Ronald Weinland

TUSSENTIJDS ARTIKEL – REGIONALE VERANDERINGEN

Er is of wordt een brief geschreven naar iedereen in de verschillende regio’s van de Kerk om iedereen op de hoogte te brengen van wie op dit moment in de ministry dient, in de specifieke regio waar men woont. In deze brief worden een aantal veranderingen in de structuur binnen de ministry uitgelegd en de redenen voor deze veranderingen. Hopelijk zal dit ook duidelijk maken hoe de Kerk georganiseerd is inzake Gods regering, de huidige structuur en de taken van de verschillende onderdelen.

Dit artikel, dat te midden van de huidige artikelenreeks Een toenemende toewijding valt, is eigenlijk de basis van de brief die naar alle diverse regio’s gestuurd wordt. De zelfde informatie wordt in dit artikel verwerkt, om diegenen die deze brief niet ontvangen hebben, te helpen. Deze brief wordt naar iedereen gestuurd door diegenen die over de regio waar hij of zij woont, staat. In elk gebied of regio is er uiteindelijk één persoon verantwoordelijk. Dit heeft te maken met organisatie en Gods leiding in die regio. Dit is een aanvulling op de specifieke taken die bij hun ordinatie horen. Deze personen hebben allemaal een andere rol in Gods leiding. Dit houdt in dat zij verschillende verantwoordelijkheden dragen, als gevolg van hun specifieke ordinatie. De regio’s in de VS en Canada vallen voornamelijk onder senior elders, die de verantwoordelijkheid hebben om als coördinator op te treden. Echter, in Nieuw Zeeland en Australië valt iedereen onder de senior evangelist en in Europa valt iedereen onder de profeet.

Binnen de huidige structuur van de Kerk, onder Jezus Christus, wordt de Kerk geleid, beheerd en bestuurd door een team van twee personen; de ene is een apostel en profeet en de ander is een profeet. De Kerk volgt de instructies inzake leiding en structuur, die door de apostel Paulus in de Bijbel gegeven wordt. Net als in de tijd van de Filadelfia en Laodicea tijdperken in de Wereldwijde Kerk van God, zijn er een aantal hedendaagse aanstellingen binnen die structuur, die beter omschrijven hoe de Kerk vandaag de dag functioneert. De functies van apostel, profeet en evangelist veranderen niet. Echter, God gebruikt niet altijd bepaalde functies tijdens bepaalde periodes.

In de periode van de Wereldwijde Kerk van God is er nooit in Gods werk een taak geweest voor een profeet. Sinds de Apostase heeft God verschillende taken en verantwoordelijkheden waar Hij mee werkt in Zijn ministry, weer in voege gesteld. Met ingang van dit jaar is de taak en het werk van een ‘pastor’ weer ingesteld in de Kerk.

Op dit moment is het nuttig en informatief om de structuur van de leiding van de Kerk, Gods ministry, te verduidelijken.

Orde en structuur van de ministry
De lijst van functies, die door Paulus vermeld wordt, begint met de eerste taak, onder Jezus Christus, en dat is een apostel. Dit wordt gevolgd door een profeet.

Er valt voor de Kerk nog veel te leren over de taak van een profeet. Velen hebben nog altijd een zeer beperkt begrip hiervan en zijn geneigd te denken dat alle profeten profetische gebeurtenissen kunnen bekendmaken of dat ze van God openbaring krijgen over neergeschreven profetieën. Veel van de profeten werden profetieën over toekomstige gebeurtenissen gegeven, maar het grootste deel van wat zij kregen en wat zij neergeschreven hebben begrepen zij niet. Zij hadden slechts een beperkte kennis en vaak betrof die kennis die hun gegeven werd slechts een ‘type’ van een vervulling van een profetie die hun specifiek gegeven werd voor de tijd waarin zij toen leefde; maar die kennis werd ook opgetekend met het oog op de grotere vervulling van die profetieën in de toekomst.

De voornaamste taak van de meeste van de bekende profeten, evenals van andere profeten waar God mee werkte, was geestelijk inzicht in een breed scala van onderwerpen en het verklaren van Gods wegen aan diegenen die het willen horen. Dit was met de Israëlieten op fysiek vlak, zij hadden te maken met fysieke zaken, die een geestelijke belangrijkheid hadden. De Israëlieten hadden Gods geest niet in zich, zoals de Kerk (geestelijk Israël) vandaag de dag wel heeft.

Dit zou niet uit het oog verloren mogen worden in de Kerk in deze tijd. Buiten mijzelf (ik ben zowel apostel als profeet) zijn er twee profeten, waar God mee werkt en wiens voornaamste taak in Zijn Kerk het toepassen van Zijn wegen is. Zij hebben als profeten geestelijk inzicht om Gods en Jezus Christus’ wil te onderscheiden en toe te passen in de ministry en in de Kerk.

Omdat ik tijdelijk geen direct contact en betrokkenheid bij de Kerk heb is de administratie/leiding van de Kerk geholpen om dingen te zien (onthullen) over de leiding van de Kerk die ik anders nooit zou hebben gezien. Ik bedoel hiermee dat ik niet direct betrokken ben bij de meeste zaken, dat ik geen directe communicatie met leden en dienaren heb, zoals ik in het verleden had. In plaats daarvan geef ik aan beide profeten mijn inzicht en help voor dergelijke begeleiding, leiding en instructie, die aan de broeders gegeven moet worden, als dit noodzakelijk is. Door dit indirecte contact met een aantal zaken die in de Kerk gebeuren en het feit dat dergelijke informatie rechtstreeks van een vrouwelijke profeet komen, in plaats van mij, is het makkelijker voor mij om dingen te zien, die ik anders niet had gezien. Wat ik gezien heb is dat er veel te vaak teveel weerstand geboden wordt tegen een vrouw, terwijl iemand nooit zo op mij gereageerd zou hebben. Maar toch is dit dezelfde leiding van God. Daarnaast zijn er nog andere zaken die beide profeten beheren, dit te wijten aan de zwaardere werklast die op beiden ligt. God geeft hen rechtstreeks inzicht en oordeel, om om te gaan met de verschillende situaties die zich in de Kerk voordoen. Door sommige van de reacties is het duidelijk dat er te vaak weerstand wordt geboden wordt, simpelweg omdat zij een vrouw zijn.

De realiteit is dat God nu aan het licht brengt hoe belangrijk Zijn manier van regeren is en dat het noodzakelijk is dat een ieder Hem ziet, niet alleen een fysieke leider en dan zich onderwerpt aan Zijn leiding in plaats van zich hiertegen te verzetten. God openbaart ook verborgen vooroordelen en trots in een tijd waarin Hij de rechtmatige rol van vrouwen in het gezin en in Zijn Kerk openbaart. Mannen en vrouwen die zich verzetten tegen deze openbaring en daardoor zich verzetten tegen Zijn leiding over hen, waartoe nu ook vrouwen behoren. God brengt dit in een ieders leven naar boven, zodat, zonodig, mensen zich kunnen bekeren en veranderingen aan te brengen, zodat de gedachten meer verandert kunnen worden.

Dit proces, God die dit aan het licht brengt in het leven van iemand die zich tegen Hem verzet, kan een pijnlijke ervaring zijn, als men een dergelijke werkelijkheid onder ogen moet zien. Deze pijn houdt in dat trots en het ego een tijd lijden, totdat er ware nederigheid en meer volledigere onderwerping en overeenstemming van God volgt.

De prekenserie Persoonlijke Verantwoordelijkheid en Rebellie en de recente artikelen passen zo goed bij elkaar en dat is ongelofelijk verhelderend, ontnuchterend, corrigerend inspirerend en moet serieus aangenomen moeten worden. God laat ons op deze zaken concentreren, zodat we kunnen gaan zien dat wij veel meer onszelf aan Hem en Zijn doel in ons leven moeten wijden.

Verdergaand met de orde of structuur van Gods leiding in de Kerk, op een apostel, een profeet volgt een evangelist. Een evangelist heeft een ondersteunende taak, hij staat tussen de apostel en de profeten en de rest van de ministry en de Kerk. Hun taak binnen deze ‘ondersteunende structuur’ binnen het Lichaam van Christus omvat het handhaven, bevorderen en beschermen, het onderwijzen en uiteenzetten van administratieve zaken, doctrines en waarheden die van Gods profeten en apostel komen.

Na een evangelist komt de pastor. In het Filadelfia tijdperk (Worldwide Church of God) tot aan de Apostase werden er mensen tot pastor geordineerd in Gods Kerk. Hun taak bestond grotendeels uit het geven van preken en het zorgen voor de behoeften van grotere plaatselijke gemeentes. In die tijd werd deze taak gegeven aan diegenen die elders die preken gaven en pastors, waarbij pastors een hogere ‘rang’ hadden dan elders die preken gaven. Dit zorgen voor de behoeften van een gemeente hield persoonlijke begeleiding in, het geven van leiding en/of correctie, maar ook het geven van preken en Bijbelstudies. Deze begeleiding en/of het ingrijpen in het leven van sommige mensen was nodig in tijden van beproeving, verkeerd gedrag, gezinsproblemen, onrust of problemen tussen leden en ook in andere dingen in het leven, waar de tussenkomst van de ministry nodig was. Het ingrijpen op persoonlijk vlak in direct contact was nodig om grotere eenheid, vrede en orde in het Lichaam van Christus voort te brengen.

In het verleden werd in de locale gemeentes de taak van de pastor vergroot door het geven van preken, velen van de situaties die zich voordeden en die begeleiding van een pastor vereisten, konden tot op zekere hoogte in Sabbatpreken besproken worden. Dit hielp de pastor om de zaken die moesten worden behandeld, wanneer een dergelijke situatie zich voordeed, in een grotere gebied aan te pakken. Dit behelsde vaak geestelijke zaken, zoals zonden in het leven, familiale kwesties, collegialiteit onder de leden, etcetera, etcetera. Het geven preken was ook een noodzakelijk middel om gedurende deze periodes bepaalde onderwerpen aan te pakken, om de Kerk elke Sabbat te voeden.

Sinds het Loofhuttenfeestseizoen van dit jaar is de taak van pastor opnieuw in Gods Kerk geïntroduceerd. Dit maakt deel uit van de voorbereidingen voor het Millennium. Het is ook om de Kerk te helpen, zodat dergelijke zaken meer direct aangepakt kunnen worden in welk gebied deze zich ook voordoen. Op dit moment kan deze rol perfect vervuld worden, het is een meer directe manier van te zorgen voor, waar nodig, zonder dat er publiekelijk gepredikt hoeft te worden om deze taak in de verf te zetten in de gemeentes, zoals in het verleden gebeurde.

God heeft een vrouw aangesteld om deze taken uit te voeren. Dit heeft een drieledig doel. Ten eerste omdat er hulp nodig is in de Kerk, die nu door deze persoon gegeven kan worden. Ten tweede kan zo’n taak ook daadwerkelijk vervuld worden zonder te prediken. De derde reden is om te openbaren dat het noodzakelijk is dat vrouwen kunnen dienen als pastor en niet alleen mannen. Beiden zijn nodig om veel effectiever de taken te kunnen vervullen, die met deze functie gepaard gaan, er zijn verschillende en specifieke behoeften die soms ontstaan omdat er verschillende situaties, omstandigheden en ervaringen zijn.

Ten laatste de ordinatie van elders. Er is één ordinatie voor drie verschillende niveaus. Ten eerste is er de instap in de ministry, een associate elder. Deze kan een ieder die er om vraagt zalven. Ook kunnen zij mensen dopen, die door iemand die boven hen staat ‘goedgekeurd is’ om gedoopt te worden. Daarnaast zijn er andere taken die zij kunnen uitvoeren in dienstbaarheid in de Kerk gemeente waar zij zijn, als dit door iemand die boven hen staat, hen gevraagd wordt. Deze dienstbaarheid en verantwoordelijkheid kan sterk variëren van gebied tot gebied.

Boven een associate elder staat een elder. Dit is de volgende stap. Een elder kan een klein beetje meer verantwoordelijkheid en/of verantwoordelijkheid gegeven worden. Associate elders en elders geven geen raad, tenzij hen dit specifiek opgedragen is door iemand die boven hen staat. Er kunnen verschillende zaken zijn in de Kerk, waardoor de elder contact op moet nemen met diegenen die boven hem of haar staat, om te zien hoe men deze zaak moet aanpakken. Diegene die over hen staat zal het afhandelen of zal de elder aanwijzingen geven hoe hij of zij dit moet aanpakken. Dit is slechts een vereenvoudigde beschrijving, want er is een breed scala van situaties en dienstbaarheid waar een elder verantwoordelijkheid voor gegeven kan worden.

Een van de belangrijkste zaken die associate elders en elders, en de Kerk, moeten begrijpen is dat hun dienaarschap in de ministry beperkingen maar ook gezag met zich meebrengt. Zij leren te dienen, zoals hen opgedragen wordt door diegene boven hen en niets in deze ‘beginfase’ (van de ministry) wordt door hen zelf bepaald, maar door de structuur van de leiding die boven hen staat. Hiermee begint de training en dienstbaarheid voor een dienaar.

Het is misschien nuttig om een beetje meer uit te leggen over de taak van een associate elder en een elder, in het licht van Gods structuur van leiding in de Kerk. Zulke elders hebben geen autoriteit, behalve bij specifieke gebeurtenissen, waarbij zij een taak over verantwoordelijkheid aangewezen krijgen door een senior elder of door een dienaar die boven een senior elder staat. Natuurlijk moeten de leden van de Kerk de taak die een associate elder of een elder toegewezen krijgt, respecteren en ondersteunen. Associate elders of elders geven geen raad en weiden niet uit over doctrines, tenzij hen in een specifiek geval de verantwoordelijkheid gegeven is om dit te doen. Als iemand doctrinaire of Bijbel vragen heeft kunnen ze naar een associate elder of elder af stappen, die hen dan naar een bepaalde preek, een onderwerp of een andere publicatie op website, door verwijst, waar zij het antwoord kunnen vinden. Als associate elders of elders vragen of hulp nodig hebben inzake Kerk zaken, dan nemen zij gewoon contact op met de dienaar die in hun regio is aangesteld. Zoals eerder vermeld kan dat een senior elder, een senior evangelist of een profeet zijn. Het moet duidelijk zijn dat associate elders niet ‘onder’ elders vallen, net zoals elders hun verantwoordelijkheid of taken niet kunnen doorschuiven naar associate elders, tenzij hen dit gezegd is door diegene die over hen staat, en dan zal het hen medegedeeld worden dat hen gevraagd wordt zulke informatie door te geven.

Dan is er de functie van senior elder. Er zijn meer verantwoordelijkheden en taken toevertrouwd aan een senior elder. Deze persoon heeft meer geleerd over hoe Gods leiding werkt en deze persoon weet dat als hij of zij onzeker is over hoe een zaak aangepakt moet worden, zij deze zaak bestuderen om het te weten te komen. Andere routines zijn aangeleerd en als iemand weet wat te doen, dan zal hij of zij het doen. Deze personen hebben geleerd niet op zichzelf (op zijn of haar eigen opinies of wegen) te vertrouwen, maar om te vertrouwen op hetgeen zij geleerd hebben over hoe zij bepaalde zaken in Gods leiding moeten aanpakken.

Senior elders kunnen een bepaalde regio toegewezen krijgen, om dat gebied voor de Kerk te beheren. Zij kunnen andere administratieve taken in de Kerk toegewezen krijgen. Eenvoudig gezegd, senior elders hebben een belangrijke taak in het helpen met het uitvoeren van taken voor Gods leiding en zijn Kerk.

Redenen voor herstructurering
In het verleden, tijdens de dagen van de Worldwide Church of God tot aan de Apostase, werd een ordinatie of een specifieke taak in de ministry vooral gezien als levenslange taak. Echter, sinds die tijd, heeft God een ander ontwerp en doel in hoe Hij met de Kerk werkt. In 2007 en 2008 werden er grote veranderingen gemaakt in de ministry. God heeft ons wederom geleid om een groot aantal wijzigingen door te voeren in de ministry, zodat Zijn doel en redenen beter gediend kunnen worden. Hij doet dit en wij moeten eenvoudigweg ervan leren en er achter staan.

Vanaf vlak voor het afgelopen Loofhuttenfeestseizoen tot nu toe zijn er meer dan 50 dienaren die rechtstreeks te maken hebben met deze veranderingen en reorganisatie. De grootste groep bestaat uit diegenen die verwijderd of teruggetrokken zijn uit de ministry. Dan zijn er anderen die van senior elder nu elder en van elder naar associate elder gegaan zijn. In deze periode heeft God een paar nieuwe ordinaties binnen het Lichaam verricht, om de leiding en service van Zijn Kerk te verbeteren.

God traint en bereidt nu een groep binnen de ministry voor, zij zullen gehoorlijk actief worden nu we deze laatste fase van deze eindtijd ingaan. Velen van hen worden klaargestoomd om specifieke verantwoordelijkheden te hebben, eens het Millennium begonnen is.

Toen Mei 2012 er aan kwam begonnen velen binnen de ministry te vertragen, als gevolg van leeftijd en/of gezondheidsproblemen. Dit is pas duidelijk geworden omdat de tijd voortgaat en het zou een groter probleem worden nu we weten dat Christus terugkomt in 2019. Kwesties zoals gezondheid en/of leeftijd beperken vele mensen in het uitvoeren van bepaalde taken. Dit zou hen waarschijnlijk beperken om te dienen tijdens wat er komen gaat.

De realiteit is dat er veel gaat gebeuren in deze wereld en dat vereist een nieuwe generatie in de Kerk om daar mee om te gaan. God plaatst deze last niet op een oudere generatie of bij iemand met lichamelijke beperkingen. Het is tijd dat een nieuwe groep in de voorhoede vecht en gevormd wordt in datgene dat God voor hen gepland heeft in het Millennium. Deze groep die ouder is en/of zeer ernstige gezondheidsproblemen heeft, is de grootste groep die met deze veranderingen te maken heeft. Het is binnen deze groep dat velen uit de ministry verwijderd/gepensioneerd worden.

Er zijn nog andere reden waarom iemand uit de ministry verwijderd of teruggetrokken wordt of een beperktere taak krijgt. Voor een aantal van hen is het een kwestie van dat er geen noodzaak is dat hij of zij dienaar is in het gebied waar zij wonen. In andere gevallen is het een kwestie van een stap opzij zetten, zodat anderen ervaring kunnen opdoen, die alleen geleerd kunnen worden (die hen alleen kunnen vormen) door een bepaalde tijd in de ministry te dienen. Dit is Gods werk, in ons, en dit is Zijn ontwerp. God gebruikt vele manieren om die zaken die noodzakelijk zijn om ons voor te bereiden op specifieke plaatsen in de tempel en binnen de structuur die het fundament in het Millennium zal zijn, te kneden en te vormen.

Tenslotte zijn er, en dit zijn er zeer weinig, waarbij deze verandering een gevolg zijn van correctie. Dit moet leiden tot een hernieuwd gevoel van urgentie, soberheid en het najagen van grotere geestelijke alertheid en groei.

Dit is een belangrijk ‘Jaar van Toewijding’ voor Gods Kerk. Dit stroomlijnen van de ministry zou een ieder van ons moeten verlichten, ons sober moeten stemmen, ons moeten stimuleren, motiveren en ons moeten helpen om meer te focussen op de ongelofelijke belangrijkheid van dit speciale jaar. De veranderingen die in deze brief besproken worden, samen met de huidige serie preken die door de senior evangelisten gegeven worden en met de huidige artikelenreeks dienen om ons het komende jaar op een zeer positieve en krachtige manier vooruit te doen gaan.

De Kerk is ongelofelijk dankbaar voor al diegenen die getrouw in de ministry gediend hebben. Zoveel van de sterkte van de Kerk is afhankelijk van een dergelijke trouw en de ware dienstbare geest die zij hebben ten opzichte van Gods volk. De Kerk is ook diegenen dankbaar die in de ministry blijven en diegenen die zichzelf voor zovele jaren hebben gegeven en die nu uit de ministry verwijderd of teruggetrokken worden. Zij zullen zeker doorgaan om een sterk en stabiel voorbeeld te zijn voor Gods volk in de Kerk.

Veranderingen in uw regio
In elke regio is of wordt meegedeeld welke ministers werkzaam zijn. Dit dient om iedereen op de hoogte te stellen van de structuur binnen de ministry in zijn of haar regio, en wie deel uitmaakt van deze structuur. Dit is niet de tijd om uit te vinden of te speculeren over de redenen waarom iemand is verwijderd/gepensioneerd of minder verantwoordelijkheid gegeven is. Het is voor iedereen gewoonweg een zaak zijn van nederig accepteren en steunen wat God in Zijn Kerk doet.