Ronald Weinland

Hoofdstuk 3 – GOD HEEFT Wereld Oorlog III VOORSPELD

Dit is echt een beangstigend verhaal, vooral omdat gaat het over onze tijd nú. De omvang van de catastrofale vernietiging die deze oorlog teweeg zal brengen, is echt huiveringwekkend. God zegt duidelijk dat er in de hele menselijke geschiedenis nooit een tijd als deze geweest is, en gelukkig zal er ook nooit meer zo’n tijd zijn.

We bevinden ons nu aan het einde van een plan dat 6.000 jaar geleden door God in beweging gezet werd met de schepping van de mens op aarde. God heeft Zich grotendeels ‘afzijdig’ gehouden van de zaken van de mensheid, teneinde de mensheid haar ‘eigen wegen’ en het resultaat daarvan te kunnen laten ondervinden.

In tegenstelling met wat men in het traditionele Christendom lijkt te denken en onderwijst, is God de voorbije 6.000 jaar niet bezig geweest met te proberen de mensheid te redden. Daarentegen heeft God de mensheid toegestaan om gedurende die tijdspanne haar eigen gang te gaan, en pas aan het einde van die periode zou Hij ingrijpen om de eindeloze kringloop van menselijke lijden, oorlogen en mislukkingen te beëindigen. Maar God zal wel toestaan dat de mensheid tot op de rand van de totale zelfvernietiging komt, teneinde ons de les te leren die we moeten leren.

Zoals eerder gezegd, God heeft tot aan het laatste deel van Zijn 6.000 jarige plan, de grotere kennis van wiskunde, fysica, chemie, etc. aan de mensheid weerhouden. Als deze kennis eerder gegeven was, dan zou de uitroeiing van de mensheid door Wereld Oorlog III al lang geleden gebeurd zijn.

Maar het is altijd Gods doel geweest om ons die tijdspanne te geven voor ons eigen zelfbestuur, zodat we lessen zouden kunnen leren die we op geen enkele andere manier zouden kunnen leren. Een van de belangrijkste lessen die wij moeten leren, is dat de mensheid zichzelf niet succesvol kan regeren. Alle kleine en grote landen, elk imperium en elk koninkrijk zijn allemaal opgekomen en weer ten onder gegaan. En dat zal nu uiteindelijk weer gebeuren. Onze wegen en onze regeringen werken niet en lopen altijd ten einde.

Vandaag de dag geloven de meeste mensen niet dat hun land of hun regering zal ophouden te bestaan. Maar dat staat wel op het punt te gebeuren! De wereld heeft nog nooit een totale kernoorlog meegemaakt, noch de gevolgen daarvan ondervonden. Het is een uiterst afschuwelijk, gruwelijk en beangstigend iets.

God voorspelde de opkomst en de val van volkeren, naties en koninkrijken. Velen daarvan, die reeds eeuwen geleden ten val kwamen, migreerden naar andere gebieden in de wereld, waar zij terug opkwamen onder andere namen. God openbaart hoe je die vandaag nog kan identificeren. Want God voorspelde de daden en de migraties van deze landen en koninkrijken, en de toekomstige profetische rol die zij doorheen de tijd zouden spelen, en dat vooral voor ons nu in de eindtijd.

God heeft altijd de ‘timing’ in handen gehad over wanneer grote uitvindingen zouden gedaan worden en wanneer er vooruitgang in wetenschappen en technologie geopenbaard zouden worden, zodat de wereld tot op haar huidige niveau zou uitgroeien, exact waar zij zich nu bevindt. De mensheid heeft altijd, en vooral in de laatste honderd jaar, dat soort van openbaringen eerst en vooral gebruikt voor militaire macht en overwinning – voor oorlog! Daarom staat het ook absoluut vast dat de mensheid de kernwapens die zij nu ontwikkeld heeft zal gebruiken in een laatste oorlog.

God kent de menselijke natuur door en door. Hij schiep ze. En Hij gaf aan de mensheid vrije morele keuze – de macht van vrije keuze. God wist welke keuzes de mensheid gedurende de voorbije 6.000 jaar zou maken. De menselijke natuur die zich ontwikkeld in fysiek mensen die de vrije keuze en vrije wil gekregen hebben, ligt absoluut vast. De manier waarop wij geschapen zijn resulteert automatisch in een zelfzuchtige levenswijze gebaseerd op eigen-belang – waarbij men zijn eigen belang boven dat van anderen plaatst. Dat geld zowel individueel, als voor families, gemeenschappen en volkeren en naties.

God kan die zelfzuchtige natuur in ons gebruiken voor het veel hogere doel waarvoor Hij ons schiep. Wat God voor ons gepland heeft is opwindend en inspirerend, en is nu niet meer veraf. Maar voordat we die nieuwe era die God voor ons in petto heeft kunnen binnentreden, zal er eerst nog één catastrofale oorlog plaatsvinden. Die oorlog met alle catastrofale gevolgen van dien, zal er voor zorgen dat de mensheid uiteindelijk onder ogen zal kunnen zien hoe vernietigend ‘haar eigen wegen’ zijn. Tenzij deze natuur veranderd wordt zal zij zichzelf onvermijdelijk vernietigen.

Toen God begon te openbaren dat DIT de Eindtijd is
Zoals gezegd, Gods Kerk begon in 31 na Christus en heeft sindsdien altijd voortbestaan. Maar de wereld heeft haar zelden gekend (erkend), omdat dit ook niet Gods bedoeling was. Maar waar zij gekend was, is zij altijd vervolgd, gehaat en verguisd geweest. Daardoor is Gods Kerk door de eeuwen heen altijd klein gebleven, en dat is altijd Gods plan en doel geweest. De redenen hiervoor zullen duidelijker worden naarmate er in de volgende hoofdstukken meer over de Kerk aan bod zal komen.

Tegen 1930 was het zover gekomen dat Gods Kerk waarheden die zij van in het begin van God gekregen had begon te verliezen, doordat zij in de vier eeuwen daarvoor dusdanig door de haar omringende wereld onderdrukt was. Daarom stelde God in de jaren 30 Herbert W. Armstrong aan als eindtijd apostel voor Zijn Kerk, met als doel stelselmatig waarheden terug te herstellen, teneinde haar te beginnen voorbereiden op de tweede komst van Zijn Zoon. En vanaf dan begon God ook progressief de technologische vooruitgang van de mensheid te bevorderen.

Tegen het einde van Wereld Oorlog II begon God aan Zijn apostel Herbert W. Armstrong te tonen dat Wereld Oorlog II perfect in de profetische eindtijdgebeurtenissen paste, en dat er nog één grote oorlog zou volgen – de laatste oorlog op aarde – Wereld Oorlog III. Hij toonde hem ook dat de wereld destijds de periode van de ‘eindtijd’ waarvan sprake is in de Bijbel binnentrad. En tezelfdertijd begonnen de profetieën uit Daniel en het Boek Openbaring ook aan hem geopenbaard te worden.

Zodra Wereld Oorlog II voorbij was, begon Herbert W. Armstrong te waarschuwen dat Wereld Oorlog III op komst was. God had heel specifieke profetieën aan hem geopenbaard, waardoor hij te weten kwam welke landen het voortouw zouden nemen in deze laatste eindtijdgebeurtenissen.

Hij legde uit dat er een grote kernoorlog zou zijn, en hij verkondigde ook wat God over de uitkomst van die oorlog te zeggen had. God zei dat die oorlog van zo’n grootte zou zijn en er zoveel vernietigingskracht aan te pas zou komen, dat de mensheid zichzelf zou uitroeien als Hij niet zou ingrijpen om dit te stoppen. Dat is de enige ware hoop die de mensheid heeft – dat God ingrijpt in de zaken van deze wereld, en deze onvoorstelbare gruweldaad van de mensheid stopt.

God gaf toen ook meer gedetailleerde uitleg over hoe Europa, met Duitsland aan het roer, zou herrijzen in de vorm van een unie van landen met een gemeenschappelijke munt en regering, en uiteindelijk ook een militaire unie van exact 10 Europese landen. Om aan het einde van Wereld Oorlog II te spreken van de herrijzenis van Duitsland aan het hoofd van een verenigd Europa, was destijds geen populair concept.

Maar in Maart 1957 ondertekenden Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het Verdrag van Rome, waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) met haar interne markt opgericht werd. En hieruit ontstond uiteindelijk na verloop van tijd de huidige Europese Unie.

Deze geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen waarvan Herbert W. Armstrong zei dat ze zouden komen te gebeuren, werden door veel mensen bespot. En hoewel hij nog meemaakte dat Europa zich begon te verenigen in een gemeenschappelijke regeringsstructuur, toch duurde het nog tot 13 jaar na zijn dood voordat Europa in 1999 haar gemeenschappelijke munteenheid – de Euro – introduceerde.

Vandaag telt de Europese Unie 28 lidstaten, en in 2018 werd door 10 Europese lidstaten een intentieverklaring voor een verenigd militair pact ondertekend.

De drie belangrijkste gebeurtenissen die in de vorming van een verenigd Europa resulteerden, vonden exact zo plaats als Gods apostel gezegd had. De vervulling van deze drie gebeurtenissen waardoor een verenigd Europa gevormd werd, openbaart dat Wereld Oorlog III de volgende grote profetische gebeurtenis is die nu zal volgen. De laatste gebeurtenissen in deze eindtijdperiode komen nu snel dichter bij! Dit boek zal die gebeurtenissen verder blijven identificeren, teneinde mensen te helpen om beter geïnformeerd en dus ook beter voorbereid te kunnen zijn op wat komen gaat.

Het Boek Openbaring
Het heeft geen zin om ons te verliezen in een uitgebreid studie van de geschiedenis of van alle Bijbelse profetieën. In plaats daarvan zal in dit boek een overzicht gegeven worden van al deze zaken, met als doel dit alles op een eenvoudiger manier te verhelderen, in plaats van een uitgebreide studie met ellenlange uiteenzettingen te moeten doen. Op deze manier kan je ook de eindtijdgebeurtenissen waar de wereld blind voor is gaan zien.

Het laatste Bijbelboek is het boek Openbaring. In dit Bijbelboek worden de laatste fasen van Gods plan voor de schepping van de mensheid geopenbaard. Het openbaart het einde van 6.000 jaar menselijke geschiedenis, die eindigt met grootschalige catastrofale eindtijdgebeurtenissen die zullen uitmonden in een nucleaire Wereld Oorlog III. Het openbaart ook dat God dan, wanneer bijna één derde van alle leven op aarde door de mensheid vernietigd is, zal ingrijpen om die kernoorlog te stoppen, om vervolgens de mensheid een nieuw 1.000 jarig tijdperk van wereldwijde voorspoed en vrede binnen te leiden.

In het boek Openbaring wordt hoofdzakelijk over de eindtijd geschreven, de tijd waarin wij nu leven. Gedurende de voorbije 30 jaar hebben veel van die eindtijdgebeurtenissen reeds plaatsgevonden, maar de wereld is zich daar totaal niet bewust van. Het is Gods bedoeling om die zaken die reeds plaatsgevonden hebben nu te beginnen openbaren, en vervolgens de veel grotere catastrofale gebeurtenissen die nu voor de deur staan te openbaren.

Deze laatste eindtijdgebeurtenissen worden geopenbaard aan de hand van profetische symboliek die vervat zit in de beschrijving van de Zeven Zegels van Openbaring, de Zeven Trompetten, de Zeven Donders, en de Zeven Laatste Plagen. Velen die uitgebreide studies over dit onderwerp gedaan hebben zijn tot de conclusie gekomen dat we nu de tijd naderen dat deze zaken zullen plaatsvinden op aarde. Maar de waarheid is dat vele van deze gebeurtenissen reeds plaatsgevonden hebben, en dat we nu het einde van deze profetische tijden naderen, en dat Wereld Oorlog III op het punt staat te beginnen.

Er volgt nog meer uitleg hierover, maar op dit moment is het belangrijk dat je weet dat alle Zeven Zegels van het Boek Openbaring reeds geopend zijn. Het Eerste Zegel werd op 17 December 1994 geopend.

Men begrijpt deze openbaringen niet. Veel mensen die geloven dat we de eindtijd naderen, geloven dat we de tijd naderen dat de Zegels van Openbaring geopend zullen worden. Maar zij beseffen niet dat die zaken allemaal al lang bezig zijn, en dat er al veel van vervuld is. Daarom zullen de meeste mensen die geloven dat we nu het begin van de eindtijd naderen, net zoals de rest van de mensheid volledig verrast worden en onvoorbereid zijn op wat nu staat te gebeuren.

Niet alleen werd het Eerste Zegel van Openbaring geopend in December 1994, maar ook de rest van de Zegels zijn al geopend. Het Zesde Zegel werd geopend op de dag dat de Eerste Donder van Openbaring weerklonk. Bijna iedereen ter wereld is bekend met die dag, maar zij weten niet wat dit profetische voorspeld.

11 September 2001 was een dag die zo luid donderde dat men overal ter wereld weet waar je het over hebt als je die datum nog maar vernoemd. Noem die datum, en iedereen ter wereld weet wat er toen gebeurd is. Maar men weet niet wat de ware betekenis die achter die dag schuilt is, waarom die dag zo ontzettend belangrijk is. Het is de dag dat het Zesde Zegel van Openbaring geopend werd en de Eerste Donder begon te weerklinken, en dat is van grote profetische betekenis.

Wat er op die dag in New York, Washington D.C. en in een veld in Pennsylvania gebeurde, is niet het belangrijkste aan die dag. De grotere betekenis van deze dag ligt in de Bijbelse betekenis ervan. De gebeurtenissen van die dag zijn profetisch. Deze gebeurtenissen dragen profetische symboliek in zich, en zijn voorspellen een grotere vervulling hiervan. Hun vervulling wordt geopenbaard in het weerklinken van de eerste Vier Trompetten van Openbaring die reeds geschald hebben, maar de effectieve vernietiging die zij aankondigen wordt tegen gehouden. En je moet weten wat dit betekent.

De vernietiging die volgt op het schallen van deze eerste Vier Trompetten, wanneer God eenmaal toestaat dat dit begint, gaat over de ondergang van de Verenigde Staten. De meeste mensen denken dat zoiets niet mogelijk is, maar zij zouden ook niet op voorhand geloofd hebben dat zoiets als 9/11 in de Verenigde Staten kon gebeuren.

De gebeurtenissen van 9/11 zijn een profetische voorbode van wat nog komen gaat wanneer eenmaal de vernietiging van het schallen (aankondigen) van die eerste Vier Trompetten mag beginnen. In de ogen van alle landen ter wereld is er geen belangrijker statussymbool van de grootsheid en de rijkdom van de Verenigde Staten dan de torens van het World Trade Center.

Laten we even de geschiedenis van deze torens bekijken, zodat je een betere kijk op hun symbolische waarde kan krijgen.

De torens van het World Trade Center staan het meest bekend vanwege de iconische 110 verdieping tellende Twin Towers. Deze torens overleefden een bomaanslag op 23 Februari 1993, maar door de aanslag op 11 September 2001 werden alle originele bouwwerken van het complex verwoest. De Twin Towers stortten de ene na de andere in, en de andere torens (nummer 3, 4, 5 en 6) werden onherstelbaar beschadigd en later gesloopt. Het zevende gebouw stortte later in de middag ook in ten gevolge van die aanslag.

De torens werden initieel gebouwd als een complex voor bedrijven en organisaties die direct betrokken waren bij de ’internationale (wereld) handel’, maar initieel lukte het niet om het juiste doelpubliek hiervoor aan te trekken. Daarom werden tijdens de eerste jaren van haar bestaan de kantoren hoofdzakelijk aan verschillende overheidsinstanties verhuurd. Het duurde tot in de jaren ’80 voordat de benarde financiële situatie van de stad verbeterde, waarna er meer en meer commerciële bedrijven (hoofdzakelijk financiële ondernemingen verbonden aan Wall Street) huurders van het complex werden.

De Twin Towers van het World Trade Center waren ook een icoon van de grootsheid van een natie. De naam zelf geeft aan dat zij gebouwd werden met het ideaal voor ogen om een centrum voor de wereldhandel te zijn; een rol die de Verenigde Staten nu al decennia lang vervult. De twee torens waren hét statussymbool van Wall Street. Het belang van de verwoesting van een icoon zoals de zeven torens van het World Trade Center zou niet aan goede Bijbelstudenten voorbij mogen gaan, vanwege de symboliek die het getal zeven in zich draagt, namelijk compleetheid.

Door die terroristische aanslag werden alle zeven gebouwen verwoest. Dit voorspelt inderdaad de ondergang van de Verenigde Staten ten gevolge van de vernietiging die door de eerste Vier Trompetten reeds profetisch aangekondigd is.

En het vliegtuig dat zich in Washington D.C. in het Pentagon boorde mag ook niet aan onze aandacht ontsnappen. Profetisch betekent dit dat zelfs de militaire macht van het machtigste land ter wereld niet aan Gods oordeel en wat Hij zal laten gebeuren kan ontsnappen.

We zullen later dieper ingaan op waarom deze eerste Vier Trompetten die reeds geschald hebben de ondergang van de Verenigde Staten openbaren. Maar eerst moet je begrijpen waarom Europa zo’n grote rol speelt in de eindtijd profetieën.

Europa en Wereld Oorlog III
Hoe kan het dat Herbert W. Armstrong met zulke precisie voorspelde dat Europa zou opkomen en een grote wereldmacht zou worden vlak voor de laatste oorlog – Wereld Oorlog III? Hoe kon hij weten dat er een bestuursorgaan gevormd zou worden, waaruit een Europese Unie van landen zou voortkomen, die een eenheidsmunt zouden overeenkomen, en vervolgens een militaire alliantie tussen exact tien Europese landen zouden vormen? Dit komt omdat hij te zien kreeg hoe de Europese geschiedenis perfect past in specifieke profetische gebeurtenissen die door profeten van God eeuwen geleden opgetekend werden.

Hier komt veel geschiedenis en veel profetie aan te pas, maar het volstaat om te zeggen dat die tien landen die een Europese Unie gevormd hebben, verwijzen naar een geprofeteerde zevende en laatste herrijzenis van Europa die leidt tot deze laatste wereldoorlog. Een overzicht van wat geschiedenis en enige profetieën zal illustreren wat geleid heeft tot het inzicht dat er een Europese Unie zou opkomen en wat zij te maken heeft met Wereld Oorlog III.

In de Bijbel zijn er twee boeken die hoofdzakelijk veel informatie verstrekken over de opkomst en de ondergang van specifieke landen en koninkrijken, gepaard aan een profetische chronologie van de gebeurtenissen rondom hun opkomst en ondergang.

God gaf aan de profeet Daniel een aantal zeer gedetailleerde profetieën over deze koninkrijken uit zijn tijd helemaal tot aan de eindtijd. En 600 jaar later gaf God aan de apostel Johannes nog meer gedetailleerde profetieën die voortbouwen op de kennis die aan Daniel gegeven werd. Wat aan Johannes gegeven werd is veel meer gericht op specifieke landen en gebeurtenissen in de eindtijd, vlak voor de wederkomst van Christus.

Daniel 2 is een geweldige profetie die een heel lange periode van tijd bestrijkt, en die spreekt over koninkrijken die zouden voortbestaan helemaal tot in de tijd dat het laatste ten val zal komen. Deze profetie openbaart ook machtig wat zo velen in het traditionele Christendom nooit begrepen hebben over Gods Koninkrijk. Velen onderwijzen dat het Koninkrijk van God iets is wat na bekering in de harten van mensen woont, anderen geloven dat dit in de hemel is. Er zijn veel ideeën en leringen hierover, maar het bestaan van een letterlijk Koninkrijk op aarde waarin Christus zal regeren is er zeker niet één van.

Egypte was een van de eerste grote koninkrijken die in de wereld opkwamen. God verloste uiteindelijk de Israëlieten uit de slavernij van Egypte. Nadat de legermacht van Egypte samen met de Farao vernietigd werd was Egypte niet langer een groot wereldrijk. Enkele honderden jaren later nadat de Israëlieten bevrijd waren en zelf een natie gevormd hadden, viel het uiteen in de twee aparte naties Israel en Juda.

Israel werd als eerste door de Assyriërs veroverd en Juda werd later in gevangenschap naar Babylon gevoerd. In die tijd, toen Juda in Babylon verbleef, stelde God Daniel als profeet aan. Kort na die verovering had de koning van Babylon, Nebukadnezar, een droom en wilde hij weten wat de betekenis ervan was. God had hem deze droom gegeven en God openbaarde de droom en zijn betekenis aan Daniel. Het is interessant om te lezen wat hij eerst en vooral tegen de koning zei:

‘Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze….’ (Daniel 2: 27-28)

God gebruikte deze droom om via Daniel alle grote koninkrijken van de wereld tot in de laatste dagen te openbaren, tot in de eindtijd van Gods plan en doel waarom Hij de mensheid toestond zichzelf te besturen, totdat het tijd zou zijn dat Zijn Zoon de controle en de regering over de naties overneemt. De volgende verzen geven aan de hand van datgene wat Daniel aan de koning vertelde uitleg over het verloop die lange tijdsperiode:

‘U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.’ (Daniel 2: 31-35)

Deze beknopte uitleg voert je van het hoofd van het standbeeld naar beneden, waarbij je door de tijd reist en bij de tenen aangekomen in de eindtijd belandt Het eerste deel van dit standbeeld is van goud en beeldt het Chaldeeuws-Babylonische Rijk uit waarin Nebukadnezar in die tijd koning van Babylon was. Dit werd gevolgd door een deel uit zilver dat het Medo-Perzische Rijk uitbeeldde, en daarna volgde met het bronzen deel het Greco-Macedonische Rijk.

De interpretatie van de droom begon met de beschrijving van het gouden hoofd van het beeld wat het Babylonische Rijk onder Nebukandezar was, en vervolgde met de opkomst en ondergang van opeenvolgende grote koninkrijken (keizerrijken) in de loop der tijden. Het eindigde met het vierde deel van het standbeeld dat zijn eigen specifieke eigenschappen had, beschreven als ‘benen van ijzer, en voeten van ijzer en leem’. Dit vertegenwoordigde het laatste grote koninkrijk dat verschillende heroplevingen zou beleven in Europa.

Om zo’n groot standbeeld te moeten dragen is de samenstelling van ijzer en leem geen goed mengsel. Maar de benen van ijzer en de voeten van ijzer gemengd met leem beschrijven zo goed de worsteling die al honderden jaren in Europa aan de gang is. Tijdens een groot deel van haar geschiedenis droeg het de identiteit van het Romeinse Rijk, later het Heilige Roomse Rijk. Haar geschiedenis past precies in de profetieën die haar op verschillende plaatsen in de Bijbel beschrijft.

Maar voordat we dieper ingaan op die worsteling van Europa die uitgebeeld wordt door de voeten van ijzer en leem, moeten we eerst nog lezen wat Daniel als laatste aan de koning vertelde. Er staat dat ‘een steen niet door mensenhanden uitgehouwen’ het beeld aan de voeten van ijzer en leem trof, waardoor het standbeeld afbrokkelde en tot stof verviel dat door de wind weggeblazen werd. De steen ‘niet door menshanden uitgehouwen’ betekent dat dit niet door de mens veroorzaakt werd.

In de latere verzen van ditzelfde hoofdstuk geeft Daniel de interpretatie en de betekenis van al deze zaken:

‘In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.’ (Daniel 2: 44-45)

Hoewel dit in de meeste vertalingen vrij ongelukkig vertaald is, toch openbaart en verheldert dit samen met nog andere profetieën nog altijd veel over Gods algehele plan voor de mensheid. God heeft 6.000 jaar van zelfbestuur aan de mensheid gegeven, en in deze verzen wordt geopenbaard dat er een einde komt aan de regeringen van alle koninkrijken (keizerrijken) van de mensheid. Er staat geschreven dat ‘in de dagen van’ oftewel ‘in de tijd van’ deze heersers, er aan het einde een tijd zal zijn waarin aan al deze koninkrijken en alle regeringsvormen daarvan een einde zal komen.

Het zelfbestuur van de mensheid loopt ten einde, en wanneer dat eenmaal gebeurt dan zal over geen enkel land ter wereld nog een regering van mensen bestaan, want de regering over de mensheid zal nooit meer aan ‘andere mensen’ overgelaten worden. Dat komt omdat ‘de steen niet door mensenhanden afgehouwen’ ook de steen is die ‘door de bouwers verworpen werd’ (Psalm 118: 22). De ‘bouwers’ spreekt van de bouwers van de regeringen van de mensheid, en de ‘steen’ gaat over Christus – de Messias – die door God gezonden wordt om over alle naties te regeren. Dat zal niet langer aan de mensheid overgelaten worden.

Wanneer er een einde gekomen is aan de regeringen en het zelfbestuur van de mensheid door de komst van de Messias, zal God een koninkrijk op aarde vestigen – een koninkrijk dat zal heersen over alle landen op aarde – Zijn Koninkrijk. Na 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur zal God het Koninkrijk van God oprichten om over de aarde te regeren, met Jozua de Christus aan het hoofd als Koning der koningen. God verkondigd dat Zijn Koninkrijk voor altijd stand zal houden, terwijl de regeringen van de mensheid alle gefaald hebben en geëindigd zijn.

Benen van ijzer
Door middel van dit standbeeld geeft God een overzicht van de opkomst en ondergang van de vier belangrijkste profetische koninkrijken (keizerrijken) vanaf Daniels tijd. God gebruikt dit als een middel om profetische een einde te stellen aan het zelfbestuur van de mensheid, waarna er nooit meer een autonome menselijke regering zal bestaan. In plaats daarvan zal Gods Koninkrijk – Gods regering – over alle landen ter wereld regeren.

Daniel schreef uitgebreid over deze gebeurtenissen en hun timing, maar de belangrijkste boodschap in dit alles is dat mettertijd – in Gods tijd – Zijn regering over alle landen aangesteld zou worden. Dat zou gebeuren in een tijd die als ‘de tijd van het einde’ of ‘de laatste dagen’ omschreven wordt – de tijd wanneer een einde gemaakt wordt aan het zelfbestuur van de mensheid.

Daniel wilde graag meer weten over alles wat hem gegeven was om op te schrijven, maar God zei hem dat alles aan wat hem gegeven was niet voor zijn tijd was:

‘Toen zei Hij (God tegen Daniel): Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.’ (Daniel 12: 9)

God zei niet alleen tegen Daniel dat er hem niet meer inzicht gegeven zou worden in alles wat hij zonet had opgetekend, maar dat deze zaken zelfs ‘verzegeld’ waren, en niet geopend (geopenbaard) mochten worden tot ‘de tijd van het einde’ – de huidige tijd waarin wij ons nu bevinden. Zelfs alles wat God aan de apostel Johannes gaf om op te tekenen in het boek Openbaring, wat nog veel meer toevoegt over een laatste koninkrijk in de eindtijd, mocht niet geopenbaard worden tot in die tijd – die eindtijd. Dat IS onze huidige tijd NU!

Het laatste deel van Nebukadnezars droom ging over de benen van ijzer en de beide voeten van ijzer en leem. Dat gaat over Europa en de heerschappij van het Europese rijk, waarvan God voorspelde dat het een grote rol zou spelen in profetische gebeurtenissen die uiteindelijk zouden leiden tot de eindtijd.

En hoewel er van tijd tot tijd ook andere regio’s van de wereld aan de macht zouden komen en grote oorlogen zouden ontketenen, toch openbaarde God dat Europa een lange geschiedenis toebedeeld zou zijn en tijdens haar verschillende heroplevingen een prominente rol zou spelen als een machtig rijk. Die heroplevingen gebeurden onder de leiding van sterke machtshebbers die met grote kracht zouden regeren, en dit vooral in oorlogsvoering, teneinde het rijk en te versterken te bestendigen.

Deze profetie over Europa en haar verschillende heroplevingen als een prominent en machtig rijk, is profetisch ook nauw verbonden aan valse godsdienst en de invloed daarvan op de mensheid die zou aanhouden tot aan de tweede komst van Christus. 62 Jaar nadat dit rijk op het wereldtoneel verscheen gaf het zijn fiat om Jozua de Christus aan een paal te nagelen en te doden. En Christus zal nu een tweede keer komen, om een einde te maken aan de heerschappij van dat rijk.

Er is een zoekterm die je kan googelen die veel openbaart over de overtuigingen rondom de oprichting van Europa . Die zoekterm is de ‘naam Europa’. Die naam is afkomstig uit de Griekse mythologie. Het was de naam van een Fenisische prinses, die ontvoerd werd door Zeus die zich veranderd had in een witte stier, en zo Europa op zijn rug gezeten meenam naar Kreta. Het Europese continent dankt zijn naam aan deze mythe, en daar komen ook veel van de religieuze ideeën die in die regio van de wereld bestaan vandaan.

Ook interessant om op te merken is, dat bij de invoering van de euro als de officiële munt van de Europese Unie, elk land op één zijde van de munten een uniek symbool aanbracht. Het symbool dat op de Griekse twee euro munt staat is een vrouw schrijlings gezeten op een stier – het symbool voor Europa en nog veel meer. Dit symbool speelt in het boek Openbaring ook nog een belangrijke rol.

Van alle koninkrijken die God profetisch in de Bijbel heeft laten optekenen, is het Romeinse Rijk op het Europese continent het langst bestaande. Het wordt in het standbeeld in de droom van Nebukadnezar voorgesteld door de twee benen van ijzer en de twee voeten van ijzer en leem. Vanaf 31 voor Christus nam dit rijk een sterke dominante positie in in die regio van de wereld. Die oppermacht hield aan tot 476 na Christus wanneer het rijk ten val kwam, in Openbaring wordt dit omschreven als een ‘dodelijke wond’.

In het boek Openbaring wordt ook gesproken over een tijd waarin het rijk zou genezen, en die genezing vond plaats tijdens de regering van Justinianus. Hij probeerde om gebieden die verloren waren gegaan terug te veroveren, vooral in het westelijke gedeelte van het rijk in het gebied van Italië. En hij trachtte ook om de Katholieke Kerk terug grotere macht en invloed te verschaffen in het rijk

De benen van Nebukadnezars standbeeld vertegenwoordigen het Romeinse Rijk. In Openbaring begint God meer beschrijving te geven van deze laatste periode en de profetische invloed van dit Europese rijk, helemaal tot aan de wederkomst van Christus. We zullen bij de verzen die nu volgen een beknopte uitleg geven van het profetische belang en de betekenis ervan:

‘Hij ging staan aan het strand (zand) van de zee. Toen zag ik uit de zee een Beest opstijgen met tien horens en zeven koppen; op zijn horens tien kronen en op zijn koppen godslasterlijke namen.’ (Openbaring 13: 1)

De apostel Johannes schreef op wat hij te zien gekregen had in het profetische visioen dat God hem gegeven had. Het zand van de zee is een profetisch symbool van de mensenmassa’s waar dit beest zijn macht over zou uitoefenen. De zeven hoofden vertegenwoordigen de zeven onderscheiden periodes waarin dit beest grotere macht zou uitoefenen (aan het hoofd zou staan) over diegenen waarover het zou heersen. Uit deze verzen komt niet heel duidelijk naar voren dat de tien horens en kronen op het zevende hoofd prijken, maar uit latere verzen blijkt dit wel.

‘En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.’ (Openbaring 13: 2-3)

De ‘draak’ is Satan, van wie God zegt dat hij grote invloed kan uitoefenen op de mensheid en de naties van deze wereld. Hier zie je dat deze draak grote invloed op dit rijk uitgeoefend heeft, en het volk en haar leiders misleid heeft om hem te volgen om zodat hij hen ten oorlog kon doen trekken. Dat leidde er toe dat die leiders grotere macht en controle konden uitoefenen over diegenen waarover zij heersten.

De ‘hele aarde’ waarvan hier gesproken wordt betekent niet letterlijk de hele aarde, maar het hele gebied waarover dat rijk zijn macht uitoefende. En het volk (zeker in dat deel van de wereld) volgde de draak – zij volgden in zijn wegen (leugens) die van God weg leidden. Zij aanvaardden Satans vervalsingen en zodoende beoefenden zij praktijken die God en Gods wegen (Zijn waarheden) lasteren.

Het kan soms moeilijk zijn voor mensen om de waarheid over zoiets als dit onder ogen te zien, maar er bestaat dus wel degelijk een geestelijk wezen dat Satan heet. En hij vertoeft op deze aarde en oefent grote macht uit over de mensheid en is uitermate leugenachtig en bedrieglijk. Zijn grote macht om te beïnvloeden komt voort uit het feit dat god de mensheid vrijheid van keuze – vrije morele keuze – gegeven heeft. De mens kan vrij kiezen om zijn ‘eigen wegen’ te volgen, en om te geloven wat hij wil. Maar helaas is onze natuur geneigd om egoïstisch weg ons eigenbelang te volgen, en ‘onze eigen’ te verkiezen boven die van God.

Onze natuur zal veeleer geneigd zijn om de evolutietheorie aan te hangen, dan te geloven in een Schepper. Onze natuur is geneigd om datgene te kiezen waar de meerderheid van de mensheid in gelooft, ook op het vlak van religie, dan te geloven wat God gebiedt. Onze natuur neigt naar het vieren van een feestdag die Kerstmis heet: cadeautjes geven en krijgen, versieren met felle lichtjes, speciale familiemaaltijden, genieten van een soort van pseudo geluk en het eindeloos spelen van kerstmuziek, en nog veel meer van dat soort tradities en sensaties die aan deze feestdag gepaard gaan.

Onze natuur neigt naar het houden van speciale feestdagen die we mettertijd verbeterd, uitgebreid en verfraaid hebben, in plaats van ons in Gods Heilige (Feest) Dagen te verheugen. We zijn er als de kippen bij om eieren te beschilderen en te verstoppen en kinderen ze te laten zoeken. En als we cadeautjes geven houden we ervan om daarbij het verhaaltje op te hangen van een dikzak op een slee voortgetrokken door rendieren die cadeautjes rondbrengt, zelfs in tropische landen. We doen al deze zaken graag onder het mom van fabeltjes, in plaats van God te eren in geest en waarheid.

Onze natuur is geneigd om datgene te doen wat ‘wij graag doen’ en wat ‘wij graag willen’ en dat zet de deur wagenwijd open voor Satan om ons steeds verder van God weg te leiden. Hij is een meester in het misleiden en liegen, en onze natuur is meer geneigd om leugens te geloven en ermee te leven, dan om God te gehoorzamen. Dat is nu eenmaal de waarheid en de realiteit. Dit alles wordt gezegd om de waarheid en de realiteit van het leven naar voren te brengen, en absoluut niet om wie dan ook te veroordelen, te kwetsen of te beledigen.

‘En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen.’ (Openbaring 13: 4-6)

Deze verzen beschrijven zeven heroplevingen van machtige heerschappijen in Europa – macht die altijd geassocieerd geweest is met oorlog.

Gedurende lange tijd was de heerschappij van dit Romeinse rijk in Europa nauw verbonden aan een kerk die enorm invloedrijk en machtig werd, en vaak ook grote invloed en macht uitoefende over die heersers zelf.

Deze verzen spreken over een specifieke periode dat deze kerk haar allergrootste invloed over dit rijk en haar leiders uitoefende. Er staat geschreven dat die periode een profetisch tweeënveertig maanden duurde. In het geval van dit soort van profetieën, wordt het aantal dagen van die totale periode in jaren gerekend. Dit was dus een profetische periode van 1.260 jaar. Gods Kerk gelooft dat deze profetische periode begon toen Justinianus aan het einde van de Gotische oorlog in 554 na Christus zeggenschap over Italië kreeg, en eindigde bij de val van Napoleon.

Het standbeeld van Nebukadnezar in Daniel beeldde het Europese rijk uit als benen van ijzer en voeten en tenen van ijzer en leem. De beschrijving van dit rijk betreft profetische gebeurtenissen die te maken hebben met monumentale perioden in de Europese geschiedenis gekenmerkt door invloedrijke leiders, oorlogen en veroveringen. De profetieën over dit rijk beginnen in 31 voor Christus en leiden helemaal tot aan de tijd van Christus’ komst.

De profetieën in Daniel geven ons overzicht van dit rijk, maar in Openbaring wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven, vooral wat betreft de invloed die Satan op dit rijk gehad heeft.

In Openbaring 13 wordt de regeringsperiode van Justinianus als keizer van dit rijk, weergegeven door het eerste hoofd van dit beest. Het wordt voorgesteld als het hoofd dat dodelijk gewond was maar weer genas. Dat was een heropleving, de eerste heropleving nadat het gevallen was.

Na Justinianus raakte het rijk in verval maar uiteindelijk kende het in 774 zijn tweede heropleving (het tweede hoofd van het beest) onder Karel de Grote in het Frankische Rijk. Karel de grote werd vervolgens in 800 na Christus door de paus tot keizer gekroond. Iedere keer dat het rijk in verval raakte, volgde er uiteindelijk een heropleving.

Een derde heropleving vond plaats onder Otto de Grote, die in 962 ook door de Paus gekroond werd. Vervolgens beleefde dit profetische rijk een langere periode voordat het in 1520 zijn vierde heropleving kende waarbij Karel de Vijfde door de Paus tot keizer gekroond werd.

Deze kerk in Rome verwierf zo’n grote macht en invloed over dit rijk, dat uiteindelijk alleen de pausen bepaalden wie de keizers van Europa zouden zijn. Er waren zelfs perioden dat deze kerk zo machtig werd, dat de regerende macht en autoriteit meer in handen van de pausen lag dan in de handen van de keizers. Maar die van macht over deze heroplevingen begon uiteindelijk te tanen en eindigde tegen de tijd van de vijfde heropleving.

Toen de vijfde heropleving in 1804 plaatsvond, stemde Paus Pius de VII ermee in om naar Parijs af te reizen om de keizerskroning van Napoleon uit te voeren. Maar het staat geboekstaafd dat Napoleon op het laatste moment zelf de kroon greep en op zijn eigen hoofd plaatste. Dat was een afspiegeling van wat er toen precies aan het gebeuren was – de pausen en de kerk waren de macht en invloed die zij tot dan toe genoten hadden aan het verliezen. Dit betekende het einde van dergelijke keizerskroningen in Europa.

De voeten van ijzer en leem
Vanaf die tijd worstelde Europa bij de opkomst van verschillende nationale machten met haar eigen identiteit . De kerk van Rome kon niet langer dezelfde macht die zij eeuwen lang genoten had over deze opkomende landen van Europa uitoefenen. Daarmee brak een onstabiele tijd voor Europa aan, waarin grote technologische vooruitgang geboekt werd en belangrijke uivindingen gedaan werden.

Hoewel de individuele deelstaten van Europa flink aan macht en invloed gewonnen hadden, toch vormden zij geen samenhangend geheel. Zij waren erg verdeeld. Vandaar dat de beschrijving van voeten van ijzer en leem echt goed is.

Het uitbreken van Wereld Oorlog I was het begin van een beweging in de richting van de zesde heropleving van een Europees rijk, voorgesteld door de voeten (niet de tenen) van ijzer en leem. Bij die oorlog was een alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk betrokken (de Centrale Mogendheden). Het was de eerste oorlog waarbij zoveel landen wereldwijd betrokken waren. Zij werd gevoerd tegen Groot Brittannië, Frankrijk, Rusland, Italië, Roemenië, Japan en de Verenigde Staten. Deze landen stonden bekend als de ‘Geallieerden’.

Na verloop van duizenden jaren waren degenen die bij deze oorlog betrokken waren, de eersten die het gebruik van een veel geavanceerder wapenarsenaal aan den lijve ondervonden, in een tijd van groeiende wetenschappelijke kennis, technologie en uitvindingen als nooit tevoren.

Deze oorlog bracht een grote sociale kentering teweeg, omdat miljoenen vrouwen gemobiliseerd werden om aan het werk te gaan in de plaats van de mannen die naar het front waren gegaan. Zij vervingen uiteindelijk zelfs de mannen die nooit van het front terugkeerden. Deze oorlog eiste het leven van zo’n 9 miljoen soldaten, en er vielen zo’n 10 miljoen burgerslachtoffers. Daarbovenop was deze oorlog verantwoordelijk voor het verspreiden van de eerste pandemie – de Spaanse griep van 1918, die verantwoordelijk was voor de dood van zo’n 30 tot 50 miljoen mensen.

Deze eerste wereldoorlog was slechts de aanleiding tot de zesde heropleving van het profetische Europese Rijk, het baande slechts de weg voor een veel machtiger heropleving onder Hitler. Deze heropleving was een poging om heel Europa te veroveren, en dit openbaart welke geest hier achter stak, dezelfde geest die achter de alle heroplevingen van dit profetische Europese Rijk zat. Omdat Satan niet langer zoals tevoren die grote kerk kon gebruiken om de heroplevingen van Europa te beïnvloeden, maakte hij nu gewoon rechtstreeks gebruik van één man. Hij oefende grote geestelijke invloed uit op de geest en het denken van Hitler.

Hitler was vastberaden om een ‘Derde Rijk’ op te richten. Het Duitse woord ‘Reich’ betekent ‘Keizerrijk of Koninkrijk’. Hieruit blijkt het diepe verlangen dat hij had om het oude Romeinse Rijk in Europa opnieuw op te richten, maar dit keer onder Duitse naam en Duitse heerschappij.

Het ‘Derde Rijk’ (das ‘Dritte Reich’) was de populaire naam voor deze historische periode, maar het was Hitlers grote verlangen dat dit als het ‘Groot-Germaanse Rijk’ (das ‘Großdeutches Reich’) bekend zou komen te staan. Een andere naam was ook ‘das Tausendjähriges Reich’ (het ‘Duizendjarige Rijk’).

Hitler wilde van Berlijn de hoofdstad van een Groot-Duits ‘Wereld Rijk’ – groter dan het Romeinse Rijk. Op een bijeenkomst in Nürnberg verkondigde hij dat ‘….er in de volgende duizend jaar geen andere revolutie meer in Duitsland zou plaatsvinden.’

Ook hiermee wilde Satan Gods waarheid bespotten, want er is maar één Millennium en dat is de 1.000 jarige regering van Jozua de Christus – de Messias. Dat is precies wat God gezegd heeft dat Hij zal oprichten bij de komst van Christus in zijn regering in Zijn Koninkrijk op aarde tijdens het Millennium. In Gods Koninkrijk zullen er geen revoluties meer zijn – nooit meer oorlog.

Satan heeft vanaf het moment van de schepping van de mensheid tegen God gevochten. Hij liet er geen gras over groeien om de eerste twee mensen die geschapen werden, Adam en Eva, tot zonde en opstand tegen God te verleiden. Hij trachtte zelfs om Jozua als klein kind te laten vermoorden, en hij heeft altijd Gods profeten en apostelen tegen gewerkt, hoofdzakelijk door hen gevangen te laten zetten en/of te laten doden. Hij is ook verantwoordelijk voor een verwoestende aanval op Gods eigen Kerk in deze eindtijd, die resulteerde in de Apostase waarover de apostel Paulus profeteerde.

Maar er is nog één laatste heropleving van het profetische Europees Rijk, die al enige decennia in de maak is. We bevinden ons nu zelfs dicht bij het einde daarvan, wanneer het een belangrijke rol zal spelen in de timing van Wereld Oorlog III. De wereld is diep in slaap, en heeft geen idee van het belang en de realiteit van de Europese Unie in de profetische eindtijdgebeurtenissen.

Maar Herbert W. Armstrong had hier wel kennis van en waarschuwde de wereld over wat er op handen was. Hij legde uit dat het feit dat 10 landen zich in een Europese Unie zouden verenigen, een van de laatste grote profetische gebeurtenissen zou zijn die vervuld moeten worden voor het begin van catastrofale verdrukking en een derde wereldoorlog. Dit alles wordt geopenbaard in de betekenis van de laatste kop met de tien horens van het beest in Openbaring 13, en de tien tenen van ijzer en leem van het standbeeld van Nebukadnezar.

Er bestaat geen betere beschrijving van een profetische Europees Rijk gedurende de voorbije tweeduizend jaar, dan dat standbeeld met benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Vandaag bestaat de Europese Unie als een unie van Europese landen die haar sterkte put uit het bundelen van hun gezamenlijke krachten en hun gezamenlijke economische potentieel. Zij kan ook potentieel overal ter wereld krachtige militaire acties uitvoeren, indien zij dit zou willen. Maar net zoals klei worstelt zij ermee om een samenhangend bestuursorgaan te zijn, met een betere eenheid onder haar lidstaten.

Hoewel het voorlopig nog open staat welke deze tien landen zullen zijn, toch zullen er in totaal tien landen zijn die op een gegeven moment zullen beslissen om het ondenkbare te doen, en zo door hun aandeel in Wereld Oorlog III een grote profetische rol zullen vervullen.

Tien van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben een gezamenlijk Europees interventie-initiatief onderschreven, en daarmee ook het proces in gang gezet waarmee zij zich distantiëren van de dominantie van de Verenigde Staten en de NAVO.

Vorig jaar nog deed de Franse president Macron zonder het te weten een erg onheilspellende uitspraak die maar weinig mensen kunnen begrijpen, omdat deze precies past in de profetieën. Hij zei: ‘Wij moeten ons beschermen tegen China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten’. Dit is veel onheilspellender dan je je kan voorstellen, omdat deze zevende en laatste heropleving van een Europees Rijk zal vooropstaan in een uiteindelijke confrontatie met alle drie de landen die door Macron genoemd werden.

De profetieën openbaren dat deze laatste heropleving van een militaire unie van tien Europese landen in een kernoorlog met China en Rusland betrokken zal raken. Maar voordat dat gebeurt, zullen zij ook verwikkeld raken in een choquerend conflict met de Verenigde Staten.

In een ander hoofdstuk van Openbaring wordt nog uitgebreider en openlijker gesproken over deze tien landen. Datgene wat zij uiteindelijk zullen doen, is precies datgene wat de komst van de Messias zal bespoedigen. Geruime tijd voor zijn dood 34 jaar geleden kon Herbert W. Armstrong klaar en duidelijk zien hoe de Europese Unie er heden ten dage zou uitzien, omdat God hem inzicht in deze profetieën gaf.

Het is met grote reden dat er de laatste jaren onder veel Europeanen een steeds groeiend verlangen heerst naar de heropleving van een oud Europa in de vorm van een Verenigde Staten van Europa. Zij vervullen daarmee datgene wat reeds zo lang geleden geprofeteerd is over een zevende en laatste heropleving van een profetisch Europees Rijk. Die zevende heropleving begon voor het eerst vorm te krijgen in de jaren 1950, en is nu bijna voltooid.

De Europeanen hebben niet alleen de grondslag voor een gezamenlijk leger gelegd, maar zij hebben zichzelf hiermee ook het recht op zelfbeschikking over hun eigen militaire operaties toegeëigend, zonder enige invloed of inmenging van de NAVO. Zij hebben grote macht binnen handbereik als zij die willen gebruiken. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben grote nucleaire wapenvoorraden opgeslagen in Europa, en de NAVO heeft ook een groot nucleaire arsenaal verspreid over Europa liggen. De dag dat deze wapens gebruikt gaan worden is niet meer veraf!

De macht die deze wereld misleid heeft
In hoofdstuk 17 van Openbaring geeft God heel helder en precies uitleg over wat de profetische betekenis van de zeven heroplevingen van dit Europees Rijk is. Haar betekenis wordt in die verzen namelijk in religieuze context gezet. Voor mensen uit het traditionele Christendom zal dit een van de moeilijkste zaken blijken te zijn om onder ogen te zien.

Het onderwerp dat in het volgende hoofdstuk behandeld zal worden, is niet bedoeld om mensen te kwetsen of pijn te doen, maar het zal ongetwijfeld toch kwetsen en pijn doen. Daar is niets aan te doen. Dit alles wordt gegeven om eenvoudigweg te zeggen wat de waarheid is om opheldering, kennis en inzicht te geven, zodat mensen in hun leven met meer kennis van zaken keuzes kunnen maken.

Je kan pas echt geholpen worden om jezelf beter te kunnen voorbereiden op wat nu voor de deur staat, als je onder ogen wil zien wat er gesteld wordt. Of je dit nu (nu er nog tijd is om je voldoende voor te kunnen bereiden) of pas later onder ogen wil zien, je zal het toch een keer onder ogen moeten zien. Daar is geen weg omheen.

Op dit moment is er nog tijd om hier vrijwillig voor te kiezen, zodat je beter kan oordelen over deze zaken. Maar eenieder die dit niet vrijwillig doet nu er nog tijd is, zal zich alsnog gedwongen zien om dit onder ogen te zien wanneer deze eindtijdgebeurtenissen eenmaal de aarde overspoelen. Echter, dan zal het te laat zijn om jezelf en de mensen die je dierbaar zijn voor te bereiden.

Uiteindelijk zal iedereen deze waarheden toch onder ogen moeten zien. Je kan dat nu doen, of op het moment dat we de vernietigende kracht van een derde wereldoorlog begint te ondervinden of in een toekomstige tijd, in een toekomstig opstanding tot leven. Ongeacht jou beslissing nu, openbaart God dat iedereen op een bepaald tijdstip toch datgene onder ogen zal moeten zien waarvan Hij zegt dat het de waarheid is.