Ronald Weinland

FAMILIE: Uit slavernij komen – deel 7

We hebben dus gezegd dat er drie hoofdfactoren zijn die prominent zijn in het veroorzaken van een negatieve en schadelijke invloed op de kracht, stabiliteit, vreugde en volheid van het familieleven zoals dat zou moeten zijn.

Mannen / Echtgenoten die ‘heersen over’
Deze drie zaken worden niet persé in een bepaalde volgorde van belangrijkheid opgesomd. Alle drie zijn ze even catastrofaal voor het familieleven.

Het volgende belangrijke aspect komt naar voren in wat God aan Eva verkondigde ten gevolge van de ‘vloek’ veroorzaakt door haar zonde: ‘ Tot de vrouw zeide Hij (God): Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte (verlangen naar) zijn, en hij zal over u heerschappij hebben’. (Genesis 3:16) De familie werd niet geschapen om ‘zo’ te zijn. Het was nooit Gods bedoeling dat teneinde ware zegeningen in de familie te kunnen ontvangen de man (echtgenoot) over zijn vrouw moest ‘heersen’. Integendeel zij werden oorspronkelijk geschapen om in gelijkheid van geest ‘zij aan zij’ te functioneren – in eenheid met God (in volle overeenstemming met Gods wegen) en dus ook in eenheid en overeenstemming met elkaar in alle aspecten van het leven en het familieleven. Hierbij stelde God wel een orde (regering) in die in de familie zou bestaan, en die ‘de manier’ (Gods manier) van samenleven in een familie zou zijn; maar dit hield nooit in dat de man over zijn vrouw zou ‘heersen’.

Zonde veranderde alles aan Gods originele bedoeling met de familie. Het bracht eigengereidheid en egoïsme voort en een verdraaiing van het ‘juiste denken’ waarbij de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven (voor zichzelf bepalend wat goed en wat slecht is – wat het beste voor jou is – door zijn eigen manier van leven te bepalen) hen tot geestelijke slavernij en gevangenschap leidde. Zij raakten verslaafd (zaten gevangen) aan ‘hun eigen’ redeneringen en hadden niet langer de controle over hun leven (controle over hun geest) om in eenheid en overeenstemming met God te kunnen leven.

Wat God aan Eva zei was in essentie een deel van een vloek – dat de man over haar zou ‘heersen’. Mannen hebben dit opgevat als iets om trots op te zijn, als een autoriteit aan hen gegeven door God, en zelfs als een bewijs van hun superioriteit ten aanzien van vrouwen. Alle drie zijn dit perversies en een leugen over de waarheid van de zaak. De man is van trots en hoogmoed vervuld (hij is hoogmoedig en gelooft dat de manier waarop hij denkt en handelt naar vrouwen toe – zelfs tegenover zij eigen vrouw (echtgenote) – juist is) maar dit alles is zeer geperverteerd. Mannen zijn niet superieur ten aan zien van vrouwen. De grootste leugen en perversie in deze is dat er van in dat begin nooit aan mannen de autoriteit verleend werd om over vrouwen te ‘heersen’. Integendeel, dit was het natuurlijke gevolg van zonde! Zo hebben het Jodendom, de Islam en het traditionele Christendom alle drie verwarring gesticht en de ware rol van mannen en vrouwen verdraaid, en dat vooral in de huwelijksrelatie en het familieleven. Er zijn zaken die God van in het begin heeft toegelaten te bestaan in het huwelijk en de familie (zoals meerdere vrouwen, scheiding, etc.) vanwege die egoïstische menselijke natuur – de hardheid uwer harten – en de onnatuurlijke geest (denken en redeneren) die zich onwikkelde nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Het is die geest die Gods genezing nodig heeft.

Met het voortschrijden van de tijd gedurende de volgende paar duizend jaar openbaarde God in steeds toenemende mate meer en meer waarheid aan de mensheid en ook Zijn wil aangaande familie. Hij heeft de mensheid terug geleid tot Zij doel met de familie, wat ‘in den beginne’ aan Adam en Eva aangeboden werd.

Tegen de tijd dat de Kerk werd opgericht begon God door middel van de apostelen steeds meer te openbaren over het belang van het hebben van slechts één vrouw; hoewel deze standaard reeds lang tevoren was vastgelegd in de Levitische priesterorde. Dit is vastgelegd in de instructies betreffende ordinaties (aanstellingen). Daarenboven werden ook de instructies betreffende het huwelijk in het licht van het hebben van één vrouw gegeven. De apostelen begonnen ook meer onderricht te geven over de juiste geestelijke instelling/houding van een man tegenover zijn vrouw, en van vrouwen tegenover hun man. Dit alles speelde zich in die tijd af in een context van wat nog steeds grotendeels een door mannen gedomineerde maatschappij was. Zo nam God een grote stap voorwaarts met Zijn Kerk om met bedorven geesten te werken, door zo goed en zo kwaad mogelijk met mannen en vrouwen te gaan werken in hun huidige staat (toestand), terwijl zij (de mensen in de Kerk) nog steeds ‘in’ deze wereld moesten leven – een wereld van menselijk zelfbestuur Satans wereld!

Toen de Kerk pas begon, was de ‘tijd’ nog niet gekomen om de familie uit haar gevangenschap te bevrijden. Die bevrijding uit gevangenschap was nog niet mogelijk vanwege de algemene toestand in de wereld en de maatschappij. Het volstond dat mensen de strijd (met de wereld) zouden aangaan door niet op Gods Sabbatten te werken, en door ernaar te streven om een zo verschillend mogelijk leven van de wereld om hen heen te leiden, door te leven naar de Tien Geboden. En nu is de tijd gekomen dat deze zaken in de Kerk beginnen aangepakt te worden, omdat de ‘tijd’ aangebroken is dat de familie uit haar gevangenschap verlost wordt, nu dat het Millennium vlak voor ons ligt.

En dus begon God met door middel van de apostelen (die de bijbelverzen neerschreven en onderwezen) meer kennis (geestelijk) te geven aan de man (echtgenoot) en de vrouw (echtgenote) over hoe zij in eenheid met Hem en met elkaar konden gaan leven. God leidde de Kerk ertoe om terug onder vloek uit te beginnen komen die de mensheid van ‘in den beginne’ over zichzelf gebracht had – dat de man over de vrouw ging ‘heersen’. God gaf instructies over hoe je een ware ‘geestelijke’ relatie met Hem kunt hebben, door aan een ware geestelijke relatie met elkaar te werken. God openbaarde dat de man in de fysieke structuur van het huwelijk het hoofd van de vrouw dient zijn (niet om over haar te ‘heersen’), maar de uitvoering van Gods regering in een relatie dient geestelijk te zijn. Dit is een aspect in de relatie tussen man en vrouw waar beiden te kort hebben geschoten in het geestelijke begrip van de uitvoering van Gods wegen in de familie.

Ware regering versus ‘Heersen over’
Wanneer Eva van God te horen kreeg dat als gevolg haar zonde de man (haar echtgenoot) over haar zou ‘heersen’, had God niet over de structuur en orde van de regeringsstructuur die ‘in’ de familie hoort te heersen. Veeleer openbaarde God aan haar dat het gevolg hiervan een negatieve en onrechtvaardige heerschappij (overheersing en machtsmisbruik) zou zijn van mannen over hun vrouw. Als gevolg van de zonde van de mens (het verwerpen van Gods wegen), zouden mannen (echtgenoten) nu (van nature) hun mannelijk kracht (présence) misbruiken op een controlerende manier die onbezonnen hard zou worden uitgevoerd (al kunnen zij zelf niet zien dat dit zo is). Het zou een ‘dominerende’ controlerende en egoïstische houding zijn, die gepaard gaat aan een geest van superioriteit (hoogmoedig).

In de Kerk gingen we dit soort van verkeerde aanpak van gezag door de ministry ‘sheriffing’ noemen (zoals een sheriff uit het wilde westen absoluut heerste). Diezelfde geest en alles waar zij voor staat wordt ook weerspiegeld in de regeringen van de wereld (onderdrukkend Asyrie), de zakenwereld en het hart en de ziel van onze samenleving – de familie. ‘Sheriffing’ is de geest van Asyrie die zich uit in onderdrukkend egoïsme (macht en hebzucht), en een controlerende en autoritaire (een harde, superieure en overdreven zelfverdedigende geest) uitvoering van regering.

In den beginne legde God wel degelijk vast hoe een familie zou moeten functioneren, en dit hield een zekere ‘orde’ in – teneinde ‘gezamenlijke doelen’ in het leven te kunnen verwezenlijken, en te werken aan het elimineren van spanningen, verdeeldheid en/of verwarring. Die ‘orde’ was het middel dat God gaf om Zijn regering uit te voeren in de familie (Zijn wegen die het leven en onze relaties reguleren). De vloek die God aan het licht bracht was eenvoudigweg het natuurlijke gevolg van de mens die besloot ‘zijn eigen’ weg’ te gaan omdat hij Gods wegen verworpen had. Doordat zij Gods wegen verwierpen, raakten zij automatisch afgesneden van ‘de weg’ die waarlijk vervullende, gelukkige, productieve en belonende huwelijken en families voortbrengt. Het verwerpen van Gods wegen resulteert in het ‘afgesneden’ worden van Gods geest; Gods geest die de waarachtige uitvoering van Gods regering (wegen) in liefde (agape) in het leven van mensen kan activeren.

Gods wetten, wegen en regering zijn allen gebaseerd op een onbaatzuchtige en totaal ‘gevende’ liefde (agape – Gods liefde). Het is onmogelijk voor de mens om dit in het leven toe te passen en te leven, omdat die liefde uitsluitend het product van Gods geest is. En dus in Gods Kerk onder diegenen die God geroepen heeft voor inwoning van Hemzelf en Zijn Zoon, moeten Gods mensen veranderen in geest, hart en denken. Dan, en enkel dan, kunnen mensen beginnen met Gods liefde in hun leven toe te passen en te ondervinden. Enkel en alleen dan kan een man en/of een vrouw beginnen te ‘zien’ hoe het huwelijks- en familieleven behoren geleefd te worden. Maar dan nog is en blijft de strijd om te veranderen groot, omdat je niet alleen tegen je eigen egoïstische natuur moet vechten, maar ook tegen de lokroep en de wegen van de wereld, en tegen de negatieve geest en houding die door een kwade geestenwereld worden uitgezonden.

Die omstandigheden voor de mensheid staan op het punt om te veranderen. Satan en zijn demonen staan op het punt om volledig verwijderd te worden, weg van de mensheid. De wereld zal drastisch veranderen wanneer Christus’ regering over alle naties ingesteld wordt en er één ware Kerk gevestigd zal zijn – die de volledige toegang heeft tot de Ene Eeuwige God. Vanwege de tijd waarin wij ons nu bevinden leidt God Zijn Kerk nu (eerst) tot het ‘inzicht’ in het hele plaatje van de ware diepe betekenis van de familiestructuur en van betekenisvolle en waarlijk vervullende huwelijken. Deze dingen gaan nu bijna ‘hersteld’ worden aan de mensheid, En dat proces is nu reeds ‘in de Kerk’ aan het werk, omdat de waarheden in deze eindtijd begonnen geopenbaard te worden.

God legde van ‘in den beginne’ vast dat er een regeringsstructuur (orde) zou zijn voor de mensheid in de familie. Het was (zoals Paulus aan de Kerk openbaarde) dat de man het hoofd van de vrouw zou zijn. Gedurende 6000 jaar was Gods regeringsvorm voor de familie gebaseerd op deze structuur orde). Het was Gods instrument om families te kunnen leiden en zegenen – bij diegenen die Hij geroepen heeft. Maar Gods wist wat de mensheid van in het begin zou doen – Hem en Zijn wegen verwerpen. God wist welke strijd en verdrukking hieruit zouden volgen voor het huwelijks- en familieleven. En het was Gods doel voor Zijn volk (zij die door Hem geroepen zouden worden) tijdens dit ‘tijdperk van de mens’, dat zij zouden nastreven om te leven volgens de best mogelijke structuur voor het huwelijk en de familie temidden van een perverse, ongehoorzame en volledig door mannen gedomineerde maatschappij.

God structureerde het huwelijks- en familieleven om op een specifieke manier geregeerd te worden, tijdens het tijdperk van menselijk zelfbestuur. Wanneer Gods regering door de Messias eenmaal gevestigd is, zal men veel meer diepte en vervulling in het huwelijk en de familie gaan ervaren samen met geestelijke zegeningen doordat Zijn geest krachtig zal werken en overvloedig over de mensheid uitgestort zal worden. Mensen zullen en ertoe gebracht worden om te gaan zien en te gaan leven volgens een veel grotere diepte van het geestelijke doel voor het huwelijk en de familie – want die structuur is ‘geestelijk’ van aard – die volledig van Gods geest is. Naarmate God in veel grotere overvloed Zijn geest en de toegang tot de kracht van Zijn geest (Zijn leven) over de mensheid uitstort, om te werken in (transformatie) het leven van de mens, zullen het huwelijksleven en het familieleven uit de geestelijke slavernij gebracht worden. Mannen en vrouwen (in een huwelijksrelatie) zullen ertoe gebracht worden om te gaan ‘zien’, weten en leven wat het betekent om het leven te delen (zij aan zij) in eenheid van geest met elkaar. Eveneens zullen zij in die tijd ook veel meer hulp krijgen om dit ook naar God toe te leven.

God heeft geopenbaard dat nu en ook in het Millennium de ‘basisstructuur’ voor de familie nog steeds zal zijn, dat de man het hoofd van de vrouw is. Maar zelfs nu is God al reeds begonnen met te openbaren dat Zijn regeringsstructuur in de familie ‘volledig geestelijk’ is en ook geestelijk moet toegepast worden. De ordinatie van vrouwen werpt licht op hoe de ware uitvoering van Gods regering moet werken (functioneren) in de Kerk en binnen familie. De regeringsstructuur binnen de Kerk gaat volgens ordinatie, en moet altijd geestelijk toegepast worden. Binnen de kerk is er een orde in de structuur waarmee Gods wegen ‘uitgevoerd’ worden. De meesten onder ons zijn bekend met die structuur die momenteel begint bij een elder, dan een evangelist, een profeet en dan een apostel.

Gods mensen beginnen helderder te ‘zien’ dat de uitvoering van Gods wegen (regering, wetten, etc.) geestelijk is, dat zij zo ook toegepast en geleefd moet worden in de Kerk en in de familie. Ordinatie openbaart ook de de manier waarop Gods geest de orde (indeling) van Gods regering kan (en zal) veranderen; niet alleen in de Kerk maar ook in familie. Iemand die van senior elder tot evangelist geordineerd wordt, heeft invloed op de manier (de orde der dingen) hoe Gods geest werkt (Gods wegen beheerd worden) in de Kerk. Elke andere verhoging in ordinatie doet hetzelfde. Hetzelfde geldt in een familie. Als in een familie een vrouw geordineerd wordt tot elder (en de man niet), dan beïnvloedt dit de manier waarop (de order waarin) Gods geest werkt (Gods wegen uitgevoerd worden) binnen een familie. In de zeer nabije toekomst zullen er preken gegeven worden en boekjes geschreven worden die dit principe zullen uiteenzetten, precies zoals dit in het verleden gebeurde op basis van de instructies die Paulus gaf betreffende man en vrouw (in een huwelijksrelatie).

Door middel van de 53ste Waarheid, waarin God openbaarde dat vrouwen nu geordineerd konden worden in de ministry van de Kerk, heeft God ook meer ‘de weg’ geopend tot de verwijdering van de vloek die van ‘in den beginne’ op vrouwen ligt. Deze grote waarheid alleen al openbaart zoveel meer over ‘de geest’ van het huwelijk, die een veel hechtere relatie binnen families en met God zal voortbrengen tijdens het Millennium.

Een getrouwe relatie
Er is nog een prominent aspect dat hand in hand gaat met de twee die we reeds behandeld hebben, dat een negatieve en schadelijke effect heeft op de kracht, stabiliteit, vreugde en voldoening van wat het familieleven zou moeten zijn. Dit brengt ons helemaal terug bij het begin van dit onderwerp, en wat we eerder besproken hebben hoe dat zonde tot zo’n verwrongen gedachten en redeneringen kan leiden in verband met seks.

God zei tegen Eva dat haar verlangen (begeerte) als vrouw naar haar man zou uitgaan. Dit hebben we ten dele uitgelegd als zijnde, het verlangen van een vrouw om samen met haar man meer in het leven te kunnen ‘delen’. Dit geldt vooral voor haar verlangen dat hij meer zou bijdragen ( meer van zichzelf zou geven en niet egoïstisch te zijn) aan het werk en de tijd die gespendeerd moet worden (waar hij bij betrokken hoort te zijn) om een sterker huwelijk en familie op te bouwen. Maar is nog een ander ‘verlangen’ dat maar al te typisch is binnen het huwelijk, het verlangen naar zekerheid, vertrouwen en het betrouwen op een ‘getrouwe relatie’ binnen het huwelijk.

Dit brengt ons terug naar hoe de man geschapen werd en de ‘macht’ en verantwoordelijkheid die God verbond aan het juiste gebruik van die macht. Hoe minder God en Zijn autoriteit aanwezig zijn (en dat is tegenwoordig praktisch nul), hoe meer deze macht misbruikt wordt. Een vrouw is achterdochtig, voelt en/of weet wanneer er bedrog in het spel is, in wat altijd een getrouwe relatie tussen man en vrouw (in een huwelijk) zou moeten zijn. Dit kan beginnen met iets eenvoudigs als het ongedisciplineerd en onverschillig (een gebrek aan bezorgdheid wat door de vrouw gezien wordt, en wat haar pijn doet) draaien van je hoofd (door de man) om een andere vrouw te ‘bekijken’. Uiteraard leidt dit soort van gebrek aan discipline en liefde tot nog veel erger. Dit is slechts een klein symptoom van iets wat veel meer voor de hand liggend is en veel gevaarlijker voor het huwelijk.

Het is vanzelfsprekend dat een vrouw een diepgaand verlangen heeft dat haar man trouw is – dat hij haar in volledige trouw koestert, bewonderd, respecteert, op handen draagt, verdedigt, beschermt, in alles voorziet en diep lief heeft. Maar we leven tegenwoordig in een wereld vol technologie, waar muziek, TV, films en vele andere vormen van vermaak toestanden als overspel, seks voor het huwelijk, seksuele perversies, bedrog, gebroken gezinnen, meerdere huwelijken, etc. aanleren, bevorderen en proberen te ‘normaliseren’. In dit alles zijn mannen hoofdzakelijk erg naïef aangaande de diepe verlangens en noden van vrouwen. Als je een man hiernaar zou vragen, dan zou zijn geest waarschijnlijk eerst en vooral denken dat zo’n vraag over seks zal gaan (op seks betrekking zal hebben), terwijl dit in de geest van een vrouw waarschijnlijk het laatste is waar zij aan zou denken bij zo’n vraag.

God sprak over Juda betreffende deze geest van ontrouw, met betrekking op hun relatie met Hem en onder elkaar. Deze geest wordt geopenbaard en wordt duidelijk zichtbaar als mannen ‘ontrouw’ worden door zich meer en meer van God af te keren, naarmate zij nalaten om Gods wegen te ‘onderwijzen’ en te ‘leven’ in het gezin (de familie).

‘Hoe zou Ik u dit vergeven? Jullie kinderen hebben mij verlaten, zij zwoeren bij wat geen goden zijn. Ik schonk hun overvloed, maar zij pleegden overspel, bij hoeren zijn ze kind aan huis (zowel letterlijke fysieke ontrouw, als het aanbidden van afgoden). Het zijn bronstige, hitsige hengsten, ze hinniken allen naar andermans vrouw.’ (Jeremiah 5:7-8)

Dit is een perfecte beschrijving van onze hedendaagse maatschappij, die nog veel erger is dan gelijk welk tijdperk in de menselijke geschiedenis in het bedrijven van ontrouw, seksueel overspel en het verbreiden van seksuele immoraliteit doordat dit zo makkelijk geworden is dankzij dit tijdperk van geavanceerde technologie. De stabiliteit en de structuur van de familie hebben een historisch dieptepunt bereikt. De ‘familie’ bevind zich in een grote crisis en in diepe geestelijke gevangenschap.

Ware vrijheid
Datgene waartoe de mensheid nu fysiek in staat is…het vele malen vernietigen van alle leven op aarde, heeft hij ook geestelijk gedaan door Gods wegen te verwerpen – en zo de ware schoonheid van het doel van de familie van in het begin te vernietigen. Inderdaad, alleen door Gods rechtstreekse ingrijpen in deze eindtijd kan het leven bewaard worden en familie ‘in ere hersteld’ worden en volledig gered worden uit de geestelijke gevangenschap waaraan zij in slavernij gebonden werd.

In Zijn Kerk is God begonnen aan het proces waardoor Hij de familie terug leidt tot de relaties die daar van in het begin beleefd en ervaren zouden moeten worden. Die bevrijding begon toen God de vloek die op de vrouwen lag begon op te heffen, door middel van Zijn waarheid en het schenken van de mogelijkheid om dit te ‘gaan leven’. Dat zal, zoals het nu in de Kerk gebeurt, voor de gehele mensheid gebeuren door de uitstorting van Gods geest over iedereen gepaard aan de vestiging van Jezus Christus die over alle regeringen aangesteld zal worden en over Gods Kerk in de hele wereld. God zij dank dat die dag nu snel naderbij komt!

(Hier eindigt de serie artikelen over ‘Familie’. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hat artikel ‘Vrouwen en de vloek’ lezen, gedateerd 15 januari 2010. Er zullen geen artikels meer verschijnen tot na hat Feest)