Ronald Weinland

JAAR VAN TOEWIJDING

Het najaars feestseizoen van 2014 ligt achter ons en wij maken al plannen voor het Loofhuttenfeest van volgend jaar. Ik ben echter zeer nuchter, nu we met de voorbereidingen beginnen, want ik weet dat dit volgende Loofhuttenfeest wel eens het laatste Loofhuttenfeest zou kunnen zijn dat we samen, op plaatsen in de hele wereld waar het Feest georganiseerd wordt, vieren. Zo ernstig en gevaarlijk zijn de tijden die voor ons, en de hele wereld, liggen.

Aan de andere kant ben ik ook zeer positief over wat ons als Kerk te wachten staat, dit volgende jaar. Voor allen die werken en zichzelf aan wat God ons aanbiedt, opofferen zal dit komende jaar een jaar van enorme zegeningen en groei zijn. Maar het zal veel werk en toewijding van uw kant vergen, want dit komende jaar is een ‘jaar van toewijding.’

Het laatste jaar van de ‘zesde periode’ van 1.260 dagen van het opmeten van de tempel begint op 6 November 2014 en zal eindigen op 7 November 2015. Dan begint, op de volgende dag, de ‘zevende periode’ en zal ook het belangrijkste werk van Gods twee getuigen beginnen. Dit laatste jaar van het opmeten van de tempel wordt ‘een jaar van toewijding’ voor Gods Kerk. Verderop in dit artikel zal meer over dit jaar uitgelegd worden.

Sinds ik deel 4 van de laatste serie, getiteld ‘het opmeten van de Tempel’ geschreven heb, is mij veel gegeven over de mogelijke inhoud van een nieuw artikel. Dit woog zwaar op mij en ik ga reageren op hetgeen ik in de laatste paragraaf van deel 4 van die serie geschreven heb.

In dat artikel staat dat ik ‘opgewonden’ was over wat God mij liet zien, maar dat de vraag of ik verder kon gaan met artikelen, of hoe ik verder kon gaan, van u afhing. In die laatste zin staat: ‘en dus zijn mijn laatste woorden aan jullie een vermaning en bemoediging om vurig, ijverig en een diep verlangende manier, voor dat volgende artikel te bidden.’ In andere delen werd gezegd dat de potentiële diepte, kracht en openbaring ‘volledig afhankelijk was van de petities van elke persoon,’ omdat we verlangen datgene te ontvangen wat God ons kan geven.

Inderdaad gebeden beginnen verhoord te worden en datgene dat God mij al gegeven had, werd gaandeweg steeds duidelijker. Tijdens dit Loofhuttenfeest, terwijl ik nu dit eerste deel van dit artikel schrijf, werd dit alleen maar geïntensiveerd. Voordat het Feest begonnen was, had ik deel 1 van die nieuwe prekenserie (getiteld Een sterkere toewijding) al geschreven. Dat eerste deel zal dienen als een inleiding voor waar deze artikelenreeks over zal gaan. Tussen toen ik dat artikel schreef en nu ben ik zeer aangedaan en geïnspireerd om dit artikel te schrijven. Dit artikel zal eerst gepubliceerd worden. Dit artikel zal verweven zijn met de nieuwe artikelenreeks en zal de weg effenen voor nog grotere dingen die God openbaart over datgene dat Hij zal doen in ons leven, als wij willen werken en onszelf willen onderwerpen aan het proces, als wij een oprechte geest hebben.

Niet alleen dat, maar de serie die hieraan voorafgaat, zal belangrijker blijken te zijn, omdat God de volgorde en de tijd van dit geweldige plan bepaald heeft. God wil deze Kerk duizelingwekkend geestelijk zegenen. In deze laatste fase van het ‘opmeten van de tempel’ kan men positief opgemeten worden. Het gaat om ontwikkelen, om ‘hoger en accurater’ opgemeten te worden in de Tempel.

Het moet gezegd worden dat dit een soort tweesnijdend zwaard is, het snijdt aan beide kanten. Het kan krachtig zijn, geestelijke rijkdom brengen aan diegenen die actief werken en zichzelf onderwerpen aan het proces dat in dit artikel en in de artikelenreeks die zal volgen, besproken wordt. Dit jaar kan niet een jaar van ‘zoals we gewend zijn’ zijn. Het is een jaar waarin we niet op onze lauweren mogen rusten, het leven zal niet zijn gewone gangetje gaan. Het is niet lauw zijn! En sommigen zijn uitgegleden en lauw geworden!

Een ieder die dit ‘jaar van toewijding’ niet serieus neemt en dit aanpakt zoals het ons gegeven wordt, voor een ieder die zich terugtrekt en niet doet wat hij moet doen, of die op zijn lauweren rust zal het een moeilijk jaar worden. Een jaar dat heel makkelijk iemand vanuit de omgang met God en Zijn Kerk kan halen. Maar dat is niet zo voor diegenen die dat wat God aanbiedt echt willen. God zal met diegenen die zichzelf vernederen, om veranderingen in hun leven aan te brengen, werken en hen zeer zegenen. Diegenen die zich onderwerpen aan de kans die hen gegeven wordt, zullen een grotere transformatie (verandering) meemaken dan ze ooit ervaren hebben. Als iemand op zichzelf vertrouwt, dan zal deze grotere transformatie, die God aanbiedt, niet gebeuren.

Het tegenhouden van de verdrukking
Deze wereld stevent af op een laatste wereldoorlog. Het pad is geëffend. De wereld ziet echter niet dat zij op de Derde Wereldoorlog afstevent. Die oorlog, met inbegrip van alle grote gebeurtenissen die uit de Donders voortkomen en de fysieke effecten van de Trompetten, worden tegengehouden. Die kunnen pas beginnen eens specifieke gebeurtenissen vervuld, beëindigd en anderen klaargemaakt zijn.

Beginnende op 6 November zal er nog een jaar overblijven, waarin de Tempel opgemeten wordt. Dit complete meetproces moet eerst verwezenlijkt zijn voor we de 7de en laatste periode van 1.260 dagen in kunnen gaan. In die 7de periode zal het laatste werk van Gods twee getuigen vervuld worden. Eerlijk, ik weet nog niet helemaal wat dit allemaal met zich mee zal brengen of wanneer enkele van de belangrijkste gebeurtenissen die zij zullen afroepen, zullen plaatsvinden. Maar ik kan je wel zeggen wat ik geloof dat God ons gegeven heeft om te weten.

Wij weten dat de verwoestende gebeurtenissen, waarvan in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ gesproken wordt, vervuld zullen worden. Wat daar geschreven staat is niet veranderd, uitgezonderd de timing van de vervulling daarvan. Deze dingen zullen gebeuren. Er zal een grotere vervulling van de Donders van Openbaring zijn, dan tot nu toe gebeurd is. Hoewel de Donders in de afgelopen jaren soms luid en soms zacht geklonken hebben zullen zij luider klinken tijdens die laatste 1.260 dagen, tot aan de daadwerkelijke komst van Jezus Christus. Het is ook in die laatste periode, helemaal tot aan de komst van Christus, dat de fysieke manifestatie en de vervulling van de 7 Trompetten gehoord en gezien zal worden.

Niet alleen zijn de fysieke gebeurtenissen van de 7 Trompetten tegengehouden tot die laatste periode, die leidt tot de komst van Christus, maar ook de grotere vernietiging door de 7 Donders zijn tegengehouden tot die tijd begint, waarin de 2 getuigen hun laatste werk zullen doen. Veel van gebeurtenissen tijdens deze Donders zijn het resultaat van de zaken die de 2 getuigen in deze periode zullen verkondigen.

In alles dat we meegemaakt hebben sinds deze ‘laatste getuigenis’ in 2008 begon, kunnen we nu een aantal van de dingen die God aan Johannes had geopenbaard, duidelijker zien. Het is goed om een beetje dieper in te gaan op wat God ons nu heeft laten zien.

‘Daarna zak ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, (die van de 4 eerste Trompetten) aan wie gegeven was een de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zeide: brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hunvoorhoofd verzegeld hebben. (Openbaring 7: 1 – 3)

Er wordt hier geopenbaard dat de grote fysieke verdrukking, die samengaat met de vernietiging van de hedendaagse naties van Israël, als gevolg van de eerste 4 Trompetten, pas kan beginnen nadat de 144.000 allemaal verzegeld zijn. God heeft aan de Kerk geopenbaard dat de uiteindelijke verzegeling van laatsten die tot de 144.000 zouden behoren, begon op het Trompettenfeest van 2008 en voltooid was op Pinksteren, 27 Mei 2012 (1.335 dagen)

Omdat de verzegeling op die datum compleet was betekent dat nog niet dat de fysieke gebeurtenissen, die volgden op die 4 Trompetten, onmiddellijk na de verzegeling zouden beginnen. Er wordt alleen vermeld dat eerst de verzegeling compleet moet zijn.

God heeft ook geopenbaard dat het 7de Zegel van Openbaring op 14 November 2008 geopend werd en dat 30 dagen (op 14 December 2008) de 1ste Trompet klonk en dat ‘Gods Laatste Getuigenis’ begon.

God geeft ons meer over het klinken van de Trompetten. Als gevolg van de dingen die sinds het Trompettenfeest van 2008 tot nu gebeurd zijn, om de Tempel op te meten, geeft God ons nu meer begrip over de woorden die in Openbaring 7 en 8 opgetekend staan.

Gedurende deze periode tot nu, waren wij onzeker over ‘de timing’ van het afgaan van de Trompetten. Dankzij wat God aan ons geopenbaard heeft weten wij dat een klein deel van de effecten van de 1ste en de 5de Trompetten zich hebben voorgedaan. God heeft ons getoond dat een deel van de 5de Trompet geestelijk van aard was, dat het van toepassing op de Kerk was en dat deze gebeurtenissen al hebben plaatsgevonden. Maar de werkelijke grotere fysieke vervulling, waarbij Europa betrokken is, zal later volgen, nadat de effecten van de 4de Trompet duidelijk te zien zijn.

Wij weten ook dat de fysieke manifestatie van de 1ste Trompet een progressieve escalatie in vervulling zal zijn gedurende de fysieke manifestatie van alle 7 Trompetten. Sinds de 1ste Trompet afgegaan is, is een ‘profetisch type’ van de vervulling daarvan begonnen, maar de werkelijke fysieke vernietiging, die voorspeld is, zal later beginnen. Sinds 2008 is dit profetische type toegenomen, explosief gegroeid, totdat de rijkdom (de US Dollar) van de Verenigde Staten (Manasse) volledig implodeert en instort. De ondersteuning van de oliedollars is ontwricht en het zal niet lang meer duren voordat het instort.

Wat God nu aan ons duidelijk maakt is dat de ‘fysieke manifestatie’ van de grote verwoesting die volgt op het afgaan van de 7 Trompetten, is tegengehouden. Alleen een profetisch type van de 1ste Trompet en een geestelijke vervulling van de 5de Trompet hebben plaatsgevonden. Geen enkele andere Trompet heeft extra betekenis en doel, zoals deze twee hadden.

Het klinken van de 7 Trompetten
Als apostel geloof ik dat God de Kerk laat zien dat alle 7 Trompetten afgegaan zijn op dezelfde dag, 14 December 2008. Dat was het begin van een specifieke 5de cirkel van 1.260 dagen. Het was het begin van een ‘laatste getuigenis,’ maar was niet de vervulling van het primaire werk van de 2 getuigen, dat beschreven staat in Openbaring 11.

Met betrekking tot de 7 Trompetten, die afgegaan zijn, hebben we al besproken dat de fysieke vernietiging pas kan beginnen ‘nadat’ de volledige verzegeling van de 144.000 afgerond is. Pas in de laatste artikelenreeks ‘Het opmeten van de Tempel’ heeft God ons laten zien wanneer die periode van verzegeling voltooid was en toen zijn wij de 6de cyclus van een periode van 1.260 dagen ingegaan, die draait om dat ‘opmeten.’ Niet valleen heeft God geopenbaard dat de fysieke vernietiging, als gevolg van de Trompetten, en dan vooral de eerste 4 Trompetten, pas kan beginnen na de verzegeling, maar ook dat zij pas kunnen beginnen nadat het opmeten van de Tempel voltooid is. Het is zelfs nog specifieker, zoals u zult zien.

Deze tijd tussen het klinken van de Trompetten en hun werkelijke fysieke vervulling, die daarop zal volgen, zit ‘diep verborgen’ in de Bijbel, het is niet de bedoeling dat dit gezien wordt tot God het geeft. De Trompetten klonken op de eerste dag van het begin van de ‘5de periode’ van de 7 profetische periodes van 1.260 dagen, aan het begin van de ‘laatste getuigenis.’ Dit was noodzakelijk om de profetische vervulling van deze vervulling van de 1ste en de 5de Trompet, die eerder beschreven werden, te bereiken.

Dan is er de timing van een profetische 30 dagen van stilte in de hemel (14 November tot 14 December 2008), die eindigde toen de 7 engelen op hun trompetten bliezen. Dit is de betekenis en timing, dat in Openbaring 8 begint.

‘En toen Hij (Christus) het Zevende Zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven.’(Openbaring 8: 1 – 2)

Een paar verzen verderop, te beginnen in vers 8, krijgt Johannes te zien wat het gevolg zal zijn van het afgaan of klinken van elke individuele Trompet. Maar hiervoor, in vers 7, wordt het effect van het klinken van de 1ste Trompet beschreven. Dit is echter anders dan diegenen die daarop volgen. Dit heeft te maken met ‘timing.’

‘En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de trompet, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.’ (Openbaring 8: 6 – 7)

De volgorde van al deze gebeurtenissen wordt nu duidelijker uitgelegd. Eerst is het belangrijk om te weten dat vanaf het moment dat de 7 engelen hun trompetten krijgen, eens het Zevende Zegel geopend was (vers 1 en 2) tot wanneer zij klaar waren om geblazen te worden en het uiteindelijk klinken van deze trompetten (verzen 6 en 7) was er een tijdspanne van 30 minuten in de hemel, waarin andere zaken werden uitgevoerd door andere engelen.

Deze stilte, nadat de engelen hun trompetten gekregen hadden, was omdat zij niet direct op deze trompetten bliezen. Er was een stilte, omdat er niet op de trompetten geblazen werd. 30 minuten (een profetische 30 dagen) nadat de trompetten gegeven werden, bliezen de engelen op de trompetten. Dit gebeurde op 14 December 2008.

Zoals al vermeld werd er iets toegevoegd aan de beschrijving van de effecten van het klinken van de 1ste Trompet, iets dat anders is dan de 6 Trompetten die daarop volgden. Dit omdat dit de eerste is die klinkt, dit bevat belangrijke informatie over de factor ‘tijd.’ Natuurlijk kan de fysieke vernietiging van de daaropvolgende 6 Trompetten pas beginnen nadat de fysieke verdrukking van de 1ste Trompet begonnen is. Dit is waarom er in vers 7 een bepaald woord gebruikt wordt, dat iets unieks toevoegt aan wat er over de 1ste Trompet gezegd wordt. Er staat dat de eerste engel op de trompet blies, maar dat de werkelijke destructieve fysieke daarna ‘kwam.’

Dat woord ‘kwam’ wordt niet gebruikt om een gebeurtenis te beschrijven die onmiddellijk daarna zou volgen, omdat het niet direct daarna zou gebeuren. Het is belangrijk om te begrijpen hoe dit woord gebruikt wordt in de Bijbel, omdat de betekenis hiervan aangeeft dat er iets ‘veroorzaakt zal worden, teweeggebracht zal worden en/of er een uiteindelijke vervulling zal zijn.’

Het Griekse woord wordt vertaald als ‘gevolgd door’ maar dit betekent niet dat de actie onmiddellijk daarop volgt. Het volgt mettertijd, als gevolg van bepaalde zaken. Er zijn twee goede voorbeelden van dit Griekse woord, dat in Johannes 1 vertaald is als ‘te worden’ en in Mattheus 24 wordt vertaald als ‘zullen geschied zijn.’

‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven. (Johannes 1: 12)

‘Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.’ (Mattheus 24: 34)

De eerste Trompet werd geblazen, maar de fysieke vernietiging zou pas later gebeuren. Na het klinken van deze Trompet zou er een periode van tijd volgen, voor de fysieke vernietiging zou beginnen, daarom wordt eenzelfde tijdsperiode automatisch toegevoegd worden aan alle vernietiging, die resulteert in de effecten van de 6 andere Trompetstoten.

Het boek Openbaring is niet geschreven, zodat men het als een eenvoudig verhaal kan lezen, er is geen chronologische volgorde. Het werd zo geschreven dat niemand de ‘timing’ kon begrijpen, tot God het openbaart, net zoals Hij nu deze gebeurtenissen openbaart. Het is nu aangewezen om de chronologie van Openbaring 7 en 8 te bekijken en daarop voort te bouwen.

De verzegeling van de laatste mensen die tot de 144.000 zouden behoren begon op het Trompettenfeest van 2008 en zou 1.335 dagen in beslag nemen. 45 dagen na het Trompettenfeest van 2008, op 14 November 2008, werd het Zevende Zegel geopend en kregen de 7 engelen hun Trompetten. Daarop volgde de profetische 30 minuten stilte in de hemel. Dit is een periode van stilte, omdat er niet op de Trompetten geblazen werd. Nogmaals, dit verwijst niet naar een complete stilte in de hemel, want gedurende deze periode werden er verschillende dingen aan de engelen gezegd. Dit is gewoon een verwijzing naar de stilte, naar het niet klinken van de Trompetten.

Twee gebeurtenissen die de vernietiging tegenhouden
Er zijn twee gebeurtenissen die tijdens deze 30 minuten van stilte, voor de Trompetten klonken, geopenbaard zijn. Deze verklaren wat er vervuld moet worden voordat de fysieke vernietiging, door de grote verdrukking, kan beginnen.

Eens het Zevende Zegel geopend was, kregen de 7 engelen hun trompetten. En toen (zoals in Openbaring 7: 2 en 3 staat) ‘kwam een andere engel’ en vertelde aan de eerste 4 engelen dat de fysieke vernietiging niet zou plaatsvinden, ‘totdat of nadat’ de 144.000 verzegeld waren.

Vervolgens ‘kwam’ er in diezelfde periode van stilte ‘een andere engel’ voordat de Trompetten klonken en een ongelofelijke functie vervulde.

‘En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.’ (Openbaring 8: 3 – 4)

Wij weten dat het weirook dat op het altaar geofferd werd symbool staat voor de gebeden van Gods volk doorheen de tijden. Dit is echter een zeer uniek iets. Het beschrijft een uniek moment, dat specifiek volbracht moet worden, voordat de fysieke vernietiging, waarvan de 7 Trompetten een voorbode zijn, kan beginnen.

Artikel geopenbaard
Ik wil graag met jullie delen welk proces God gebruikt om mij zaken te openbaren en hoe Hij mij daarna tot de werkelijke betekenis van deze twee verzen (en een groot deel van dit artikel en de volgende artikelenreeks die zal volgen) leidde. Dit hele proces is zo ongelofelijk inspirerend. Het meeste hiervan is gedurende het Loofhuttenfeestseizoen van dit jaar aan mij geopenbaard, waardoor deze Feestperiode voor mij persoonlijk nog meer inspirerend en betekenisvol is. Dit is slechts een korte samenvatting.

God openbaarde aanvankelijk tijdens het schrijven van deel 4 van ‘Het Opmeten van de Tempel’ dat Hij in de resterende tijd van het ‘opmeten’ heel veel aan Zijn volk te openbaren en te geven had. Later begon God mij te laten zien dat dit voor ons in de resterende tijd van het opmeten, een heel speciaal jaar zal zijn. Dit heeft geleid tot deze periode van 6 November 2014 tot 7 November 2015 te benoemen als ‘een jaar van toewijding.’

Terwijl de focus ligt op het meer volledig toegewijd zijn, nog meer toegewijd zijn aan God, werd ik naar de verhalen over de inwijding van de tempel, die door Salomo gebouwd was. Hierna keek ik naar wat er in Jeruzalem gebeurde na de ballingschap van Juda en hoe het huis van God opnieuw werd ingewijd met offers op het altaar. Daarnaast werd ik geleid om te kijken naar hoe het altaar zelf oorspronkelijk met offers werd gewijd.

Ik werd geleid om dit nader te onderzoeken, maar ik had nog steeds geen idee waar dit toe leidde. God had het al in mijn hart en gedachten gegeven dat dit laatste jaar van het opmeten van de tempel, een jaar van toewijding zou zijn. Ik wist echter niet dat er veel meer over deze verzen in Openbaring 8 geopenbaard zou worden. Dit alles heeft geleid tot een beter begrip van waar God ons naartoe leidde en waar deze verzen, over wat de engel aan God, op het altaar, offerde en het reukwerk en de gebeden van Gods volk, over gaan.

Dit is slechts een korte samenvatting van wat er in een paar weken gebeurd is, maar het is zo ongelofelijk inspirerend en spannend om mee te maken. Hopelijk krijg je hierdoor een beter gevoel over wat ik net geschreven heb, zodat je deze zelfde opwinding kan ervaren.

Het vervolg van …Twee gebeurtenissen die de vernietiging tegenhouden
Even herhalen, God heeft geopenbaard dat dit laatste jaar van het opmeten van de Tempel een ‘jaar van toewijding’ is voor Gods Kerk. Het zal voor ons een jaar van afronding van onze voorbereiding (PKG – Voorbereidend op het Koninkrijk van God) op het geweldige werk dat nog in het verschiet ligt en de daadwerkelijke komt van Jezus Christus in Zijn Koninkrijk zijn. Wij zullen werken om het huis van God, de tempel van God, onze levens meer te onderwerpen aan God en Christus’ inwoning in ons, door gebed. Wij willen actief daar naar streven en onszelf volledig onderwerpen aan het opofferen van offers (onszelf) op het altaar voor God. Meer hierover, over hoe dit daadwerkelijk in het leven van Gods volk zal gebeuren, zal uitgebreid aan bod komen in de artikelenreeks die volgt.

Deze verzen in Openbaring gaan over dit ‘jaar van toewijding.’ Deze verzen gaan volledig over ons en waar wij ons op moeten focussen en wat wij moeten doen in dit laatste jaar. Deze engel van Openbaring 8: 3 – 4 beschrijft de focus en het werk van Gods volk in dit komende ‘jaar van toewijding,’ in dit laatste jaar van het opmeten van de tempel. God heeft nu geopenbaard dat de grote fysieke verdrukking, als gevolg van het klinken van de trompetten, tegengehouden is tot dit komende geprofeteerde jaar achter de rug is.

Tijdens deze 30 minuten stilte in de hemel, nadat de 7 engelen hun trompetten gekregen hadden en voordat zij er daadwerkelijk op blazen, kwamen er 2 engelen. Deze 2 engelen openbaarden de twee gebeurtenissen die moesten gebeuren, voordat een daadwerkelijke fysieke verdrukking, die zal volgen op het blazen van de trompetten, kan plaatsvinden. Een van deze gebeurtenissen is de verzegeling van de laatste overgebleven individuen, die het getal van de 144.000 zouden vervolledigen. De andere gebeurtenis werd beschreven door de 2de engel, die dit komende ‘jaar van toewijding’ openbaarde. Dit jaar zal ook achter de rug moeten zijn voor de werkelijke fysieke verdrukking kan beginnen.

In het volgende jaar zal de focus liggen op de offers en het werk dat zal volgen. Het begin hiervan wordt in dit artikel beschreven, de rest zal grondiger besproken worden in de serie die hierop volgt. Het eerste waar wij ons nu op moeten volgen is dat een ieder van ons tenminste één dag per maand opzij zet om te vasten. Dit geldt alleen voor diegenen die dit kunnen doen zonder hun gezondheid in gevaar te brengen.

Het moet gezegd worden dat diegenen die in staat zijn om op die manier te vasten, niemand zijn of haar vasten vergelijkt met die van iemand anders. Wij moeten vasten zoals Christus gezegd heeft, anderen moeten niet zien dat wij vasten. Het is namelijk een privéaangelegenheid en het gaat tussen jou en God. Het is net zoals ons gebedsleven, het is ‘onder 4 ogen’ met God, onze Vader. Natuurlijk is het wel zo dat de eigen familie geïnformeerd moet worden over de timing daarvan, omdat er rekening mee gehouden moet worden in de voorbereiding van maaltijden.

Dit vasten moet ernstig en serieus genoemd worden, omdat het gaat over de broodnodige nederigheid die een ieder van ons moet hebben om dit volgende jaar trouw, ijverig en waarheidlievend moeten leven. Een paar dienaren waren niet getrouw in het sturen van maandelijkse rapportages, zoals hen opgedragen was, en in plaats daarvan waren zij nalatig, zelfgenoegzaam, lethargisch en ongehoorzaam aan de instructies die hen door Gods regering gegeven waren. Dit is grotendeels gecorrigeerd. Echter, met betrekking op onze houding en deelname aan dit maandelijks vasten, kan dit vasten niet gedaan worden zoals een aantal dienaren omgingen met deze maandelijkse rapportages.

De timing en het doel van de profetische vervulling van dit jaar dat voor ons ligt is lang geleden in de gepland, ontworpen en in de profetieën neergeschreven. Dit komende jaar is uitermate belangrijk voor deze laatste voorbereiding van Gods volk op de komst van Christus en voor de geestelijke toestand van de Kerk.

Mensen zullen ofwel gretig dit werk en de veranderingen waar wij ons op moeten focussen, omarmen of zij zullen zich verzetten. De meeste mensen zullen dit omarmen en bovenmate gezegend worden. Echter, zoals altijd is er het tweesnijdend zwaard. Er zullen mensen zijn die dit weigeren te doen en zij zullen lijden. Het is allemaal een kwestie van vrije keuze en het accepteren van onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

Satans afnemende macht
De overgrote meerderheid van de mensen in Gods Kerk zullen dit jaar ijverig apart zetten om zich meer aan God toe te wijden, er zal een grotere inzet zijn om te veranderen, te transformeren. Men moet grote angst hebben om iets anders te doen, want als men nu niet bang is, zal eens dit jaar voorbij is, men dat wel zijn.

God biedt ons de kans om geestelijk meer te groeien, te transformeren en meer gezegend te worden, iets dat ongekend is in de tijd en dat wij niet kunnen doorgronden. Jij bent geroepen om in deze tijd, de tijd die leidt tot Christus komst, deel te nemen aan iets dat niet gezien kan worden, maar dat zeer groots is!

Misschien zal hier later meer over geschreven worden, maar Gods machtige werk zal verwezenlijkt worden, tijdens dit komende jaar, en tot aan Christus’ komst. Het is belangrijk om te weten dat er tijdens deze periode, vanaf het begin van dit ‘jaar van toewijding’ een proces begint waardoor God de macht of invloed van Satan en de demonen, die zij over Gods Kerk hebben, zal beginnen te verminderen. Omdat deze macht en invloed afneemt zullen zij razende woede hebben, dat zich op de fysieke wereld om hen heen zal richten.

Op verschillende momenten in de tijd heeft God bepaalde bevoegdheden van Satan en de demonen afgenomen. Dit komende jaar zullen zij de realiteit onder ogen moeten zien, dat er meer geestelijke macht van hen afgenomen gaat worden. En terwijl zij dit proces, dat plaats zal vinden in dit volgende jaar en tot aan de wederkomst van Christus, zullen ondergaan, zal hen een specifieke macht gegeven worden, dat te maken heeft met de 7de opstanding van het heilige Romeinse Rijk, in de vorm van de Verenigde Staten van Europa. Die macht is hen nog niet gegeven, maar zij zullen die krijgen, eens de tijd voor de fysieke manifestatie van het effect van de 5de Trompet plaatsvindt. In de tijd die ons nog rest, de tijd tot Christus terugkomt, zullen deze wezens ervaren dat hun geestelijke macht afneemt, tot zij aangekomen zijn bij het moment waarop zij voor 1.100 jaar opgesloten zullen worden.

Wij gaan nu een tijd in, waarin wij de overgang, een verschuiving, zullen meemaken van macht, van Satans macht, van menselijk zelfbestuur naar Gods Koninkrijk. Dit zal heel duidelijk zijn door het werk van Gods twee eindtijdgetuigen.