Ronald Weinland

HET GEVOEL VAN URGENTIE

Een paar artikelen geleden werd er gesteld dat we ons op de middag van de Dag des Heeren bevinden, en dat vanaf dat moment de schaduwen zouden lengen tot aan het einde van die dag.

Met dit voorbeeld (het voorbeeld van het lengen van de schaduwen) verkondigde God aan ons dat er een tijd zou komen dat Hij Zijn oordeel over Israël ten uitvoer zou brengen. Wij geloven dat we ons in dat deel van die dag bevinden, en dat God tijdens deze periode Zijn laatste oordeel over de hele wereld ten uitvoer zal brengen teneinde een nieuwe wereld in te luiden.

Dat artikel werd aan Gods Kerk gegeven als aanmoediging, om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om geestelijk alert te zijn en klaar te staan. Het werd ook gegeven om ons aan te sporen dat we meer dan ooit nuchter en sober de realiteit onder ogen moeten zien, dat de verschrikkelijke eindtijdgebeurtenissen nu werkelijk elk moment kunnen plaatsvinden. Het is niet makkelijk om zo’n hoge mate van bewustzijn te bereiken en vol te houden, maar het is wel een noodzaak.

Alleen mét Gods geest kan je je vasthouden aan die doelgerichte visie en standvastig blijven in je geloof. En dit is van steeds groter belang voor ons als je daar nog aan toevoegt dat er een boze geestenwereld bestaat die ten zeerste opgehitst is, en wiens enige doel het is om jou van je geestelijke doelgerichtheid en standvastigheid af te leiden. Alles wat ook maar gebruikt kan worden om jou blik inwaarts op het ‘zelf’ het ‘ik’ gericht te krijgen, wordt nu intensiever gebruikt. Hun tijd wordt alsmaar korter, en dat weten ze. Je moet deze realiteit gaan ‘zien’, als een oorlog die in volle gang is op een groot slagveld. Je moet er dusdanig mee omgaan, als de grootste geestelijke oorlog die je in je hele leven ooit zult meemaken.

Mr. Herbert W. Armstrong paste altijd die gave van het ‘gevoel van urgentie’ toe als het Gods werk en het aandeel van de Kerk daarin betrof. Iedereen moet van zijn voorbeeld leren, want meer dan ooit heeft ieder van ons nood aan dat ‘gevoel van urgentie’ in ons geestelijke leven; en we moeten dit voortdurend vast kunnen houden tot de dag van Christus’ wederkomst, ongeacht op welke datum dit valt.

De wereld verwierp Gods Pascha Offer
Gods Kerk is gedreven geweest door een groot verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. Gedurende vele decennia nu heeft God duidelijk aan de Kerk geopenbaard dat de wereld onherroepelijk op de volgende en laatste wereldoorlog afstevent; snel gevolgd door Gods ingrijpen om deze oorlog te stoppen teneinde de mensheid voor de complete vernietiging – uitroeiing te beschermen.

En dus blijven we alert, en letten op een eindtijd klok die snel aftelt. God heeft ons vele gelegenheden gegeven om onze aandacht te richten op Bijbelse voorbeelden die ons motiveren, inspireren en ontnuchteren om ons te helpen geestelijk te groeien en ons geconcentreerd te houden op de wedloop die wij lopen. Dat recente artikel waar eerder naar verwezen werd is een goed voorbeeld hiervan, omdat daarin de verzen behandeld werden die gewag maken van het oordeel van God wat Hij in de namiddag van de dag ten uitvoer zal brengen, wanneer de schaduwen beginnen te lengen.

Het is duidelijk voor ons dat het tijdstip van de middag op deze profetische dag niet het begin van het voltrekken van Gods oordeel noch de hervatting van het weerklinken van de Trompetten van Openbaring was. Dat is niet begonnen. Wij gaan door met het strijden van de strijd die voor ons ligt, en met alerter en meer op onze hoede te zijn. Wij weten dat deze gebeurtenissen elk moment kunnen beginnen; wanneer God het maar wilt. Maar in dit artikel krijgen we een andere belangrijke mijlpaal ter overweging, hoewel alles nog altijd voor die tijd kan beginnen.

Het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden naderen met rasse schreden. In dit seizoen zal de laatste aftelling plaatsvinden tot het Pinksteren (50 tellen) waarop het Paschalam als Koning der koningen wordt ingehuldigd. Laten we even wat verzen in ogenschouw nemen die spreken over ons Pascha die eerst als een Lam kwam, en nu gauw terugkomt als een Leeuw. De uitvoering van Gods oordeel over Israël heeft veel te maken met hun verwerping van Zijn Zoon.

Dit is het verslag van de dood van Gods Zoon. ‘En van het zesde uur (de middag) af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur (15 uur ‘s middags) . Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ (Mattheus 27:45-46) ‘Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden.’ (Mattheus 27:50-51)

Vanaf de middag (12u) tot 3 uur ‘s middags op die Paschadag, begon voor Jezus Christus het laatste stadium van Zijn afschuwelijke marteling, die eindigde toen een soldaat hem met een speer doorboorde (Johannes 19:34) en er water en bloed uitkwam, waarop hij stierf. Christus’ Vader markeerde die periode door duisternis over het hele land te brengen, omdat Zijn enige Zoon een wrede en afschuwelijk onrechtvaardige dood stierf. De wereld is altijd wreed geweest tegen diegenen die door God gezonden werden.

Zou het inderdaad niet uiterst gepast zijn als de Dag des Heeren – de Dag van Gods Vergelding – ook Gods antwoord aan de wereld zou bevatten…na het ‘tijdstip’ van Zijn Zoons Dood?

In deze Dag des Heeren zal dit ‘15.00 uur ’s middags tijdstip’ vallen op de 4de April, evenwel geeft het verslag van Christus’ dood een tijd aan die rondom 3u ’s middags valt. Het zou dus een beetje voor of na dat exacte tijdstip kunnen zijn. Met dit alles blijft Gods kerk immer ‘waakzaam’ (fysiek én geestelijk) en met halsreikend verlangen uitkijken naar het moment dat God Zijn rechtvaardige oordeel over deze wereld begint ten uitvoer te brengen, zodat de hoogmoed en het kwaad in deze wereld neergeslagen kunnen worden, en nederigheid van geest kan gaan heersen.