is om de mens te bevrijden uit de ‘familie van slavernij’ en haar te brengen in Zijn Familie – Elohim.

Er werd ons ook meer inzicht gegeven in dit gebod betreffende dat wij geen enkele waarde mogen hechten aan elke andere menselijke relatie, fellowship of vriendschap als die dreigen tot een ‘god’(elohim)-niveau verheven te worden, waarbij zo’n relatie zodoende zou gaan primeren boven onze relatie (fellowship) met Gods Familie (Elohim). Zoals geschreven staat: ‘Gij zult geen andere goden (elohim) voor Mijn aangezicht hebben.’ (Exodus 20:3)

2. Antichrist – Werken tegen Christus
We kregen meer inzicht in datgene wat Johannes zei en waarom hij dit zei, wanneer hij in I Johannes 2 vers 18 de uitspraak doet: ‘Kinderen, het laatste uur heeft geslagen, en zoals gij gehoord hebt, dat de antichrist (enkelvoud) eraan komt, zijn er nu reeds vele antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.’

Na de dood van de andere apostelen, bleef Johannes de Kerk leiden zowel in de hoedanigheid van apostel als profeet van God. Zelfs in die tijd keek de Kerk uit naar de wederkomst van Jezus Christus. In dit vers doet Johannes een uitspraak die niet ten volle begrepen is, toen hij zei dat de Kerk gehoord had (geleerd was) dat ‘in het laatste uur’ (refererend naar de eindtijd, vlak voor de wederkomst van Christus) de ‘antichrist zal komen’. Wij hadden het meest voor de hand liggende in deze uitspraak niet gezien, ook al was de Kerk gaan inzien dat de uitdrukking ‘antichrist’ een term is die eenieder in de Kerk beschrijft die zich tegen de waarheid en tegen God keert, en die tegen de reden waarom Christus stierf in werkt – zij worden ‘antichrist’.

Johannes verwees naar een gebeurtenis die eerst in de Kerk moest plaatsvinden, die zou openbaren dat de komst van Christus nu op handen is. Dat was de komst van ‘dé antichrist’ (enkelvoud) refererend naar de openbaring van Paulus in II Tessalonicenzen 2, over ‘de mens der wetteloosheid’ ook gekend als ‘de zoon des verderfs’, die in een positie van autoriteit in en over de Kerk zou zitten, en die Christus zou verraden (in de steek laten) door het Lichaam van Christus (de Kerk) tot een apostase te leiden – en die zodoende de ultieme antichrist zou worden.

3. De Geest zal Behouden worden op de Dag van de Heere Jezus.
Een van de meest belangrijke redenen die God geopenbaard heeft aangaande het doel van disfellowshipment, staat opgetekend in I Korintiërs 5:5. Het dient om ‘zulken over te leveren aan de Satan, tot verderf van het vlees (wat betekent dat zij terug in de wereld moeten lijden zonder Gods hulp), opdat de geest behouden zou worden op de dag van de Heere Jezus.’

God heeft een duidelijk doel voor de velen die geestelijk verzwakt geraakten, en derhalve doctrinair misleid geraakten, en in de zonde getrokken werden zonder bekering te tonen, of die simpelweg de strijd tegen zichzelf (het ‘ik’) opgaven en dusdanig uit de boot vielen. Dat toekomstig doel is om deze mensen op te wekken (indien zij niet de onvergeeflijke zonde begaan hebben) in de laatste honderd jaar van behoud – op de dag van de Heere Jezus, zodat zij alsnog behouden (gered) kunnen worden tijdens die allerlaatste periode van behoud voor de mensheid.

De ultieme reden waarom iemand gedisfellowshipped wordt waarbij hij of zij afgesneden wordt van de continue toestroom van Gods geest, is omdat een mens wanneer hij tegen de toestroom van Gods geest in begint te werken veel sneller ‘permanent gefixeerd tegen’ Gods wegen kan worden (d. i. het begaan van de onvergeeflijke zonde). Wanneer een mens eenmaal bevrucht is geworden door de heilige geest en vervolgens ophoud met zich te onderwerpen aan Gods geest die in hen komt…is het beter dat zij in een toestand van geestelijke slaap gebracht worden (waarbij zij volledig van Gods heilige geest afgesneden worden). Anders zou hun geest, als zij zich actief ‘blijven verzetten tegen’ de heilige geest wanneer die nog voor hen beschikbaar is, veel sneller ‘geestelijk verharden’ tegen God – ‘gefixeerd tegen’ God worden, zodat zij niet meer gered (behouden) kunnen worden.

4. De Geest in de Mens ‘Permanent Gefixeerd Tegen’ God
De menselijke geest kan ‘tegen God gefixeerd’ geraken, ook wanneer zij door God verwekt is. Geestelijke verwekking zal niet aan alle mensen worden aangeboden. Er zullen altijd mensen zijn die zelfs wanneer zij het resultaat op aarde zouden zien van de 1000 jaar regering van Zijn Koninkrijk en de aanwezigheid van de Godfamilie op aarde, nog steeds Gods manier van leven niet in de armen zullen willen sluiten. Zelfs wanneer hen het vermogen geschonken wordt om te kunnen ‘zien’ wat Gods ware doel is en dat Zijn ene manier van leven de enige ware weg is, zullen zij dit verwerpen. Hun geest raakte ‘permanent gefixeerd tegen’ God tijdens hun eerste leven. Zulke mensen hebben hun denken dusdanig geperverteerd (bezoedeld) en hebben in hun leven voor zoveel kwaad gekozen, dat zij in die levenskeuze ‘gefixeerd’ zijn, en zo’n geestesgesteldheid kan niet meer teruggedraaid worden…want zij is ‘gefixeerd’ in het kwaad, in hoogmoed en in de begeerte des levens.

5. Oordeel Na de Laatste Honderd Jaar
God heeft geopenbaard dat er ook een specifieke tijdsperiode is voor de definitieve uitvoering van het oordeel, die na het tijdperk van de Grote Witte Troon ligt. Er zullen namelijk mensen zijn die aan het einde van de 100 jaar zullen verder leven in die ‘korte tijd’. Er zullen ook anderen zijn die de onvergeeflijke zonde hebben begaan en die gedurende het verloop van de 7000 jaren voor de mensheid gestorven zijn, die in die ‘korte tijd’ opgewekt zullen worden. Hun geest is ‘permanent gefixeerd tegen’ God, en zij hebben geen enkel verlangen om zich van hun wegen te bekeren.

Deze mensen vormen samen Gog en Magog, het grote leger dat Satan om zich heen verzamelt wanneer hij eenmaal samen met de demonen wordt vrijgelaten na de laatste 1100 jaar van behoud voor de mensheid. Gog en Magog heeft niet te maken met een bepaald ras of een bepaald volk…maar het beschrijft allen die geestelijk ‘gefixeerd geraakt zijn tegen’ God. Zo zijn er nog uitdrukkingen die gebaseerd zijn op ras of nationaliteit, waarvan wij begrijpen dat zij een geestelijke betekenis hebben zoals: Egypte, Babylon, Assyrië en zelfs Israel.

Gog is gewoon een geestelijke verwijzing naar zij die ‘tegen God gefixeerd’ geraakten, tijdens hun eerste leven. Magog refereert op zijn beurt dan weer naar zij die tot Gog behoren, maar die wel uit de wereld geroepen werden en door God verwekt werden, maar alsnog ‘tegen God gefixeerd’ geraakten – en zo verwerden zij tot Magog.

6. Fysieke Heiliging
We begrijpen nu dat wanneer één iemand uit een huwelijk en/of een ouder (vader of moeder) in de Kerk geroepen wordt, de andere huwelijkspartner en/of de kinderen van een ouder, geheiligd worden om deel te kunnen hebben aan een ‘fysieke relatie’ binnen de Kerk, maar dat zij niet tot een geestelijke relatie geroepen zijn. Zulke mensen hebben niet zomaar automatisch de keuze om geroepen te worden wanneer zij dit maar willen. Bovendien kunnen de ongelovige partner en/of kinderen van een familielid dat tot de Kerk geroepen wordt en gedoopt is, enkel en alleen maar geheiligd worden indien zij niet tegen God gekant zijn.

Er is een ‘fysieke heiliging’ die gelijkaardig is aan de heiliging van oud Israel, die aan zulke mensen de mogelijkheid verleent om binnen de Kerk en in Gods nabijheid te komen. En er is een andere ‘geestelijk heiliging’ die gegeven wordt aan de mensen die in het Lichaam van Christus zijn. Zij die geestelijk geheiligd zijn kunnen op een geestelijk niveau voor God komen, en kunnen een geestelijke relatie (fellowship) hebben met Hem, Zijn Zoon en Zijn Kerk.

7. De Meesten Werden Nooit Geroepen om Bij de 144.000 te Zijn.
De Kerk heeft dieper inzicht gekregen in de woorden van Christus toen Hij zei: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’We zien nu duidelijker dat het gevolg van de ‘vrije keuze’/’de vrije wil’ volgend op een roeping ertoe heeft geleid dat ‘slechts weinigen uitverkoren’ zijn om tot Gods regering van 144.000 te behoren. De ‘velen’ behoren tot diegenen die in de ‘Parabel van het Onkruid’ beschreven worden, en het merendeel daarvan vormt op zijn beurt de groep die vermeld wordt in de ‘Parabel van de Zaaier’, waarbij het zaad aan de kant van de weg, op de rotsbodem en tussen de doorns (onkruid) viel.

Er zullen veel mensen uit de zeven era’s van de Kerk opgewekt worden in de periode van de Grote Witte Troon. Zij zullen dan de eerste basis van de fundamenten van de Kerk aan het begin van die 100-jarige periode vormen.

Fellowship (ware relaties en vriendschappen) en de 63.000
Er zijn nog twee belangrijke en zorgwekkende aspecten die we moeten behandelen betreffende fellowship (ware relaties en vriendschappen), nu we deze reeks over ‘ware relaties en vriendschappen’ bijna afsluiten.

Het eerste aspect betreft het eventuele wakker gemaakt worden en verzamelen van de 63.000 die eens deel uitmaakten van de Wereldwijde Kerk van God; hoewel we niet exact weten wie van hen verkozen zal worden om deel uit te maken van die groep.

Hoe bepaal je of je al dan niet fellowship met hen hebt? Eerst en vooral dient gezegd dat niemand zelf op zoek moet gaan naar deze mensen. Als het de bedoeling is dat zij met jou in contact komen…dan zal God daar voor zorgen – Hij zal dit behandelen. Als iemand in die categorie jou contacteert, of als je per toeval zo iemand tegenkomt, dan zijn er bepaalde criteria die je moet hanteren om dit te kunnen beoordelen.

Als je gesprekken gebaseerd zijn op een oude vriendschap uit het verleden, dan kan fellowship zeker goed zijn, maar altijd met dien verstande dat zulke gesprekken slechts tot een fysiek niveau zullen beperken…totdat zij volledig door God wakker gemaakt zijn. Je moet hen dan ook behandelen met een geest van openheid en oprechte vriendelijkheid, met de innerlijke hoop dat zij mogelijk deel mogen gaan uitmaken van die grote groep die binnenkort wakker gemaakt zal worden, net zoals met ons gebeurd is.

Maar, indien zo iemand vroeger een minister (elder, geordineerd) was, dan dien je hen vriendelijk te bejegenen, maar zonder de hoop of het doel om de relatie (fellowship) verder te zetten. Zij moeten gezien worden als zij die gedisfellowshipped zijn, omdat voor het merendeel van hen geldt dat het oordeel dat in de Donders vermeld wordt boven hun hoofd hangt.

Bovendien is er nog een laatste hulpmiddel voor ons om ons te helpen oordelen of iemand als gedisfellowshipped moet gezien worden, en dat is als iemand vijandig is tegenover de Church of God–PKG of wanneer zijn proberen om hun eigen ideeën of de ideeën van een andere groep op te dringen.

Zij die Tegen God Zijn
Een andere punt van bezorgdheid en belang dat we hier nog moeten behandelen nu we deze reeks over ‘ware relaties en vriendschap’ concluderen, bevat nog de strengste waarschuwing en aanmaning tot voorzichtigheid van al in zich. Het betreft hen die actief bezig zijn met schade toe te brengen aan Gods Kerk, de Church of God-PKG. Zulke mensen behoren tot een van de meest afschuwelijke groepen die er maar bestaan. Het houdt een groot verraad naar God toe in, daar velen van hen genadig genoeg werden wakker gemaakt uit hun geestelijke bedwelming, en omdat zij veel meer waarheid mochten ontvangen dan toen zij de eerste keer geroepen werden…maar zich toch alsnog tegen al die waarheid en tegen Gods Kerk keerden, en een leven als ‘actieve antichristenen’ begonnen te leven.

Dat zijn diegenen die nadat zij gedisfellowshipped zijn niet gewoonweg hun ‘oude’ leven terug opnamen. Zij laten niet gewoonweg datgene waarvan zij zeggen dat zij het niet langer geloven achter zich. Daarentegen worden zij verteerd door boze gedachten, haatgevoelens, verachting en worden zij zelfs gekweld door de verdere activiteiten van Gods Kerk (van Zijn mensen).

Zij voeden zichzelf als mee-eters aan Gods Kerk en zij trachten net zoals aasgieren aan alles wat zij maar kunnen te pikken, teneinde het op een geperverteerde, vuile en stinkende manier te kunnen verscheuren en verslinden. ‘Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.’ (Mat. 24:28) Zulke mensen trachten op een perverse manier zichzelf te ‘voeden’ met alles wat zij maar te pakken kunnen krijgen, om dit vervolgens op een verdraaide, lasterende en negatieve manier aan anderen door te geven. Door hun handelingen en praktijken, hebben zij zich onbewust achter de allergrootste lasteraar en aanklager van Gods mensen geschaard.

Tenslotte
Bij alles wat aan bod gekomen is in deze artikelenreeks over ‘ware relaties’, mag herhaald worden wat er aan het begin van deze reeks gezegd werd. Het is nuttig om alles wat hier gezegd wordt nader te beschouwen en te bestuderen, en het niet slechts snel door te nemen.

Relaties brengen aan het licht wat het hart, het verlangen en de ware overtuiging is van iemand die aan het Lichaam van Christus wordt toegevoegd. Jezus Christus zei klaar en duidelijk hoe belangrijk het is dat God op de EERSTE PLAATS komt in iemands leven, voor en boven alle andere relaties, als je ‘in’ een ware relatie met Hem wil blijven. (Lucas 14:26)