Ronald Weinland

HOOFDSTUK 5 – DE ZEVEN TROMPETTEN VAN OPENBARING

Sinds het moment dat God de mensheid op deze aarde plaatste heeft Hij verschillende mensen de wereld ingezonden die getrouw aan Zijn wegen leefden, en die anderen over Zijn wegen en waarheden zouden vertellen. Onder hen waren er ook vele apostelen en profeten die meer waarheid en meer inzicht ontvingen, die zij moesten verkondigen.

Dat gebeurt nu al zo’n 6.000 jaar lang. Van in het begin tot vandaag heeft God progressief meer en meer over Zijn plan en doel voor het bestaan van de mensheid geopenbaard. Het is een ongelooflijk verhaal, en de overweldigende meerderheid van de mensheid heeft dit nog nooit gehoord.

Pas 4.000 jaar nadat God de eerste mens, Adam, schiep, zond Hij Zijn zoon Jozua de Christus naar de wereld om openbaring te geven over geestelijke zaken die tot dan toe niet gekend waren. Christus begon ook meer over Gods plan en doel voor de schepping van de mensheid te geven.

Tegen het einde van zijn drie-en-een-half jaar durende periode van prediking, dachten velen van de Joden (inclusief zijn eigen discipelen) dat hij gekomen was om hun Messias te zijn en het Koninkrijk van God dan en daar op te richten. Zij geloofden effectief dat hij de Romeinse overheersing over hen omver zou werpen, om vervolgens zijn regering te vestigen. Hoewel zij niet konden begrijpen wat hij zei, toch openbaarde hij klaar en duidelijk aan hen dat zijn regering pas op een veel later tijdstip zou beginnen.

Christus sprak over de eindtijd en over de gebeurtenissen die zouden leiden tot aan zijn tweede komst als de geprofeteerde Messias – degene die gezalfd is om Koning te zijn. Geen van hen kon bevatten dat hij gekomen was om als het Pascha Lam te sterven. En zelfs vlak na zijn dood en hemelvaart, keken zij nog altijd vol verwachting uit naar zijn wederkomst naar aarde (nog in hun tijd) om als de Messias over alle landen gevestigd te worden.

Enkele decennia later keek de Kerk nog steeds actief uit naar de wederkomst van Christus, en daarom begon hij te openbaren dat zijn wederkomst nog niet meteen op handen was, maar zij konden zich er geen enkele voorstelling van maken hoeveel tijd er nog voorbij zou moeten gaan voordat hij zou terugkeren – bijna 2.000 jaar later. Christus openbaarde aan de apostel Paulus dat er eerst een aantal zeer specifieke gebeurtenissen moesten plaatsvinden, voordat hij een tweede keer kon komen.

De belangrijkste gebeurtenis waar Paulus over sprak, vond plaats op 17 December 1994. Datgene wat Paulus beschreef is zo belangrijk in de voltooiing van de 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur, dat hierover geopenbaard wordt dat dit de meest belangrijke profetische mijlpaal ooit is om de tijd af te kunnen tellen naar de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Dit zou hét teken voor Gods Kerk zijn, dat de wederkomst van Jozua nu imminent was. Die datum was de dag dat het Eerste Zegel van Openbaring geopend werd en de aftelling naar Wereld Ooorlog III begon.

De Zegels van Openbaring
Bijna 90 procent van alle profetieën in de Bijbel gaan over de eindtijd. En er zijn veel eindtijd profetieën in de Bijbel opgetekend, maar de openbaring van en het inzicht in al deze zaken bleef verborgen, gesloten en verzegeld tot aan de tijd voor hun onthulling en vervulling. In die tijd leven wij nu!

Eerder kwam al aan bod dat God aan Daniël profetieën gaf over de opkomst en ondergang van landen en koninkrijken. De laatste van die profetieën bevatte de openbaring van een Europees rijk dat tijdens een periode van iets meer dan 2.000 jaar meerdere malen zou opkomen en ten onder gaan. De laatste van die geprofeteerde heroplevingen zou de tijd zijn dat de laatste eindtijdgebeurtenissen voor deze wereld ontzegeld en geopenbaard zouden worden, hoewel de meeste mensen niet zullen luisteren naar de waarschuwing die van deze openbaringen uitgaat.

Al deze profetieën over de opkomst en ondergang van profetische wereldrijken en de profetische timing daarvan die tot aan de tweede komst van de Messias zou leiden liet God aan de profeet Daniel zien. Op het einde daarvan wilde Daniël graag meer inzicht krijgen in datgene wat God hem zojuist gegeven had. Maar God zei hem dat alles wat hem zojuist gegeven was niet voor zijn tijd bestemd was, maar dat deze profetieën tot aan de eindtijd gesloten en verzegeld zouden blijven.

Het boek Openbaring gaat hoofdzakelijk over de eindtijdgebeurtenissen, en bevat meer gedetailleerde informatie hierover dan aan Daniël gegeven werd. Maar het is nu bijna 1.900 jaar geleden dat deze profetieën aan Johannes (de laatste van de oorspronkelijke apostelen) gegeven werden. Hij kreeg deze profetieën om ze op te schrijven, terwijl hij door de Romeinse regering op het eiland Patmos gevangen gehouden werd.

En hoewel Johannes alles wat hij ontving getrouw noteerde, toch begreep hij het niet. Dat kwam omdat de eindtijd toen nog niet begonnen was; net als in het geval van Daniël was ook alles wat Johannes optekende niet voor zijn tijd bestemd. Ook dat alles werd gesloten en verzegeld. En het duurde nog eens bijna 1.850 jaar voordat God een klein gedeelte van de betekenis van dit alles aan Herbert W. Armstrong begon te openbaren. En vervolgens duurde het nog eens tot 1994, voordat God in versneld tempo een progressieve openbaring begon te geven van alles wat met deze eindtijd te maken heeft.

In het begin van het boek Openbaring wordt het verhaal verteld dat er niemand gevonden kon worden die waardig was om de Zegels te openen en hun betekenis te openbaren. Vervolgens wordt er geopenbaard dat Jozua de Christus, het Pascha Offer voor de mensheid, wel waardig is om dit te doen. Dit deel van het verhaal werd gegeven om nader uit te leggen hoe God de betekenis van de Zegels zou openbaren, en dat Christus degene zou zijn die deze zal openen.

Alle waarheid en openbaring die God aan Christus geeft, geeft Jozua op zijn beurt aan de Kerk waarvan hij het hoofd is. En door middel van Gods huidige eindtijd Kerk worden deze zaken nu geopenbaard. Dit is dezelfde Kerk van God waarin Herbert W. Armstrong door God geroepen werd en als apostel aangesteld werd – dezelfde Kerk die in 31 na Christus begon.

Wat zijn dan die Zegels van Openbaring? Het zijn eindtijd openbaringen van heel specifiek getimede gebeurtenissen die leiden tot Wereld Oorlog III en het einde van dit huidige tijdperk van de mensheid, wanneer vervolgens het Koninkrijk van God gevestigd wordt om over aarde te regeren. De Zegels werden sinds de tijd dat zij voor het eerst aan Johannes gegeven werden gesloten en verzegeld, zodat niemand er kennis of inzicht in zou kunnen verwreven tot de tijd gekomen zou zijn dat deze gebeurtenissen zich zouden gaan afspelen

Het kan erg verwarrend zijn om het boek Openbaring te lezen, omdat dit boek onderverdeeld is in zoveel verschillende profetische categorieën met benamingen als de Zeven Zegels, Zeven Donders, Zeven Trompetten, Drie Weeën en de Zeven Laatste Plagen. En wanneer je je specifiek op één van deze categorieën gaat concentreren, dan kan dat heel overweldigend zijn. Daarom vanwege de intentie van dit boek, worden de Zegels hier met opzet op een bepaalde manier besproken. Het kan zijn dat dit in het begin moeilijk lijkt, maar naarmate je in dit onderwerp vordert zal alles op zijn plaats vallen.

In dit hoofdstuk zullen we onze volle aandacht op het Zevende zegel richten, wat over de vervulling van de Zeven Trompetten gaat. Het zou voor eenieder ontnuchterend moeten zijn wanneer je hoort dat alle Zeven Zegels reeds door Jozua de Christus geopend zijn. Zó dicht bevind de wereld zich bij het uitbreken van Wereld Oorlog III. De betekenis van alle Zeven Zegels is aan Gods Kerk geopenbaard.

Hoewel het Zevende Zegel geopend werd en alle Zeven Trompetten geschald hebben, toch is de vervulling van de gebeurtenissen van deze Trompetten nog niet begonnen.

Zoals reeds gezegd, het Eerste Zegel van Openbaring werd op 17 December 1994 geopend. Hoewel dit in latere hoofdstukken nog uitgebreid aan bod zal komen, is het nuttig om te weten dat de eerste vier Zegels gaan over wat er in Gods Kerk gebeurde – over profetische gebeurtenissen die een teken zouden zijn van het begin van een heel specifieke aftelling in deze huidige eindtijd.

Diegenen die verkondigen dat zij betekenis van deze eerste vier Zegels kennen, waar ook vaak naar verwezen wordt als de ‘Vier Ruiters van de Apocalyps’, begrijpen ze totaal niet. En dat is dan ook de reden waarom zo velen die een oppervlakkige kennis van het boek openbaring hebben totaal verrast en overrompeld zullen worden wanneer de totale ondergang van de Verenigde Staten begint – want dat vindt namelijk plaats tijdens de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel. Zij zullen ook totaal gechoqueerd zijn wanneer Wereld Oorlog III uitbreekt, omdat zij geloven dat die oorlog nog ver van ons bed is. Zij geloven namelijk dat de eerste vier Zegels over gebeurtenissen in de wereld gaan die mettertijd tot Wereld Oorlog III zullen leiden. Zij weten niet dat deze gebeurtenissen reeds hebben plaatsgevonden, en dat zij over de Kerk gaan en niet over de wereld.

Sinds de tijd dat die gebeurtenis uit het Eerste Zegel waar Paulus van sprak in December van 1994 plaatsvond, heeft Christus nog veel meer geopenbaard over andere gebeurtenissen die ook reeds vervuld zijn.

Omdat Christus zoveel zaken over de profetieën voor deze eindtijd zo snel achter elkaar aan Zijn Kerk begon te openbaren, en omdat zoveel van deze gebeurtenissen zo perfect pasten binnen specifiek profetische tijdlijnen, geloofde de Kerk dat de specifieke datum van zijn wederkomst ook geopenbaard werd. Maar dat was niet het geval.

En dus zijn er fouten gemaakt door het vooropstellen van datums voor het specifieke jaar waarin Christus zou terugkeren. De Kerk, en meer specifiek de leiding van de Kerk, heeft veel uit deze fouten geleerd en is hierdoor meer matuur geworden, en heeft door deze ervaring effectief nog veel meer inzicht gekregen.

De Kerk geeft nu gewoon bepaalde profetische mijlpalen aan die voor deze eindtijd geopenbaard zijn, en mensen kunnen aan de hand daarvan kiezen om alert en waakzaam te zijn en deze tijdlijnen terwijl zij zich ontplooien goed in het oog te houden. Op die manier kunnen mensen veel beter voorbereid zijn op de catastrofale gebeurtenissen, wanneer deze zich eenmaal voltrekken.

Een overzicht van de Eindtijd Gebeurtenissen
Een overzicht van de verschillende onderverdelingen in het boek Openbaring kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de vervulling van de profetische eindtijd gebeurtenissen. Het is niet nodig om alle aspecten daarvan in dit boek te behandelen, maar we zullen wel de meest relevante aspecten behandelen die ons inzicht kunnen verschaffen in de belangrijkste gebeurtenissen van deze eindtijd.

Zeven Zegels: Geopend door Jozua de Christus
1ste – 5de Zegel geopend: Gebeurtenissen in Gods Kerk

6de Zegel geopend: gaat over de Zeven Donders die vervuld worden
      1ste Donder was 9/11
      Alle Donders duren voort tot aan de 7de Trompet

7de Zegel geopend: Zeven Trompetten worden vervuld
      1ste – 4de Trompet: Verenigde Staten gaat ten onder
      5de Trompet: 1ste Wee – EU zet nucleaire wapens in
      6de Trompet: 2de Wee – Een derde van de mensheid vernietigd
      7de Trompet: Begint met Christus die Koning gekroond wordt
            Eindigt met het 3de Wee

Het eerste in dit overzicht zijn de Zeven Zegels. Er werd geopenbaard dat Jozua de Christus degene is die elk Zegel zal openen. Gedurende de voorbije jaren heeft hij elk van deze Zegels geopend, en heeft hij de betekenis hiervan aan Zijn Kerk geopenbaard.

Deze zijn ongemerkt aan de wereld voorbijgegaan en zelfs aan het grootste deel van de Kerk die na de Apostase verstrooid raakte. Dat is omdat de eerste vijf Zegels over de Kerk gaan. Het is belangrijk om die Apostase en de gebeurtenissen van deze Zegels goed te begrijpen, dat alles wordt in hoofdstuk 7 uitgelegd. Dankzij deze gebeurtenissen en hun timing kan je kennis hebben van de daadwerkelijke aftelling naar Wereld Oorlog III.

Vervolgens werd het Zesde Zegel geopend, maar Christus openbaarde die gebeurtenis pas later, toen de Zeven Donders geopenbaard werden. Deze Zeven Donders werden aan de apostel Johannes gegeven, maar God zei hem dat hij ze niet mocht opschrijven, omdat zij niet geopenbaard mochten worden tot in de eindtijd.

Deze Donders zijn niet van essentieel belang bij het onderwerp van dit boek wat gaat over de aftelling naar Wereld Oorlog III. Zij staan opgeschreven in een vorig boek met als titel ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’, wat je op de website van de Kerk (cog-pkg.org/nederlands/publicaties) kan terugvinden.

Alleen de Eerste Donder is van belang in de context van het verloop van deze Zegels, omdat de dag dat het Zesde Zegel geopend werd op 11 September 2001 viel. Die gebeurtenis toen was de openbaring van de Eerste Donder die gaat over het begin van de ‘terreur van oorlog’ voor deze eindtijd. Deze Donder heeft sindsdien meermaals gerommeld, maar de mensen zijn er doof voor omdat zij dit niet herkennen.

Na het Zesde Zegel volgt de opening van het Zevende Zegel. Dit Zegel is opgedeeld in zeven specifieke tijdssegmenten (de Zeven Trompetten) die gaan over de grote catastrofale eindtijd gebeurtenissen die zich beginnen te voltrekken. Het zijn gebeurtenissen die de hele wereld zal ondergaan, en als zij weten wat hier geschreven staat, dan zullen zij precies weten wat er aan de hand is en wat nog zal volgen.

De eerste Vier Trompetten (van het Zevende Zegel) gaan over de ondergang van de Verenigde Staten. Alle Trompetten en hun betekenis zijn onderwerp van dit hoofdstuk, en zij zullen allemaal uitgelegd worden.

Wanneer de tien landen van Europa onderling overeenkomen om oorlog (de laatste oorlog) te voeren zal de Vijfde Trompet vervuld beginnen te worden. Dit wordt het Eerste Wee genoemd, en er volgen er nog twee. De eerst twee Weeën beschrijven een massale vernietiging die 1/3 van alle leven op aarde zal uitroeien.

En vervolgens, wanneer het geluid of de aankondiging van de Zevende Trompet eenmaal vervuld begint te worden, zal Christus gevestigd worden als Koning der koningen in het Koninkrijk van God. Wanneer dit plaatsvindt, zal God Wereld Oorlog III beëindigen.

God is heel precies en geordend in hoe Hij Zijn Woord vervuld. En alle profetieën worden heel nauwkeurig vervuld. Zelfs het gebruik van het profetische getal ‘7’ wat staat voor ‘volledigheid’ openbaart hoe God een einde zal maken aan het zelfbestuur van de mensheid, waarna Hij de heerschappij van Zijn Koninkrijk zal vestigen. Want de 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur gevolgd door de regering van Jozua de Christus tijdens de daaropvolgende 1.000 jaar, openbaren aan ons een volledig plan van 7.000 jaar voor de mensheid. Daarop volgt wat wij kennen als de ‘Laatste Grote Dag’ (ook het Grote Witte Troon Oordeel genoemd) wat een tijdspanne van 100 jaar na het Millennium beslaat.

In 1994 begon de opening van de Zegels. We bevinden ons nu in een tijd waarin het Zevende Zegel reeds geopend is. Er zijn geen Zegels meer die geopend moeten worden, en dat op zich schreeuwt het uit dat Wereld Oorlog III voor de deur staat. Het komt nu snel naderbij!

Zevende Zegel Geopend
Op 14 November 2008 werd het Zevende Zegel geopend, gevolg door het schallen van de Zevende Trompet op 14 December 2008. Maar de gebeurtenissen van de fysieke verdrukking die zij aankondigden zijn nog niet begonnen. Zij worden momenteel nog tegen gehouden, en de reden waarom is een ongelooflijk verhaal op zich.

Je kan grote kennis en inzicht verwerven wanneer je begrijpt wat dat specifieke ‘werk’ is dat de gebeurtenissen tegenhoudt die door het schallen van de eerste vier Trompetten aankondigt worden. De voltooiing van dat ‘werk’ bepaalt wanneer de ergste en meest angstaanjagende catastrofale eindtijd gebeurtenissen kunnen beginnen. Die gebeurtenissen (die nu nog tegengehouden worden) zullen resulteren in de ondergang van het aller-machtigste land dat de wereld ooit gekend heeft – de Verenigde Staten. En kort daarop zal een totale nucleaire oorlog volgen – Wereld Oorlog III.

Laten we even lezen wat er in de Bijbel geschreven staat over de engelen die op de eerste vier Trompetten blazen.

‘Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld…’ (Openbaring 7: 1-4)

Zoals we reeds eerder gezegd hebben, God heeft gedurende de voorbije 6.000 jaar mensen geroepen en met hen gewerkt om hen de kans te geven om door Hem getraind en gevormd te worden. Het doel wat God hiermee voor ogen heeft, is om toekomstige leiders te vormen die in Zijn Koninkrijk zullen heersen, wanneer dit aan het begin van het Millennium eenmaal gevestigd zal worden. Verderop in het boek Openbaring kan je lezen dat dit diegenen zijn die opgewekt worden om samen met Jozua de Christus te regeren bij zijn tweede komst.

Over deze mensen worden geschreven dat zij groeien tot volwassenheid tot op een bepaald punt in hun leven wanneer zij verzegeld kunnen worden door God, en gerekend kunnen worden tot dat getal van de 144.000 die met Christus zullen wederkeren. Er zal hierover later nog meer gezegd worden, maar het is nu belangrijk dat je begrijpt dat de belangrijkste catastrofale eindtijdgebeurtenissen niet kunnen beginnen totdat dit werk door God voltooid is, en de laatste mensen die dit getal moeten vol maken verzegeld zijn. Er zijn er nog een paar die verzegeld moeten worden zodat het getal van de 144.000 voltooid kan worden.

Dit is een verzegeling op een geestelijk niveau, in de geest van diegenen die God aan het transformeren, vormen en kneden is, teneinde hen op specifieke plaatsen in Zijn regering te kunnen plaatsen. De timing van wanneer iemand verzegeld kan worden ligt volledig in Gods handen, en kan alleen door Hem voltooid worden. De voorbereiding en voltooiing van zo’n proces is geen exacte wetenschap. De reden daarvoor is omdat God aan alle mensen morele vrijheid – vrije keuze, vrije wil – gegeven heeft.

Het vormen van geest die verzegeld kan worden, is alleen maar mogelijk als iemand ervoor kiest om alles wat God openbaart aan te nemen. Als een persoon alles wat God openbaart blijft aanvaarden en ook tracht te leven naar de waarheid, dan kan zijn geest na een lange tijd veranderd – getransformeerd – worden tot op het punt dat God uiteindelijk kan zeggen wat Hij ook tegen Abraham zei: ‘Nu ken ik u’.

De 144.000 die tot geestelijk leven opgewekt zullen worden om samen met Christus te regeren, hebben dit lange en beproevende proces doorlopen, tot op het punt dat hun geest ‘onveranderlijk vast’ ligt – getransformeerd is – tot volledig trouw aan de wil, het doel en de weg van God. Dat is de weg van vrede, gezond verstand, voorspoed en een waarlijk vervullend leven. Het is niet een soort van zoetsappige schijnheilige manier van leven die sommige ‘religieuze’ mensen ten toon spreiden.

God heeft inderdaad gewerkt aan de voorbereiding van de 144.000 die in Zijn Koninkrijk zullen regeren samen met Christus. Wanneer eenieder van hen verzegeld werd en wordt weet alleen God, omdat Hij alleen dit werk uitvoert. En daarom kan ook niemand weten wat de exacte datum of het uur voor de wederkomst van Christus is.

Maar weet dit! Het feit dat wij ons in het tijdsgewricht bevinden waarin de catastrofale gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten worden tegengehouden, zou zeer ontnuchterend moeten zijn. Het is dan ook niet moeilijk om te begrijpen dat deze niet veel langer tegengehouden zullen worden, voordat het werk van de verzegeling van de laatsten die het getal van de 144.000 zullen vervolledigen voltooid is en deze eerste vier gebeurtenissen ontketend zullen worden. Het feit dat de Zeven Zegels reeds geopend zijn, en dat er nu dus op elk moment grote verwoesting over de aarde kan uitbreken, spreekt boekdelen. We bevinden ons aan het einde van de eindtijd.

DE EERSTE VIER TROMPETTEN
Openbaring betreffende de lamlegging van Amerika
De eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel gaan over de ondergang van de Verenigd Staten van Amerika. Zij is het aller-machtigste land geweest in de eindtijd, en de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten zijn er op gericht om haar werelddominantie, invloed en macht te beëindigen. Zij zal als eerste aller landen door God vernederd worden, omdat zij van Hem het allermeeste gekregen heeft en omdat zij de grootste kans gekregen heeft om te luisteren, maar dit niet gedaan heeft. Dit vernederingproces wat de Verenigde Staten zal ondergaan zal heel zwaar zijn.

Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw Zeeland zullen de impact van deze vier Trompetten ook voelen, en zullen hieronder zwaar lijden. Maar de mate waarin zij hieronder zullen lijden zal volledig afhangen van hoe elk individueel land op God zal reageren, wanneer de gevolgen van de Eerste Trompet zich manifesteren. Indien zij niet zullen luisteren wanneer de volle omvang van iedere Trompet zich manifesteert, dan zullen zij hun eigen lijden alleen maar erger maken.

Hoewel de Zeven Trompetten op 14 December 2008 weerklonken, toch werd later geopenbaard dat de catastrofale gebeurtenissen die door de eerste vier Trompetten aangekondigd tegengehouden werden, omdat de verzegeling van de 144.000 nog niet voltooid was. Wanneer dat eenmaal gebeurd is, zal de ondergang van de Verenigde Staten beginnen. Het is iets wat de hele wereld meteen zal herkennen voor wat het is – nog veel meer dan de gebeurtenissen op 9/11.

Wanneer deze gebeurtenissen zich eenmaal beginnen te voltrekken, zal dit ook effectief het begin van Wereld Oorlog III zijn. Kort daarna zal de grootste uitwisseling van kernwapens in een totale kernoorlog beginnen.

In Openbaring 7 wordt geopenbaard wat het belangrijkste werk in Gods plan is wat eerst voltooid moet zijn voordat Hij zal toestaan dat gebeurtenissen van de Trompetten hun vernietigende werk beginnen. Eerst moet Gods regering compleet en volledig voorbereid zijn, voordat de regeringen van de wereld beëindigd kunnen worden.

In Openbaring 8 staan in profetische taal de gebeurtenissen beschreven, die zullen leiden tot de ondergang van de Verenigde Staten die als eerste zal vallen. Dit alles zal zich beginnen te ontvouwen zodra de gebeurtenissen beginnen die het gevolg zijn van het weerklinken van de Eerste trompet.

‘En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.’ (Openbaring 8: 7)

Dit zal in hoofdstuk 7 nog verder uitgelegd worden, maar de eerste vier Zegels van Openbaring waren losstaande gebeurtenissen die elkaar vlug opvolgden en culmineerden in de vervulling van het vierde Zegel. De eerste drie bleven voortduren, waarbij hun vernietigende kracht bleef toenemen. En hun gezamenlijke verwoesting culmineerde in de beschrijving van het vierde Zegel.

Hetzelfde is het geval met de eerste vier Trompetten, zij voltrekken zich volgens een gelijkaardig patroon.

De Eerste Trompet begint met datgene wat Johannes alleen maar kon beschrijven als een ‘groot vuur dat op de aarde geworpen werd’. Vervolgens wordt dit vuur vermengd met veel bloed. Dit gaat over moderne wapens die zich manifesteren als een fel vuur dat uit de hemel komt gevallen en alle leven op zijn pad verwoest. Het doodt niet alleen mensen en dieren in zijn zog, maar veroorzaakt ook enorme verwoesting van alle plantenleven.

Je moet wel begrijpen dat hier niet staat dat dit op het gehele grondgebied van Amerika plaatsvindt, maar daar waar dit zich voordoet is dit wat er gebeurt.

Er wordt niet geopenbaard waar deze aanval vandaan komt en in de profetieën wordt niet specifiek vernoemd wie hier achter zit, maar het zal wel gebeuren. Het zal de machtigste natie die de wereld ooit gekend heeft overkomen.

Wat er vervolgens in de Tweede Trompet beschreven wordt, is niet iets wat pas veel later gebeurt. De profetische taal die hier gebruikt wordt doet vermoeden dat dit iets is wat parallel hieraan kan gebeuren. De beschrijving die Johannes geeft van datgene wat hij zag, is iets wat zich in havensteden voltrekt.

‘En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.’ (Openbaring 8: 8-9)

Hoe kan iemand die bijna 2.000 jaar geleden leefde zo’n visioen van catastrofale gebeurtenissen waarbij de krachtigste wapens van onze moderne tijd worden gebruikt beschrijven? Als je een beschrijving zou moeten geven van zo’n gebeurtenis in een hedendaagse havenstad, zou dat er dan misschien kunnen uitzien als een vuurberg die in zee gestort wordt?

Dit gaat over de verwoesting van bepaalde grote havensteden in Amerika, als gevolg van wat er uiteindelijk gebeurt wanneer de Tweede Trompet weerklinkt. Hierbij zullen veel schepen vernietigd worden, en dat draagt een tweeledige vervulling in zich. Een daarvan is een vernietigende aanval op de wereldhandel. En de ander is een grootschalige aanval tegen een grote zeemacht.

Hier staat geschreven dat dit vuur een derde van alle leven in en op zee vernietigde, waardoor het water als bloed werd. En vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de gebeurtenis die het gevolg is van het weerklinken van de Derde Trompet.

‘En toen de derde engel op de trompet blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.’ (Openbaring 8: 10-11)

In elk van deze beschrijvingen doet Johannes zijn best om zo goed mogelijk weer te geven wat hij zag. Zijn beschrijving van een ‘ster’, beschreef iets dat op een fel licht leek dat uit de lucht viel vlammend als een toorts.

Op die specifieke plaatsen waar dit gebeurt, vernietigt dit alle leven in de rivieren en verspreid het een dodelijke besmetting over een derde van alle water in die streek. De beschrijving van deze gebeurtenissen is gewoonweg een samenvatting van een algemene toestand van vernietiging die steeds blijft toenemen. Elke Trompet richt zich op een specifieke vorm van vernietiging, maar zij zijn allen met elkaar verbonden en maken onderdeel uit van één grote gebeurtenis die in de Vierde Trompet geopenbaard wordt.

‘De vierde engel blies op de trompet, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde een engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige trompetstoten van de drie engelen die nog op de trompet zullen blazen.’ (Openbaring 8: 12-13)

De Vierde trompet is het hoogtepunt van de gevolgen van de eerste drie Trompetstoten, en kondigt nog meer verwoesting aan. De vernietiging ten gevolge van de gebeurtenissen van de eerste drie Trompetten, gaat over de vernietiging die zal plaatsvinden in specifieke regio’s waar deze wapens gebruikt zullen worden.

De Vierde Trompet openbaart dat specifiek in het gebied van de Verenigde Staten de normale hoeveelheid zonlicht met een derde zal afnemen. De weersomstandigheden zullen op gruwelijke wijze vernaderen, omdat een derde van het licht van de zon niet langer het aardoppervlak zal kunnen opwarmen. En de normale groeicycli zullen niet langer door de zon ondersteund worden, zoals daarvoor wel het geval was.

Deze afname van het zonlicht zal wereldwijd ook andere landen beginnen te beïnvloeden, zij zullen ook getroffen worden door de gevolgen van wat zich in de verenigde Staten afspeelt. De verwoesting die het gevolg is van alle vier Trompetten zal resulteren in hongersnood in vele landen ter wereld. Veel landen hangen namelijk af van wat er in de Verenigde Staten verbouwd wordt. De gevolgen van de Vierde Trompetstoot zullen wereldwijd een grote sterfte veroorzaken – oplopend in de tientallen miljoenen.

Uit de beschrijving van de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten, kun je eventueel afleiden dat sommige van de gevolgen hiervan veroorzaakt kunnen worden door het gebruik van een EMP (elektromagnetische puls). Het gebruik van een EMP bovenop de inzet van klassieke atoomwapens en de ravage die deze reeds zullen aangericht hebben in een aantal belangrijke grote steden en havensteden, zal hen zeker voor enige tijd lamleggen.

Wetenschappers hebben geprobeerd om te berekenen wat de gevolgen van het ontploffen van een EMP centraal boven de Verenigde Staten zouden zijn. Maar omdat zo’n wapen dat hoog in de atmosfeer boven een gebied tot ontploffing wordt gebracht nog nooit is ingezet, is men niet honderd procent zeker wat de gevolgen zouden zijn. Maar als je bedenkt hoeveel moderne technologie er in heel Amerika gebruikt wordt, dan weet je dat dit absoluut rampzalig zou zijn.

Als je drie of meer van deze wapens strategisch zou inzetten, dan kan dat een heel land lamleggen op een manier die niemand zich kan voorstellen. Door zo’n aanval zouden motorvoertuigen letterlijk niet meer kunnen functioneren en oncontroleerbaar worden; dat zou een absolute ravage aanrichten op snelwegen. En hierdoor zouden ook vliegtuigen zomaar uit de lucht kunnen vallen.

De ontploffing van een EMP kan ook al onze elektronica en de meeste van onze elektronisch gestuurde apparaten vernietigen. Alleen dat al kan een land van het ene op het andere moment lamleggen en massale sterfte veroorzaken op een schaal die wij ons niet kunnen voorstellen. Stel je voor dat tijdelijk het leger, alle communicatie, ziekenhuizen, hulpdiensten, het elektriciteitsnet, de gastoevoer, alle productie, het bedrijfsleven, de benzinehandel, voedseltransporten, financiële transacties, watervoorzieningen, het afvalbeheer, andere elektriciteitsvoorzieningen etc. volledig lamgelegd worden. En het gebruik van het woord ‘tijdelijk’ betekent niet dat dit slechts enkele weken zou duren, want de gevolgen van zo’n lamlegging zouden maandenlang kunnen aanslepen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het soort van vernietiging die het gevolg zou zijn van slechts enkele steden die door kernwapens getroffen worden. Men heeft er geen idee van hoe kwetsbaar de wereld is en dat dit soort van vernietiging elk land op elk moment kan overvallen.

Het is niet moeilijk om een aanval te coördineren in deze tijd van supersonische raketten, met onderzeeërs die vlakbij grote steden gepositioneerd zijn en als lanceerplatform gebruikt kunnen worden zodat er geen tijd voor respons is, en het gebruik van kernwapens vanuit satellieten die boven elk land kunnen cirkelen en op elk moment voor een EMP aanval ingezet kunnen worden.

Ongeacht de exacte manier en de exacte timing waarop deze gebeurtenissen zich zullen voordoen, het resultaat van de eerste vier Trompetten zal zijn dat de Verenigde Staten lamgelegd zal worden door een eerste kleine nucleaire aanval.

Meer vernietiging over de Verenigde Staten na haar lamlegging
De lamlegging van de Verenigde Staten zal zorgen voor een groot machtsvacuüm in de wereld; landen zullen over elkaar struikelen om dat machtsvacuüm op te vullen. Vele gebieden in de wereld die door de invloed van de Verenigde Staten en haar belangrijkste bondgenoten aan de kant geschoven werden, zullen dan vastberaden zijn om hun eigen wil aan anderen op te leggen. Denk aan landen die langdurige grens- en territoriale disputen hebben, en ook aan landen die onderling religieuze en politieke disputen hebben die nooit opgelost werden. Nu zullen zij niet langer tegengehouden worden!

Tijdens de afgelopen zeven jaar is de Verenigde Staten door haar morele verval en grotere arrogantie en oneerlijkheid nog veel kwaadaardiger geworden. Daarom heeft God recentelijk geopenbaard dat zij nu nog veel erger zal lijden onder de profetische vervulling van deze gebeurtenissen dan als de timing daarvan in 2012 had plaatsgevonden.

De corruptie en het gebrek aan gezond verstand in de hoofden van vele leiders en het gros van de bevolking is dusdanig toegenomen dat de dood en het verderf die zij nu zullen ondergaan NU veel erger zal zijn. De verdeeldheid, haat, valse berichtgeving, kwaadaardige laster, perversie van denken, buitensporige hebzucht en algehele geestesgesteldheid is zo corrupt geworden, dat er nu toegelaten zal worden dat er grotere vernietiging over haar zal komen door de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten.

Hoogmoed en trots hebben deze afgelopen zeven jaar een hoge vlucht genomen en haar weigering om naar God te luisteren is nog meer ‘onveranderlijk vast’ komen te liggen tegen Hem. Maar nadat deze massale verwoestingen beginnen kan zij nog altijd veranderen en toch beginnen te luisteren, waardoor zij uiteindelijk veel minder zou moeten lijden onder de gevolgen van de trompetstoten die nog volgen, want daaruit volgt nog veel meer lijden. De lamlegging van de Verenigde Staten is nog maar het begin, want er staat geprofeteerd dat daarop nog veel meer catastrofale verwoesting zal volgen.

In het boek Openbaring openbaart God dat Hij in de eindtijd ‘twee getuigen’ heeft die zij aan zij zullen werken om Zijn waarschuwing over te brengen aan verschillende landen, te beginnen bij de Verenigde Staten. En wanneer de gebeurtenissen die deze vier Trompetten aankondigen voorbij zijn, dan zal de omvang van nog meer lijden en sterfte volledig afhangen van hoe mensen beginnen te reageren.

God heeft alle hoop voor de Verenigde Staten volledig in handen van Zijn ‘twee getuigen’ gelegd. Zij alleen hebben de macht ontvangen om haar te helpen bevrijden. De omvang van de verdere vernietiging die zij zal ondergaan is volledig afhankelijk van de mate waarin zij zich zal vernederen en naar Gods ‘twee getuigen’ zal luisteren.

God openbaart dat als zij niet wil luisteren nog meer catastrofale gebeurtenissen zoals natuurrampen en plagen een even groot effect kunnen hebben als de eerste Trompetten teweeg brachten. Deze kunnen zelfs een nog veel vernietigender worden dan de kernwapens die dan reeds tegen haar gebruikt zijn. Alles hangt af van haar reactie op God en diegenen die Hij naar haar gezonden heeft. Het lot van de bevolking van de Verenigde Staten ligt volledig in hun eigen handen, en of zij wanneer dit alles eenmaal begint snel nederig gemaakt kunnen worden of niet.

Onthoud bij het lezen over deze eindtijd gebeurtenissen die nu snel wereldwijd zullen beginnen, dat dit een tijd van grote overgang is voor deze wereld. Het is een tijd waarin God toestaat dat de mensheid aan het onvermijdelijke proces van haar eigen zelfvernietiging begint. Al deze geprofeteerde gebeurtenissen hebben te maken met wat er moet gebeuren om het soort van ommekeer te bewerkstelligen die nodig is voordat Zijn Koninkrijk bij de wederkomst van Zijn Zoon gevestigd kan worden. Het kan zijn dat dit moeilijk te bevatten is, maar het zal allemaal veel duidelijker worden.

God staat toe dat de mensheid oog in oog komt te staan met de onmiskenbare mogelijkheid van haar eigen zelfvernietiging. Door die ervaring kan de mensheid ertoe bewogen worden om een verandering van haar eigen natuur te ondergaan. God weet hoe intens deze ervaring zal moeten zijn teneinde een einde te kunnen maken aan het zelfbestuur van de mensheid, en haar gewillig en met verlangen Zijn regering die gevestigd zal worden te laten aanvaarden en ondersteunen.

De verenigde Staten van Amerika is het eerste land dat op zo’n grote schaal vernietigend getroffen zal worden door de eindtijd gebeurtenissen. De eerste Vijf Trompetten zijn rechtstreeks op haar gericht. En nogmaals, dit is profetische zo omdat zij door alle tijden heen bij uitstek de natie ter wereld is geweest die de grootste rijkdommen en macht van God gekregen heeft, terwijl zij ook de ene is die zich het meest van al tegen God verzet heeft. Zij heeft niet naar God willen luisteren, terwijl zij meer dan alle andere landen gedurende de voorbije 70 jaar de grootste gelegenheid gehad heeft om dit wel te doen.

De regering en het volk van de Verenigde Staten wilden Herbert W. Armstrong niet als Gods apostel erkennen, noch wilden zijn naar zijn waarschuwingen luisteren. Integendeel, zij probeerde in de late jaren 70 om de controle over de Kerk over te nemen en haar te vernietigen – de Kerk waarvan mr. Armstrong Gods apostel was. En in 2012 probeerde zij opnieuw om Gods Kerk te vernietigen. God heeft deze directe belediging aan Hem niet lichtvaardig opgevat.

Maar indien zij dit verkiezen dan kan de Verenigde Staten en/of haar volk zich op elk moment beginnen te vernederen en beginnen te luisteren. Dat is wat God al zo lang geleden geprofeteerd heeft. Amerika heeft meer dan alle andere landen de grootste kans gekregen om Gods waarschuwing voor deze eindtijd te kunnen horen. Daarom zal God met grote zekerheid de Verenigde Staten vernederen. Door haar hoogmoed is Amerika tot op de rand van een enorme economische ineenstorting gekomen – en die is werkzaam geweest om een totale wereldwijde ineenstorting te veroorzaken. Dat is op zich de aanleiding tot de eerste vier Trompetstoten.

De profetieën openbaren dat de Verenigde Staten bovenop de ontreddering van de eerste vier Trompetten ook de gevolgen van plagen en de vernietigende gevolgen van de profetische Donders zal beginnen te ondervinden; en die zullen blijven escaleren totdat zij naar God zal beginnen te luisteren. Dat onderdeel wordt grotendeels bepaald door Gods ‘twee eindtijd getuigen’.

Hoe koppiger Amerika vasthoudt aan haar trots des te meer zal zij lijden totdat zij vernederd is. Dat is Gods oordeel. Dat is Gods besluit over hoezeer Amerika vernederd dient te worden.

Dit is te vergelijken met de vernedering van Farao door God in Mozes’ tijd. God vernederde Egypte teneinde Israel uit Egypte te kunnen bevrijden, maar dit ging zwaar ten koste van Egypte en alle Egyptenaren vanwege hun hoogmoed. Het grootste deel van de Egyptische landbouw werd verwoest, het grootste deel van hun veestapel werd vernietigd en uiteindelijk stierven ook alle eerstgeborenen van de Egyptenaren. Tot slot werden Farao en zijn gehele leger vernietigd in de Rode Zee. Trots is een groot kwaad en een hardnekkige vijand van het gezonde verstand.

VIJFDE TROMPET: Het Eerste Wee!
Hoewel de vernietiging die volgt op de eerste vier Trompetstoten resulteert in ondenkbare verwoesting en de dood van vele honderdduizenden mensen (potentieel zelfs nog veel meer), toch staat er in het laatste vers van Openbaring 8 een waarschuwing dat er snel daarop nog veel ergere gebeurtenissen zullen volgen. Wanneer er eenmaal kernwapens gebruikt zijn tegen welk groot land dan ook, is het zeker dat daarop een nog veel grotere kernoorlog zal volgen.

‘En ik zag en hoorde een engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige trompetstoten van de drie engelen die nog op de trompet zullen blazen.’ (Openbaring 8: 13)

De uitdrukking ‘wee’ verwijst naar zware gevolgen die nog veel en veel verwoestender zullen zijn voor de wereld. Er zijn drie ‘weeën’ en die verwijzen naar wat zal volgen tijdens de gebeurtenissen die aangekondigd worden door de laatste drie Trompetten. Deze ‘weeën’ gaan over de uitvoering van Gods oordeel over de mensheid omdat zij weigeren naar Hem te luisteren.

Het volgende is dus dat de gebeurtenissen die door de Vijfde Trompet worden aangekondigd beginnen waardoor het Eerste Wee vervuld wordt. Deze Trompet wordt in specifieke bewoording omschreven om nadruk te leggen op het soort van vernietiging die dan op aarde zal plaatsvinden. Deze is vele malen groter dan de verwoesting die de Verenigde Staten zal overkomen door de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten. Dit zal uitlopen op het begin van een totale thermonucleaire oorlog – een grootschalige Wereld Oorlog III. Die oorlog begon effectief toen Amerika initieel aangevallen werd, maar wat toen gebeurde is heel klein in vergelijking met wat er daar vervolgens gaat gebeuren.

De gebeurtenissen van deze Vijfde Trompet kunnen moeilijk te begrijpen zijn, omdat sommige gebeurtenissen daarvan over Gods Kerk gaan en reeds hebben plaatsgevonden. Maar de overige gebeurtenissen van deze Trompet die nog vervuld moeten worden, gaan over wanneer Satan volledig vrij gelaten wordt uit zijn geestelijke gebondenheid waar we eerder van spraken. Dan zal hij zijn volle macht kunnen aanwenden om de wereld tot zo’n totale kernoorlog te leiden. Dat zal hij zijn invloed aanwenden om de tien lidstaten van de Europese Unie ertoe te bewegen kernwapens in te zetten, op een manier die we ons nu niet kunnen voorstellen, die nu nog ondenkbaar is.

Herbert W. Armstrong kreeg in de jaren 1950 het inzicht dat 10 landen van Europa zich zouden verenigen en kernwapens zouden gebruiken in een derde wereldoorlog, maar het was nooit helemaal duidelijk hoe dit tot stand kon komen – tot nu toe.

Je kan je makkelijk verliezen in alles wat er in verwante profetieën geopenbaard wordt met betrekking tot wat er zich in de Vijfde Trompet afspeelt, daarom zullen we hier gewoonweg uitleggen wat in deze verzen geprofeteerd wordt. Het gaat over een laatste heropleving in Europa van het oude Europese rijk. En de belangrijkste rol voor die laatste heropleving is om heel precieze profetische timing te vervullen die dan machtig escaleert tot een totale kernoorlog onder landen wereldwijd.

Op dit moment is God aan het ingrijpen om een apocalyptische oorlog te voorkomen, een oorlog waarin de mensheid onvermijdelijk toch zal belanden – een oorlog die alle leven op aarde zou vernietigen als God niet zou ingrijpen. God zal op een specifiek tijdstip rechtstreeks moeten ingrijpen om Wereld Oorlog III te beëindigen. Maar voordat Hij dit doet zal Hij geregeld ingrijpen in de timing van bepaalde gebeurtenissen in de wereld, en met bepaalde eindtijdgebeurtenissen werken om een verandering in de natuur en de houding van mens teweeg te brengen; weg van het kwaad en in de richting van het goede.

Teneinde dit algehele proces te beginnen, zal God toestaan dat tien lidstaten van Europa op een specifiek moment in de tijd samen zullen opkomen, waardoor deze laatste oorlog in zo’n stroomversnelling terecht komt en tot zo’n grote schaal uitgroeit dat God zal moeten ingrijpen om de mensheid te redden van zijn eigen uitroeiing. Er staat geopenbaard dat God zal ingrijpen op het moment dat deze oorlog dusdanig geëscaleerd is dat zij 1/3de van alle leven op aarde vernietigd heeft – in plaats van alle leven op aarde, wat de mensheid zeker zou doen indien God niet zou ingrijpen zoals Hij dat zal doen.

Onthoud goed dat het niet God is die de mensheid ten oorlog doet trekken. De mensheid heeft altijd uit zichzelf oorlog gevoerd en het is slechts een kwestie van tijd voordat de mensheid verzeild raakt in een derde wereldoorlog – een totale kernoorlog. God weet wat het beste is voor de mensheid, en Hij heeft dit moment in de menselijke ontwikkeling uitgekozen om de mensheid ertoe te brengen zichzelf meer realistisch te kunnen gaan zien. God weet wat er voor nodig is om de mensheid te vernederen, Hij weet precies tot op welke hoogte de mensheid door haar eigen toedoen zal moeten lijden teneinde zich uiteindelijk tot Hem te keren.

‘En de vijfde engel blies op de trompet, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond (een plaats van geestelijke gebondenheid) gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.’ (Openbaring 9: 1-3)

God openbaart dat Hij Satan nogmaals vrij zal laten uit de geestelijke gebondenheid waarin Hij hem sinds het einde van Wereld Oorlog II gehouden heeft. Al die tijd werd zijn vermogen om zijn volle krachten te gebruiken ingeperkt – die grotere macht die tot grote verwoesting en oorlog leidt. Hij is de ‘Vernietiger’, maar heeft die kracht niet altijd kunnen/mogen gebruiken. Daarentegen is hij voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis geestelijk gebonden geweest.

De ‘sprinkhanen’ verwijzen naar enorme legermachten, en het gebruik van het woord ‘schorpioenen’ verwijst naar de kracht die zij bezitten om snel toe te slaan wanneer zij aanvallen. Nooit tevoren hebben legers de macht gehad die zij vandaag bezitten dankzij moderne technologie – en dat betreft vooral atoomwapens.

Eerder werd in de Vierde Trompet beschreven dat Amerika de gevolgen van nucleaire wapens zal ondergaan, waardoor 1/3de van het zonlicht niet langer het aardoppervlak zal kunnen bereiken in de gebieden waar die wapens gebruikt zullen worden. Grote delen van Amerika zullen getroffen worden, het zonlicht zal het aardoppervlak niet kunnen bereiken, en in mindere mate zullen de gevolgen daarvan ook in andere delen van de wereld te voelen zijn.

In deze Vijfde Trompet wordt een nog verdere verduistering van de zon en de atmosfeer geopenbaard, maar deze keer over veel grotere gebieden op aarde. Dit zal op zich grote ravage en verwoesting op aarde veroorzaken, die makkelijk kan leiden tot de dood van honderdduizenden mensen. Want als gevolg daarvan zal een groot deel van de landbouw vernietigd worden waarop hongersnood zal volgen. En een ander gevolg daarvan is dat de temperatuur op aarde een duik zal nemen waardoor er in vele gebieden extreme koude zal heersen.

De profetische vervulling van deze tien Europese landen wordt bereikt, wanneer zij het eens worden om het nucleaire arsenaal waarover zij de controle hebben te gebruiken. Want hoewel het verbond van deze landen zwak is (tenen van ijzer en leem), toch beschikken zij over grote macht en kracht (het ijzer in de tenen) die zij kunnen gebruiken.

We staan nu vlak voor de tijd dat deze verzen vervuld zullen worden. Laat het duidelijk zijn dat welke de exacte 10 landen zullen zijn misschien nog niet vastligt. Want ook al zijn er 10 landen die een militair verdrag ondertekend hebben, er kan nog altijd een van hen uitstappen. Maar wanneer dit alles eenmaal plaatsvindt, zullen er exact 10 landen van Europa een overeenkomst bereiken en deze profetie vervullen.

Er zijn slechts een paar scenario’s die kunnen passen in de voltrekking van deze profetische eindtijdgebeurtenissen zoals beschreven in deze Vijfde Trompet. God heeft niet geopenbaard wat de specifieke gedachtegang en de daden van elk hierbij betrokken land zijn, maar de belangrijkste landen die hierbij betrokken zullen zijn, zijn gekend. Ongeacht wie hierbij betrokken raakt op welke manier dan ook, de omvang van de vernietiging zal uitzonderlijk groot zijn, dat staat vast.

Wie wordt door Europa aangevallen?
De echte vraag is dus, ‘Tegen wie zullen die 10 landen van Europa atoomwapens inzetten?’

Op het moment dat Europa zich dusdanig onder druk gezet voelt dat zij besluit om kernwapens te gebruiken, is de wereld diep geschokt en vervuld van afschuw. Iedereen die zich herinnert hoe geschokt mensen overal ter wereld waren ten tijde van 9/11, dit zal vele malen erger zijn. Deze keer zal de Verenigde Staten met kernwapens aangevallen worden en volledig lamgelegd worden. Gedurende de vervulling van de eerst vier Trompetten zal zij niet afdoende kunnen reageren op wat er gebeurd is

In de profetieën wordt niet geopenbaard door wie Amerika in eerste instantie aangevallen wordt. Het kan een kleinere schurkenstaat zijn of een groter land dat zo’n aanval uitvoert en zich voordoet als een schurkenstaat. Maar het is duidelijk dat dit niet rechtstreeks door een van de grote landen uitgevoerd wordt.

Desalniettemin zal de wereld na de vernietigende werking van de gebeurtenissen tijdens de eerste vier Trompetten, op een punt staan dat zij afwacht of Amerika in staat zal zijn om een beperkte maar dodelijke tegenaanval te lanceren. Hoewel er niet geopenbaard wordt of Amerika in staat zal zijn om een schamele tegenaanval uit te voeren tegen wie er ook verantwoordelijk is voor de aanval tegen haar, wordt wel duidelijk gemaakt dat de eerstvolgende grote gebeurtenis datgene is wat de Vijfde Trompet openbaart.

Uit de profetieën komt duidelijk naar voren dat Europa op dat moment effectief een zeer krachtige aanval tegen de Verenigde Staten zal uitvoeren. Maar waarom en hoe zou zo iets kunnen gebeuren? Het is ondenkbaar dat zij dit zouden doen. Het is werkelijk onvoorstelbaar, en wel in zulke mate, dat de meeste mensen niet zullen geloven dat dit mogelijk is, tot het daadwerkelijk gebeurt.

De profetie van de Vijfde Trompet gaat hoofdzakelijk over tien lidstaten van Europa die tegen de Verenigde Staten zullen optreden, maar de precieze redenen voor deze actie worden niet ten volle geopenbaard. Er zijn echter maar een beperkt aantal scenario’s die mogelijk kunnen passen in de besluitvorming van deze 10 landen om hun kernwapenarsenaal aan te spreken – iets wat zij zullen doen!

Er wordt geopenbaard dat de gevolgen van de gebeurtenissen van deze Vijfde Trompet in de Verenigde Staten enorme verwoesting en sterfte zullen aanrichten, oplopend tot een derde van alle planten-, dieren- en mensenleven. En de manier waarop de mensen in Amerika nadat deze kernwapens tegen hen gebruikt zijn op God zullen reageren, zal bepalend zijn voor de omvang van de verwoesting die zij uiteindelijk zullen ervaren.

Door de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten wordt aan de infrastructuur van de Verenigde Staten een verlammende slag toegediend, waardoor zij niet langer in staat is om afdoende te reageren op degene die verantwoordelijk is voor deze aanval. Zoals gezegd, zo’n aanval kan komen van een schurkenstaat die een paar kernwapens inzet, waaronder een of meer EMP’s. Dat zou een nachtmerrie zijn voor communicatie, transport, handel en nog veel andere aspecten van de infrastructuur, en zou gepaard gaan aan een groot verlies van mensenlevens.

Zo’n beperkte nucleaire aanval vervult niet de profetieën die spreken over de verwoesting van een derde van het land, maar de gebeurtenis van de Vijfde Trompet vervult dat wel. Maar zo’n beperkt aanval kan wel de profetieën van de eerste vier Trompetten vervullen, waarbij een derde van alle planten-, dieren- en mensenleven vernietigd wordt op die plaatsen waar bommen inslaan.

Als er zich snel zo’n volledig onverwachte gebeurtenis zou voordoen waarvan de dader niet meteen bekend is, dan zou er grote paniek ontstaan onder alle lande ter wereld over wat er nu staat te gebeuren. Men zal zich dan hoogstwaarschijnlijk vooral afvragen hoe lang het zal duren voordat Amerika in staat zal zijn om terug te slaan en tegen wie. Maar het zou evengoed kunnen dat Amerika terugslaat en nucleaire wapens tegen de dader inzet, waarna Europa zich genoodzaakt ziet om te beslissen wat in hun eigen belang is.

Als men in Europa zou geloven dat China of Rusland of beiden op een of andere manier betrokken zouden zijn bij zo’n aanval op Amerika, dan zou dit er inderdaad toe kunnen leiden dat Europa zich gedwongen voelt om een heel moeilijke keuze te maken. Maar er staat niets in de profetieën wat aangeeft dat China en Rusland hierbij betrokken zijn – tot in de Zesde Trompet.

Aan de andere kan is het zo dat, indien Amerika initieel werd aangevallen door een land dat hechte banden met China of Rusland heeft, Europa uitermate bezorgd zou zijn over hoe China en Rusland uiteindelijk op haar zouden kunnen optreden.

Bij elk scenario zal de vraag rijzen wat de eventuele consequenties zullen zijn wanneer Amerika, zo gauw zij daartoe in staat is, overgaat tot een grootschalige nucleaire aanval op Rusland en China. In zo’n scenario kan het goed zijn dat deze 10 Europese landen zullen redeneren dat indien Amerika zoiets zou willen doen, Rusland en China geneigd zouden zijn om snel te reageren teneinde een dergelijke mogelijkheid uit te sluiten. En dan zou het terecht zijn om daaruit af te leiden dat Rusland en China ook deze lidstaten van Europa zouden aanvallen, omdat zij hen eerder als bondgenoten van Amerika zien, zeker gezien het hoofdkwartier van de NAVO in Europa gevestigd is.

Als een land of een groep van landen duidelijk ziet dat zij in een kernoorlog meegesleurd zullen worden, wat zijn dan hun opties? Als je echt gelooft dat er bij zo’n scenario atoombommen in jou steden zullen afgaan, bestaat de mogelijkheid dan dat je dat voor wilt zijn en je zelf de taak op je neemt om de grootste militaire grootmacht die de wereld ooit gekend heeft uit te schakelen, zolang je de kans daartoe nog hebt?

Zou het dus zo kunnen zijn dat men gaat denken dat het beter zou zijn om Amerika aan te vallen teneinde een aanval van China en Rusland voor te zijn, en zo potentieel een totale wereldwijde atoomoorlog te voorkomen?

Het zou makkelijker kunnen zij om te concluderen dat die keuze de beste is, omdat het er alles van heeft dat dit het beste eindresultaat zou opleveren. Zo’n keuze zou een aanval met atoomwapens op hun eigen gebied voorkomen. En dit zou er ook voor zorgen dat de grootste dreiging van radioactieve straling beperkt wordt tot dat deel van de wereld – op het Amerikaanse continent – dat zo’n 7.500 km van Europa verwijderd is. Dit zou zeker en vast als de beter optie beschouwd worden, in plaats van het risico te lopen op enorme fysieke verwoesting gepaard aan enorme radioactieve straling in hun eigen landen in Europa, om nog niet te spreken van het enorme verlies aan mensenlevens op hun eigen continent.

Is het mogelijk dat zo’n ondenkbaar scenario toch realiteit wordt onder de 10 landen van deze laatste heropleving van het oude Europese rijk? Er zijn namelijk nog andere profetieën over deze laatste heropleving, die klaar en duidelijk aangeven dat er grote kans is dat dit scenario zich kan voltrekken.

Wat ook het scenario zij, de realiteit blijft dat in de Vijfde Trompet geopenbaard wordt dat 10 landen in Europa een deel van hun nucleaire arsenaal zullen gebruiken, om te voorkomen dat Amerika zich herstelt van een aanval die tegen haar ondernomen werd. Maar deze aanval is veel verwoestender dan de initiële aanval; zij zal Amerika niet enkel verlammen maar zal er voor zorgen dat zij zich de eerstvolgende decennia onmogelijk zal kunnen herstellen.

De gruwel van Oorlog
Onvermijdelijk zullen alle grote landen in deze eindtijd diep betrokken raken bij de massale vernietiging die dan op deze aarde zal plaatsvinden. Er zijn bepaalde specifieke landen die de grootste verwoesting en sterfte zullen veroorzaken, vanwege het wapenarsenaal dat zij bezitten. Zij worden in de Bijbel met naam genoemd (hun Oud Testamentische identiteit tijdens die periode) maar ook de landen die niet met naam genoemd worden, zullen allemaal meegesleurd worden in deze laatste wereldoorlog. Sommige landen zullen gewoonweg een grotere rol spelen dan anderen.

Alle landen die over nucleaire wapens beschikken zullen deze ook gebruiken, uitgezonderd misschien de Verenigde Staten. Deze oorlog zal grote angst veroorzaken onder alle landen ter wereld. Een soort van diepe angst die de wereld nog nooit zo ondervonden heeft. Deze groeit uit tot een angst die duidelijk en onmiskenbaar de mogelijkheid van onze zelfvernietiging ziet. De mensheid is nooit tevoren met deze mogelijkheid geconfronteerd geweest, maar deze grote oorlog moet tot een dusdanig niveau van vernietiging en angst escaleren, voordat de mensheid zichzelf realistisch zal kunnen gaan zien voor wat zij is, en daardoor de gruwel van haar eigen egoïstische natuur kan beginnen te verafschuwen.

Hoe afschuwelijk het ook mag klinken, dit zal uiteindelijk het middel zijn om de mensheid te beginnen helpen. God openbaart dat deze gebeurtenissen noodzakelijk zijn teneinde de mensheid ertoe te brengen om zich te vernederen en tot een waar verlangen te komen naar een verandering in haar eigen natuur.

Het is voor God een gruwel geweest om Zijn eigen schepping te zien doden en vernietigen, zoals de mensheid dat nu al bijna 6.000 jaar doet. Al die tijd heeft God voortdurend aan de mensheid verteld wat ware vrede en voorspoed teweeg zou brengen. Maar de mensheid heeft Gods instructies steeds naast zich neer gelegd. In plaats daarvan heeft de mensheid ervoor gekozen om te leven op een manier die ongeluk, lijden, oorlog en vernietiging van leven teweeg brengt, zelfs in zoverre dat ook kinderen en onschuldige mensen hiervan slachtoffer werden.

God kan niet vroeger ingrijpen in deze laatste oorlog om het leven van zo veel onschuldige mensen op de wereld te redden, want dan zou de mensheid nooit de les leren die zij moet leren. De mensheid moet lessen leren uit het lijden wat zij zelf veroorzaakt heeft, teneinde uiteindelijk vrede te kunnen ontvangen doordat zij Gods manier van leven in de armen gaat sluiten. God heeft in Zijn plan voor iedereen genadevol voorzien in een tweede fysiek leven in Zijn wereld, voor iedereen die geleden heeft en gestorven is als gevolg van de zelfzuchtige levenswijze van de gehele mensheid. Het is triest, maar de mensheid kan dit blijkbaar alleen maar op de harde manier leren. De mensheid is verantwoordelijk voor het doden van mensen, niet God, maar God laat mensen toe om fouten maken omdat ze daarvan kunnen leren, net zoals ouders dit vaak met hun eigen kinderen moeten doen.

Wanneer de mensheid de afschuwelijke gruwel van zo’n totale kernoorlog meemaakt, dan zal zij uiteindelijk haar wegen (manier van leven) willen veranderen en de corruptie in deze wereld willen aanpakken. Zij zullen dan gaan zien wat God hen voorgezet heeft en zij zullen dit willen omarmen – ware vrede voor altijd.

Wanneer God eenmaal ingrijpt en een einde maakt aan deze oorlog, zullen de mensen daadwerkelijk gaan samenwerken als nooit tevoren mogelijk was. Zij zullen dit nieuwe tijdperk voor de mensheid waarin oorlog wordt gezien voor wat het is, grewillig ondersteunen. Het zal het beging zijn van een verandering in de natuur van de mensheid, iets wat enkel en alleen op deze manier tot stand kon komen.

God gaat ingrijpen om de weg naar echte vrede aan de mensheid te tonen – en deze keer in een tijd waarin zij uiteindelijk zullen willen beginnen luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Oorlog zal niet langer gepromoot en verheerlijkt worden. Men zal niet langer reclame maken om bij het leger te gaan en dit promoten als iets wat heroïsch en patriottistisch is. Nergens op aarde zal er nog een militaire macht of leger bestaan.

Kinderen zullen niet langer opgroeien met het soort van speelgoed wat gemaakt wordt met doel om spelenderwijze mensen te doden en oorlogje te voeren. Er zullen niet langer videospelletjes gemaakt worden waarin oorlog gepromoot en verheerlijkt wordt, waardoor het denken van kinderen gericht wordt op oorlog en het doden en vernietigen van anderen. En niet langer zal in boeken en films oorlog en het doden van anderen die als de vijand gezien worden, geromantiseerd worden.

Men zal geleerd hebben hoe gruwelijk lelijk oorlog is. Landen zullen op alle vlakken samen leren werken, en dat zal versterkt worden door het feit dat er maar één wereldregering zal zijn – Gods eigen regering. Er zal niet langer nood zijn aan het oprichten van een soort van ‘Verenigde Naties’. Dat idee is vruchteloos gebleken en het is onmogelijk gebleken om vrede te bereiken, omdat de regeringen van de mensheid in haar denken altijd bevooroordeeld, eigengereid, verdeeld en arrogant geweest is.

Deze laatste oorlog – Wereld Oorlog III – is inderdaad ‘de oorlog die alle oorlogen beëindigd’.

ZESDE TROMPET: Het Tweede Wee!
Wanneer de gevolgen van de Vijfde Trompet eenmaal beëindigd zijn, zal er zich over de gehele Verenigde Staten enorme verwoesting voltrokken hebben. De vernietiging ten gevolge van de gebeurtenissen tijdens deze Trompet is van dergelijke mate dat zij één derde van Amerika verwoest, waarbij ook honderd miljoen mensen of nog veel meer de dood zullen vinden.

Daarmee loopt de periode van de Vijfde Trompet eindelijk teneinde waarover Johannes het volgende schreef: ‘Het ene wee is voorbijgegaan, en zie, nog twee weeën komen hierna.’ (Openbaring 9: 12). Dit Eerste Wee was nog maar het begin van nog veel omvangrijkere verwoestingen en veel groter verlies van leven.

‘En de zesde engel blies op de trompet, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de trompet had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (tweehonderd miljoen), en ik hoorde hun aantal.’ (Openbaring 9: 13-16)

Dit Tweede Wee gaat over de verwoesting die aangekondigd wordt door het schallen van de Zesde Trompet. Deze Trompet verwijst naar een enorm leger dat snel gevormd wordt, hoofdzakelijk door een alliantie tussen Rusland en China, waardoor de wereldoorlog die reeds begonnen is nog verder escaleert. Maar hier zijn ook nog veel andere landen bij betrokken, die gehaast werken aan het vergroten van hun militaire macht. Zij doen dit allen omdat de hele wereld dan in deze laatste oorlog wordt meegesleurd, en zij beseffen allemaal dat een totale wereldoorlog hen nu bedreigt!

Over deze Zesde Trompet valt niet veel meer te zeggen, want deze profetie betekent exact wat zij zegt. Dit grote ’Wee’ over de mensheid zal uitmonden in de vernietiging van één derde van de gehele mensheid. Dit zorgt op zich voor de dood van meer van 2,5 miljard mensen! Dat is onvoorstelbaar, maar gaat nu gauw gebeuren.

God staat toe dat de mensheid tot op dit niveau van verwoesting en sterfte komt. Dit gebeurt allemaal als gevolg van de keuzes van de mensheid zelf. Maar zelfs daarna zal er nog een enorm arsenaal aan atoomwapens bestaan, die de verschillende landen tegen elkaar kunnen gebruiken. De verwoesting die in dat stadium nog aangebracht zal worden is het gevolg van het gebruik van een klein deel van dat wapenarsenaal. Dat is het moment in de tijd dat als God niet zou ingrijpen, de mensheid zichzelf zou uitroeien. Maar God grijpt wel degelijk in om de waanzin te stopen.

Nog steeds ondenkbaar
Precies op dit moment in de tijd, wanneer de wereldwijde verwoesting en sterfte zo’n hoogte bereikt heeft, openbaart God hoe het grootste deel van de mensheid nog steeds denkt.

Hoogmoed en trots zitten diepgeworteld in de menselijk natuur. Zelfs na alles wat er tot op dat moment gebeurd is, blijft het merendeel van de mensheid zich tegen God verzetten en weigert zij om naar Hem te luisteren, en naar waarom deze zaken aan het gebeuren zijn. Aan het einde van heel de periode van de eerste zes Trompetten zullen er een paar miljard mensen gestorven zijn.

En hoewel het overgrote deel van de mensheid tegen dan nog steeds niet naar God zal luisteren, toch zullen er rondom de wereld onder de overwonnenen, een paar miljoen mensen God beginnen te aanroepen en naar Hem beginnen te luisteren. Maar de overgrote meerderheid zal blijven weigeren om God te erkennen en naar Hem te luisteren.

Dit wordt besproken in de verzen die volgen op de beschrijving van dat leger dat tweehonderd miljoen man sterk is.

‘En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.’ (Openbaring 9: 20-21)

Deze uitdrukking ‘de overige mensen’ betekent niet alle mensen, maar wel de geest en de houding van het overgrote deel van de mensen. Er zijn een paar miljoen mensen die op dat moment overwonnen zijn, en velen onder hen zijn begonnen met zich te bekeren en naar God te luisteren. Zij aanroepen God en vragen om Zijn ingrijpen en bevrijding.

Hoewel de vernietiging op dat moment al zo onvoorstelbaar groot is, en één derde van de wereld reeds vernietigd is, zullen de meeste grote landen die nog over grote slagkracht beschikken dan toch nog steeds vervuld zijn van afgrijselijke hoogmoed en geloven dat zij dit kunnen overleven, dat zij zelfs de bovenhand hierin kunnen winnen en zich terug in grootsheid zullen kunnen herstellen. Zij geloven nog steeds dat zij deze oorlog kunnen winnen en dat zij alle problemen die daardoor veroorzaakt zijn kunnen oplossen. Het laatste waar zij aan denken is om zich tot God te keren of om zich te bekeren van ‘hun eigen wegen’.

De mensheid zal nooit naar God luisteren tenzij zij vernederd wordt. En dat is exact wat God gaat doen – Hij zal de nog overblijvende machten die zich blijven verzetten vernederen. Als Hij dit niet zou doen, dan zouden zij blindelings en koppig doorgaan met zichzelf en alle andere leven op aarde te vernietigen. De hoogmoed en de trots van de mensheid zit heel diep geworteld.

De grote overgang in de tijd
Deze atoomoorlog kan niet blijven duren, want dat zou tot onze uitroeiing leiden. Zij kan niet jarenlang aanslepen maar slechts voor een korte tijd, en alleen God kan er een einde aan maken.

Het begin van de vervulling van de Zevende Trompet is het moment waarop God ingrijpt en Wereld Oorlog III stopt, en de atoomoorlog beëindigt die zo’n groot deel van de aarde verwoest heeft en meer dan één derde van alle leven op aarde gekost heeft.

Hier aangekomen is het belangrijk om op te merken dat God de betekenis van de eerste zes Trompetten geopenbaard heeft, en het meest wat daarin staat te gebeuren. En zoals gezegd, er zijn profetische zaken geschreven over deze Trompetten die absoluut vastliggen en exact zo zullen gebeuren als geopenbaard en opgetekend is. En we hebben ook aangegeven dat er bepaalde specifieke details zijn die nog niet volledig geopenbaard zijn.

Er is meer dan genoeg aan deze wereld gegeven zodat zij kan weten en begrijpen wat er op het punt staat te gebeuren, in de vorm van deze laatste oorlog. De wereld heeft niet elk specifiek detail nodig. En de meeste details zullen ook niet duidelijk worden totdat zij effectief gebeuren. Het probleem is dat de wereld dit op dit moment niet wil horen, maar zij zal dit alles wel ondergaan.

En dan is de tijd voor de Zevende Trompet gekomen. We zullen hier op dit moment beknopt op ingaan, omdat de gebeurtenissen en de grotere betekenis van deze Trompet nog uitgebreid aan bod zullen komen in het volgende hoofdstuk

‘Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de trompet, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 11: 14-15)

Dit is de aankondiging dat het menselijk bestuur van de voorbije 6.000 jaar uiteindelijk beëindigd wordt, en dat God nu ingrijpt en nu Zijn regering op aarde Zijn Koninkrijk zal beginnen in, met aan het hoofd Jozua de Christus. Dan wordt Christus eindelijk Koning der koningen over heel de aarde.

‘En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.’ (Openbaring 11: 16-17)

God heeft altijd de volledige controle over Zijn schepping gehad, maar Hij besloot om de mensheid toe te staan om 6.000 jaar lang zichzelf te besturen. Dit maakte altijd al deel uit van Gods plan, omdat Hij wilde dat de mensheid zo zou leren dat alleen Gods manier van leven goede, blijvende en echte resultaten voortbrengt. De getuigenis gedurende de voorbije 6.000 jaar van de wegen van de mens, is desastreus gebleken.

God zet het belang van deze overgang van het einde van de Zesde Trompet naar het begin van de Zevende Trompet nog meer in de verf. Hij dot dit door er nog twee belangrijke profetieën tussen te voegen, voordat de gebeurtenissen van de laatste Trompet beginnen.

Eerst voegt God informatie in over wat Hij de Zeven Donders noemt, en op dat moment stoppen zij met donderen. Deze Zeven Donders begonnen te rommelen toen op 9/11 het Zevende Zegel geopend werd. Op dit moment van de overgang tussen het einde van de Zesde Trompet en het begin van de Zevende Trompet, verklaart God eveneens dat het ‘mysterie van God’ geopenbaard begint te worden totdat ‘het volbracht zal worden’. God benadert dit alles specifiek op deze manier teneinde het belang van wat er over deze overgang gezegd wordt te onderstrepen.

En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de Engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel, en hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn (Grieks – geen verdere tijd). Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de trompet zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden (Grieks – zal voltooid, vervuld, verwezenlijkt zijn), zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10: 4-7)

Er wordt gesproken over de Zeven Donders van het Zesde Zegel, waarvan God niet wilde dat Johannes ze zou opschrijven. Deze zouden pas in de eindtijd geopenbaard worden. Gods Kerk gelooft dat deze Donders geopenbaard zijn, en dat zij in andere literatuur van de Kerk van God – PKG (Preparing for the Kingdom of God = zich Voorbereidend op het Koninkrijk van God) besproken worden. Maar de werkelijkheid is dat de wereld ze niet kan zien noch erkennen totdat zij allemaal vervuld zijn, en de Donders beëindigd zijn.

De reden waarom deze Donders nu op het kruispunt van al deze openbaring vermeld worden, is omdat deze Donders vanaf het moment dat zij begonnen, voortdurend zijn blijven rommelen en zij uiteindelijk volledig vervuld zullen zijn tijdens de overgang vlak voor het begin van de Zevende Trompet. In die korte periode die aanleidt tot het beging van de gebeurtenissen van de Zevende Trompet, zal de grootste impact van de laatste twee Donders volledig vervuld worden.

Ten tweede voegt God hier ook profetie tussen over het ‘mysterie van God’ dat ‘volbracht moet worden’. Dat proces waarbij dit ‘mysterie volbracht wordt’ zal een van de meest dramatische tijden in de hele geschiedenis van de mensheid blijken te zijn. Dus, wat staat er geschreven over het moment waarop de gebeurtenissen van de Zevende Trompet vervuld beginnen te worden?

Er staat dat er een ‘mysterie van God’ is dat ‘volbracht zal worden’, wat zoveel betekent als dat het volledig vervuld zal worden. Wat is het ‘mysterie’ dat nooit door de mensheid begrepen is, wat van in het begin door de profeten van God verkondigd werd? We hebben reeds eerder gesproken over wat dit ‘mysterie’ precies inhoud. Het wordt een ‘mysterie’ genoemd omdat de mensheid nooit begrepen heeft wat dit is, ook al wordt er al duizenden jaren van gesproken.

De wereld heeft slechts ten dele begrepen dat er ooit een Messias zou komen. Zelfs de discipelen begrepen niet ten volle wat dit te beteken had, totdat zij na Christus’ opstanding op Pinksteren van ’31 na Christus de heilige geest ontvingen. Dat ‘mysterie ging over de regering – de heerschappij – van de Messias in het Koninkrijk van God , waarin hij over de hele aarde zal regeren.

Er is een bepaald moment in de tijd waarop dit realiteit wordt! Er is een moment in de tijd wanneer deze gebeurtenis duidelijk zichtbaar voor de gehele wereld geopenbaard zal worden. Er is een moment in de tijd wanneer God ingrijpt en een einde maakt aan het zelfbestuur van de mens, om vervolgens Zijn Koninkrijk te vestigen dat in plaats daarvan zal regeren. Er is een moment in de tijd dat God de ‘Steen die door de bouwers verworpen werd’ zal zenden, en die zal de macht van alle naties verbrijzelen en hun zelfbestuur beëindigen en ook deze laatste oorlog waarin zij verwikkeld zijn een halt toeroepen.

Het ‘mysterie van God’ waarvan hier sprake is, heeft nog veel meer betekenis en wordt in het volgende hoofdstuk nog gedetailleerder besproken. Dat ‘mysterie’ gaat ook over diegenen die tot geestelijk leven opgewekt worden, en wat dat werkelijk betekent. Het gaat over diegenen die samen met Christus komen om met hem te regeren. Dit ‘mysterie’ gaat ook over die regering en het grote doel van die regering, namelijk om miljarden anderen zo te leiden dat zij ook de mogelijkheid op datzelfde geestelijke leven zouden hebben. Er moet nog veel vervuld worden – nog veel verwezenlijkt en voltooid worden in Gods plan dat nooit door de mensheid gekend was. Daarom is het dan ook al 6.000 jaar een ‘mysterie’ geweest.

Maar bovenop alles wat de Zeven Donders van het Zesde Zegel inhouden, is er nog één ding wat tussen de gebeurtenissen van de Zesde Trompet en het begin van de vervulling van de Zevende Trompet geopenbaard wordt. Dat gaat over Gods ‘twee eindtijd getuigen’. Gods Kerk gelooft dat zij weet wie deze ‘twee getuigen’ zijn en wat hun werk inhoudt. Hun openbaring aan de wereld ligt in Gods handen en in Gods timing. Het is niet volledig gekend wat zij allemaal moeten vervullen en hoe zij dit zullen doen – zelfs niet door Gods eigen Kerk.

Inderdaad, het begin van de gebeurtenissen van de Zevende Trompet van het Zevende Zegel valt op een heel specifiek moment in de tijd. Er wordt geopenbaard dat dit het belangrijkste en meest betekenisvolle moment in de hele menselijke geschiedenis is. Men heeft in het algemeen altijd verondersteld dat Christus zou terugkeren om het Koninkrijk van God over alle landen ter wereld aan te stellen, aan het einde van de vervulling van de Zevende Trompet. Maar dat is niet het geval – dat is niet waar. Daarentegen is zijn wederkomst slechts het begin van de vervulling van de Zevende Trompet.