Ronald Weinland

Ben jij voorbereid op de komst van Christus?

De titel van het vorige artikel op deze website was: ‘Is de wederkomst van Christus op handen?’ Daarin werd de vraag gesteld: ‘Zou dit minder dan één jaar van nu kunnen gebeuren?’ Nu, zes maanden later, resten er ons nog slechts twee tot drie maanden voordat we met zekerheid zullen weten of Christus in 2019 zal terugkeren.

Want indien de catastrofale eindtijdgebeurtenissen zich in de nu volgende maanden niet duidelijk zichtbaar voor eenieder beginnen te manifesteren, dan zou de volgende mogelijke datum voor de wederkomst van Christus Pinksteren 2020 zijn, op 31 Mei 2020. Als de wereld gewoon voorbij die datum in 2020 door zou draaien zoals het er nu aan toe gaat, dan zou het eerstvolgende tijdstip voor de wederkomst van de Messias enkele jaren verder liggen, omdat God zeer specifiek en precies is wat betreft de timing wanneer gebeurtenissen profetisch vervuld kunnen worden.

De laatste jaren heeft de Kerk van God-PKG de taak van wachter (uitkijk) uitgeoefend, door mensen te waarschuwen aangaande de verschillende datums die God kon verkiezen om Zijn Zoon terug naar de wereld te sturen om over haar te gaan regeren. God heeft deze tijdsperiodes geopenbaard waarin wij waakzaam moeten zijn en onszelf moeten voorbereiden. Die voorbereiding is voor de Kerk van geestelijke aard. Maar de Kerk en alle andere mensen dienen zich ook fysiek en mentaal voor te bereiden, omdat de wederkomst van Christus voorafgegaan wordt door Wereld Oorlog III en grote catastrofale gebeurtenissen.

Iedere keer dat God de timing voor een potentiële datum voor de wederkomst van Christus geopenbaard heeft, heeft de Kerk zich op die datum gefocust als zijnde een realiteit, en hebben wij ons ook dienovereenkomstig daarop voorbereid. Als wij dit niet zouden doen, dan zouden wij ook niet voldoende geestelijk,fysiek en mentaal voorbereid zijn wanneer deze gebeurtenissen uiteindelijk zouden plaatsvinden. De Kerk van God-PKG heeft zich zowel in 2012 als in 2013 op zo’n potentiële datum voorbereid. De datum die nu voor ons ligt waar wij ons op voorbereiden is 9 Juni 2019. Dat is de reden waarom wij anderen ook waarschuwen, zodat wij en ook anderen hierop voorbereid kunnen zijn.

Wij begrijpen ook dat wij enkele maanden voor die datum zullen weten of Christus al dan niet in 2019 zal terugkeren. Dat komt omdat er zich eerst specifiek gebeurtenissen zullen moeten voordoen. Gods mensen weten dat er eerst een wereldwijde economische crash moet plaatsvinden, voordat WOIII en de grote catastrofale gebeurtenissen kunnen beginnen. Want die crash zal de wereld uiteindelijk in de eindtijdgebeurtenissen storten.

Wat kunnen we nu al zien?
We weten dat er ons nu nog (vanaf de dag van dit schrijven) slechts twee tot drie maanden resten voor dat zo’n economische crash zich kan voordoen, als Christus inderdaad in 2019 zal terugkeren. Die kolossale crash zal als katalysator werken voor het uitbreken van een derde Wereld Oorlog. Dat gezegd zijnde, is het belangrijk dat we goed begrijpen dat zelfs als er zich zo’n economische crash voordoet, dit nog niet betekent dat Christus in 2019 zal terugkeren.

Er is ons geen specifieke timing gegeven die openbaart hoeveel tijd er ligt tussen die crash en het begin van Wereld Oorlog III. Zelfs als zo’n crash zich in de komende maanden zou voordoen, dan nog kan Christus in 2020 terugkeren. Maar wij waarschuwen iedereen om zich voor te bereiden op 2019. Dat is waar wij ons nu op moeten concentreren.

We kunnen alleen maar weten of Wereld Oorlog III zich kort na zo’n economische crash zal voordoen, wanneer dit effectief begint. Helaas zullen de meeste mensen pas naar deze waarschuwing beginnen te luisteren, nadat die laatste oorlog eenmaal begonnen is. Voor hen zal een totale wereldwijde economische crash niet volstaan.

Als we willen weten waar we ons nu bevinden in de vervulling van de eindtijdgebeurtenissen, dan moeten we onze aandacht eerst en vooral richten op de stabiliteit van de wereldeconomie. De afgelopen maand hebben er zich zulke dramatische wendingen voorgedaan, dat dit grote alarmbellen, zou moeten doen afgaan, als ernstige waarschuwing zou moeten dienen en zelfs ontnuchtering en grote bezorgdheid zou moeten teweeg brengen, dat het er meer en meer begint uit te zien dat 2019 wel degelijk het lang verwachte jaar is dat Gods Messias kan komen.

Over deze voorloper van de grote economische crash die zich eerst moet voordoen voordat de uiteindelijke eindtijd catastrofes kunnen beginnen, werd voor het eerst door de Kerk van God-PKG gewaarschuwd in de periode voorafgaand aan en tot en met 2008. In die periode stond de wereld aan de rand van de afgrond, maar het was nog niet Gods tijd om de uiteindelijke eindtijdgebeurtenissen in vervulling te laten gaan. De reden waarom het toen nog niet de tijd was, komt uitgebreid aan bod in het laatste boek ‘Profeteer Tegen de Naties’

Het is een ‘Déja Vu’ van 2008
Meer en meer economen luiden dezelfde alarmbel als in 2008, terwijl zij treffende vergelijkingen maken tussen datgene wat nu gebeurt en wat er toen gebeurde. De ‘fix’ (snelle oplossing) van 2008 begint scheuren te vertonen, en dit zal op uiteindelijk leiden tot een ineenstorting. Het lijkt wel alsof de economen het niet kunnen helpen om naar 2008 te refereren.

En net nu, wanneer alles ‘vrolijk’ zou moeten zijn, voelen veel mensen zich veeleer teleurgesteld, ontmoedigd, gefrustreerd, radeloos en ongelukkig. Dit zou inderdaad wel eens de laatste Kerstmis voor de wereldeconomie kunnen zijn.

De afgelopen week stonden de kranten bol met krantenkoppen die grote bezorgdheid weergeven over een economie waarvan men tot voor kort nog zei dat die zo geweldig was. Één zo’n krantenkop poneert dat er verschillende rode vlaggen zijn die ons er voor waarschuwen dat we nu snel afstevenen op een economische crash. Dan is er ook deze kop: ‘De obligatiemarkt is bevroren: Voor het eerst sinds 2008 kreeg geen enkele Junk-Bond (rommelobligatie) een kredietwaardering.’ En nog een andere kop leest: ‘Apocalyptische toestanden op Wall Street: We zijn zojuist getuige geweest van de grootste omzetting van aandelen in obligaties’ , en twee dagen later gebruikt dezelfde auteur deze krantenkop ‘De S&P (Standard & Poors Amerikaanse aandelenindex) staat er nu precies voor zoals de crash van 2008.’

Een paar dagen geleden getuigde een van de officiële economische waakhonden dat dit de ergste Decembermaand voor de aandelenmarkt is sinds de ‘Grote Depressie’. Het magazine ‘Business Insider’ gaf zojuist verslag van een schokkend onderzoek waaruit blijkt dat de meeste CEO’s geloven dat een recessie ons nog voor het einde van het jaar zou kunnen treffen.

Als gevolg van de handelsoorlogen die reeds woeden, ondervinden de wereldmarkten een sterke terugval, en onder de betrokken landen bevinden zich o.a. China en Europa. Twee directeurs van de ‘Bank of America’ geven ernstige economische waarschuwingen. David Woo, hoofd van verschillende afdelingen van de bank (o.a. wereldwijde rentevoeten en valuta, economische marges, vaste rente en economische groei onderzoek) vertelde aan Bloomberg TV dat hij ‘het meest bezorgd is over de volatiliteit van de wereldmarkten,vooral in de ontwikkelingslanden, sinds de financiële crisis van 2008.

Wat is er dus aan de hand? Zijn de meeste mensen nu gealarmeerd? Begint men te panikeren? NEE! De meeste mensen zijn ingedut. Ze mopperen over hun pensioenspaarrekening en hun andere investeringen in de aandelenmarkt, maar verder is het ‘déja Vu’ voor hen omdat zij wijsgemaakt zijn dat alles ‘OK IS’ en dat je slechts hoeft af te wachten, en dat je zeker niet moet panikeren door je geld terug te trekken. Nee, je moet je geld gewoon laten staan, want op een gegeven moment zal alles zich weer herstellen, zoals altijd al gebeurd is. Maar deze keer hebben zij het bij het verkeerde eind! Op een gegeven moment zal de wereldeconomie ineenstorten. En zij zal zich niet meer herstellen, omdat direct op die totale wereldwijde crash Wereld Oorlog III zal volgen. En dat komt omdat bepaalde landen tot de conclusie zullen komen dat er geen ‘reset’ of ‘fix’ (rechtbreien) meer mogelijk is om die totale ineenstorting recht te zetten.

Ben jij je hierop aan het voorbereiden, of wacht je gewoon af wat er gaat gebeuren? Helaas zal de geschiedenis zich herhalen, zoals dit al zo vaak gebeurt is. De menselijke natuur is zo voorspelbaar. De meeste mensen zullen verkiezen om de kop in het zand te steken, en te proberen om optimistisch te zijn over de toekomst. Het is meelijwekkend om te beseffen dat de meeste mensen pas na het begin van een totale thermonucleaire oorlog zullen beginnen wakker te worden uit hun lome en apathische slaaptoestand.

Als jij verstandig bent, dan zal je nu teruggaan naar het voorgaande artikel om dit grondig te herlezen en diep na te denken over de inhoud daarvan. En wanneer je dat gedaan hebt, dan zou het heel nuttig zijn als je vervolgens het boek ‘Profeteer tegen de Naties’ zou lezen (als je dat al niet gedaan hebt).