Ronald Weinland

EEN OORLOG IS VOORBIJ, EEN ANDERE STAAT OP HET PUNT TE BEGINNEN

Terwijl ik dit artikel begin te schrijven, zijn er twee dingen die vooraan in mijn gedachten staan en die we best eerst behandelen zodat we hierop kunnen voortbouwen tot we komen bij datgene wat we later in dit artikel moeten aankaarten.

Voordat ik begin met deze twee dingen uit te leggen, zijn er nog een paar zaken die me vandaag te binnen vielen terwijl ik aan het laatste artikel dacht en recente gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat ik ging inzien dat dit alles in groter detail behandeld dient te worden. Wanneer we deze zaken eenmaal behandeld zullen hebben, zullen we ons richten op het hoofddoel van dit artikel, waarin veel onthuld wordt over de manier waarop wij geloven en leven wat God aan ons gegeven heeft.

Het eerste wat in mijn gedachten voorop staat is de vraag of dit misschien het laatste artikel is dat ik in dit tijdperk zal schrijven? Het is namelijk zo dat ik dit echt niet weet, maar ik ga door en volg God waar Hij mij ook leidt en waar Hij mij ook maar doorheen leidt.

Onze senior evangelist Johnny sprak in zijn laatste preek over het volgen van God, en zei: “ Of we geloven dat dit Gods Kerk is en dat God Deze Kerk leidt, of we willen terug naar Egypte. Maar ik hoor dat de meeste mensen in Gods Kerk vastberadener en standvastiger zijn dan ooit. Dat is wat mij ter ore komt. Zij begrijpen dat dit Gods Kerk is en zij begrijpen dat de grote God van het heelal en Zijn Zoon Jezus Christus deze Kerk leiden en opbouwen, en dat we ons aan Gods timing onderwerpen. God laat ons zien wat Hij ons wil laten zien op elk gegeven moment in de tijd, en God alleen heeft het recht om ons te zeggen dat we rechts of links moeten afslaan, en ons verlangen zou moeten zijn om God te volgen.”

Deze paragraaf die ik uit Johnny’s preek citeer is een preek op zich, en is werkelijk de preek die hij gaf, en toch is er nog zoveel meer. In de geest van dit citaat zal ik nader toelichten waarom de gedachte bij mij opkomt dat ‘dit het laatste artikel is dat ik in dit tijdperk zal schrijven?’. Ik zeg dit enkel en alleen om de waarde van de ware gedachten en gevoelens die ik op dit moment heb weer te geven, die gebaseerd zijn op wat ik geloof en dus ook leef.

Er bestaat geen gedachte om ‘terug naar Egypte te gaan’, of in welke andere richting ook dan de richting waarin ik geloof dat God ons leidt. Gedurende de afgelopen week zijn er een handvol mensen geweest die besloten hebben dat zij niet langer in diezelfde richting kunnen volgen. Hoewel ik uiteraard geloof dat zij een afschuwelijke keuze gemaakt hebben, heb ik absoluut geen slechte gevoelens tegenover hen en kijk ik ook niet op een of andere manier op hen neer. Iedereen is individueel aansprakelijk voor God voor de keuzes die zij maken. Ik kan slechts verantwoording afleggen voor mijzelf en mijn eigen keuzes. Laat ik dit even in mijn huidige perspectief zetten.

Vraagtekens en Twijfels
De afgelopen weken zijn er mij een aantal uitspraken ter ore gekomen die de ronde doen. Een van die uitspraken die door meerdere mensen in de mond genomen werd gaat over hun uitgesproken bezorgdheid dat de dingen die ik geschreven en gesproken heb niet uitgekomen zijn, en dit heeft op zich geleid tot de vraagstelling (en ook twijfel) of ik wel een profeet ben en of ik wel degene ben door wie Jezus Christus Zijn Lichaam – de Kerk van God – leidt.

Zoals ik reeds eerder op verschillende manieren en tijden gezegd heb, ik kan hen niet geven wat er in mijn hoofd zit – in mijn geest. Ik kan alleen maar handelen naar datgene waarvan ik geloof dat God het mij geeft – en dat doe ik ook. Dus wat is er dan niet uitgekomen is? Misschien hebben deze mensen het hoofdzakelijk over het feit dat er nog geen fysieke zichtbare tekenen van het schallen van de Tweede, Derde en Vierde Trompet waar te nemen zijn. Misschien vinden deze mensen dat de vervulling van de Vijfde Trompet op dit moment veel uitgesprokener zou moeten zijn.

Eerlijk, eenieder moet dit soort vragen bij zichzelf stellen en beantwoorden voor Gods aangezicht. Alles wat ik kan doen is mijn eigen persoonlijke ondervinding en geloof volgen, waarbij ik er steeds naar streef om voorwaarts te gaan en God te volgen waarik geloof dat Hij mij leidt, door middel van een proces van geestelijk onderscheidingsvermogen. Ook al zal dit artikel er langer door worden, toch geloof ikdat het goed is om hier en nu dieper in te gaan op enkele van mijn persoonlijke ervaringen, als een zwart op wit geschreven getuigenis van het proces wat mij (en velen van hen die dit lezen) tot op dit moment in de tijd gebracht heeft, en waarom wij doorgaan in de ‘huidige waarheid’ met nu nog minder dan drie weken te gaan tot aan de komst van de Koning der koningen.

Voordat ik meer uitleg geef over mijn persoonlijke ervaringen, is er nog een uitspraak waar ik op geattendeerd werd en die in dit geheel opgenomen dient te worden. In een uitspraak van die iemand die ik al vele jaren ken (met mijn eigen woorden gezegd) stelde deze persoon zich de vraag waarom ik nog niet afgekondigd heb dat ik geen profeet ben, hoewel ik duidelijk gezegd had dat ik dat zou doen indien de profetieën niet zouden uitkomen. Deze persoon gelooft waarschijnlijk (of vraagt zich op z’n minst af) dat we ver voorbij die tijd zijn gekomen waarin alle profetieën reeds vervuld hadden moeten worden en dat ik mij dus al lang had moeten overgeven door zo’n verzoenende verklaring af te leggen. Maar er is weinig kans dat dit ooit zal gebeuren, en dat zal ongetwijfeld sommigen kwaad en ontevreden maken. De reden waarom dit niet zal gebeuren zal ik vermelden in het verdere verloop van dit artikel, maar ik zeg er ook meteen bij dat de motivatie in mijn leven nooit het zoeken van de goedkeuring van anderen geweest is, maar wel die van God.

Om snel licht te werpen op die verklaring die ik toen aflegde, is het belangrijk om te weten waar ik op dat moment in mijn leven mee geconfronteerd werd. In een geest van waarheid en openheid tegenover de Kerk en tegenover God, legde ik een verklaring af die de kern van mijn houding (mijn geest) en geloof weergaf, wat inhield dat als de dingen betreffende de profetische gebeurtenissen niet zouden gebeuren en dit was wat God daarmee openbaarde (dat ik niet Zijn profeet was), ik dit onder ogen zou zien. Meer nog, ik zou mij bekeren en mijzelf voor de Genade Troon van God werpen, want ik zou snel willen veranderen en willen doen wat God mij geopenbaard zou hebben; wat ik moet doen om de dingen recht te zetten en volledige verzoening te betrachten, omdat ik weet (geloof) dat ik een zeer genadige en liefdevolle God dien.

Niet lang nadat ik deze gevoelens en die overtuiging aan de Kerk gecommuniceerd had over wat ik in zo’n geval zou doen, openbaarde God aan mij dat ik meer dan een profeet was…ik was een apostel, en dit werd bevestigd door het bewijs van de vruchten in de overblijfsel-Kerk die over de hele wereld verstrooid was en ook bewezen door de waarheid (waarheid die niet van profetische aard was) die Hij door mij aan Zijn Kerk gegeven had, en zulks kan alleen door middel van een apostel gegeven worden. Korte tijd later bekrachtigde God mij met grote overtuiging en krachtig geloof dat ik inderdaad Zijn profeet was en ook Zijn apostel. Ik leef naar wat ik geloof. Dit heeft God in mij zo gevormd (bewerkstelligd) en ik kan niet anders leven!

Persoonlijke Ervaring
Nu ik verteld heb wat tot dusver mijn persoonlijke overtuiging is (dingen die een kwestie zijn van mijn geest die door de geest van God verwekt is en steeds groeit naar volwassenheid toe) zal ik een klein stukje delen met jullie van wat mij gevormd heeft en mij gemaakt heeft tot wie ik nu ben. Nogmaals, wat ik eerder zei staat in mijn geest gegrift ‘ik kan niet aan anderen geven wat in mijn geest zit’. Want ik geloof dat wat in mijn geest gevormd, gekneed en getransformeerd is, het werk van God en Zijn Zoon Jezus Christus is. Dus wat mijn eigen overtuiging betreft, ik moet volgen waar ik geloof dat God mij leidt.

De persoonlijke ervaringen die ik heb opgedaan in mijn relatie met en mijn overtuiging ten opzichte van God zijn te talloos om in een artikel op te sommen, maar er zijn hoogtepunten in die ervaringen die er uit springen voor mij. Het eerste betreft mijn oorspronkelijke roeping toen ik wist, zonder voorafgaande Bijbelkennis, dat de zevende dag van de week (Zaterdag) Gods Sabbat is, en enkel door dit te horen veranderde ik – was ik ervan overtuigd en ging ik deze vieren (houden). Ik was toen 19j (slechts enkele dagen voordat ik 20j zou worden) en verre van religieus, en ik had geen enkel belangstelling om ook maar iets over God te leren, ik maalde er niet om. Toen ik onmiddellijk zag en wist dat de Sabbat waar was toen ik erover hoorde, was dit een onmiddellijke overtuiging en openbaring in mijn geest; ik begreep nog niets van de werking van Gods geest toen, maar ik ondervond het wel.

Ik moet hier vermelden dat ik een proces beschrijf dat in alle mensen die door God geroepen worden werkzaam is, waardoor Hij de waarheid (Zijn Woord) aan hen openbaart. De waarheid waar ik het zojuist over had betreffende de Sabbat, kwam uit een aantal boekjes die destijds geschreven waren door Gods apostel Herbert W. Armstrong. En wanneer je dergelijke waarheid hoort die rechtstreeks van Gods ministry komt dan communiceert God het weten (het zien) rechtstreeks in de geest. In zulke gevallen wordt wat je leest plotseling klaar en duidelijk en eenvoudig om te zien; terwijl wij dit zonder dat Gods geest ons verstand opent niet zouden zien. Terwijl ik deze persoonlijke ervaringen vertel, besef ik dat het belangrijk is om te begrijpen dat dit alles en kwestie is van God die met mij werkte teneinde op dat moment of op een later tijdstip in mij de rol als Zijn eindtijd profeet te verwezenlijken. Soms zijn er mensen die denken dat God iets nieuws, iets anders of iets speciaals aan hen openbaart, anders dan dat wat eerst aan Zijn Kerk gegeven werd – de leiding van Zijn Kerk. Maar dat is niet waar. Dat zou enkel en alleen scheuringen en verwarring (strubbelingen) veroorzaken in de eenheid van de waarheid die Hij slechts op een manier aan Zijn Kerk geeft. Dit zou volledig in tegenstrijd zijn met de manier waarop God waarheid openbaart (communiceert) in het verstand (de geest) van diegenen die Hij roept en die leden worden van het Lichaam van Christus – de Kerk – en ook tegenstrijdig aan hoe God werkt door waarheid te openbaren aan de profeten en de apostelen.

Om verder te gaan op die ervaring van pas geroepen te zijn en voor de eerste keer de Sabbat te zien..ineens was datgene, wat er nooit tevoren was qua kennis of geloof, plotseling in mijn hoofd. En binnen het uur was ook de kennis van de identiteit van de verstrooide naties van Israël helder in mijn geest. Het was een ervaring van zien enabsoluut weten, waarvan ik later leerde dat het een geestelijke ervaring is waarbij God eenvoudigweg rechtstreeks in mijn verstand (mijn geest) communiceerde door Zijn geest. Voor ieder mens die door God geroepen wordt is deze ervaring zeer persoonlijk en leert zij ons wat wij nooit zouden mogen vergeten – dat allen God waarheid in onze geest kan communiceren. Je kan nooit – KAN NOOIT – enige waarheid in je geest ontvangen dan door de kracht van Gods geest, die dit rechtstreeks in je geest geeft door openbaring/communicatie.

We zullen later in dit artikel terugkomen op deze allerbelangrijkste materie, want deze les (deze waarheid) moeten we met beide armen omhelzen, haar in ons hart sluiten en nooit vergeten…want dit is het eerste wat mensen uit het oog verliezen wanneer zij beginnen af te wijken van het pad waar God hen op leidt.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven daarna, die deze waarheid over hoe God waarheid aan ons communiceert nog veel dieper in mij geworteld heeft, was een geval van specifieke kennis die God aan mij gaf toen ik in het begin van de jaren 80 voor het eerst in de ministry kwam. Er zijn verzen in Johannes 14 en in I en II Johannes die de woorden van Jezus Christus citeren wanneer Hij zegt “Ik kom weder tot u’, en ook de woorden die Johannes in dit verband sprak “Jezus Christus is in het vlees gekomen”. Net zoals bij mijn ervaring toen ik geroepen werd, wist ik dat deze verzen niet over een toekomstige wederkomst van Jezus Christus gingen, noch over dat Hij in het menselijke ‘vlees’ geleefd had. In die tijd was het enige wat men in Gods Kerk geloofde hierover (en zo ook nog tijdens de apostase) dat dit in Johannes 14 over Christus’ tweede komst ging. En in I en II Johannes werd de uitdrukking ‘Christus is in het vlees gekomen’ geïnterpreteerd naar het geloof dat Jezus eeuwig geleefd had, maar Zichzelf van Zijn Goddelijke leven en macht ontdaan had teneinde een vleselijk (fysiek) leven in een menselijk lichaam te leven en vervolgens te sterven voor de zonden van de mensheid.

Maar net zoals bij mijn roeping wist ik dat er in die vertaling vanuit het Grieks iets ontbrak. Ik wist dit niet omdat ik onderlegd was in de Griekse taal of de Griekse grammatica, maar God gaf mij toen begin jaren 80 gewoon de kennis (het weten) in mij dat dit ging over Jezus Christus die in menselijke levens komt en leeft door de kracht van Gods geest, precies zoals Hij gezegd had dat Hij en Zijn Vader zouden doen. Het was datzelfde ‘weten’ wat mij gewoon in mijn verstand (geest) gegeven werd, zonder enig ander bewijs. Bijna 12 jaar later kwam ik in het bezit van een boek geschreven door een Griekse geleerde die alle woorden van het Nieuwe Testament van het Grieks in het Engels vertaald had, en bij elk woord het correcte gebruik ervan in de Griekse grammatica aangeduid had. En kijk, de woorden uit deze verzen waren niet in de verleden tijd noch in de toekomstige tijd geschreven, maar waren geschreven in een tijd die men in het Nederlands ‘onvoltooid tegenwoordige tijd’ zou kunnen noemen, wat inhoud dat hier sprake is van een actie die momenteel plaatsvindt (tegenwoordige tijd) en zou blijven voortduren (onvoltooide tijd) als een continu proces vanaf dat punt in de tijd verder. Hier werd gesproken over hoe Jezus Christus door de kracht van de heilige geest in ons leven zou komen (in ons verstand, onze geest) en daar zou blijven leven (wonen, verblijven) in ons (behalve op eender welk moment dat wij afgesneden zijn door zonde waarvan wij ons niet bekeren).

Dit was een heftige en onmiskenbare ervaring die mij ten zeerste sterkte in mijn vertrouwen en mijn geloof, en in mijn overtuiging binnen Gods ministry. Het volgende voorbeeld, een grote les die een onuitwisbare indruk op mij maakte en mij liet ‘weten’ dat God de enige is die waarheid in onze geest kan plaatsen door deze direct door middel van het geestelijke in onze geest te plaatsen, betrof een aantal waarheden die Christus mij gaf betreffende de waarheid over de apostase, de mens der wetteloosheid, de betekenis van de stenen van de tempel, God die de Kerk uitspuwde en haar verwijderde van Zijn inwoning, de geprofeteerde massale verstrooiing van de Kerk, etc… Deze waarheden waren alweer een kwestie van absoluut weten, toen zij mij gegeven werden. Ik kreeg ze niet van anderen, noch werden zij geloofd door anderen uit de Kerk, noch verkreeg ik ze door studie of persoonlijk inzicht, maar stuk voor stuk kwamen zij op dezelfde manier tot mij als bij mijn eerste ervaring toen ik geroepen werd. Het was gewoonweg een absoluut weten en een geestelijk onderscheiden waarvan ik wist dat het door God door Zijn geest rechtstreeks aan mijn geest (in mijn verstand) gecommuniceerd was.

Nadat ik door deze ervaring heen gegaan was waarbij God mij zoveel waarheden over de apostase geopenbaard had en nadat God mij gezegend had in datgene wat het verste van mijn gedachten verwijderd was (om nog niet te spreken over mijn natuurlijke afkeer van schrijven)…schreef ik een boek. Vervolgens, na mijn driedubbele bypass hartoperatie in Augustus 2005, gaf God mij een van de meest indrukwekkende ervaringen ooit van hoe Hij Zij woord direct aan mijn verwekte en veranderende geest communiceert. Tijdens de voorbereidingen voor het Loofhutten Feest openbaarde God aan mij waarheid uit grote delen van de bijbel, die uitwees dat alleen Hij eeuwig bestaan heeft en dat Jezus Christus niet eeuwig bestaan had, Hoewel aan de Kerk meer dan een halve eeuw lang waarheid hersteld werd door Gods apostel in die tijd, Herbert W. Armstrong, geloofde de Kerk in het Filadelfia tijdperk dat Christus eeuwig bestaan had.

Het is zo eenvoudig, maar men heeft het vaak erg moeilijk met het onthouden en bewaren van de meest fundamentele waarheid over hoe wij waarheid leren en kennen. God moet het geven! Hij moet het communiceren vanuit Zijn geest naar onze geest. Er is absoluut geen enkele andere manier om de waarheid van God te kennen op een geestelijk niveau. Het is mogelijk om sommige stukjes van de waarheid met je menselijke verstand te onderscheiden betreffende de meest fundamentele fysieke kennis. Dit gebeurt bij de meeste religies die zichzelf Christelijk noemen, maar dat komt niet van God af. Een zo’n kerk heeft haar naam onttrokken aan de fysieke erkenning van de ware betekenis van het Griekse woord dat als ‘dopen’ wordt vertaald, waarvan zij weten dat het gewoonweg ‘onderdompelen’ in water betekent en niet besprenkelen met water zoals de meesten geloven. Een andere kerk heeft haar naam onttrokken aan de erkenning van wat zij op een fysiek niveau zien (door fysiek redeneren en fysiek intellect) betreffende de Sabbat van God en dat dit de zevende dag van de week is.

Er zijn massa’s van zulke voorbeelden, maar niets van dit alles werd als geestelijke kennis van God en Zijn geest in hun geest geopenbaard. Maar het is wel zo dat naarmate een mens ernaar streeft om Gods eenvoudige en duidelijke instructies te gehoorzamen, zelfs op fysiek niveau, hun leven meer en meer gezegend zal zijn; maar dit heeft niets te maken met een geestelijke relatie met God als gevolg van Zijn roeping.

Alleen God kan geestelijke kennis en inzicht communiceren, wat Hij doet door Zijn Zoon Jezus Christus. Het kan niet – KAN NOOIT – door menselijk intellect verkregen worden, want dit is beperkt (gelimiteerd) tot het strikt fysieke niveau met de mogelijkheid om te redeneren en te weten (leren). Herbert W. Armstrong kreeg niet het vermogen om te kunnen zien dat Jezus Christus niet eeuwig geleefd had en dat Zijn leven begon bij Zijn menselijke geboorte uit een fysieke moeder, Maria, en die verwekt was bij de bevruchting door een geestelijke Vader, de Almachtige God. God, en God allen, bepaalt hoe en wanneer Hij geestelijke kennis openbaart. Het was niet Herbert W. Armstrongs fout dat hij deze waarheid niet kende, noch doet dit af aan het feit dat hij Gods apostel was, maar het lag eenvoudigweg in Gods handen om die kennis te geven wanneer Hij dit verkoos. Niemand kan God in dez veroordelen, maar velen hebben Zijn dienaar Herbert W. Armstrong wel veroordeeld in zulke zaken, zoals destijds in verband met Pinksteren.

Toen ik tijdens mijn voorbereidingen voor het Loofhutten Feest van 2005 zo’n grote hoeveelheid, Bijbelse openbaring kreeg, voelde ik mij enorm gesterkt door deze voortdurende en groeiende ervaring van hoe God Zijn waarheid over deze zaken in mijn geest communiceert. Door deze geestelijke kracht die God over mij uitstortte was ik vol van vertrouwen en wist ik dat er in de Feest preken nog een onderwerp behandeld moest worden, maar dat de kennis van dit onderwerp pas tijdens het Feest tot mij zou komen. Het betrof het onderwerp van Melchizedek. Tegen de Laatste Grote Dag had God dit volledig aan mijn geest gecommuniceerd.

Geestelijke kennis – geestelijke waarheid – kan enkel en allen door Gods geest aan onze geest gecommuniceerd worden. Al het andere is slechts fysiek verkregen kennis. Iemand kan de waarheid op onze websites lezen en in beperkte mate een beeld krijgen van Gods plan en de waarheid, maar kan dit niet zich eigen maken en het geestelijke weten, tenzij God dit geeft. Zo iemand kan nooit volledig in overeenstemming met God of Zijn Kerk zijn, omdat zij dit onmogelijk kunnen doen gebaseerd op fysieke redenering. En niet alleen dat, maar zelfs een persoon die door God geroepen is en het vermogen gekregen heeft om te zien wat geestelijk is in Gods woord, kan dat vermogen om geestelijk te zien verliezen, tenzij God voortdurende in hen leeft (woont). Daarom moet je je onmiddellijk van zonden bekeren, omdat zonden ons afsnijden van dat geestelijke leven en dat geestelijke inzicht wat in ons woont. Als dat er niet is, dan is het vermogen om te zien, te geloven, en zelfs de mogelijkheid om hiernaar te leven verdwenen op geestelijk niveau. Wanneer dit eenmaal gebeurt dan kan iemand ervoor kiezen om door te gaan met geen onrein voedsel te eten, maar dan wordt dit een zuiver fysiek iets waar geen enkel geestelijk inzicht achter schuilt. Hetzelfde geld voor het geven van je Tienden of het houden van de Sabbat. Er zijn mensen in de wereld die deze dingen doen als fysieke gewoonte, maar niet ten gevolge van Gods inwoning in hen – waarbij Hij met Zijn geest tot hun geest communiceert op continue en voortdurende basis. Wanneer dat proces van continue inwoning eindigt, begint een mens alles te verliezen wat hij had..want dit is van God.

Mijn Verandering
Dit zijn enkele van de meest indrukwekkende ervaring die ik gehad heb met de communicatie van God en Zijn woord direct van Zijn geest in de mijne. Al deze ervaringen hebben mij geest veranderd – waarbij de manier waarop ik denk en waanraar ik gekozen heb te leven veranderd is. Ik ben mij er ten zeerste van bewust wie ik ben en waartoe God mij als Zijn profeet en Zijn apostel in deze eindtijd geroepen heeft. Ik kan dit aan niemand geven, omdat dit enkel en alleen aan God en Zijn Zoon is om te geven. Datgene wat in mij gevormd is, is zo goed als klaar. Ik weet dat ik Zijn profeet ben, maar ik ken niet alle profetieën. Ik heb alleen dat wat God mij gegeven heeft.

En precies daarom, door al deze ervaringen en de waarheid die mij gegeven is die ik zojuist vermeld heb, zal ik voorwaarts blijven gaan en volgen waar God en Zijn Zoon mij leiden. Zoals ik in een ander artikel reeds zei: “Wij leven niet volgens ‘wat als’ maar volgens ‘wat is’”. Tegen de tijd dat je dit leest zullen er minder dan drie weken over zijn voor Pinksteren. De realiteit is dat ik, of Jezus Christus al den niet op die dag terugkomt, mijn leven zal leiden naar ‘wat is’ op dat moment, en ik zal God volgen naar waar Hij mij ook leidt. Als ik op dat moment een geestelijk zal hebben, zal ik Hem volgen. Als ik nog steeds in een fysiek lichaam zal verblijven, dan zal ik Hem volgen waar Hij ook leidt. En ik weet dat op een bepaald moment in de tijd, zelfs al is het niet meteen dan zoals op 26 Mei vorig jaar wel gebeurde, het zal komen en wij zullen weten wat God wil dat wij op dat tijdstip moeten weten.

Door alle ervaringen die wij opdoen in onze relatie met God worden wij meer en meer veranderd (getransformeerd) van fysiek naar geestelijk. Het is geen makkelijk proces, vooral niet voor diegenen die door God gevormd en gekneed en gecreëerd worden voor het grote doel om deel uit te gaan maken van Zijn basisstructuur voor de Tempel – Zijn Koninkrijk. Zij die nu geroepen zijn om in Zijn Koninkrijk te zijn aan het begin van haar regeringsperiode op aarde, en zij die geroepen zijn om in die millennium periode voort te leven zijn allen gekozen voor een groot doel en een ongelooflijke gelegenheid in hun leven.

De Voorbije Twee Sabbatten
Twee Sabbatten geleden werd een dringende wereldwijde vasten voor de Kerk afgekondigd. We beseften ons dat wij ons midden in een grote geestelijke oorlogsstrijd bevonden. Ons verlangen was om God en Zijn Zoon meer ins ons te laten wonen omdat wij overtuigd zijn van het vers dat in datzelfde artikel dat opriep tot een vastendag geciteerd werd: ‘Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij die in u is, is meerder, dan die in de wereld is.’ (I Johannes 4:4).

Op die Sabbat twee weken geleden gaf onze senior evangelist Johnny een krachtig geïnspireerde preek over het doel van ons vasten en over de geestelijke oorlog die aan de gang was. Op diezelfde dag inspireerde God ook het artikel ‘Een Snel Naderend Pinksteren’. De openbaring in dat artikel deed mij denken aan Daniel toen hij tegen het einde van de Joodse gevangenschap terwijl zij nog in Babylon waren vastte. Toen gaf God hem inzicht in de ‘zeventig jaar profetie’ betreffende de bezetting van Jeruzalem, en dat die tijd nu vervuld was en dat de tijd gekomen was voor hen om terug te keren. Op dezelfde manier openbaarde God aan ons dat wij door het ‘Eerste Wee’ van Openbaring gegaan zijn, wat gaat over Satan en zijn demonen leger die vijf volle maanden gekregen hebben om oorlog te voeren tegen God mensen. God openbaarde dat het heetste van die oorlog ten einde liep en Hij versterkte ons met inzicht zodat wij zouden kunnen begrijpen waarom wij zo’n intense strijd in de Kerk hadden ondergaan.

Satan en zijn demonen verlangden er meer dan wat ook naar om zo’n grote geestelijke oorlog tegen Gods volk te mogen voeren. Zij verlangden hier meer naar dan nar het voeren van oorlog tegen een reeds misleide wereld. Hoewel de tijd die aan deze wezens gegeven werd om oorlog te voeren tegen Gods mensen zou eindigen na vijf maanden..toch moeten Gods mensen altijd op hun hoede blijven omdat deze wezens altijd uit zijn op diegenen die geestelijk verzwakt zijn, want dat is een macht die zij altijd hebben als God niet ten volle in ons leeft (I Joh. 4:4) zodat wij standvastig kunnen doorgaan.

Voor de afgelopen Sabbat inspireerde God nog een andere machtige preek door een andere evangelist, Terry. Die preek sloot zo perfect aan bij wat er sinds de vasten het laatste artikel gebeurd is, en toch was deze preek van te voren opgenomen en nog voor de Sabbat gegeven en voordat nog andere gebeurtenissen tegen het einde van die week en tijdens dat weekend aan het licht kwamen. De verwoesting door dit Eerste Wee was miniem (klein) in vergelijking met de tijd van de apostase toen het reltiey eenvoudig was voor de demonenwereld om met succes Gods Kerk aan te vallen en haar te decimeren. Hoewel de verwoesting van deze grote geestelijke oorlog minimaal was, toch was het zeer pijnlijk, wat altijd het geval is wanneer mensen wegvallen van het volgen van God in Zijn Kerk. Er zijn een handvol mensen weg gevallen, waaronder drie gewezen senior elders, een gewezen elder, en een gewezen associate elder. Zoals met iedereen die de Kerk verlaat, kijk ik uit naar de tijd dat zij terug in de Kerk kunnen komen in de geest en in de waarheid.

Het goede nieuws is dat deze vijf maanden durende oorlog nu voorbij is, en dat Gods Kerk gedefinieerd is. Dit grote leger van demonische geestelijke wezens begint nu met haar woede op de wereld te richten. Een grote oorlog is voorbij en de laatste staat op het punt te beginnen. Wij zijn door een problematische tijd van grote moeilijkheden die op de Kerk geworpen werden gegaan, en nu staat een problematische tijd van grote moeilijkheden op het punt om over de wereld uit te breken.

Inderdaad, wij hebben geleefd tijdens het profetische moment in de tijd dat Michael, de grote prins die voor de kinderen van God staat, samen met een leger aan engelen aan onze zijde gestaan heeft om samen met ons standvastig te strijden. Wij moeten zeer bemoedigd zijn met de kennis van wat nu vervuld is en van eenieders aandeel hierin; nu dat God ons heeft doen ‘staan’.

(Jute) zakken
Aan het begin van dit artikel vermelde ik dat er twee dingen zijn die in mijn gedachten vooraan staan bij het schrijven van dit artikel. Een punt hebben we klaar en duidelijk uitgebreid behandeld; dit betreft ons voorwaarts gaan en immer God volgen waarheen en waardoor hij ons ook mag leiden. Hoewel ik altijd betracht heb om God op die manier te volgen, toch heb ik het niet altijd fijn gevonden. Om eerlijk te zijn, er zijn tijden geweest dat ik een grote afkeer voor die ervaring had (terwijl het plaatsvond) wanneer het het meest pijn deed. Dat komt omdat het proces van verandering pijnlijk is wanneer we lijden door die dingen die in ons werken om onze geest te vormen en te kneden tot een grotere eenheid met God.

Ik had een grote afkeer voor de ervaring van de apostase. Ik heb altijd een hekel gehad aan die momenten wanneer mensen met wie ik zij aan zijn naar Gods Huis gewandeld heb de Kerk verlieten. Ik heb een grote afkeer gehad voor al die momenten waarin ik (jute) zakken moest dragen toen zovelen mij aanvielen. En ik heb een grote hekel aan mijn huidige omgeving. Hoewel ik dus een grote afkeer heb gehad van alle tijden van lijden en pijn, heb ik altijd gehouden van de vruchten die door dergelijk lijden geproduceerd worden, omdat het de kracht van Gods geest die in mij woont is die mij veranderd heeft tot wat ik vandaag de dag ben geworden; en ik zou niet een ontbering willen ruilen voor datgene waar God mij vanuit Zichzelf mee gezegend heeft, door zijn steeds meer aanwezige inwoning in mij en de steeds verder groeiende eenheid van geest met Hem.

Het tweede ding waar ik in het begin naar verwees is ook reeds behandeld in dit artikel; het betreft een grote waarheid in ons leven. Alles – ALLES – wat waar(heid) is komt van God. Geloof komt van God. Agapé (Goddelijke liefde) komt van God. Waarheid die we ontvangen en zelfs het vermogen om die te geloven (precies zoals ik beschreven heb in mijn persoonlijke ervaringen) wordt ons gecommuniceerd door God. Hij geeft ons het vermogen om te kunnen geloven. Het vermogen om dat geloof te leven heet ‘geloof’, en dit alles komt van God.

Een senior elder die de Kerk verlaten heeft gaf als commentaar dat hij ‘back to basics’ (terug naar af) ging en alles opnieuw voor zichzelf ging bewijzen (ik geef ons gesprek met mijn eigen woorden weer). Hij begreep mijn antwoord hierop niet, en meende dat Ik hem niet echt begrepen had. Men begrijpt niet wat God bedoelt wanneer Hij ons zegt om alle dingen te bewijzen. Men kan dit interpreteren als zijnde dat wij op een of andere manier het vermogen in ons hebben om op eigen kracht Bijbelse interpretatie van de geschriften te ‘bewijzen’ en te begrijpen. Dat vermogen hebben wij niet! Jawel, wij moeten Gods woord bestuderen om meer vertrouwd te geraken met wat er geschreven staat, maar wij hebben niet het vermogen in ons om te bepalen of iets waar(heid) is of niet als we de betekenis van wat wij bestuderen beschouwen.

Door de 57 Waarheden te bestuderen kunnen we meer onderlegd worden in de kennis daarvan, en zullen we ze veel beter kunnen onthouden en herinneren. Dit geld ook voor de bijbel. In dit voorbeeld van het bestuderen van de 57 Waarheden maakt het bestuderen ervan niet dat wij kunnen weten of zij waar zijn door een of andere intellectuele gave die wij zouden bezitten, zelfs niet indien we ze uit het hoofd geleerd zouden hebben en ze woord voor woord kunnen citeren. De enige manier waarop wij kunnen weten dat zij (allemaal) waar zijn, is doordat Gods geest die waarheid – dat weten – aan ons communiceert in ons verstand (onze geest).

Het ‘bewijzen’ van alle dingen die van God zijn, betekent dat je ze in de praktijk moet gaan toepassen in je dagelijkse levenswandel. Het is zoals in het voorbeeld van het ‘beproeven van de ossen’. Het betekent dat je ze wil uittestten om te zien wat zij kunnen presteren (opbrengen). Wij moeten door Gods waarheid te gaan ‘leven’ (nadat zij aan ons geopenbaard is) bewijzen dat zij in ons leven werkt en levensvervulling, vrede, goede vruchten en zegeningen in ons leven voortbrengt.

Dus als mensen geloven dat zij kunnen ‘teruggaan’ en zaken zoals de Sabbat, de Feesten, Gods regering (Waarheid #1 in de lijst van waarheden gegeven door Herbert W. Armstrong) etc…te bewijzen, dan weten zij niet wat zij zeggen. Deze 1ste Waarheid over Gods regering is geen kwestie van het vermogen om iets te bewijzen, maar gewoonweg een kwestie van openbaring door en geloof in wat God geeft, wanneer Hij het aan ons communiceert vanuit Zijn geest naar de onze. Misschien denk je dat de Sabbatten van God makkelijk te bewijzen zijn. Niet waar! Om ze te kennen zoals God ze gegeven heeft, is louter geestelijk en een kwestie van geloof. Daarom zijn zo velen die niet langer in Gods Kerk, die verstrooid en afgesneden zijn van Gods geest het niet eens over ware zaken betreffende het houden van de wekelijkse Sabbat, Pascha, Ongezuurde Broden, Pinksteren, het Trompettenfeest etc… Dit zijn allemaal zaken van geloof (door God gegeven) en geestelijk van aard. Je kan ze niet voor jezelf bewijzen. Elke waarheid is een kwestie van geloof en wat je geestelijk kan zien – enkel en alleen gegeven door God.Alles wat we kunnen geloven, dat waar en van Gods is, komt alleen van God en kunnen we alleen maar zien en weten door middel van Gods geest die in ons woont en dit aan ons communiceert door Zijn geest. Als we dit werkelijk begrijpen dan hebben we potentieel toegang tot grote wijsheid, want ook dat komt van God. Als je waarlijk kan begrijpen en geloven dat alles wat je weet en ziet dat waar(heid) is enkel en alleen door openbaring (communicatie) van Gods geest tot onze geest komt, dan zullen onszelf ook beter kunnen zien.

Dit deel van dit artikel was het product van het tweede ding wat ik in gedachten had toen ik aan dit artikel begon te schrijven. Het feit dat wij zo klein zijn, maar dat wat God schept zal groots zijn. Klein zijn in onze eigen ogen is een onbetaalbaar geschenk van God. Dat is ware nederigheid, om te kunnen zien en diep te geloven dat je klein bent (niet iets wat met holle woorden gezegd wordt, maar wat naar de geest waarheid is).

In het verleden heb ik wel eens gezegd dat het dragen van (jute) zakken jeukt. Het jeukt vaak omdat het dragen van ware nederigheid niet goed samen gaat met de menselijke geest, omdat het niet comfortabel is. Dat zou nog eens iets zijn om dat te bewijzen. Bewijs nederigheid! Leer om het altijd te dragen, want in die gemoedstoestand kan het grootste werk van verandering in ons opbloeien. Dat is de toestand waarin God meer in ons kan bewerkstelligen, naarmate wij ons steeds perfecter onderwerpen aan Zijn vormen en kneden van ons leven, en de schepping van een nieuw leven in ons.

Streef ernaar om altijd (jute) zakken te dragen. Het is werkelijk vogue (trendy, stijlvol) voor de kinderen van God om dit te dragen.