Ronald Weinland

GOD ZAL VERLOSSING BRENGEN

Het viel me vandaag op dat het morgen precies 4 jaar geleden zal zijn dat Gods Kerk een tweedaagse vasten gehouden heeft. Deze afgelopen Sabbat werd een vastendag uitgeroepen, maar in plaats van een specifieke dag voor deze vasten uit te roepen, werd aangeraden dat elke persoon de komende week een dag apart zet, die hem of haar het beste uitkomt, om te vasten.

Voorafgaande aan die speciale vastendagen van 4 jaar geleden, werd een prekenserie gegeven die het verhaal van Esther besprak. Esther vertelde haar oom Mordechai om het Joodse volk in Perzië te vragen om 3 dagen lang te vasten, voor hun bevrijding. Het is een ongelofelijk verhaal over hoe God hen bevrijdde en het feit dat zij zichzelf vernederde, door zo lang te vasten. Die gebeurtenis wordt, zelfs nu nog, herdacht in het Joodse Purimfeest.

De Tweedaagse vasten van 4 jaar geleden begon op de wekelijkse Sabbat van 31 Januari 2009, en de preek die op die dag gegeven werd, was getiteld ‘Een Belangrijk Vasten’. Het doel van deze speciale vasten werd in die preek besproken. In die preek werd het verhaal van Elia en de 450 profeten van Baal besproken. Koning Achab had alle mensen verzameld gij de berg Karmel, de profeten van Baal inbegrepen. Daar sprak Elia en stelde de volgende pertinente vraag: ‘hoe lang hinkt gij op twee gedachten?’ Hij ging verder ‘Als de Eeuwige/Here God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem.’ (1 Koningen 18: 21)

Elia ging verder door het verschil aan te tonen tussen wat God door hem deed, en de 450 profeten van Baal die machteloos en nutteloos waren in alles wat zij probeerden. Maar zelfs na dit alles keerden noch de koning, noch de mensen zich tot God. De Kerk begrijpt al lang dat Gods doel met de Donders en de Trompetten uit Openbaring, vergelijkbaar is met wat Elia in zijn tijd wilde zien; dat de mensen zich inderdaad tot God zouden keren.

Die preek van eind Januari 2009, die het doel van dit ‘belangrijke vasten’ dat de Kerk deed uitlegde, benadrukte de wens van Elia. Deze wens werd niet vervuld, totdat God aan het eind van de 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur zal ingrijpen. Dat is precies wat God gaat doen. De grote krachtige Donders en Trompetten zullen deze wereld vernederen. Gods Kerk gelooft dat dit zal gebeuren in dit daglichtgedeelte van de Dag des Heren.

Zoals in die preek uiteengezet werd, was het doel van deze bijzondere vasten om God te smeken, zodat grotere aantallen mensen tot berouw gebracht zouden kunnen worden en Zijn waarheid zouden aanvaarden, door de timing, de herhaling en de macht van zowel Donders als Trompetten. God heeft inderdaad onze petities gehoord tijdens deze vasten, net zoals Hij die van Esther en het Joodse volk gehoord heeft, en Hij heeft een deel van de kracht van de Donders van de voorbije 4 jaar geopenbaard. Maar net zoals ten tijde van Elia, heeft de wereld totaal niet gereageerd. Het was Gods bedoeling dat de grootste kracht van de Donders en de Trompetten niet zou worden losgelaten in de afgelopen 4 jaar.

Het was Gods wil om zeer barmhartig te zijn voor de mens en deze tijd te bekorten, zodat er veel meer mensen gered zouden kunnen worden in deze eindtijd.

Grote aantallen mensen zullen bevrijd worden
In de afgelopen 4 jaar heeft God Zijn barmhartigheid voor de mensheid verlengd. God had eerder, voor de definitieve eindtijd begon, geopenbaard dat Zijn oordeel veel zwaarder zou zijn, meer in proportie tot de hooghartige zonden van de mensheid in deze eindtijd. Het was echter Gods bedoeling om de belangrijkheid van Zijn Kerk op aarde te openbaren, Zijn genadig en barmhartig karakter, en Zijn liefde voor Zijn schepping, door de lengte en hevigheid van de geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen te bekorten.

Als voorbeeld: Gods rechtvaardige oordeel over Zijn eigen Kerk die lauw was geworden tijdens de periode van Laodicea ‘stond vast’ in de profetieen. Na de dood van Herbert W. Armstrong en aan het einde van het Filadelfia tijdperk, werden Gods eigen mensen tijdens Laodicea zo zwak dat een apostase (een grote afval van de waarheid) plaatsvond. Niemand in Laodicea was alert en waakzaam gebleven zoals hen opgedragen was. Als gevolg daarvan viel men geestelijk in slaap. Deze zonde was veel groter dan wat de Israëlieten hadden gedaan daar zij Gods geest niet in zich hadden, terwijl de Kerk dat wel had. God scheidde Zichzelf af van de Kerk, om deze zonde. Maar in Zijn genadig oordeel over Laodicea profeteerde Hij, dat Hij een overblijfsel van ongeveer 3.000 mensen uit de verstrooiing zou bevrijden, die Hij terug in een relatie met Hem zou brengen.

Het is echter altijd Gods doel geweest om Zichzelf, Zijn ware karakter en natuur, in deze eindtijd te openbaren als deel van de 7de Donder. Een van de grootste eigenschappen van God, voor Zijn schepping, is liefde. Die wordt uitvergroot in Zijn genade en barmhartigheid die Hij altijd heeft getoond. Maar toch wordt dit zelden door anderen erkend. En dus gaat Hij voor Zijn eigen verstrooide Kerk (wiens zonden zo groot waren zodat zij lauw werden en in slaap vielen) de 3.000 die geoordeeld werden om het overblijfsel te vormen 21 maal vermenigvuldigen, tot 63.000 die gezegend zullen worden om geestelijk te mogen ontwaken, en die de ongelofelijke zegening zullen ontvangen om te mogen voortleven in het Millennium onder de regering van Jezus Christus. Dit onderwerp is reeds besproken in een artikel van 23 Mei 2012, getiteld ‘Gods Kerk herenigd’.

Voor de Kerk die na de apostase van 17 December 1994 verstrooid werd, is dit ‘goed nieuws’ of het zal goed nieuws worden, eens men wakker gemaakt wordt en in Een Lichaam herenigd wordt! Gods plan is geleidelijk geopenbaard gedurende de afgelopen 6.000 jaar en het komt nu tot een ongelofelijke climax wanneer de laatste gebeurtenissen van deze tijd vervuld worden en Jezus Christus eindelijk terugkeert, in Zijn Koninkrijk.

Niet alleen zullen grotere aantallen mensen van de Kerk die verstrooid werd gezegend worden om de verwoesting door deze eindtijdgebeurtenissen te overleven; er zullen ook grotere aantallen mensen binnen de verstrooide naties van Israël overleven. Maar dat aantal is nog niet vastgelegd, omdat veel zal worden bepaald (geoordeeld) tijdens de laatste fase van de Dag des Heren.

De voltooiing van de Driedaagse Vasten
De vasten van 4 jaar geleden was gebaseerd op de waarheid die God geopenbaard heeft over het doel van vasten, terug te vinden in het boek Jesaja. De kern en het algemene doel wordt in één specifiek vers gegeven:

“Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien (sluitingen, dat wat gevangen ‘houdt’) der goddeloosheid los te maken (openen), de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk (woord voor onderdrukking) te verbreken?” (Jesaja 58:6)

Het doel van vasten is om jezelf voor God te vernederen en vervolgens te proberen om je te bekeren en je leven te veranderen, zodat we dit vers beter kunnen toepassen in onze relaties met alle andere mensen, zodat een verandering kan plaatsvinden door Gods hulp. Dit heeft alles te maken met het aanpakken van die zaken die ons vasthouden in gevangenschap, waarvan wij ons moeten bekeren. Dit houdt ook in dat wij ernaar verlangen om niet langer te falen in het liefhebben van anderen, doordat wij onnodige stress en onderdrukking opleggen aan anderen doordat wij hen onheus bejegenen.

Gods grote verlangen en doel in deze eindtijd waarvoor wij ons nu in bevinden, is om dit vers op grootse wijze over de gehele wereld in vervulling te laten komen. God gaat de wereld bevrijden van haar gevangenschap, de zware lasten die haar onderdrukken en de goddeloze wegen van deze wereld; teneinde haar in een nieuw tijdperk te brengen van vrede, waarheid en rechtvaardigheid onder Christus regering op aarde. De mensheid zal er zelf niet voor kiezen om zich voor God te vernederen zodat zij de zegeningen van zo’n levenswijze zou kunnen ervaren, en daarom grijpt God zelf in om de mensheid te vernederen zodat Hij deze zegeningen (deze gezegende levenswijze) zal kunnen geven aan allen die zullen voortleven in het komende Millenium. Wat een paradox! Maar dit zal overweldigend duidelijk de liefde, de genade en het grote geduld dat God voor iedereen heeft openbaren!

Gods Kerk heeft een lang parcours afgelegd, vooral in de laatste vier jaar. Zij heeft een volledige cirkelbeweging gemaakt om nog veel diepgaander het doel te kunnen vervullen dat door God geinspireerd werd, toen de Kerk zich vier jaar geleden vernederde door zo’n vastenperiode in te gaan. Het geestelijke type van de driedaagse vastenperiode die Esther en het Joodse volk in hun tijd vervulden was exact het doel wat God voor ogen had toen Hij Zijn Kerk inspireerde tot het houden van een tweedaagse vasten eind Januari 2009. En nu, in de (afgelopen) week, is hier een derde dag aan toegevoegd, om het geestelijkke type van de vasten van Esther te vervullen….een petitie om deze wereld te verlossen.