Ronald Weinland

HET OPMETEN VAN DE TEMPEL – DEEL 1

Sinds de apostase heeft Gods Kerk een groot deel van de profetieën vervuld en ondergaan, en nu wordt ons door Christus getoond dat wij ons midden in een andere specifieke profetische periode bevinden. Wij zijn getuige geweest van meer profetische gebeurtenissen die in de Bijbel staan dan gelijk welke andere era in het bestaan van de mensheid...maar er liggen nog véél dramatische gebeurtenissen voor ons!

Wij leven nu in een specifieke periode in de tijd die van grote betekenis is voor Gods Kerk. Dit is ongelooflijk uniek in onze hele geschiedenis. Laten we proberen te begrijpen waarom. En om dit te doen, moeten we twee Bijbelverzen een beetje dieper bestuderen.

‘En mij werd een rietstengel gegeven als meetlat. En de engel stond erbij en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en zij die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten, en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen (vertreden) tweeënveertig maanden lang.’ (Openb. 11:1-2)

Hoewel deze verzen die over het ‘opmeten van de tempel’ gaan, altijd instructief geweest zijn als een ‘type’ voor andere tijden waarin er oordeel over Gods Kerk kwam…toch vindt de letterlijke vervulling van die verzen nu plaats.

Als we goed begrijpen dat hoofdstukken 10 en 11 niet gaan over iets wat Johannes in zijn tijd moest vervullen, maar veeleer over zijn tegenhanger in de eindtijd, dan zullen we beter kunnen begrijpen wat nu geopenbaard wordt. Datgene wat aan de enige andere apostel die ook een profeet was verteld werd en wat door hem opgetekend werd, is eerst en vooral gericht aan Gods eindtijd-profeet en apostel. De boodschap van de engel aan Johannes is gericht aan mij, aan de twee getuigen, en aan de Kerk. Het gaat over het ‘werk’ dat God aan het einde van dit tijdperk aan het voltooien is.

Op dit punt aangekomen is het nuttig (en nodig) om een deel van het tussentijdse artikel ‘Christus’ Wederkomst’ te herhalen. Maar zelfs dat alles wordt nog dieper en grondiger door Christus aan ons verklaard, terwijl Hij verder bouwt op datgene wat reeds in ons gevestigd/geworteld is.

In Openbaring 10 openbaarde een engel de Zeven Donders aan Johannes, maar zei daarbij dat hij niet mocht opschrijven wat zij inhielden. De engel hield in zijn hand een ‘boekje’ (een ‘kleine boekrol’) vast, dat geopend was en hij verkondigde met luide stem die Zeven Donders (waarvan sprake in verzen 2 en 3). Hoewel dit altijd vlak voor onze neus lag, toch hebben we nooit deze gebeurtenissen als een puzzel in elkaar gelegd, omdat de tijd om dit te openbaren nog niet gekomen was. God verkoos, om datgene wat in deze twee hoofdstukken vervat zit en wat aan Johannes getoond werd terwijl hij gevangen zat op het eiland Patmos, nu pas te openbaren aan Johannes’ tegenhanger terwijl die in de gevangenis zit op ‘hoger gelegen grond’ (in Terre Haute). Zodat niets verborgen zou blijven, maar eenieder klaar en duidelijk zou kunnen ‘zien’ wat God door middel van hem en Zijn twee getuigen doet. Deze zaken kunnen niet verborgen blijven, maar zullen met grote kracht door God geopenbaard worden. Nu is de tijd gekomen die God verkozen heeft om deze allerlaatste gebeurtenissen en hun timing te openbaren, gebeurtenissen die uiteindelijk zullen leiden tot de wederkomst van Christus.

Het ‘boekje’ (kleine boekrol) is het kleine deel uit het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ dat specifiek en alleen over de Zeven Donders gaat. Het opeten van dit ‘boekje’ wat zoet in de mond was, gaat specifiek over een periode die een tijd van ‘getuigenis’ was en die leidde tot aan Pinksteren van 2012. De opwinding en de grote verwachting die wij voelden vanwege datgene waartoe wij geloofden dat dit ons zou leiden – de wederkomst van Christus en Gods Koninkrijk – was zoet. De Kerk proefde (opeten) deze boodschap door in het geloof te leven dat dit boze en slechte tijdperk van zelfbestuur van de mensheid bijna ten einde liep, en dat het tijperk van Gods heerschappij (regering) weldra zou beginnen. Toen viel de bittere realiteit op ons, toen we begonnen te verteren dat er nog meer tijd voor ons lag, en dat wij hierdoor bloot kwamen te staan aan grote spotternij, hoon en verachting van de wereld om ons heen – een tijd om ‘rouwklederen’ (symbool voor grote nederigheid, vernedering) te leren dragen.

Ik geloof dat God ons nu toont op welk Pinksteren Christus zal wederkeren, en we zullen in dit artikel beginnen met dit in goed orde te behandelen. Het eerste aspect dat we hiervan zullen behandelen, betreft de finale overgang in de tijd die leidt tot aan de wederkomst van Christus, wat plaatsvond op Pinksteren van 2012. We zullen het belang van die tijdsovergang gedeeltelijk behandelen, en dan zullen we ons concentreren op de gebeurtenissen van de eerste 42 maanden die eveneens begonnen op Pinksteren van 2012 – dit was een overgang van één belangrijke fase naar de fase waarin we ons nu bevinden, die nu begonnen is. Hoewel we onze aandacht ook zullen richten op de timing van de wederkomst van Christus, is het erg onwaarschijnlijk dat dit nog voor de laatste 1260 dagen van dit ‘werk’ – deze laatste opdracht die aan ons gegeven is – verkondigd zal worden.

42 Maanden
Deze periode van bitterheid komt overeen met de tijd die nodig is om vertrouwd te geraken met het dragen van ‘rouwklederen’ (nederigheid). Dit komt precies overeen met de periode van 42 maanden dat de heilige stad vertrapt /vertreden wordt. Dit is ook de tijd waarin een ‘geestelijk type’ van de vervulling van de twee getuigen (en de Kerk) die gedurende 3 ½ jaar als dood beschouwd worden (als verslagen, overwonnen en irrelevant) wordt vervuld; dit correspondeert profetisch met 3 ½ echte jaren. Die toestand blijft zo totdat God hen doet opstaan in macht en in kracht, om uiteindelijk de effectieve fysieke fase van hun laatste werk van 1260 dagen te vervullen.

Deze specifieke periode van 42 maanden die vermeld wordt, wordt weergegeven als een ‘getal’ of een ‘aantal’ dat in ‘maanden’ vermeld wordt, opdat het ontwerp en het doel hiervan op zichzelf zou staan en niet verward kan worden met andere gelijkaardige uitdrukkingen die een hiermee overeenkomsten lijken te hebben zoals: 1260 Dagen, tijd-tijden en een halve tijd, of de 3 ½ jaar. Het is ook verbazingwekkend om te ‘zien’ hoe deze periode begon. Het eerste jaar hiervan werd geopenbaard als zijnde het ‘geestelijke type’ van de vervulling van de Dag des Heeren. Er is ook een ‘fysiek type’ van de Dag des Heeren dat vervuld zal worden in het laatste jaar dat loopt tot aan de wederkomst van Christus – het laatste jaar van deze hele periode.

Dus, het begin van deze unieke periode voor de laatste fase van Gods eindtijdgebeurtenissen, behelst deze 42 maanden, en eindigt met de laatste 1260 dagen die leiden tot aan de allerlaatste ‘aftelling’ naar de wederkomst van Christus. Deze laatste fase begon met (en zal ook eindigen met) de ‘Dag des Heeren’. Eén Dag des Heeren is de geestelijke vervulling daarvan en de andere Dag de Heeren is de fysieke vervulling. Deze timing is onwaarschijnlijk exact, uniek en haar vervulling perfect geordend.

Vaak worden zaken aan ons geopenbaard zonder dat wij ten volle begrijpen wat er allemaal in het begin aan ons getoond is, maar mettertijd legt God het aan ons uit (verheldert) en openbaart Hij de diepere betekenis daarvan. Er zijn twee duidelijke voorbeelden hiervan die wij recent ondergaan (meegemaakt) hebben. Eén daarvan is de kennis over de geestelijke vervulling van de Dag des Heeren. Het tweede voorbeeld behelst de uiteindelijk verzegeling van het overblijvende deel van de 144.000, wat gebeurde tijdens de periode die begon op het Trompettenfeest van 2008 en die eindigde op Pinksteren van 2012 (een periode van 1335 dagen).

Voordat we verder gaan moet ik duidelijk stellen dat het geen vereiste is dat je alle details van datgene wat God openbaart meteen in hun geheel moet kunnen bevatten. Het begint altijd met het zien van een soort van overzicht, zoals wanneer je begint te zien waar een puzzel naartoe gaat. En dan, naarmate je meer en meer puzzelstukjes op hun plaats legt, begin je effectief te zien hoe het afgewerkte product eruit zal zien. Mensen hebben mij brieven geschreven waarin zij vertellen hoe vaak zij sommige artikels wel opnieuw lezen om te proberen alles te begrijpen. En vaak vertellen zij mij dan in de context van die brief dat zij bezorgd zijn over zichzelf, dat ze vrezen dat zij door ouder te worden niet meer in staat zijn om alles te kunnen onthouden…of dat zij misschien geestelijk te kort schieten.

Natuurlijk is het goed om artikels opnieuw te lezen om er meer uit te kunnen halen. Natuurlijk is het goed om altijd alert te zijn te aanzien van hoe je er geestelijk voorstaat, en ook om nederig te worden door het feit dat je niet alles uit een artikel kunt halen en begrijpen nadat je het één keer gelezen hebt, of twee keer, of ik weet niet hoe vaak…maar nooit zou iemand zich schuldig mogen voelen of zich slecht moeten voelen en denken dat er iets mis met hen is, omdat zij niet meteen alles kunnen zien, of omdat zij niet alles feilloos kunnen onthouden.

Het enige wat dit op dit moment duidelijk aantoont, is dat God ons een buitengewoon grote hoeveelheid openbaring, uitleg en kennis geeft , die menselijkerwijs niet één keer volledig begrepen kan worden, laat staan volledig onthouden kan worden. En inderdaad, er is veel tijd voor nodig om alles wat God ons sinds Pinksteren van 2012 gegeven heeft te verwerken, zelfs met de kracht van Gods geest werkzaam in ons. Er zit zelfs zoveel meer vervat in alles wat tot nu toe geschreven is, dat er tot ver in het Millennium steeds meer en dieper inzicht daarin verklaard en geopenbaard zal blijven worden.

Wie van ons is er in staat om alles wat er in de Bijbel geschreven staat volledig te kunnen zien en begrijpen? Niemand! Maar God blijft ons voorturend meer en meer openbaren. Veel van alles wat God nu aan ons openbaart is ingewikkeld en complex, en is gebonden aan een precieze volgorde, precieze timing en een meesterlijke manier van bouwen die alleen God en Zijn Zoon kunnen verwezenlijken. Datgene wat wij kunnen zien is een uiterst klein deeltje, een overzicht van iets wat veel en veel groter en ongelooflijk veel diepgaander is dan wij ooit zouden kunnen bevatten.

Een fysieke analogie die ons kan helpen om dit beter te begrijpen, ligt in ons zeer beperkte vermogen om de onmetelijkheid van het universum of de complexiteit van het atomaire te kunnen zien en bevatten. Wij kunnen hiervan slechts een beperkt overzicht krijgen en er verder gewoonweg geweldig van onder de indruk zijn. Bij gelegenheid is ons wel eens meer verteld over sommige aspecten van zo’n schepping en de omvang daarvan, de afstanden, de schoonheid, de ruimte, de grootsheid, de tijd, de macht en zoveel meer wat daarbij komt kijken. Wij kunnen inderdaad de diepgang van zo’n fysieke schepping niet bevatten; wij kunnen er alleen maar een minimaal overzicht van krijgen. De rest zal vele millennia vergen voor ons, om het te leren kennen en begrijpen.

Hoewel wij de zon aan de hemel kunnen zien en kunnen voelen hoeveel en hoezeer zij de omstandigheden van het fysieke leven op aarde beïnvloedt en beheerst, toch zijn wij niet in staat om de ingewikkeldheid van het bestaan van de zon te begrijpen. Zoals wel eerder gezegd werd in preken en artikels…hoe kunnen wij ook maar beginnen om haar samenstelling, functioneren of enorme afmetingen (er zijn 100 planeten zoals de aarde op een rij voor nodig om alleen nog maar de diameter van de zon te evenaren) te begrijpen? Of hoe zouden we ooit de enorme omvang van een rode ster zoals de VY Canis Majoris kunnen bevatten? Om de doormeter daarvan te overbruggen zou je 235.000 planeten zoals de aard op een rij moeten zetten!

En beschouw ook eens het aspect ‘tijd’; iets wat onze geest (menselijke verstand) totaal niet kan bevatten als je het hebt over dit universum dat de Almachtige God geschapen heeft én in stand houdt. Hoeveel tijd denk je dat je nodig zou hebben als je alle sterren die er naar schatting nu bestaan zou willen bezoeken…? 8 Triljoen jaar! (= 18 nullen na het getal!)

Dus als je er moeite mee hebt om alles wat er in deze artikels geschreven wordt te bevatten, weet dan alsjeblieft dat dit absoluut normaal is. Er is tijd voor nodig om alles wat God nu in deze eindtijd voor ons samenbrengt te verwerken, nu dat Hij de voorbereidingen treft die nodig zijn voor het inleiden van Zijn Koninkrijk…iets wat veel en veel complexer is dan datgene wat Hij deed toen Hij het fysieke universum schiep.

Als we kunnen begrijpen wat er net gezegd is over die complexiteit, dan zouden we nog veel meer onder de indruk moeten zijn van datgene wat God ons nu openbaart over Zijn precisie, timing en het procedé waardoor Hij en Zijn Zoon een perfect georganiseerd en betekenisvolle vervulling van de zeer specifieke gebeurtenissen die leiden tot aan de letterlijke komst van Christus in Zijn Koninkrijk tot stand zullen brengen.

De Geestelijke Dag des Heeren
Wat is er dus gebeurd in dat eerste jaar van de 42 maanden, wat een vervulling was van de geestelijke Dag de Heeren, en die liep van Pinksteren van 2012 tot aan Pinksteren van 2013? Verschillende zaken van ongelooflijk groot belang zijn er gebeurd, maar toen die profetische ‘Dag’ op het punt stond om te beginnen vond er ook een zeer belangrijke overgang plaats qua timing en van de uiteindelijke vervulling die juist had plaatsgevonden. De voorbereiding van de ‘weg’ voor de komst van Jezus Christus was zojuist voltooid, doordat het werk van de transformatie van de 144,000 (die bij Zijn komst in Zijn Koninkrijk opgewekt zullen worden) net voltooid was.

De meeste mensen in de Kerk zullen niet in die opstanding zijn, maar ook al maken zij geen deel uit van de 144.000, toch zijn zij ongelooflijk uniek en belangrijk voor Gods plan. Zij zijn de laatsten die nog geroepen, beproefd, getest, gevormd en gekneed en getraind zijn terwijl wij ons nog onder Satans heerschappij bevinden in dit laatste tijdperk van menselijk zelfbestuur. De mensen in het Millennium en in de laatst 100 jaar zullen die ervaring niet hebben om onder zulke omstandigheden getransformeerd te worden. Zij die zich nu onderwerpen aan dat proces hebben een speciale kans om te dienen en zullen speciaal gezegend zijn wanneer zij doorgaan (voortleven) in dat nieuwe tijdperk.

Toen de geestelijke Dag des Heeren eindelijk aanbrak, was Gods Koninkrijk van de 144.000 (zij die in Christus gestorven zijn, en zij die nu nog leven) volledig aan Christus overgeleverd, om op het tijdstip van Zijn komst opgewekt te worden. De ‘weg’ voor Christus komst was nu volledig voorbereid en voltooid.

Er zijn al veel belangrijke overgangsperiodes geweest, maar deze specifieke overgangsperiode was wel een van de meest belangrijke en ontzagwekkende tot nu toe in de vervulling van Gods plan. Deze overgangsperiode op Pinksteren van 2012 bevestigde de komst van Christus.

Het Eerste Zegel van Openbaringen werd op 17 December van 1994 geopend, en hiermee begon de Apostase. Dit was het ‘teken’ voor Gods Kerk dat er een heel specifieke aftelling naar de wederkomst van Christus begonnen was. Maar hoeveel tijd er ons nog restte vanaf de opening van het Eerste Zegel tot de effectieve komst van Christus, was niet gekend. God openbaart nu een volledig beeld van Zijn timing en Zijn laatste vervullende doel, wat leidt tot aan de komst van Zijn Zoon om te regeren in Zijn Koninkrijk. Beginnende vlak na Pinksteren van dit jaar (2014), begon God effectief met de openbaring van het proces van Zijn timing en doel, en sinds dan heeft Hij meer en meer hierover geopenbaard.

Er zijn verschillende artikels, zoals o.a. de reeks ‘Een Uitzonderlijke 4 ½ Jaar’, waarin meer details gegeven worden over de belangrijke gebeurtenissen die in dat eerste jaar van die 42 maanden durende periode van de geestelijke Dag des Heeren. Deze gebeurtenissen kwamen tot stand in een tijd die gekend staat als de ‘afrekening’ of de ‘vergelding’ van Sion. In die ‘Dag’ stond de Kerk sterk in Gods waarheid, nadat zij de meest grondige en ingekorte periode (3 ½ jaar van getuigenis) van transformering en sterking in geloof en waarheid doorgemaakt had; intenser dan ooit tevoren. Gods methode om zo’n sterke overtuiging en levend geloof te scheppen, had nu het meest volwassen en gestructureerde niveau ooit bereikt in Gods Kerk. De manier waarop dit verwezenlijkt werd, was doorheen 6000 jaar van voorturend progressief opbouwen en door openbaring die gegeven werd aan diegenen die door God geroepen en voorbereid werden voor Zijn regerende Koninkrijk. Die ‘Dag’ was het bewijs en de getuigenis van Gods diepgaande werk en de uitoefening van Zijn geestelijke macht binnen de Kerk voor de ‘vergelding’ van (de afrekening voor) Sion.

God had de Kerk volledig voorbereid om gedurende dat jaar sterk te staan, terwijl zij de overwinning over Satans machtige aanvallen op de Kerk ondervond. Inderdaad, de tijd voor de ‘vergelding’ van Sion werd vervuld toen de 144.000 eenmaal verzegeld waren, en toen ook de Kerk die door zou gaan op haar benen gezet was (om te ‘staan’). Hoewel Gods zoektocht (werk) vervuld was doordat Hij Zijn regering die in Zijn Koninkrijk zal regeren volledig samengesteld had, toch bleef Satan proberen om Gods Kerk die in het Millennium zal verder gaan (doorgaan) te vernietigen. Doordat hij dit deed werd Satans oordeel bevestigd, zodat hij voor 1100 jaar gebonden zal worden, precies zoals dit reeds lang geleden geprofeteerd werd.

Maar in plaats van vernietigd te worden, werd de Kerk alleen maar sterker, met uitzondering van het reinigen en zuiveren van de tempel wat sinds Pinksteren van 2012 bezig is, toen we de periode van de ‘42 maanden’ van Openbaring 11 binnentraden. Gedurende deze periode, is datgene wat ‘buiten’ (in de voorhof) en niet ‘in de tempel’ is, verwijderd geworden van elk contact met de tempel en is ‘uitgeworpen’ – ‘uitgestoten’. Dit zijn zij die een uiterlijk vertoon hadden alsof zij ‘in de tempel’ waren, doordat zij aanwezig waren ‘in de voorhof’, maar die niet naar geest en naar waarheid ‘in’ de tempel gediend hebben.

Bovendien werd tijdens deze profetische ‘Dag’ een laatste oordeel over de mensheid vastgelegd, wat uitgevoerd zal worden tijdens de fysieke manifestatie van alle Zeven Trompetten en de grotere vervulling van de Zeven Donders. Dit oordeel werd onwrikbaar vastgelegd na de reactie van deze wereld op Gods laatste getuigenis. Het is dezelfde reactie geweest die de mensheid altijd gehad heeft gedurende de volle 6000 jaar van haar geschiedenis.

Bij dit alles, is het nog steeds zo dat deze periode van 42 maanden hoofdzakelijk Gods Kerk aanbelangt. Het draait om diegenen die hun laatste training en voorbereiding ontvangen voor de laatste profetische periode van de allerlaatste ‘aftelling’ die leidt tot de vestiging van Gods regerende Koninkrijk op aarde. Dit gaat over het ‘opmeten van de tempel’.

Naarmate we zullen vorderen in deze artikelenreeks, zal het steeds opwindender worden om de ‘volledige aftelling’ te gaan begrijpen, vanaf het moment dat het Eerste Zegel geopend werd tot de tijd dat de 7de Trompet duidelijk zichtbaar gemaakt wordt bij Christus’ komst. Gedurende deze hele periode zullen er zeven periodes van 1260 dagen vervuld geworden zijn, en zullen er ook een genummerd aantal identificerende tekens vervuld worden die Gods ontwerp vollediger aan ons zullen openbaren, en ons een betere kijk zullen geven op wat Hij in dit tijdperk van de uiteindelijke eindtijd georkestreerd heeft.

(het volgende artikel zal meer belangrijk en inspirerend materiaal bevatten, dan ik ooit zo gezegend geweest ben om met jullie te mogen delen.)